ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเกลียด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเกลียด*, -ความเกลียด-

ความเกลียด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเกลียด (n.) hate See also: hatred, loathing, detestability Syn. ความชัง, ความเกลียดชัง, ความรังเกียจ Ops. ความชอบ, ความรัก
ความเกลียดชัง (n.) hatred See also: abhorrence, loathing, detestability Syn. ความชัง, ความเกลียด Ops. ความรัก
English-Thai: HOPE Dictionary
abhorrence(แอบฮอ' เรินซฺ) n. ความเกลียดชัง, สิ่งหรือผู้ที่ถูกเกลียดชัง, Syn. disgust
animosity(แอนนิมอส' ซิที) n. ความจง-เกลียดจงชัง, ความเป็นปรปักษ์, ความเกลียด
animus(แอน' นิมัส) n. ความเป็นปรปักษ์, ความเกลียด, เจตจำนง, Syn. animosity
antipathy(แอนทิพ' พะธี) n. ความไม่ลงรอย,ความไม่พอใจ, ความเกลียด, สิ่งที่ไม่ลงรอย, สิ่งที่ไม่ชอบ, Syn. hostility, hatred, enmity)
cataclysm(แคท'ทะคลิซ'ซึม) n. การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (โดยเฉพาะทางการเมืองและสังคม) ,ความเกลียด,ความหายนะ., See also: cataclysmic adj,ดูcataclysm cataclysmal adj. ดูcataclysm, Syn. disaster
despite(ดิสไพทฺ') prep. ถึงอย่างไรก็ตาม,โดยไม่คำนึงถึง. n. ความเกลียดชัง,การดูหมิ่น,การเหยียดหยาม-Phr. (in despite of ถึงแม้ว่า)
detestation(ดีเทสเท'เชิน) n. ความเกลียด,ความชัง,ผู้ที่ถูกเกลียด,ผู้ที่ถูกชัง, Syn. hatred
enmity(เอน'มิที) n. ความเป็นปฏิปักษ์,ความเกลียด,ความมีเจตนาเป็นอริ
hatemonger(เฮท'มังเกอะ) n. ผู้ปลุกปั่นความเกลียด, See also: hatemongering n.
hatred(เฮ'ทริด) n. ความเกลียด,ความอามาตแค้น
malevolence(มะเลฟ'วะเลินซฺ) n. ความประสงค์ร้าย,ความเกลียด
misanthropy(มิสแอน'ธระพี) n. ความเกลียดชังมนุษย์,ความไม่ชอบหรือไม่ไว้วางใจมนุษย์
misology(มิสซอล'โลจี) n. ความไม่ไว้วางใจ,ความเกลียดความมีเหตุผล., See also: misologist n.
misoneism(มิสโซนี'อิสซึม) n. ความเกลียดสิ่งที่ใหม่หรือการเปลี่ยนแปลง.
nausea(นอ'เซีย) n. อาการคลื่นเหียน,ความสะอิด,สะเอียน,ความเกลียดชัง, Syn. motion
odium(โอ'เดียม) n. ความเกลียดชังมาก,ความขยะแขยง,ความอัปลักษณ์,ความอัปยศอดสู, Syn. opprobrium
rancor(แรง'เคอะ) n. ความเจ็บใจ,ความคับแค้นใจ,ความอาฆาตแค้น,ความเกลียดชัง., See also: rancored adj. rancoured adj., Syn. enmity,malice
rancour(แรง'เคอะ) n. ความเจ็บใจ,ความคับแค้นใจ,ความอาฆาตแค้น,ความเกลียดชัง., See also: rancored adj. rancoured adj., Syn. enmity,malice
repugnance(รีพัก'เนินซฺ) n. การต่อต้าน,การคัดค้าน,การเป็นปฏิปักษ์,ความรังเกียจอย่างแรง,ความเกลียดชัง,ความรู้สึกสะอิดสะเอียน, Syn. repugnancy ,aversion
English-Thai: Nontri Dictionary
abhorrence(n) ความรังเกียจ,ความขยะแขยง,ความเกลียดชัง,ความชิงชัง
abomination(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความเกลียด
animosity(n) ความเป็นอริ,ความเกลียด,ความเป็นปรปักษ์
animus(n) ความเกลียดชัง,ความเป็นอริ,ความเป็นปรปักษ์
antipathy(n) ความเกลียดชัง,ความเป็นปรปักษ์
aversion(n) ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ,ความเกลียดชัง
backyard(n) ความเป็นศัตรู,ความเกลียดชัง,ความไม่เป็นมิตร
despite(n) การดูหมิ่น,การดูถูก,การเหยียดหยาม,ความชั่ว,ความเกลียดชัง
detestation(n) ความชิงชัง,ความเกลียดชัง,ความไม่ชอบ
