ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเจ็บป่วย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเจ็บป่วย*, -ความเจ็บป่วย-

ความเจ็บป่วย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเจ็บป่วย (n.) sickness See also: illness, ailment Syn. ความเจ็บไข้, ความเจ็บไข้ได้ป่วย
English-Thai: HOPE Dictionary
infirmity(อินเฟอร์'มิที) n. ความอ่อนแอ,ความเจ็บป่วย,ความอ่อนกำลัง,ความบกพร่อง,ความเปราะ,ความเสื่อมทางศีลธรรม, Syn. weakness ###A. strength
malady(แมล'ละดี) n.โรค,ความเจ็บป่วย,ไข้เจ็บ
English-Thai: Nontri Dictionary
ailment(n) ความเจ็บป่วย,ความไม่สบาย,โรค
illness(n) ความเจ็บป่วย,ความไม่สบาย
infirmity(n) ความอ่อนแอ,ความบกพร่อง,ความทุพพลภาพ,ความเจ็บป่วย
malady(n) ความเจ็บป่วย,โรคภัย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
nervous breakdownความเจ็บป่วยทางอารมณ์และจิตใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
condition (n.) ความเจ็บป่วย Syn. illness, ailment
ill (n.) ความเจ็บป่วย See also: ความเจ็บไข้ได้ป่วย, อาการป่วย Syn. ailment, illness, sickness
illness (n.) ความเจ็บป่วย See also: ความเจ็บไข้, โรคภัย Syn. indisposition, sickness
indisposition (n.) ความเจ็บป่วย See also: ความไม่สบาย Syn. illness, sickness Ops. wellness
infirmity (n.) ความเจ็บป่วย See also: ความไม่มั่นคง, ความบกพร่อง Syn. illness, unhealthiness Ops. healthfulness, vigor
sickness (n.) ความเจ็บป่วย See also: การป่วยไข้, การติดเชื้อ, อาการคลื่นไส้อาเจียน Syn. ailment, disorder, infection
catatonic (adj.) ที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ (เนื่องจากความเจ็บป่วยหรือช็อค)
inanition (n.) ความอ่อนเพลียจากการขาดอาหารหรือความเจ็บป่วย See also: การขาดอาหาร Syn. exhaustion, starvation
kick back (phrv.) กลับมาเป็นใหม่ (โรคหรือความเจ็บป่วย)
lay by (phrv.) ทำให้นอนอยู่บนเตียง (เพราะความเจ็บป่วย) Syn. lay up, lie up
nervous breakdown (n.) ช่วงเวลาที่มีความเจ็บป่วยทางจิต Syn. breakdown
wan (adj.) ซึ่งซีดเผือดเนื่องจากความเจ็บป่วย See also: ซีดจาง, ซีด Syn. ashen, pale, pasty Ops. flushed, glowing, rosy
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They are deeply concerned about the condition of…พวกเขาเป็นห่วงอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสภาพ/ความเจ็บป่วยของ...
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I see danger... infirmity and disease.ฉันมองเห็นอันตราย... ความเจ็บป่วย และโรคร้าย
They likely witnessed all kinds of illnesses, deformities.พวกเขาได้พบเห็น ความเจ็บป่วย ความพิกลพิการทุกประเภท
Vanish your blemishes, tooth decay say light thighs we'll pay the way a roll in the the hay a new chauffeur's dayความเจ็บป่วย หรือแม้ ฟันผุ ก็สลายไป say light thighs we'll pay the way หรืออยากสนุกทั้งวันกับ chauffeur คนใหม่
Joon-Soo is suffering from pneumonia.ความเจ็บป่วยของจุนซู จากปอดบวม
Your daughter's condition--ความเจ็บป่วยของลูกสาวคุณ--
Every single global ill that plagues the Earth can be traced back to human overpopulation.ความเจ็บป่วยทุกชนิดที่เป็นภัยพิบัติโลก ล้วนมาจากประชากรล้นโลก
A conjurer dabbling in black magic.ความเจ็บป่วยระบาดทั่วกรีนวู้ด
Illness can't stop him.ความเจ็บป่วยอยุดเค้าไม่ได้หรอก
