ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขัดขวาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขัดขวาง*, -ขัดขวาง-

ขัดขวาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขัดขวาง (v.) obstruct See also: stop, impede, block, thwart Syn. กีดขวาง, สกัดกั้น, ขวาง Ops. ปล่อย
English-Thai: HOPE Dictionary
balk(บอล์ค) vi.,vt. หยุด,ชะงัก,ขัดขวาง,คัดค้าน n. การหยุดยั้ง,ความพ่ายแพ้,ความผิดหวัง,ที่ดินที่ไม่ได้ไถ,ไม้ขนาดใหญ่สำหรับก่อสร้าง, See also: balker n. ดูbalk, Syn. frustrate
blanket(แบลง'คิท) n. ผ้าห่ม,ผ้าห่มขนสัตว์,ผ้าขนสัตว์,ผ้าไหมพรม,พรม,แผ่นชั้น vt. ห่ม,คลุม,ขัดขวาง,ยุ่ง,ดับไฟ,ติดลม adj. ซึ่งปกคลุม, Syn. coverlet,cover,robe
block(บลอค) {blocked,blocking,blocks} n. ท่อนไม้,ท่อนหิน,ก้อนใหญ่,ชิ้นใหญ่,ห่อดินระเบิด,แท่นโลหะ,เขียง,แม่พิมพ์,ลูกรอก,ตะแลงแกง,ตึกที่แบ่งออกเป็นส่วน,เครื่องกีดขวาง,ทั้งแถว,ทั้งก้อน,ทั้งปีก,ตึกใหญ่,คฤหาสน์ใหญ่,อุปสรรค,การขัดขวาง,เขตหนึ่งของตัวเมือง,เขตห่างไกลท
blockade(บลอค'เคด) n. การปิดล้อม,การขัดขวาง vt. ปิดล้อม, Syn. obstruction
blockage(บลอค'คิจฺ) n. การอุด,การปิดล้อม,การขัดขวาง,ภาวะที่ถูกปิด,ภาวะที่ถูกขัดขวาง
bottleneck(บอท'เทิลเนค) n. ทางเข้าที่แคบสถานที่หรือระยะเวลาที่อยู่ในภาวะลำบาก vt. ขัดขวาง vt. อุดตัน,อยู่ในภาวะที่ลำบาก
clog(คลอก) {clogged,clogging,clogs} v. ขัดขวาง,เต็มไปด้วย,อุดตัน,ติดเกาะ,ติดกัน,n. สิ่งที่ขัดขวาง,อุปสรรค,รองเท้าส้นไม้., See also: clogginess n. ดูclog cloggy adj. ดูclog, Syn. choke,
clot(คลอท) n. ก้อนเลือดที่แข็งตัว,ก้อนเล็ก ๆ ,กลุ่มเล็ก ๆ ,คนโง่. vi. จับตัวเป็นก้อน vt. ทำให้จับตัวเป็นก้อน,ปกคลุมไปด้วยก้อนเล็ก ๆ ,ทำให้หยุด,ขัดขวาง., See also: clotty adj., Syn. lump
counteract(เคา'เทอะแอคทฺ) vt. ต่อต้าน,ขัดขวาง,โต้ตอบ,ตีโต้, See also: counteraction n. ดูcounteract counteractive adj. ดูcounteract, Syn. resist,oppose
crib(คริบ) {cribbed,cribbing,cribs} n. เตียงนอนเด็กที่มีส่วนกั้นโดยรอบ,คอกวัว,รางใส่อาหารสัตว์,กระท่อม,ห้องเล็ก,ตะกร้าเครื่องสาน,การลักเล็กขโมยน้อย,การขโมยคัดลอกสำเนา vt.,vi. ใส่บนเตียงนอนเด็ก,ใส่ในคอก,ลักเล็กขโมยน้อย,ขโมยคัดลอก,ขโมย,ขัดขวาง. คำที่มีความห
cribber(คริบ'เบอะ) n. คนโขมยคัดลอก,ขโมย,คนทุจริต,เชือกรั้งม้าไม่ให้กัดรางใส่อาหาร,สิ่งขัดขวาง
crinite(ไคร'ไนทฺ) vt.,n. (การ) จีบ,ทำให้เป็นลอน,ม้วนผม,ทำให้ย่น,ถักให้เป็นฝอย,กรีดให้ย่น,ยับยั้ง,ขัดขวาง
deter(ดิเทอร์') {deterred,deterring,deters} vt. ขัดขวาง,ยับยั้ง,ป้องกัน., See also: determent n., Syn. stop
determent(ดิเทอร์'เมินทฺ) n. การขัดขวาง,สิ่งที่ขัดขวาง, Syn. restraint
discourage(ดิสเคอ'ริจฺ) vt. ทำให้ท้อใจ,ขัดขวาง,ไม่เห็นด้วย.
