ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

preclude

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *preclude*, -preclude-

preclude ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
preclude (vt.) ขัดขวาง Syn. prevent, impede
preclude from (phrv.) กันออกจาก See also: ป้องกัน, ขจัด
English-Thai: HOPE Dictionary
preclude(พรีคลูค') vt. ทำให้เป็นไปไม่ได้,ทำให้สิ้นโอกาศ,ป้องกัน,ขจัด,ทำให้หมดข้อสง-สัย., See also: precluion n. preclusive adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
preclude(vt) ทำให้หมดโอกาส,ขจัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
precludeต้องตัดบท, ห้ามอ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Highly developed and fantastical narratives which preclude facing the truth of his actions...ที่จะยอมรับ ว่าอาชญากรรม นั่นได้เกิดขึ้น มีการพัฒนา เรื่องเล่าที่ขัดขวางการเผชิญความจริงของการกระทำของเขา
That doesn't necessarily preclude homosexual desire.นั่นไม่จำเป็นว่าเขาไม่ได้เป็นรักร่วมเพศ
He has a medical condition which precludes transfer.เขามีปัญหาสุขภาพทำให้ส่งตัวไปไม่ได้
Like a career in law enforcement precludes violent behavior?อย่างคนในหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ขจัดพฤติกรรมรุนแรงเหรอ?
And astounding lack of scruples would precludeและความประหลาดใจต่อความไร้ศีลธรรมจะขัดขวาง
Your argument precludes the ability of a no-win scenario?คำโต้แย้งของคุณตัดโอกาสจะเกิดเรื่องที่ไม่มีทางชนะออก
Uh, first contention is a broad claim that the separation of powers doctrine precludes judicial review of a claim of privilege...ข้อโต้แย้งแรกคือ การเรียกร้องทั่วไป ให้หลักการแบ่งแยกอำนาจ ต้องห้ามไม่ให้ตุลาการภิวัฒน์ ในข้อเรียกร้องของเอกสิทธิ์
The separation of powers doctrine precludes judicial review of a claim of privilege...หลักการแบ่งแยกอำนาจ ต้องห้ามไม่ให้ตุลาการภิวัฒน์ ในข้อเรียกร้องของเอกสิทธิ์

preclude ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตัด...จาก[v. exp.] (tat … jāk) EN: preclude s.o. from ... FR: empêcher qqn. de ...
ตัดทาง[v.] (tatthāng) EN: preclude from a chance to make a living FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า preclude
Back to top