ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชอบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชอบ*, -ชอบ-

ชอบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชอบ (aux.) probably See also: likely
ชอบ (v.) like See also: be pleased, fond of, prefer, love Syn. พอใจ, ถูกใจ, ชื่นชอบ Ops. เกลียด
ชอบ (v.) be righteous See also: be proper, be rightful Syn. ถูก Ops. ผิด
ชอบกล (adj.) strange See also: peculiar, queer, odd Syn. แปลก Ops. ธรรมดา
ชอบกัน (v.) like See also: get together, be congenial, favor, agree Syn. เข้ากัน, ถูกกัน Ops. หมองใจกัน, บาดหมาง, ผิดใจ
ชอบด้วยกฎหมาย (adj.) legal See also: lawful, legitimate Ops. ผิดกฎหมาย
ชอบธรรม (v.) be righteous See also: be lawful, be rightful Syn. ยุติธรรม Ops. อยุติธรรม
ชอบพอ (v.) love See also: love each other Ops. เกลียด
ชอบมาก (v.) be crazy about See also: follow a craze, be raving mad, be mad about/on Syn. คลั่งไคล้
ชอบมาพากล (adj.) strange See also: queer, curious
ชอบอกชอบใจ (v.) be fascinated See also: be attracted, be impressed Syn. ติดใจ, พอใจ
ชอบแล้ว (v.) be righteous See also: be proper
ชอบใจ (v.) content See also: be gratified, be pleased, be satisfied Syn. ถูกใจ, ยินดี, พอใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
abominate(อะบอม' มิเนท) vt. เกลียดชัง, ไม่ชอบ -abomination n. -abominator n., Syn. loathe, abhor ###A. love, like
accountable(อะเคา' ทะเบิล) adj. ซึ่งต้องรายงานหรืออธิบาย, ซึ่งรับผิดชอบ,สามารถอธิบายได้, Syn. responsible, liable)
adventuresome(แอดเวน' เชอเซิม) adj. กล้า,ชอบผจญภัย,ชอบเรื่องภัย. -adventuresomely adv., adventuresomeness n., Syn. adventurous)
adventurous(แอดเวน' เชอเริส) adj. ชอบผจญภัย, ชอบเสี่ยงภัย, ค่อนข้างเสี่ยง.
aesthete(เอส' ธีท) n. ผู้ที่ชอบความงาม (โดยเฉพาะของศิลปะดนตรี กวีและอื่น .), Syn. esthete, connoisseur
affect(vi.,vt. อะเฟคทฺ'; -n. เอฟ' แฟคทฺ, อะเฟคท'ฺ) -vt.,vi. มีผลต่อ, ส่งผลต่อ, กระทบกระเทือน, ทำให้เสียใจ, ทำให้สงสาร, เป็น (โรค) , เสแสร้ง, ชอบ, โน้มเอียงไปทาง-n. ความรู้สึก, อารมณ์
affectionate(อะเฟค' เชินเนท) adj. เมตตา, ชอบ, รัก, โน้มเอียงไปทาง. -affectionate-ness n., Syn. caring, loving, devoted)
affinity(อะฟิน' นิที) n. ความสัมพันธ์อย่างสนิท, ความดึงดูด, ความดึงดูดความสนใจ,การมีอารมณ์ร่วม,ความชอบพอกัน,ความพอใจในการร่วม, ความ สัมพรรค, Syn. inclination-A. antipathy)
age of discretionขีดอายุที่คนมีความนึกคิดที่รับผิดชอบได้
alarmist(อะลาร์ม' มิสทฺ) n. พวกกระต่ายตื่นตูม, ผู้ชอบทำให้ตกใจกลัวด้วยเรื่องเล็ก
amative(แอม' มะทิฟว) adj. เกี่ยวกับความรัก, ชอบรัก. -amativeness n. (amorous)
amenable(อะมี' นะเบิล) adj. อ่อนโยน,ไม่ดื้อ,ซึ่งรับผิดชอบ,ยอม รับฟัง,ยอมให้วิจารณ์หรือทดสอ บ ได้-amenableness, amenability n., Syn. agreeable ###A. stubborn)
amorist(แอม' มะริส) n. คนรัก, คนที่ชอบรัก, ผู้ที่เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก
amorous(แอม' มะเริส) adj. ชอบรัก, เจ้าชู้, อยู่ความรัก, แสดงความรัก, เกี่ยวกับความรัก. -amorousness, amorosity n., Syn. concupiscent, erotic, adoring)
anglophil(e) (แอง' โกลไฟล์ -ฟิล) n. คนที่นอยมชมชอบอังกฤษ. -Anglophilia n., -Anglophilic adj. (who admires England)
anglophobe(แอง' โกลโฟบ) n. คนที่นิยมชมชอบอังกฤษ. -Anglophobia n., -Anglophobiac, Anglophobic adj.