filibuster(ฟิล'ละบัสเทอะ) n.,v. (ผู้ที่) (การ) ปฏิบัติการที่ทหารเข้าไปในประเทศอื่นโดยพลการเพื่อสนับสนุนการปฏิวัติ,ขัดขวางการยอมรับญัตติหรือกฎหมายในสภา,, See also: filibusterer n. filibusterism n.
forbid(ฟอร์บิด') vt. ห้าม,ยับยั้ง,ไม่อนุญาต,ป้องกัน,ขัดขวาง,ทำให้เป็นไปไม่ได้., See also: forbiddance n. -forbidder n.
foreclose(ฟอร์'โคลส) v. ยึดทรัพย์สิน ที่จำนองไว้,เพิกถอนสิทธิการถ่ายถอนจำนอง หรือคำมั่น,กำจัด,ขจัด,ขัดขวาง,ป้องกัน. -foreclosable n.
forestall(ฟอร์สทอล') vt. ป้องกัน,ขัดขวาง,ยับยั้ง,ชิงทำก่อน,ดักหน้า, See also: forestaller n. forestallment n., Syn. predict,
free(ฟรี) {freed,freeing,frees} adj.,adv. อิสระ,เสรี,เป็นไทย,ไม่มีข้อจำกัด, ไม่มีพิธีรีตอง,ไม่ปิดบัง,ได้รับการยกเว้นภาษี,ปลอดภัย,ทั่วไป,ปราศจาก,หลวม,ว่าง,ปลอด,ไม่ถูกขัดขวาง,ไม่แน่นอน,ไม่คงที่ vt. ทำให้อิสระ, See also: freeness n. คำที่มีความหมายเห
gandhi(กาน'ดี) Magatma,มหาตมะคันธรัฐบุรุษของอินเดียผู้เป็นเจ้าของลัทธิอหิงสา (Gandhism) หรือลัทธิการขัดขวางโดยไม่ต่อสู้
grillade(กรีล'ลาด) n. โครงที่เป็นคานขัดขวางกันเป็นตาราง (เช่นรากตึก)
hamper(แฮม'เพอะ) vt.,n. (สิ่งที่) ทำให้ชะงัก,หยุดยั้ง,ขัดขวาง,สอดแทรก,ตัด., See also: hamperer n., Syn. hinder,impede
handicapn. อุปสรรค,ข้อเสียเปรียบ,ความบกพร่องทางกาย,การแข่งขันต่อแต้ม vt. ทำให้เสียเปรียบ,ขัดขวาง,กีดขวาง
hindrance(ฮิน'ดรันซฺ) n. การหยุดยั้ง,การป้องกัน,วิธีการขัดขวาง,อุปสรรค, Syn. obstruction
hogtie(ฮอก'ไท) vt. มัด (สัตว์ทั้ง4ขาเข้าด้วยกัน) ,ขัดขวาง
impede(อิมพีด') vt. ต้าน, ต้านทาน, ขัดขวาง, หน่วงเหนี่ยว., See also: impeder n., Syn. retard
impedient(อิมพี' เดียนทฺ) adj. ซึ่งต้าน, ซึ่งได้ขวาง, ซึ่งหน่วงเหนี่ยว. -n. สิ่งที่ต้าน, สิ่งที่ขัดขวาง, สิ่งที่หน่วงเหนี่ยว, Syn. impeding
impediment(อิมเพด' ดะเมินทฺ) n. การต้านทาน, การขัดขวาง, การหน่วงเหนี่ยว, อุปสรรค, การพูดติดอ่าง, ความบกพร่องในการพูด, สิ่งที่ขัดขวางการแต่งงาน (โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางครอบครัว), See also: impedimental, impedimentary adj., Syn. barr
inhibit(อินฮิบ'บิท) vt. ขัดขวาง,ยับยั้ง,สกัดกั้น,ห้าม., See also: inhibiter n. inhibitory, inhibitive adj., Syn. hinder,restrain
inhibiter(อินฮิบ'บิเทอะ) n. ตัวขัดขวาง,ตัวยับยั้ง,ตัวสกัดกั้น,ผู้ห้าม
inhibition(อินฮิบิช'เชิน) n. การขัดขวาง,การยับยั้ง,การสะกดกลั้น,การข่มใจ,หิริโอตัปปะ, Syn. constraint ###A. freedom
inhibitor(อินฮิบ'บิเทอะ) n. ตัวขัดขวาง,ตัวยับยั้ง,ตัวสกัดกั้น,ผู้ห้าม