dislike(n) ความไม่ชอบ,ความเกลียด,ความเบื่อหน่าย
enmity(n) ความเป็นอริ,ความเป็นศัตรู,ความคุมแค้น,ความเกลียดชัง
execration(n) ความเกลียดชัง,การด่าว่า,การสาปแช่ง,การประณาม
hate(n) ความเกลียด,ความรังเกียจ,ความชัง,ความไม่ชอบ,โทสาคติ
hatred(n) ความเกลียด,ความชัง,ความรังเกียจ,ความเกลียดชัง,โทสาคติ
horror(n) ความกลัว,ความน่าเกลียด,ความเกลียดชัง
hostility(n) ความเป็นศัตรู,ความไม่เป็นมิตร,ความมุ่งร้าย,ความเกลียดชัง
misogamy(n) ความเกลียดการแต่งงาน
nausea(n) ความสะอิดสะเอียน,ความเกลียดชัง
rancor(n) ความเคียดแค้น,ความพยายาม,ความเกลียดชัง,ความเจ็บใจ
repugnance(n) ความเป็นปฏิปักษ์,ความเกลียดชัง,การคัดค้าน,การต่อต้าน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hate (n.) ความเกลียด See also: ความชัง, ความไม่พอใจ, ความเกลียดชัง
animosity (n.) ความเกลียดชัง Syn. hostility, dislike, enmity
bad blood (n.) ความเกลียดชัง See also: ความไม่พอใจ, ความรู้สึกไม่ดีต่อกัน Syn. hatred Ops. affection
bad feeling (n.) ความเกลียดชัง See also: ความไม่พอใจ, ความรู้สึกไม่ดีต่อกัน Syn. bad blood
hatred (n.) ความเกลียดชัง See also: ความเป็นศัตรู, ความเป็นปรปักษ์ Syn. abhorrence, detestation, loathing Ops. fondness, liking, love
odium (n.) ความเกลียดชัง Syn. hatred, dislike Ops. like
antipathy (n.) ความเกลียดชังอย่างมาก See also: ความชิงชัง, ความเป็นศัตรู, ความเกลียดชัง, การแตกร้าว Syn. aversion, hostility, hatred Ops. attraction, affinity
detestation (n.) ความเกลียดอย่างมาก See also: ความรังเกียจ, ความไม่ชอบอย่างมาก Syn. hate, hatred, loathing Ops. attraction
hatefully (adv.) อย่างเต็มไปด้วยความเกลียด Syn. malevolently, spitefully
spitefully (adv.) อย่างเต็มไปด้วยความเกลียด Syn. malevolently
venomous (adj.) เต็มไปด้วยความโกรธหรือความเกลียดชัง See also: เต็มไปด้วยความชั่วร้าย Syn. ferocious, malicious, vicious
Western Oriental Gentleman (n.) คนอาหรับ (ใช้คำนี้เพื่อแสดงความเกลียดชังหรือรังเกียจ) See also: (คำหยาบ) (คำสแลง)
wog (n.) คนอาหรับ (ใช้คำนี้เพื่อแสดงความเกลียดชังหรือรังเกียจ) See also: (คำหยาบ) (คำสแลง) Syn. Western Oriental Gentleman
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I know the story that evil spirits born from the resentment, spite, and hatred, that lives on in your sword.ข้าก็เรียนเพลงดาบ ตอนอยู่ บัลเฮ ข้าได้ยินเรื่องเล่า วิญญาณร้ายเกิดจาก ความโกรธ ความเกลียด ความชัง
Anger, hatred, violence, they're really all just fear.ความโกรธ ความเกลียด ความรุนแรง จริง ๆ แล้วทั้งหมดก็แค่ความกลัว
I'm smelling bad diets and hate and envy.ฉันได้กลิ่นอาหารแย่ๆ ความเกลียด และความริษยา
There's too much hate in our hearts.ความเกลียด ในหัวใจเรา
My hate is at capacity.ความเกลียดของฉัน มันเต็มความจุแล้ว
His hatred against us seems to be so deep, that he must destroy our house with his own hands and develop this area.ความเกลียดของเขาที่มีต่อเรา ดูเหมือนจะลึกมาก, ทำให้เขาต้องทำลายบ้านหลังนี้ และ พัฒนาที่ดิแถวนีใหม่
Hatred will beget more hatredความเกลียดจะทำให้เกิดความเกลียดยิ่งกว่า
Hate will feed you.ความเกลียดจะเติมพลังแก่เจ้า
Hate can only breed more hate...ความเกลียดชัง มีแต่ทำให้เกิดความเกลียดชังไม่สิ้นสุด...