anti-intellectual(แอนทีอินเทลเลค' ซวล) adj. , n. ซึ่งต่อต้านหรือไม่ชอบปัญญาชน, ผู้ที่ต่อต้านหรือไม่ชอบปัญญาชน
antipathetic(al) (แอนทีพาเธท' ทิค, -เคิล) adj. เป็นปรปักษ์ต่อ, ไม่ชอบ, ไม่ลงรอยต่อ, เกลียด, ไม่พอใจกับ, ทำให้มีความรู้สึกดังกล่าว (averse)
antipathy(แอนทิพ' พะธี) n. ความไม่ลงรอย,ความไม่พอใจ, ความเกลียด, สิ่งที่ไม่ลงรอย, สิ่งที่ไม่ชอบ, Syn. hostility, hatred, enmity)
appetite(แอพ'พิไททฺ) n. ความอยากอาหารหรือเครื่องดื่ม,ความต้องการของร่างกาย,ความปรารถนา,ความชอบ, Syn. desire,craving, relish, liking ###A. aversion, distaste)
argumentative(อาร์กิวเมนเท'ทิฟว) adj. ชอบโต้เถียง,เกี่ยวกับโต้เถียง,ขัดแย้ง, Syn. disputatious, contentious ###A. amenable)
artistic(อาร์ทิส'ทิค) adj. เกี่ยวกับศิลปะ,มีรสนิยม,วิจิตรศิลป์,ชอบหรือรักในศิลปะ,ผู้ที่ใช้เล่ห์., Syn. artistical,tasteful ###A. vulgar,crude
atticism(แอททิซิสซึม) แบบอย่างของเอเธนส์ (ภาษา, ชาวเมือง, ศิลป, ฯลฯ) , ความนิยมชมชอบเอเธนส์. -Atticist, atticist n. (concise and elegant expression)
audiophile(ออ'ดีโอไฟล) n. ผู้ที่ชอบเสียงจากวิทยุ, โทรทัศน์, แผ่นเสียง ฯลฯ
averse(อะเวิร์ส') adj. คัดค้าน,ไม่ชอบ,รังเกียจ,ไม่ยินยอม,ไม่สมัครใจ,หันไปด้านตรงกันข้ามกับต้น, Syn. opposed, hostile
aversion(อะเวอ'เชิน) n. ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ,คำไม่พอใจ. -aversive adj.
avouch(อะเวาชฺ') vt. รับประกัน,รับรอง,รับผิดชอบ,ยอมรับ,สารภาพ. -avoucher n.
bacchanal(บาคะนาล') n. ผู้ชอบดื่มสุรามาก,งานดื่มสุราหาความสำราญ,การรื่นเริงฉลองเทพเจ้าเมรัย, Syn. drunken reveler
bantam(แบน'เทิม) n. ไก่ขนาดเล็ก,คนรูปร่างเล็กที่ชอบทะเลาะวิวาท adj. เล็ก (diminutive)
bellicose(เบล'ลิโคส) adj. ชอบต่อสู้,ชอบทะเลาะ, See also: bellicosity n. ความชอบต่อสู้,ความชอบทะเลาะ, Syn. belligerent ###A. pacific
belligerence(เบลลิจ'เจอเรินซฺ) n. ภาวะคล้ายสงคราม,ลักษณะกระหายสงคราม,ลักษณะชอบต่อสู้,การทำสงคราม, Syn. war
belligerent(บะลิจ'เจอเรินทฺ) adj. ชอบสงคราม,ทำสงคราม,มุ่งร้าย,ก่อสงคราม n. ภาวะสงคราม,ฝ่ายที่เข้าทำสงคราม, Syn. pugnacious ###A. pacific
benevolent(บะเนฟ'วะเลินทฺ) adj. เมตตา,กรุณา,ใจบุญ,ชอบทำบุญ,กุศล, Syn. charitable
bibliophile(บิบ'ลีอะฟิล,-ไฟล์) n. ผู้ชอบหนังสือ,ผู้ชอบสะสมหนังสือ, Syn. See also: bibliophilist,bibliophilism n. bibliophilistic adj. ชอบหนังสือ bibliophilic adj. ชอบหนังสือ, Syn. book lover
biter(ไบ'เทอะ) n. ผู้กัด,สิ่งที่กัด,สัตว์ที่ชอบกัดคน,คนโกง,คนหลอกลวง,การหลอกลวง, Syn. fraud
blame(เบลม) {blamed,blaming,blames} vt. กล่าวโทษ,ตำหนิ,ประณาม,นินทา,กล่าวร้าย,โยนความผิดให้ -Phr. (be to blame ควรถูกตำหนิ,ควรรับผิดชอบ) n. การตำหนิ,ความรับผิดชอบ,ภาระ, See also: blamer n. blameful adj. ดูblame blameless adj. ดูblame -Conf. put
bleeder(บลีด'เดอะ) n. คนที่เลือดออกง่าย,คนชอบรีดไถคนอื่น,ช่องที่น้ำซึมออก
blood(บลัด) n. โลหิต,เลือด,ชีวิต,ส่วนสำคัญ,พลังชีวิต,กำลัง,การฆ่า,ฆาตกรรม,การหลั่งเลือด,น้ำต้นไม้,อารมณ์,ภาวะจิต,หนุ่มที่ชอบผจญภัย,สายเลือด,วงศ์ตระกูล,ชนชาติ,บรรพบุรุษ -Phr. (blood and thunder นองเลือดและสับสนวุ่นวาย) -Phr. (blue blood สายเลือดผู้ดี) -Phr. (in
bon vivantn. (บอน'วีวาน) n. คนที่อยู่หรูหรากินอาหารและดื่ม เครื่องดื่มอย่างดี,เพื่อที่ชอบสนุกครีกครื้น
bookish(บุค'คิช) adj. ชอบอ่านหนังสือ,ชอบศึกษา,หนอนหนังสือ,เกี่ยวกับหนังสือ,เกี่ยวกับอักษรศาสตร์, See also: bookishness n., Syn. erudite
English-Thai: Nontri Dictionary
acceptation(n) ความหมายทั่วไป,การยอมรับ,การเห็นชอบ
accountable(adj) ซึ่งต้องรายงาน,ซึ่งรับผิดชอบ,ซึ่งอธิบายได้
adventuresome(adj) ชอบผจญภัย,ชองเสี่ยงภัย,กล้า
adventurous(adj) ชอบผจญภัย,ชอบเสี่ยงภัย
affect(vt) มีผลต่อ,ชอบ,รัก,พอใจ,เสแสร้ง
affection(n) ความรัก,ความเสน่หา,ความชอบ,ความเป็นมิตร,อารมณ์
affectionate(adj) ที่รัก,ที่ชอบ,ที่เสน่หา,ที่รักใคร่
amenable(adj) รับผิดชอบ,ยอมรับฟัง,ถือสาหาความได้
answerable(adj) รับผิดชอบ,ที่แก้ได้,ที่ตอบได้
approbation(n) การเห็นชอบ,การเห็นด้วย,การยินยอม,การอนุมัติ
approval(n) การยินยอม,การเห็นด้วย,การเห็นชอบ,การอนุมัติ
approve(vt) เห็นด้วย,เห็นชอบ,ยินยอม,อนุมัติ,อนุญาต,พอใจ,ถูกใจ
argumentative(adj) ชอบโต้แย้ง,ชอบโต้เถียง,ชอบเถียง,ชอบขัดแย้ง
averse(adj) ไม่ถูกใจ,ไม่ชอบใจ,เกลียด,รังเกียจ,ไม่สมัครใจ
aversion(n) ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ,ความเกลียดชัง
avouch(vt) รับผิดชอบ,ยอมรับ,รับรอง,รับประกัน
bellicose(adj) ชอบรบกัน,ชอบต่อสู้,ชอบทะเลาะ