intercept(อิน'เทอเซพทฺ) vt.,n. (การ) ขัดขวาง,สกัดกั้น,บัง,ตัด,ยับยั้ง,ทำให้หยุด,ดักฟัง., See also: interceptive adj., Syn. arrest
interdict(อินเทอไดทฺ') n. คำสั่งห้าม,กฎหมายที่เป็นคำสั่งห้าม,ข้อห้าม,การห้าม. vt. ห้ามขัดขวางโดยการทิ้งระเบิดติดต่อกัน., See also: interdictor n., Syn. prohibit
interference(อินเทอเฟีย'เรินซฺ) n. การแทรกแซง,การสอดแทรก,การรบกวน,สิ่งรบกวน,สิ่งขัดขวาง., See also: interferential adj., Syn. intrusion,intervention,hindrance
interrupt(อินทะรัพทฺ') vt. ขัดขวาง,ทำให้หยุด,ยับยั้ง,พูดสอด,ตัดบท,ขัดจังหวะ.
interrupter(อินเทอรัพ'เทอะ) n. ผู้ขัดขวาง,สิ่งขัดขวาง,อุปกรณ์เปิดปิดวงจรไฟฟ้า
interruption(อินเทอรัพ'เชิน) n. การขัดขวาง,สิ่งที่ขัดขวาง,ภาวะที่ถูกขัดขวาง,การหยุด,การชะงักงัน,ช่วงระยะเวลาที่หยุด -S.disruption
intervene(อินเทอวีน') vt. แทรกแซง,ก้าวก่าย,เกิดขึ้นระหว่าง,เกิดขึ้นโดยบังเอิญและขัดขวาง,ยุ่ง, See also: intervener,intervenor n. intervenient adj., Syn. interfere
English-Thai: Nontri Dictionary
blockade(n) การปิดล้อม,การกั้นด่าน,การขัดขวาง
blockage(n) การปิดล้อม,การอุด,การขัดขวาง
clog(n) เครื่องถ่วง,สิ่งที่ขัดขวาง,อุปสรรค
incommode(vt) ทำให้ไม่สะดวก,ขัดขวาง,เป็นอุปสรรค
counteract(vt) ตอบโต้,ขัดขวาง,ถ่วง,แก้,ต่อต้าน
debar(vt) กั้น,กีดกั้น,ขัดขวาง,ห้าม,ยับยั้ง
deter(vt) ขัดขวาง,กีดกั้น,กีดขวาง,ยับยั้ง,ป้องกัน
forbid(vt) ขัดขวาง,ไม่อนุญาต,ห้าม,ปราม,ยับยั้ง
foreclose(vi,vt) กีดกั้น,ยึด,ริบ,ถอนสิทธิ์,ตัดสิทธิ์,ขัดขวาง,ขจัด,ป้องกัน
forestall(vt) เป็นต่อ,ขึ้นหน้า,ดักหน้า,ขัดขวาง,ยับยั้ง
hamper(vt) เกะกะ,กีดกั้น,ขัดขวาง,ทำให้ชะงัก
hinder(vi,vt) กีดกั้น,ขัดขวาง,ขวางทาง,มีอุปสรรค
impede(vt) กีดกั้น,ขัดขวาง,หน่วงเหนี่ยว,ต้านทาน
inhibit(vt) กีดกั้น,ขัดขวาง,ยับยั้ง,สกัดกั้น,ห้าม
interrupt(vt) ทำให้ชะงัก,ขัดขวาง,สอดเข้าไป,ขัดจังหวะ
obstruct(vt) ขัดขวาง,ขวางกั้น,กีดขวาง
obstruction(n) การขัดขวาง,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค
obstructive(adj) ขัดขวาง,ขวาง,กีดขวาง,เป็นอุปสรรค
oppose(vt) ขัดขวาง,คัดค้าน,ต่อต้าน,เป็นปรปักษ์
prevent(vt) ป้องกัน,ขัดขวาง,คาดการณ์,ทำล่วงหน้า
prevention(n) การป้องกัน,การขัดขวาง,การกัน,การยับยั้ง,อุปสรรค
prohibit(vt) ห้าม,ปราม,สั่งห้าม,ขัดขวาง,ยับยั้ง
prohibitive(adj) ซึ่งห้าม,ซึ่งห้ามปราม,ซึ่งขัดขวาง,ซึ่งยับยั้ง
rebuff(n) การปัดภาระ,การขัดขวาง,การปฏิเสธ,การหยุดยั้ง,การขับออก
resist(vt) ขัดขวาง,ต่อต้าน,สกัดกั้น,ต้านทาน
