ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

indisposition

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *indisposition*, -indisposition-

indisposition ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
indisposition (n.) ความเจ็บป่วย See also: ความไม่สบาย Syn. illness, sickness Ops. wellness
indisposition (n.) ความไม่เต็มใจ See also: ความลังเล, ความไม่สมัครใจ Syn. reluctance, unwillingness Ops. willingness
English-Thai: HOPE Dictionary
indisposition(อินดิสพะซิซ'เชิน) n. ความป่วย,ความไม่สบาย,ความไม่พอใจ,ความไม่เต็มใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
indisposition(n) ความไม่เต็มใจ,อาการป่วย,ความไม่ชอบ,ความไม่พอใจ

indisposition ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
病痛[bìng tòng, ㄅㄧㄥˋ ㄊㄨㄥˋ, 病痛] slight illness; indisposition; ailment

indisposition ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不予[ふよ, fuyo] (n) indisposition; emperor's illness; unhappiness

indisposition ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความไม่สบาย[n. exp.] (khwām mai s) EN: malaise ; indisposition ; morbidity FR:

indisposition ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Widerwille {m} (gegen)indisposition (to; towards)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า indisposition
Back to top