belligerent(adj) ชอบรบกัน,ชอบสงคราม,กระหายสงคราม,ชอบตีรันฟันแทง
boastful(adj) ชอบคุยโว,ชอบโม้,ชอบโอ้อวด
bossy(adj) ชอบออกคำสั่ง,เจ้ากี้เจ้าการ,ชอบบงการ
braggart(adj) ชอบโม้,ชอบคุยโว,ชอบพูดอวด
busybody(n) คนเจ้ากี้เจ้าการ,คนชอบยุ่ง
captious(adj) จู้จี้,ขี้บ่น,ชอบหาเรื่อง,คอยจับผิด
charge(n) หน้าที่,ความรับผิดชอบ,ภาระ,ค่าธรรมเนียม,มูลค่า,การฟ้องร้อง
chatty(adj) ชอบพูดพล่อย,ชอบพูดไร้สาระ,ช่างพูด
combative(adj) ชอบต่อสู้,ชอบรบ,พร้อมรบ
conscience(n) สติ,สติสัมปชัญญะ,ความรู้สึกผิดชอบ,คุณธรรม
consent(n) ความเห็นชอบ,การอนุมัติ,ความยินยอม
contentious(adj) ชอบทะเลาะวิวาท,ชอบต่อสู้,ชอบโต้เถียง,ชอบแย้ง
conversational(adj) ชอบสนทนา,ชอบพูดคุย
delinquency(n) การหลีกเลี่ยงหน้าที่,ความไม่รับผิดชอบ,ความเหลวไหล,การกระทำผิด
delinquent(adj) หลีกเลี่ยงหน้าที่,เหลวไหล,ไม่รับผิดชอบ,กระทำผิด
destructive(adj) ชอบทำลาย,ชอบล้างผลาญ,เป็นภัย,เป็นอันตราย
detest(vt) ชิงชัง,ไม่ชอบ,เกลียด
detestation(n) ความชิงชัง,ความเกลียดชัง,ความไม่ชอบ
dictatorial(adj) เกี่ยวกับเผด็จการ,เด็ดขาด,หยิ่งยโส,ชอบใช้อำนาจ
didactic(adj) เกี่ยวกับการสอน,ชอบสอน,ทำนองสั่งสอน
digger(n) ผู้ขุด,เครื่องขุด,สัตว์ที่ชอบขุดคุ้ย
disapproval(n) การไม่อนุญาต,ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ
disapprove(vt) ไม่พอใจ,ไม่ชอบ,ไม่อนุญาต,รังเกียจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abuse๑. ดูหมิ่น๒. หยาบหยาม๓. กระทำในทางที่ไม่ถูกต้อง๔. ใช้อำนาจโดยมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acidophil; acidophile๑. สิ่งติดสีกรด๒. เซลล์ต่อมใต้สมองติดสีกรด๓. สิ่งมีชีวิตเจริญดีในภาวะกรด๔. -ติดสีกรด, -ชอบกรด [มีความหมายเหมือนกับ acidophilic] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adoption๑. การรับข้อเสนอ, การมีมติเห็นชอบ๒. การรับบุตรบุญธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
affect๑. อารมณ์แสดงออก๒. มีอิทธิพลเหนือ๓. ชอบ๔. แสร้งทำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
affection๑. ความชอบ, ความรัก๒. สภาพเป็นโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
agoraphiliaอาการชอบที่โล่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
confirmationการให้ความเห็นชอบ, การให้สัตยาบัน, การยืนยัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
debitเขตรับผิดชอบของตัวแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
disseisinการแบ่งกรรมสิทธิ์ที่ดิน (โดยมิชอบ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
equitable rightสิทธิอันชอบธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fair๑. งานแสดง (สินค้า)๒. โดยชอบธรรม, ด้วยความเป็นธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illegal abortionการทำให้แท้งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
illegally obtained evidenceพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illegitimacyความเป็นบุตรที่มิชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
justificationการให้เหตุผลว่าชอบด้วยกฎหมาย, การกล่าวอ้างที่มีเหตุผล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
kleptomaniaโรคชอบหยิบฉวย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lawfulถูกต้องตามกฎหมาย, ชอบด้วยกฎหมาย, ไม่ผิดกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legitimacyความชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
legitimate๑. ที่ชอบธรรม๒. ที่ชอบด้วยกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
litigiousที่พิพาทกัน, ที่เป็นความกัน, ที่ชอบค้าความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
maladministrationการบริหารที่มิชอบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
malfeasanceการกระทำโดยมิชอบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
malpracticeการปฏิบัติโดยมิชอบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
misapplicationการใช้ทรัพย์ในทางมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
misbehaviourการประพฤติมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
misconduct in officeการประพฤติมิชอบในหน้าที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
misuserการใช้สิทธิโดยมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
necrophiliaอาการชอบสมสู่กับศพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyromaniaโรคชอบจุดไฟ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lawful representativeผู้แทนที่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
responsibilityความรับผิดชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
responsible causeมูลเหตุให้ต้องรับผิดชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rightfullyโดยชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sustainยืนตาม, เห็นชอบด้วย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
transvestiteผู้ชอบแต่งกายลักเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
unlawfulไม่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wrongการกระทำผิด, การกระทำที่มิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wrongfullyโดยมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
zoophile๑. -ชอบสัตว์ [มีความหมายเหมือนกับ zoophilic; zoophilous]๒. ผู้ต้านการทดลองในสัตว์ [มีความหมายเหมือนกับ antivivisectionist] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
zoophilic; zoophilous-ชอบสัตว์ [มีความหมายเหมือนกับ zoophile ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Affinity สัมพรรคภาพ การชอบสิ่งหนึ่งมากกว่าสิ่งหนึ่ง เช่น ในระบบแลกเปลี่ยนประจุ เรซินบางชนิด ชอบ Ca++ มากกว่า Na+ ถือว่ามี affinity กับ Ca++ มากกว่ากับ Na+ [สิ่งแวดล้อม]
Agreementการที่รัฐที่ผู้จะไปประจำตำแหน่งในรัฐนั้นได้ตกลง เห็นชอบกับบุคคลที่รัฐผู้ส่งเสนอชื่อให้เป็นผู้แทนทางการทูต
Algolagniaพวกชอบทรมาน [การแพทย์]
Authorityอำนาจความรับผิดชอบ, อำนาจ, ผู้มีอำนาจ [การแพทย์]
Bestialityพวกชอบสมสู่กับสัตว์,การมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์,ประเภทชอบมีความสัมพันธ์ทางเพศกับสัตว์ [การแพทย์]
Cost Insurance Freight (C.I.F.) Price ราคารวมค่าระวางและประกันภัยสินค้า เงื่อนไขราคาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (ดู Incoterms) เป็นราคารวมตั้งแต่ตัวสินค้านั้น ค่าระวางเรือขนส่งสินค้าจนถึงเมืองท่าปลายทางตามที่ระบุ รวมทั้งค่าประกันภัยในตัวสินค้านั้น ๆ ด้วย ซึ่งหมายถึง ผู้ขายสินค้าตามเงื่อนไขราคานี้ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งค่าระวางเรือ ค่าภาษีขาออก ค่าประกันภัย และอื่นๆ จนกว่าสินค้าจะถึงเมืองปลายทาง ส่วนผู้ซื้อก็จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นหลักจากสินค้าถึงเมืองท่าปลายทางตามที่ระบุแล้ว สินค้านำเข้าของไทยส่วนใหญ่จะนำเข้ามาในเงื่อนไขราคานี้ [สิ่งแวดล้อม]
Clingingการชอบให้เด็กเคล้าเคลีย [การแพทย์]
Dealerตัวแทนจำหน่ายตัวแทนจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่าย (Dealer) มีความหมายคล้ายกับคำว่า Agent ในความหมายทั่วไป ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่าย หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างห้องสมุดและสำนักพิมพ์ มีความรับผิดชอบในกระบวนการจัดหาให้แก่ห้องสมุด ได้แก่ การสมัครเป็นสมาชิก การรับ-ส่ง การต่ออายุสมาชิก การทวง การจ่ายเงิน และการแจ้งข้อมูลต่าง ๆ
Dependentพึ่งพาอาศัยผู้อื่น,ชอบพึ่งพาผู้อื่น,ต้องพึ่งพาผู้อื่น [การแพทย์]
Derrick manพนักงานบนแท่นเจาะ, พนักงานบนแท่นเจาะซึ่งปฏิบัติงานอยู่ที่ Monkey boardมีหน้าที่คอยจับส่วนบนสุดของก้านเจาะเมื่อเวลาดึงก้านเจาะขึ้นจากหลุมหรือเวลาหย่อนก้านเจาะลงหลุม และยังรับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลปั๊มหรืออุปกรณ์สำหรับการไหลเวียนของของเหลวที่ใช้ระหว่างการเจาะ (drilling fluid) [ปิโตรเลี่ยม]
Educational accountabilityภาระรับผิดชอบทางการศึกษา [TU Subject Heading]
Favoritismระบบความชอบพอส่วนตัว [การแพทย์]
Fetishic Behaviorsการชอบเครื่องชั้นในหรือเสื้อผ้าเครื่องใช้ของสตรี [การแพทย์]
Free on Boardสัญญาการซื้อขายน้ำมัน, สัญญาการซื้อขายน้ำมันประเภทที่ผู้ขายรับผิดชอบในการขนถ่ายน้ำมันลงเรือของผู้ซื้อ ณ ท่าเรือขนถ่าย ความสูญเสียหรือภัยอันตรายที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบเอง [ปิโตรเลี่ยม]
Frottageการชอบถูไถอวัยวะเพศของตนกับเพศตรงกันข้าม [การแพทย์]
Holder in due courseผู้ทรงตั๋วแลกเงินโดยชอบ [TU Subject Heading]
Illegitimacyความเป็นบุตรมิชอบด้วยกฎหมาย [TU Subject Heading]
Illegitimate childrenบุตรมิชอบด้วยกฎหมาย [TU Subject Heading]
Illicit paymentการชำระเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย [เศรษฐศาสตร์]
Job Descriptionพิจารณาบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ, การทำรายละเอียดของงาน [การแพทย์]
Legitimacy of governmentsความชอบธรรมของรัฐบาล [TU Subject Heading]
Malpracticeการปฏิบัติโดยมิชอบ [TU Subject Heading]