resistance(n) ความต้านทาน,การต่อต้าน,ความอดทน,การสกัดกั้น,การขัดขวาง
resistant(adj) ต่อต้าน,ต้านทาน,ขัดขวาง,สกัดกั้น
SET set back(vt) ขวางกั้น,ขัดขวาง,ทำให้สะดุด
withhold(vt) ยับยั้ง,ระงับ,อายัด,ไม่อนุมัติ,ขัดขวาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
defianceการท้าทาย, การขัดขวาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
noninterferenceการไม่แทรกสอด, การไม่เข้าขัดขวาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
obstructed labourการคลอดขัดขวาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
obstructionการขัดขวาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
obstruent๑. -ขัดขวาง๒. สิ่งอุดกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
picketing๑. การถือป้ายประท้วง๒. การขัดขวางไม่ให้เข้าทำงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
resistanceการขัดขืน, การขัดขวาง, การต่อต้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
constraintปัจจัยที่ขัดขวางต่อเทคโนโลยี, สิ่งที่ทำให้การทำงานของระบบเทคโนโลยีเกิดการติดขัด หรือสิ่งที่จำกัดขอบเขตการทำงาน ทำให้ไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ เช่น ข้อจำกัดด้านเงินทุน เวลา ความรู้ กฎข้อบังคับ สภาพอากาศ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
balk (vi.) ขัดขวาง See also: คัดค้าน, ต้านทาน, หยุดยั้ง Syn. refuse
bar (vt.) ขัดขวาง
choke off (phrv.) ขัดขวาง
cramp (vt.) ขัดขวาง Syn. hamper, obstruct
crimp (vt.) ขัดขวาง See also: ทำให้ชะงัก Syn. interfere, obstruct
cross (vt.) ขัดขวาง See also: ต่อต้าน
cumber (vt.) ขัดขวาง See also: กีดขวาง Syn. hamper, hinder
deter (vt.) ขัดขวาง See also: ยับยั้ง, ป้องกัน Syn. avert, prevent
deter from (phrv.) ขัดขวาง See also: ยับยั้ง, กั้นขวาง Syn. discourage from
discourage from (phrv.) ขัดขวาง See also: ยับยั้ง, กั้นขวาง
forbid (vt.) ขัดขวาง See also: ขวาง
foreclose (vt.) ขัดขวาง See also: กีดกัน, ป้องกัน Syn. exclude, bar Ops. admit, include
hinder (vi.) ขัดขวาง See also: กีดกัน, กั้น, ขัดจังหวะ, เป็นอุปสรรค
hinder (vt.) ขัดขวาง See also: กีดกัน, กั้น, ขัดจังหวะ, เป็นอุปสรรค Syn. block, impede, obstruct Ops. advance, promote
obstruct (vt.) ขัดขวาง See also: ขัดขวางไม่ให้กระทำสำเร็จ Syn. stop, hinder, impede Ops. aid, assist, succor
pinch (vt.) ขัดขวาง See also: กีดขวาง, กั้นขวาง
preclude (vt.) ขัดขวาง Syn. prevent, impede
