ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กีดขวาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กีดขวาง*, -กีดขวาง-

กีดขวาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กีดขวาง (v.) obstruct See also: hinder, block, bar, impede, retard Syn. ขัดขวาง, ขวาง
English-Thai: HOPE Dictionary
barricade(บาร์'ริเคด) {barricaded,barricading,barricades} n. สิ่งกีดขวาง,สิ่งกั้น. vt. กีดขวาง,กั้น, See also: barricader n. ดูbarricade, Syn. blockade,barrier
barrier(แบร์'รีเออะ) n. สิ่งกีดขวางทางผ่าน,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค, Syn. obstacle
block(บลอค) {blocked,blocking,blocks} n. ท่อนไม้,ท่อนหิน,ก้อนใหญ่,ชิ้นใหญ่,ห่อดินระเบิด,แท่นโลหะ,เขียง,แม่พิมพ์,ลูกรอก,ตะแลงแกง,ตึกที่แบ่งออกเป็นส่วน,เครื่องกีดขวาง,ทั้งแถว,ทั้งก้อน,ทั้งปีก,ตึกใหญ่,คฤหาสน์ใหญ่,อุปสรรค,การขัดขวาง,เขตหนึ่งของตัวเมือง,เขตห่างไกลท
bunker(บัง'เคอะ) {bunkered,bunkering,bunkers} n. ภาชนะขนาดใหญ่สำหรับใส่ถ่านหิน,หีบหรือลังใส่ถ่านหิน,สิ่งกีดขวาง (ในสนามกอล์ฟ) ป้อมปราการใต้ดิน vt. ตีลูกกอล์ฟเข้าสิ่งกีดขวาง
deterrence(ดิเทอร์'เรินซฺ) n. การยับยั้ง,การกีดขวาง, Syn. deterring
deterrent(ดิเทอ'เรินทฺ) adj. ซึ่งยับยั้ง,ซึ่งกีดขวาง n. ตัวยับยั้ง,ตัวกีดขวาง, See also: deterrence n.
dike(ไดคฺ) {diked,diking,dikes} n. เขื่อน,กำแพงกั้นน้ำ,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,หญิงที่รักร่วมเพศ,เลสเบี้ยน,vt. สร้างเขื่อน,ยับยั้ง,ป้องกัน, Syn. dyke
drawback(ดรอ'แบค) n. อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง,จุดบกพร่อง,การถอนคืน,การถอนเงิน,การคืนภาษี,การคืนเงิน, Syn. hindrance
embarrass(เอมแบ'เริส) {embarrassed,embarrassign,embarrasses} vt. ทำให้ขวยเขิน,ทำให้ลำบากใจ,เป็นอุปสรรค,กีดขวาง vi. อึดอัดใจ,ลำบากใจ., See also: embarrassedly adv. ดูembarrass embarrassingly adv. ดูembarrass embarrassment n. ดูembarrass คำที่มีควา
encumber(เอนคัม'เบอะ) vt. กีดขวาง,ขีดขวาง,เกะกะ,ทำให้ช้าลง,ถ่วง,ทำให้หนักใจ.