Manifest บัญชีขนส่ง(ของเสีย) บัญชีขนส่งของเสีย ซึ่งต้องแสดงเป็นรายการ ระบุลักษณะ สมบัติ ปริมาณ และแหล่งที่มีของของเสียนั้น โดยมีผู้รับผิดชอบหรือผู้นำของเสียมาเซ็นต์ชื่อรับผิดชอบพร้อมทั้งอธิบาย วิธีการกำจัดของเสียต่อไปด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Delistingการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน การที่ตลาดหลักทรัพย์ถอนสภาพการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของหลักทรัพย์ใด ๆ หลักทรัพย์จดทะเบียนที่ถูกเพิกถอนแล้ว จะไม่ได้รับอนุญาตให้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป ในการเพิกถอนหลักทรัพย์นั้นอาจเป็นเพราะบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวขอถอนหลักทรัพย์ของตนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยสมัครใจ (ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการของเพิกถอนเกินกว่า 10% ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด) หรือตลาดหลักทรัพย์สั่งให้เพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อพบว่าบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าว ได้กระทำผิดข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (listing agreement) อย่างร้ายแรง หรือในกรณีที่ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ตกต่ำลง จนอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ลงทุนสำหรับกรณีที่บริษัทจดทะเบียน มีปัญหาด้านฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงาน ตลาดหลักทรัพย์จะไม่เพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวโดยทันที แต่จะจัดให้หลักทรัพย์ดังกล่าวเข้าอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน และประกาศให้ผู้ลงทุนได้ทราบทั่วกัน ซึ่งบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องจัดทำแผนปรับปรุงแก้ไข เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเปิดเผยข้อมูล หากบริษัทสามารถแก้ไขปัญหาได้ตามแผน หลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวก็จะพ้นจากการเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน แต่ถ้าบริษัทไม่อาจแก้ไขได้ตามแผนและตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง ตลาดหลักทรัพย์จะเพิกถอนหลักทรัพย์ดังกล่าว [ตลาดทุน]
ISO 14000มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่เป็นบรรทัดฐานสำหรับแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วโลก โดยให้ ISO 14000 อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การระหว่างประเทศ ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน (International Organization for Standardization : ISO) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ [สิ่งแวดล้อม]
Masochismกามวิปริตชนิดเมโซคิสม์, กามวิปริต, พวกชอบถูกทรมาน, ประเภทชอบรับความรุนแรง, ชอบทำให้ตนเองไม่สบายใจทุกข์ทรมาน, การมีความสุขทางเพศจากการได้รับความเจ็บปวด [การแพทย์]
Ministerial responsibilityความรับผิดชอบของรัฐมนตรี [TU Subject Heading]
Mucilagesสารเมือก, สารโมเลกุลใหญ่ที่ชอบน้ำ, มิวซิเลจ, ยาน้ำเมือก [การแพทย์]
reprisalการตอบโต้การกระทำของรัฐอื่นซึ่งเป็นความผิดในทาง กฎหมายระหว่างประเทศ กล่าวคือเป็นการตอบโต้การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่นกัน [การทูต]
Responsibilityความรับผิดชอบ [TU Subject Heading]
Net asset value มูลค่าสินทรัพย์สุทธิทรัพย์สินของกองทุนรวมตามราคาตลาดในขณะใดขณะหนึ่งหักด้วยหนี้สินของกองทุนรวมนั้น สำหรับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนหมายถึงมูลค่าสินทรัพย์สุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น มูลค่าสินทรัพย์ สุทธิต่อหน่วยลงทุนถือเป็นมูลค่าจริงของหน่วยลงทุน ณ วันที่ทำการคำนวณ การคำนวณดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมนั้น Net Asset Value = Book Value ในกรณีของหุ้นสามัญ
Outsourcingการจัดจ้างคนภายนอกการจัดจ้างคนภายนอก (Outsourcing) เป็นการว่าจ้างให้บริษัทหรือหน่วยงานภายนอกห้องสมุดเข้ามารับผิดชอบหรือดำเนินงานเพื่อช่วยงานในบางส่วนชั่วคราวหรืองานพื้นฐานระยะยาว เพื่อแก้ปัญหาด้านงบประมาณและเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน ความจำเป็นในการจัดจ้างคนภายนอกมีเหตุผลและความจำเป็นหลายประการ คือ
Over the counter marketตลาดรองตราสารทุนตลาดซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินอื่น ๆ ที่ไม่ได้จดทะเบียนทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการ เช่น การซื้อขายนอกตลาดโดยปกติจะมีขนาดหรือปริมาณการค้าจำนวนน้อยกว่า มีสภาพคล่องน้อยกว่า และมีการคุ้มครองผลประโยชน์ของนักลงทุนน้อยกว่าตลาดที่เป็นทางการ ในสหรัฐอเมริกาได้มีการจัดทำระเบียบกฎเกณฑ์สำหรับการซื้อขายนอกตลาดขึ้นเพื่อใช้ปฏิบัติกันเอง โดยสมาคมผู้ค้าหลักทรัพย์แห่งชาติ (The National Association of Securities Dealer : NASD) สำหรับประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้เห็นชอบในหลักการในการจัดตั้งตลาดรองตราสารทุนเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2537 โดยมุ่งเน้นนักลงทุนที่เป็นสถาบันเข้ามาลงทุนในตลาดนี้ [ตลาดทุน]