prevent (vt.) ขัดขวาง See also: กัน, กีดขวาง Syn. preclude, forestall
rule out (phrv.) ขัดขวาง See also: กั้นขวาง
stand in (phrv.) ขัดขวาง See also: เป็นอุปสรรค
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I know you like Nick, and I'm not trying to interfere, but you should just talk to him about it.และฉันรู้ว่าเธอ ชอบนิค และฉันพยามจะไม่ ขัดขวาง แต่เธอควรจะคุยกับเขานะ
The E.M.P. disrupted Gabriel's nerve endings.อีเอ็มพีนั่น ขัดขวาง ปลายประสาทของเกเบรียล
Five hundred and twenty-seven counts of obstruction of justice.ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม 527 กระทง
Obstruction of justice, fraud, maybe even manslaughter.ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม ฉ้อโกง อาจจะมีข้อหา ฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา
Obstruction, evidence tampering.ขัดขวางการปฎิบัติงานและพยายามทำลายหลักฐาน
Taking down a prisoner transfer?ขัดขวางการส่งตัวนักโทษ
EASY. INTERRUPT TRANSMISSIONS FROM A SPY SATELLITE OVER KABUL...ขัดขวางการส่งสัญญาณ จากดาวเทียมสอดแนมเหนือ Kabul
Interruption of the brain-heart coupling could cause pulmonary edema.ขัดขวางการเชื่อมต่อ ของสมองกับหัวใจ ทำให้น้ำท่วมปอด
Preventing normal gate travel.ขัดขวางการเดินทางของประตู
Disapprove of the marriage until the end and please separate me from her.ขัดขวางการแต่งงานจนถึงที่สุดและกรุณาแยกผมจากเธอ เข้าใจมั๊ยครับ?
Cross us again and we'll start shipping Annabelle back to you piece by piece.ขัดขวางเราอีก เราจะเริ่มส่งชิ้นส่วนน้องสาวแกกลับมา ชิ้นต่อชิ้น
Don't let the haters stop you from doing your thang.ขัดขวางไม่ให้เธอทำสิ่งที่อยากทำ
I would like to interrupt to point out... that the only thing that is clear so far is that there is no clarity at all.{\cHFFFFFF}ฉันต้องการที่จะขัดขวาง จะชี้ให้เห็น... {\cHFFFFFF}ว่าสิ่งเดียวที่มีความชัดเจนเพื่อให้ ไกลคือว่ามีความชัดเจนที่ไม่ทั้งหมด
I must say, it seems to me that it's gone beyond remedies like passive resistance.ผมต้องขอพูดว่า มันมาไกลเกินกว่า จะใช้การขัดขวางโดยไม่ต่อสู้แล้ว
I'll book you for false arrest and wrongful imprisonment and obstructing an officer in the course of his duty, and murder!ผมจะรายงานพวกคุณเรื่องที่คุณจับผมมาไว้ในนี้ และขังผมไว้และขัดขวางการเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่และการฆาตกรรม!