This illness that I'm suffering from waaraan ik lijd Which makes me pass out all of a sudden It's called narcolepsy.ความเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่ฉันทรมานมาตลอดจาก... ...waaraan ik lijd... มันมักเกิดโดยไม่รู้ตัว
And where sickness thrives bad things will follow.ความเจ็บป่วยเริ่มครอบงำเป็นเจ้าเรือน ความเจ็บป่วยที่เกิดในจิตใจ
With an ill-fitting coat to hide his sores!ความเจ็บปวดของเขาถูกซ่อนใต้ผ้าคลุมของความเจ็บป่วย
But with proper funding and research, we can stop the advancement of this disease.แต่รากฐานที่ถูกต้องและศึกษาค้นคว้า พวกเราสามารถหยุดความเจ็บป่วยให้รุนแรงขึ้นได้
I have this sickness that comes out of me.ฉันมีความเจ็บป่วย ที่ออกมาจากตัวฉัน
No, i meant helping you with your illness.เปล่า ผมหมายถึงช่วย จากความเจ็บป่วยของคุณ
See, Uh, We Don't Like Disease.เห็นไหม อู๊ เราไม่ชอบความเจ็บป่วย
No reports of physical or emotional trauma.ไม่มีรายงานเรื่องความเจ็บป่วย หรือได้รับบาดแผลจากการใช้ความรุนแรง
I think, faced with her illness,ฉันว่า การที่แม่ต้องเผชิญหน้ากับความเจ็บป่วย
Derek won't rest until we find a cure for my... condition We're a teamเดเรคจะไม่หยุด\ จนกว่าจะหาทางเยียวยาไอ้เรื่อง... ... ความเจ็บป่วยของฉัน\ และถึงยังไงเราก็เป็นทีมนะ
Whatever happened, this, her illness, it's not your fault.อะไรก็ตามที่เกิดขึ้น เรื่องนี้ ความเจ็บป่วยของเธอ มันไม่ใช่ความผิดคุณครับ
The time has come to fix that mental patient.เวลาจะช่วยรักษาความเจ็บป่วยทางใจ
Because the way it's been told to me, this whole thing started as a way for you to deal with your mental illness.เพราะวิธีที่จะได้รับการบอกเล่าให้ฉัน เรื่องทั้งหมดนี้เริ่มต้นเป็นวิธีการที่คุณจะจัดการกับความเจ็บป่วยทางจิตของคุณ
That is a man's sickness.นั่นเป็นความเจ็บป่วยของคน
I had hoped denial would last longer as a coping mechanism, but breast tenderness and morning sickness made that impossible.ฉันไม่ยอมรับอยู่นานเหมือนพยายามหาอะไรมาอธิบาย แต่การเจ็บหน้าอกและความเจ็บป่วย ทำให้มันเป็นไปได้
It's because of my affliction, isn't it?มันเป็นเพราะความเจ็บป่วยของผมใช่ไหม?
How many times are you gonna tell me? What's with you?เดือนที่ลำบาก ฮาโลวีน และ ความเจ็บป่วยของผู้หญิงก่อนมีรอบเดือน
It spreads within you like a disease.มันแพร่กระจายไปในตัวเจ้าเหมือนความเจ็บป่วย
These eyes of madness and disease.มันเป็นดวงตาแห่งความวิกลจริตและความเจ็บป่วย
Her sorcery has brought sickness and suffering to this village.เวทมนตร์ของนางทำให้เกิดความเจ็บป่วย และความทรมานในหมู่บ้านแห่งนี้
You have the sugar sickness.คุณมีความเจ็บป่วยน้ำตาล.
"The two grim nurses, poverty and sickness,"ทั้งสองพยาบาลน่ากลัว ความยากจนและความเจ็บป่วย
Somewhere between denying horrible events and calling them out lies the truth of psychological trauma.ที่บางที่ซึ่งอยูระหว่างการหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ร้ายๆ เเละการเผชิญหน้ากับมัน ซึ่งเป็นการกระตุ้นความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจ
It reeks of filth, of disease.มันส่งกลิ่นตลบอบอวลไปด้วยความโสมม ความเจ็บป่วย
But the grounders don't use the sickness to kill.แต่กราวเดอร์ไม่ได้ใช้ความเจ็บป่วยในการฆ่า
And their sickness will spread if you have your way.และความเจ็บป่วยจะแพร่ขยาย ถ้าเราไม่ห้ามใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเจ็บป่วย
Back to top