Surveillanceการตรวจสอบภาวะตลาดการเฝ้าดูภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในตลาดหลักทรัพย์หากพบภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ใดผิดไปจาก สภาพปกติที่ผ่านมา ก็จะทำการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิสูจน์ว่าความผิดปกติดังกล่าวเป็นการกระทำผิดกฎ การซื้อขายหลักทรัพย์หรือไม่ เช่น Insider Trading หรือ Price Manipulation เป็นต้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีส่วนงานหนึ่งในฝ่ายห้องค้า และกำกับการซื้อขายรับผิดชอบงานด้านนี้ และมีระบบคอมพิวเตอร์ ชื่อ ATOMS ช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านนี้ [ตลาดทุน]
Rotterdam Conventionอนุสัญญารอตเตอร์ดัมอนุสัญญาว่าด้วยการค้าสารเคมีอันตรายที่ถูกห้ามใช้ หรือจำกัดการใช้ในระบบการค้าโลก (Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade)เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งกำหนดข้อตกลงระหว่างประเทศในการควบคุมการนำเข้าและการส่งออกสารเคมีอันตรายที่ถูกห้ามใช้หรือจำกัดการใช้อย่างเข้มงวด และสูตรผสมของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง ที่มีการซื้อขายระหว่างชาติ โดยประเทศผู้ผลิตหรือประเทศผู้ส่งออกสารเคมีอันตรายตามขอบเขตของอนุสัญญาดังกล่าว จะต้องแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าไปยังประเทศผู้นำเข้าเพื่อตอบรับก่อนจึงจะสามารถส่งออกสารเคมีอันตรายเหล่านั้นได้ จึงเป็นอนุสัญญาที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศสมาชิกในอันที่จะประเมินความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีก่อนการนำสารเคมีเข้ามาใช้ภายในประเทศ และยังเป็นการป้องกันมิให้มีการลักลอบทิ้งสารเคมีอันตรายที่อยู่ในระบบการค้าระดับสากล ทั้งนี้มีหน่วยงานรับผิดชอบ คือ กรมวิชาการเกษตร ในฐานะเป็น Designated National Authority (DNA) ด้านสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ ซึ่งเป็นเครือข่ายขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และกรมควบคุมมลพิษ ในฐานะเป็น DNA ของสารเคมีอื่นๆ นอกเหนือจากสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ และเป็นเครือข่ายของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP / IRPTC) [สิ่งแวดล้อม]
Trusteeผู้ดูแลผลประโยชน์ คือ ตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ดูแลให้ บลจ. จัดการลงทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน การสอบทานความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม การเก็บรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งการรับมอบ ส่งมอบ ตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจนับทรัพย์สิน ทำทะเบียนทรัพย์สิน ติดตามสิทธิประโยชน์จากการลงทุน และดำเนินคดีฟ้องร้องแทนผู้ถือหน่วยลงทุนหาก บลจ. ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยต้องเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ fit & proper ทั้งนี้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับบลจ. และไม่มีความเกี่ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมในลักษณะที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ [ตลาดทุน]
Underwriterผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ได้รับ การแต่งตั้งจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมให้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต [ตลาดทุน]
Valuerผู้ประเมินค่าทรัพย์สินนิติบุคคลที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งอาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะหรือวัตถุประสงค์เฉพาะ ผู้ที่จะทำหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เพื่อเสนอขายต่อประชาชนต้องเป็นผู้ประเมินราคาที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแล้วเท่านั้น รายงานการประเมินค่าทรัพย์สินที่จะใช้อ้างอิงเพื่อวัตถุประสงค์ สาธารณะ จะต้องจัดทำตามแนวทางที่สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยกำหนดและต้องมีอายุไม่เกินกว่า 6 เดือน นับแต่วันที่ปรากฏในรายงาน [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dig (n.) ชอบ See also: รัก
enamoured of (adj.) ชอบ See also: รัก, โปรดปราน, หลงรัก Syn. keen on