How can she let a little death interfere with romance?เธอปล่อยให้ความตายเล็กๆน้อยๆ มาขัดขวางความรักได้ยังไง
However, I don't want you to disturb my wedding.ถึงยังงั้น ข้าไม่ต้องการให้เจ้า ขัดขวางงานแต่งของข้า
If you heal him, he will stop Humperdinck's wedding.ถ้าท่านรักษาเขา เขาจะขัดขวางงานแต่งของฮัมเปอร์ดิงค์
Allah forbid you should have any daughters!พระเจ้าขัดขวางแท้ๆ แกควรมีลูกซะบ้าง!
He's been moved to Scotland, which has impeded my investigation into his case.เขาถูกย้ายไปยังสก๊อตแลนด์ซึ่งมี ขัดขวางการตรวจสอบข?
I don't understand. - Someone at a higher level of power...แต่บางคน ขัดขวางหนทาง ที่ผมจะเข้าถึงข้อมูล
And now to be prevented by the upstart pretensions of a young woman without family, connections or fortune?และตอนนี้มันถูกขัดขวางโดยการหลอกลวงที่เอาแต่ได้ ของหญิงสาวคนนึงที่ไร้ครอบครัว
I will not be interrupted!ฉันไม่ยอมโดนขัดขวางหรอก
Blocked at every turn. Beautifully synchronized, don't you think?ถูกขัดขวางทุกวิถีทาง ประสานงานได้เยี่ยมมากนะ
They're a burden to the advancement of the white race.พวกเขาขัดขวางการก้าวหน้าของคนขาว
And so will any man that stands between that enemy and me.ใครก็ตามที่ขัดขวางข้าด้วย
I believe the plan is to blow up... ..the headquarters of these credit card companies... ..and the TRW building.อัจฉริยะจริงๆ คุณบอกว่าถ้ามีใครขัดขวาง แผนกวนเมือง..
You'll get Gryffindor into trouble again. I'll fight you.เดี๋ยวนายทำให้กริฟฟินดอร์มีปัญหาอีก ฉันขอขัดขวาง
Nothing is gonna stand between me and my legacy!จะต้องไม่มีอะไรมาขัดขวางตำนานของฉันได้เด็ดขาด
Jane sued Fox under Florida's whistleblower statute which protects those who try to prevent others from breaking the law.ซึ่งคุ้มครองคนที่พยายามขัดขวาง ไม่ให้คนอื่นละเมิดกฎหมาย แต่ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์กลับเห็นว่า
Yes, I resigned.และสามารถขัดขวางผู้ก่อการร้าย ที่แฝงมาตัวขึ้นมา บน AIR FORCE ONE เพื่อลอบสังหารประธานาธิปดี
This is a desperate attempt by Lord Kelvin to impede my journey.ลอร์ดเคลวินจะแกล้งขัดขวางฉันมากกว่า
That's the thanks I get for going halfway around the world to stop Fogg for you, yay?คุณตอบแทนผมยังงี้เหรอ ผมดั้นด้นไปครึ่งโลก เพื่อขัดขวางฟ็อกก์ให้คุณ
Then I'm going to have to arrest you for breaking and entering and obstruction.งั้นฉันจะต้องจับกุมเธอ ข้อหาบุกรุกและทำลายทรัพย์สิน และขัดขวางเจ้าพนักงาน
You dare not refuse me.เจ้ากล้าขัดขวางข้าหรือ!
Those people who tried to stop Sephiroth...หากยังมีคนกลุ่มหนึ่ง ได้พยายามต่อสู้เพื่อขัดขวางเซฟิรอธไว้
Someone tried to get in our way.มีคนที่พยายามจะขัดขวางเรา
It seems that they meant to interfere with our plans.ดูเหมือนว่าพวกนั้นจงใจมาขัดขวางแผนการของเรา
The planet is trying to interfere.ดาวดวงนี้ก็พยายามที่จะขัดขวาง
She would stop you from doing what needed to be done.เพราะเธอจะขัดขวางไม่ให้แก ทำสิ่งที่ถูกต้อง

ขัดขวาง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
妨げる[さまたげる, samatageru] Thai: ขัดขวาง English: to prevent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขัดขวาง
Back to top