Hate's as good a thing as any to keep a person going.ความเกลียดชังก็ดีไม่ต่างกับ อันอื่นแหละที่ทำให้คนเราเดินหน้าต่อ
I hate him with the fire of a thousand suns!ความเกลียดชังของข้าที่มีต่อเขา ประดุจไฟบรรลัยกัลป์!
Your hatred came from fear, not strength.ความเกลียดชังของท่านมาจากความกลัว หาใช่ความแข็งแกร่งไม่
Alessa's hate grew and grew, burning inside her.ความเกลียดชังของอเลสซ่าโตขึ้นๆ เผาใหม้อยู่ในใจเธอ
His hatred for them will become more pure and uncompromising.ความเกลียดชังของเขาจะกลายมาเป็น ความบริสุทธิ์และแน่วแน่
Her hate got so strong she even hurt someone who was only curious.ความเกลียดชังของเธอแข็งแกร่งขึ้นเหลือเกิน เธอทำแม้กระทั่งทำร้ายคน ที่เพียงแค่อยากรู้อยากเห็น
Our hate was what killed her.ความเกลียดชังของเราได้ฆ่าเธอ
Its hatred is so strong, it makes the devil seem weak!ความเกลียดชังจะทำมันให้แข็งแกร่ง มันจะทำให้ปีศาจ ดูอ่อนแอลงไป
Wouldn't all the hate still bother us?ความเกลียดชังทั้งหลายจะยังรบกวนเราอยู่มั๊ย?
Your hatred for my family is rather well known.ความเกลียดชังที่ท่านมีให้ ตระกูลข้าเป็นที่รับรู้ทั่วป
I have so much hatred inside me... from my neighbors who betrayed me... for my son who disowned me.ความเกลียดชังที่อัดแน่นอยู่มากมายในตัวผม จากเพื่อนบ้านที่ทรยศหักหลัง จากลูกชายที่ทอดทิ้งผม
His hatred of magic is from the goodness from his heart.ความเกลียดชังเวทมนตร์เป็นความดีจากหัวใจของเขา
Hate to break it to you guys, but there's, like, no one who misses you less than me.ความเกลียดที่ผมมีต่อพวกคุณก็มีนะ
As much as Kelly hated her shrink she also loved him.ความเกลียดมันพรั่งพรูเข้าสู่เธอ... ...เท่าๆกับความรักที่เธอมีให้เขา
Hate isn't just natural, Jason.ความเกลียดไม่ได้เป็นแค่เรื่องธรรมชาติ เจสัน
Bitter doesn't even begin to cover it.ความเกลียดไม่ได้เริ่มมาก่อน ที่จะปกปิดมัน
Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into bloodshed.ความโลภ มีทุกหนแห่ง มีความเกลียดชัง ที่ราบกูส เกิดการนองเลือด
The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took will return to the people.รอดจากความเกลียดชัง และความตายที่เผด็จการมอบให้ และอำนาจที่เขาเอาไป จะกลับมาสู่ประชาชน
No. It was rude, hateful.ไม่ มันหยาบคาย เต็มไปด้วยความเกลียดชัง
And when you do that, it calls on something in human nature that makes his hatred for you decrease and his respect increase.และเมื่อเราทำแบบนั้น บางอย่างในตัวมนุษย์ จะทำให้ความเกลียดของเขาลดลง และความนับถือเพิ่มขึ้น
I'm more of a hate-stylist, if you will. Thank you very much.ผมศิลปินตกแต่งความเกลียด ขอบคุณมาก
Now there's nothing but bitterness and hatred.แต่ในตอนนี้กลับมีเพียง ความขมขื่นและความเกลียดชัง
Consumed by his hatred for Nicholas and his family,ผลาญทุกอย่างด้วยความเกลียดชัง ต่อนิโคลัสและครอบครัว
Bear us no hate. Be at peace.จำเราไม่มีความเกลียดชัง จะอยู่ที่ความสงบสุข
You shall know my agony and my hatred.คุณจะได้ทราบความทุกข์ทรมานและความเกลียดชังของฉัน
He must have died full of hate.เขาต้องเสียชีวิตที่เต็มไปด้วยความเกลียดชัง
Will you breed new hatred and evil with those weapons?คุณจะก่อให้เกิดความเกลียดชังใหม่และความชั่วร้ายที่มีอาวุธเหล่านั้นหรือไม่
This is the hatred and bitterness that curses me!นี้เป็นความเกลียดชังและความขมขื่นใจที่ด่าฉัน!
No. That will only breed more hatred.ที่ที่จะก่อให้เกิดความเกลียดชังมากขึ้น
We've moved right into the hatred part.เราเคลื่อนตัวเรา เข้าสู่ด้านของความเกลียดชัง
I wouldn't worry about it. Hate fades.ฉันว่าไม่น่าห่วงเท่าไร เดี๋ยวความเกลียดก็เลื่อนหาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเกลียด
Back to top