encumbrance(เอนคัม'บรันซฺ) n. สิ่งกีดขวาง,เครื่องถ่วงความเจริญ,ผู้ที่ต้องพึ่งพาคนอื่น ,การเรียกร้องสิทธิในทรัพย์ สิน,การติดพัน, Syn. incumbrance
entanglementn. การทำให้พัวพัน,ภาวะที่ถูกพัวพัน,สิ่งพัวพัน,ขดลวดที่กีดขวาง,ความซับซ้อน, Syn. complex
fencern. ผู้ล้อมรั้ว,ผู้ฟันดาบ,นักดาบ,ม้าที่ได้รับการฝึกฝนกระโดดข้ามรั้ว,นักวิ่งกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง,ผู้มีอาชีพซ่อมแซมและสร้างรั้ว
handicapn. อุปสรรค,ข้อเสียเปรียบ,ความบกพร่องทางกาย,การแข่งขันต่อแต้ม vt. ทำให้เสียเปรียบ,ขัดขวาง,กีดขวาง
hang upn. สิ่งกีดขวาง,สิ่งที่กังวลอยู่
hang-upn. สิ่งกีดขวาง,สิ่งที่กังวลอยู่
hazard(แฮซ'เซิร์ด) n. อันตราย,การเสี่ยง,สิ่งที่เป็นอันตราย,สิ่งที่ทำให้เกิดความลำบาก,ความไม่แน่นอน,เหตุบังเอิญ,อุบัติเหตุ,สิ่งกีดขวางในสนามกอล์ฟ vt. ทำให้เสี่ยง,เสี่ยง,ทำให้ประสบอันตราย, Syn. risk,danger,peril
hedge(เฮดจฺ) n. แนวพุ่มไม้,ขอบแดน,สิ่งกีดขวาง,เครื่องล้อม,การวางเดิมพัน,คำพูดสองนัย. v. ล้อมรั้ว,กั้นรั้ว,กั้น,วางเดิมพันเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสีย. vi. วางทางหนีที่ไล่, See also: hedger n., Syn. fence
hinder(ฮิน'เดอะ) v. กีดขวาง,กีดกัน,หยุดยั้ง. adj. ด้านหลัง,ข้างหลัง, See also: hinderer n.
hitch(ฮีทชฺ) v. ผูกเชือก,ผูกปม,เกี่ยวกับ,ผูกกับ,สมรส,เดินขาเป๋. n. การผูกเชือก,การผูกปม,การสะดุด,อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง,การเดินขาเป๋,การดึงขึ้น, Syn. snag,obstacle,fasten
hurdle(เฮอ'เดิล) n. รั้วสำหรับแข่งกระโดดข้าม,เครื่องกีดขวาง,อุปสรรค. v. กระโดดข้ามรั้ว,กระโดดข้าม,ข้าม,เอาชนะอุปสรรค,สร้างสิ่งกีดขวาง,ล้อมรั้ว., See also: hurdler n., Syn. obstacle,
jump(จัมพฺ) {jumped,jumping,jumps} vi.,n. (การ) กระโดด,กระดก,โลดเต้น,ไปอย่างรวดเร็ว,จู่โจม n. การกระโดด,สิ่งกีดขวาง,การกระโดดร่ม,การขึ้นพรวดขึ้นอย่างกะทันหัน (เช่นราคา) ,การเปลี่ยนอย่างกะทันหัน,การกระโดดแข่งขัน adj. (ดนตรีแจ๊ช) เล่นจังหวะเขย่า,adv. แน่ชัด,แม่นยำ
obstacle(ออบ'สทะเคิล) n. อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง
obstruct(อับสทรัคทฺ') vt. ขัดขวาง,กีดขวาง,กีดกั้น., See also: obstructer n. obstructor n. obstructivity n., Syn. choke,stop,shield,bar
obstructionist(อับสทรัค'เชินนิสทฺ) n. ผู้ขัดขวาง,ผู้กีดขวาง,ผู้เป็นอุปสรรค., See also: obstructionism
obstruent(ออบ'สทรูอันท) adj. ซึ่งขัดขวาง,ซึ่งกีดขวาง,ซึ่งเป็นอุปสรรค,ซึ่งขัดขวางเสียง n. ตัวขีดขวาง,
rubber(รับ'เบอะ) n. ยาง,ผู้ถู,ผู้นวด,ยางลบ,ถุงยาง (คุมกำเนิด) ,ผู้ฆ่าคน,อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง adj. ทำด้วยยาง,เกี่ยวกับการผลิตยาง, Syn. India rubber,natural rubber,gum elastic,caoutchouc
shackle(แชค'เคิล) n. กุญแจมือ,โซ่ตรวน,ตรวน,ห่วงกุญแจ,ห่วง,เครื่องพันธนาการ,การผูก,การมัด,สิ่งผูกมัด,สายโซ่สมอเรือ,สายยู,อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง. vt. ใส่กุญแจมือ,ใส่โซ่ตรวน,กีดขวาง,ผูกมัด., See also: shackler n.