fancy (sl.) ชอบ
fond (of) (adj.) ชอบ See also: รัก, โปรดปราน, หลงรัก Syn. keen on, enamoured of
go for (phrv.) ชอบ See also: ชื่นชม, ดึงดูดใจ
go on (phrv.) ชอบ Syn. go in for
keen on (adj.) ชอบ See also: รัก, โปรดปราน, หลงรัก Syn. enamoured of
like (vt.) ชอบ See also: นิยม, พอใจ, ถูกใจ, ชื่นชอบ Syn. enjoy Ops. dislike, distaste
love (vt.) ชอบ See also: โปรด, พอใจ, รัก Syn. like Ops. detest, hate
please (vi.) ชอบ See also: พอใจ, พึงปรารถนา, ต้องการ Syn. desire, like, wish
cotton to (phrv.) ชอบกัน (คำไม่เป็นทางการ) See also: ดึงดูดใจ
sticky-fingered (adj.) ชอบขโมย
nit-picking (adj.) ชอบจับผิดเล็กๆ น้อยๆ ในงานคนอื่น
scrappy (adj.) ชอบต่อสู้ Syn. aggressive, quarrelsome
give to (phrv.) ชอบทำ See also: มีนิสัยของ
had rather do (idm.) ชอบทำบางสิ่งมากกว่า
had sooner do (idm.) ชอบทำบางสิ่งมากกว่า
affect (vt.) ชอบที่จะ (ใส่, ทำ)
righteous (adj.) ชอบธรรม See also: ยุติธรรม, ถูกต้อง Syn. moral, just, virtuous
have a soft spot for (idm.) ชอบบางคนหรือบางสิ่งมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He disliked her at first glanceเขาไม่ชอบเธอตั้งแต่แรกเห็น
Do you like travelling?คุณชอบการเดินทางท่องเที่ยวไหม
Yes, I like it a great dealใช่ฉันชอบมันมากเลยทีเดียว
I like listening to pop musicฉันชอบฟังเพลงป๊อบ
What's your favorite dish?อาหารจานไหนที่คุณชอบ
How did you like it?คุณชอบมันยังไงบ้าง
I'm glad you enjoyed itฉันดีใจที่คุณชอบมัน
I'm glad you like themฉันดีใจที่คุณชอบมัน
They're not that good, but I'm glad you like themมันไม่ได้ดีอย่างนั้นหรอก แต่ฉันก็ดีใจที่คุณชอบพวกมัน
I love sharing this with youฉันชอบแบ่งปันสิ่งนี้กับคุณ
I like a challengeฉันชอบความท้าทาย
She loves to hear your storiesเธอชอบฟังเรื่องของคุณ
You know what I like about you?คุณรู้ไหมว่าฉันชอบอะไรเกี่ยวกับคุณ
Most of the time you are selfish and irresponsibleคุณเห็นแก่ตัวและขาดความรับผิดชอบตลอดเวลา
I would really hate to do thatฉันไม่ชอบที่จะทำอย่างนั้นจริงๆ
I like to take my dog for walksฉันชอบที่จะพาสุนัขของฉันไปเดินเล่น
I prefer dogs to cats because…ฉันชอบสุนัขมากกว่าแมวเพราะว่า
I like the experience of being in…ฉันชอบประสบการณ์ที่ได้อยู่ใน...
I prefer to watch movies in a cinemaฉันชอบดูหนังในโรงภาพยนตร์มากกว่า
She likes to keep the house very cleanเธอชอบรักษาบ้านเรือนให้สะอาดเป็นอย่างมาก
I dress the way I likeฉันแต่งตัวในแบบที่ฉันชอบ
I love the nature around thereฉันชอบธรรมชาติแถวนั้น
I really enjoy the people thereฉันชอบคนที่นั่นจริงๆ
I really enjoy going outฉันชอบออกไปเที่ยวข้างนอกจริงๆ
I really like spending time with themฉันชอบใช้เวลาอยู่กับพวกเขาจริงๆ
I do like to spend time with my parentsฉันชอบใช้เวลาอยู่กับพ่อแม่ของฉัน
We like to spend time with each otherพวกเราชอบที่จะใช้เวลาอยู่ด้วยกัน
Do you like the beach or the mountains better?คุณชอบหาดทรายหรือภูเขามากกว่ากัน
The junk food I tend to eat is potato chipsอาหารขยะที่ฉันชอบทานก็คือ พวกแผ่นมันฝรั่งทอด
I enjoy junk food but I try not to eat too much of itฉันชอบอาหารขยะแต่ฉันก็พยายามที่จะไม่ทานมันมากเกินไป
On a rainy day, I just love to sleep inในวันที่ฝนตก ฉันชอบที่จะนอนอยู่ที่บ้าน
I like being alone in my room and just looking outsideฉันชอบอยู่ตามลำพังในห้องของตัวเองและก็แค่มองออกไปข้างนอก
Shopping is definitely not a thing I like to do very oftenการชอบปิ้งไม่ใช่สิ่งที่ฉันอยากจะทำบ่อยๆ อย่างแน่นอน
Cause I really like to travelเพราะฉันชอบเดินทางจริงๆ
I prefer eating something ready-madeฉันชอบทานบางสิ่งที่สำเร็จรูปมากกว่า
Take me to the person in chargeพาฉันไปหาคนที่รับผิดชอบ(เรื่องนี้)
I am in charge hereฉันรับผิดชอบที่นี่
He doesn't like that?เขาไม่ชอบงั้นหรือ?
What kinds of things do you like to see?คุณชอบไปชมของประเภทไหนกัน?
I enjoy seeing statues and paintingsฉันชอบชมรูปปั้นและภาพวาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He likes to shit and fuck in total privacy.เขา ชอบ จะ อึ และเพศสัมพันธ์ ใน ความเป็นส่วนตัวทั้งหมด
Hall Captain Fifi Macaffee doesn't like this any more than you.ฮอลล์กัปตัน ฟีฟี มคแอฟี ไม่ ชอบ มากไปกว่าคุณ แต่เราต้องไม่ได้
It's reversible.- ชอบ ใส่ได้ 2 ด้านด้วย
Ella likes the dishwasher.เอลล่า ชอบ เด็กล้างจาน
How did you like my Instant Virgin Chips?เป็นไง ชอบ ชิบพรหมจารีชนิดพร้อมใช้ของฉันใหม?
