ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

malevolently

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *malevolently*, -malevolently-

malevolently ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
malevolently (adv.) อย่างมุ่งร้าย See also: อย่างเป็นอันตราย

malevolently ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
übelwollend {adv}malevolently

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า malevolently
Back to top