snag(สแนก) n. ตอไม้,ตอไม้ใต้น้ำ,ต้นไม้ใต้น้ำที่กีดขวางทางเดินเรือ,ส่วนยื่นแหลม,ฟันที่หักคา,ฟันที่ไม่เสมอกัน,แก่ง,อุปสรรค,สิ่งขัดขวาง,หินโสโครก vt. ติดตอไม้,ขัดขวาง,เป็นอุปสรรค,ทำให้ติดหรือชนสิ่งขัดขวางใต้น้ำ,คว้าหรือยึดเอาไปอย่างรวดเร็ว,เอาตอไม้ออก. vi. เป็นอุปสรรค,ยุ่งเหยิง,เจออุปสรรค
steeplechase(สที'เพิลเชส) n. การแข่งม้าวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางที่สร้างขึ้น,การวิ่งแข่งข้ามทุ่งหรือทุ่งที่มีสิ่งกีดขวาง vi. แข่งขี่ม้าข้ามสิ่งกีดขวาง,วิ่งแข่งข้ามสิ่งกีดขวาง
stop(สทอพ) vt.,vi.,n. (การ) หยุด,ห้าม,ยับยั้ง,ยุติ,จอด,เลิก,ขัดขวาง,ป้องกัน,ตัดขาด,อุด,จุก,ปิด,พัก, (มวย) ชนะน็อคเอ๊าท์,หรี่แสง,หยุดชำระ,ใส่จุด,ใส่เครื่องหมาย '.',จุก,ที่อุด,อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง,อุปกรณ์หยุดการเคลื่อนที่,การยุติการชำระ,สลักเสียงหีบเพลง,เครื่องอุด,
stoppage(สทอพ'พิจฺ) n. การหยุด,การยุติ,การเลิก,การห้าม,การอุด,การกีดขวาง,สิ่งกีดขวาง,การถูกหยุด,การถูกห้าม, Syn. impediment
stopper(สทอพ'เพอะ) n. ผู้หยุด,ผู้ห้าม,สิ่งกีดขวาง,สิ่งที่ทำให้อุดตัน,จุก. vt. ปิด,อุด,จุก., Syn. plug
stumbling blockn. อุปสรรค,สิ่งขัดขวาง,สิ่งกีดขวาง,สิ่งที่ถ่วงความเจริญ, Syn. obstacle
trammel(แทรม'เมิล) n. สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,ห่วงคล้องขาม้า,ตาข่ายจับปลา,จับตก,ปลอกพันธนาการ,เครื่องวาดเป็นรูปวงรี,วงเวียนวาดรูปวงรี,ที่ค้ำจุนหม้อหรือกาน้ำเหนือเตาไฟ,โซ่ตรวน. vt. ขัดขวาง,ยับยั้ง,จับด้วยตาข่าย,ติดกับ., See also: trammeler,trammeller n.
unstop(อันสทอพ') vt. เอาจุกออก,ขจัดอุปสรรค,ขจัดสิ่งกีดขวาง., See also: unstoppable adj. unstoppably adv.