The tape where you're, like, killing yourself like 20 times.เทปที่คุณ, ชอบ บอกว่าได้ฆ่าตัวตายมาแล้ว 20 ครั้งนั่น
What kind of men are you attracted to?ถ้างั้น คุณ ชอบ ผู้ชาย แบบไหนหรอครับ
But... ..JJ likes her.แต่... ...เจเจ ชอบ เอ็ฟฟี่
I know how you guys like to fish.ฉัน รู้ว่า พวกคุณ ชอบ ปลา
He came to rescue Myung Wol too, and Choi Ryu...เค้าเคยช่วย มยองวูลด้วย และ ชอบ เรียว...
Do you think that Paul would be into, like, something like that?พวกนายคิดว่าพอลจะ ชอบ แบบว่า ท่าพวกนี้มั๊ย ?
The bag you carry says who you are and who you want to be and that bag, that bag says things, well, that I don't care to repeat.. ชอบ ไม่ชอบ การแต่งตัว งานอดิเรก ฉันคิดว่าจำได้หมดแล้ว
Does he, like, tuck his shiny jeans into boots when he goes out at night?นั่นเขา ชอบ เอายีนส์แวววาว ใส่เข้าไปในบู๊ตหรอ เขาจะออกไปตอนไหนในคืนนี้?
My dad loved Corvettes.พ่อผม ชอบ โคเวตท์ มาก
It's terrific,exactly what "The Nation" likes... literate but a little licentious.มันยอดเยี่ยมมาก, เป็นสิ่งที่ "The Nation" ชอบ มีการศึกษา แต่ ไร้ศีลธรรมเล็กๆ มันจะกระทบกระเทือนUpper East Side
You pretty much walk around like...คุณสวยมากเดินไปรอบ ๆ ชอบ ...
And she said herself that she doesn't, like, "like" like him.และเธอบอกตัวเองว่า ว่าเธอไม่ชอบ ชอบ ชอบเขา.
You know I, like, "like" like Duffy.คุณรู้ฉันชอบ ชอบ เช่นดัฟฟี่.
At the time, I thought it was "Chow" like "goodbye."ในขณะที่ฉันคิดว่ามันเป็น เชาเชา ชอบ อำลา.
Because you know rumors of cheating and bullshit can affect these sites like fucking bedbugs and you can never get rid of it.เพราะคุณรู้ว่าข่าวลือ ของการโกงและพล่าม จะมีผลต่อเว็บไซต์เหล่าน ชอบ bedbugs ร่วมเพศ และคุณไม่สามารถ กำจัดมัน.
Like you...แต่ฉันคิดว่าคุณชอบเช่นฉัน ชอบ คุณ
But I don't like to talk business until at least the entrée. Maybe the dj got confusedแต่ ผมไม่ ชอบ ที่จะคุย เรื่องธุรกิจ หลังจากเข้ามาในงาน บางทีดีเจอาจจะสับสน
Mm. Liked "good morning" better.ชอบ "อรุณสวัสดิ์" มากกว่า
Yeah, that's very funny, man. Give me your hand.ชอบ ตลกดีนะ จับมือพ่อ เร็วเข้า
Like, work in an office?ชอบ ทำงานในออฟฟิศมั้ย
Yeah. But how did you know I would like it?ชอบ แต่ว่าคุณรู้ได้งัยว่าชั้นชอบแบบนี้
Like to wag your tongue, eh?ชอบกระดกลิ้นนักใช่มั้ย, เหอ ?
I enjoy HDTV cameras the size of dimes and playing with lasers.ชอบกล้องถ่ายรูปHDขนาดรูเข็ม และเล่นสนุกกับเลเซอร์
I like the smell. don't you?ชอบกลิ่นมันนะ ว่ามั้ย
I like it more than anything I've ever done.ชอบกว่าทุกอย่างที่เคยทำมา
So twisted as always...ชอบก่อเรื่องอยู่ตลอดเวลา
You're a prankster as always.ชอบก่อเรื่องอยู่เลยนะพี่
They have for thousands of years. They're not gonna stop anytime soon.ชอบกันมาหลายพันปีแล้ว ไม่มีทางเลิกชอบกันง่ายๆหรอก
I liked your announcement. I'm your fan.ชอบการประกาศข่าวของเธอจุงเบย ฉันเป็นแฟนคลับเธอนะ
After all my redecorating?ชอบการแต่งห้องของผมมั้ยล่ะ
Loved your performance tonight.ชอบการแสดงของเธอในคืนนี้
You and your sweet tooth.ชอบกินของหวานจริงๆลูกคนนี้
A man who loves good food, good wine, the ladies, making money--ชอบกินดื่ม... ชอบผู้หญิง... เงิน
Do you like these? I'll buy them for you.ชอบกินนี่มั๊ย ผมซื้อให้นะ
What they like, what food they like, who they fucking.ชอบกินอาหารแบบไหน กิ๊กกับใคร

ชอบ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
好む[このむ, konomu] Thai: ชอบ English: to like
一人まえになる[いちにんまえになる, ichininmaeninaru] Thai: เป็นคนที่รับผิดชอบตัวเองได้
好む[このむ, konomu] Thai: ชอบมากกว่า
嫌う[きらう, kirau] Thai: ไม่ชอบ English: to dislike
引責[いんせき, inseki] Thai: รับผิดชอบ English: taking responsibility (vs)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชอบ
Back to top