vault 2(วอลทฺ) vi. กระโดด,กระโดดโดยเอามือยัน,กระโดดค้ำถ่อ,เขย่ง,หกคะเมน. vt. กระโดด,กระโดดข้าม,กระโดดค้ำถ่อ,กระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง., See also: vaulter n., Syn. spring,leap,hurdle
English-Thai: Nontri Dictionary
barricade(n) สิ่งกีดขวาง,เครื่องกั้น,อุปสรรค
barrier(n) สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,ด่านศุลกากร
block(n) ท่อนไม้,ตึกทั้งแถว,แม่พิมพ์,เครื่องกีดขวาง
encumbrance(n) เครื่องถ่วง,น้ำหนักถ่วง,สิ่งที่เป็นภาระ,เครื่องกีดขวาง
deter(vt) ขัดขวาง,กีดกั้น,กีดขวาง,ยับยั้ง,ป้องกัน
dike(n) เขื่อน,กำแพงกั้นน้ำ,สิ่งกีดขวาง
drawback(n) ความเสียเปรียบ,ข้อบกพร่อง,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,การคืนเงิน,การถอนเงิน
encumber(vt) เป็นภาระ,กีดขวาง,ทำให้หนักใจ,ทำให้กังวล
entanglement(n) ความยุ่งเหยิง,ความพัวพัน,สิ่งพัวพัน,สิ่งกีดขวาง
hazard(n) อันตราย,ความเสี่ยง,เครื่องกีดขวาง,เหตุบังเอิญ
hedge(n) รั้ว,แนวพุ่มไม้,สิ่งกีดขวาง,เครื่องล้อม,ขอบแดน
hindrance(n) อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง,สิ่งกีดกั้น
hurdle(n) รั้วไม้,อุปสรรค,เครื่องกีดขวาง
impediment(n) อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง,สัมภาระ
obstacle(n) อุปสรรค,เครื่องกีดขวาง
obstruct(vt) ขัดขวาง,ขวางกั้น,กีดขวาง
obstruction(n) การขัดขวาง,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค
obstructive(adj) ขัดขวาง,ขวาง,กีดขวาง,เป็นอุปสรรค
roadblock(n) สิ่งกีดขวางบนถนน
stoppage(n) เครื่องกีดขวาง,การหยุด,การยุติ,การห้าม,การเลิก,การอุด
stopper(n) สิ่งกีดขวาง,จุก,ผู้หยุด,ผู้ห้าม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bar สันดอน หมวดทรัพยากรที่ดินและการใช้ที่ดิน หมายถึง เนินที่เกิดจากกระแสน้ำพัดพาตะกอนมาตกจมทับถม จนเกิดเป็นสันหรือพืดสัน ในบริเวณ ลำแม่น้ำ ปากแม่น้ำ หรือนอกจากชายฝั่งทะเล ซึ่งอาจเป็น สิ่งกีดขวางต่อการเดินเรือได้ หมวดทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในน้ำ หมายถึง พืดสันทรายหรือตะกอนอื่นๆ ที่กระแสน้ำพัดพามาตกทับถมสะสมไว้มาก จนเกิดเป็นสันหรือพืดยื่นขวางหรือปิดปากน้ำทางเข้าท่าเรือและปากอ่าว ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งกีดขวางต่อการเดินเรือได้ แบ่งออกได้เป็นประเภทต่างๆ คือ สันดอนก้นอ่าว (Bay-Head Bar), สันดอนปากอ่าว (Bay-Mouth Bar), สันดอนจะงอยปากอ่าว (Bay-Mouth Split) และสันดอนเชื่อมเกาะ(Tombolo) [สิ่งแวดล้อม]
Dune ; Sand Dune เนินทราย ; สันทราย เนินที่เกิดขึ้นในบริเวณทะเลทราย หรือบริเวณใกล้ฝั่งทะเล เนื่องจากลมได้พัดพาเอาทรายละเอียดมากองทับถมกันไว้ และเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อย ๆ จนมีขนาดโตเป็นเนินทรายหรือ สันทรายเตี้ยๆ และมักเกิดขึ้นในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวางทิศทางลม จึงกั้นทรายที่ถูกลมพัดหอบมาเอาไว้ และตกลงมาทับถมกันเป็นกองโตปกคลุมสิ่งกีดขวางนั้นจนมิด ด้านของเนินที่อยู่ทางต้นลมจะมีลักษณะลาด ส่วนด้านที่อยู่ทางปลายลมจะชัน [สิ่งแวดล้อม]
wormหนอนคอมพิวเตอร์, โปรแกรมแปลกปลอมที่สามารถคัดลอกตัวเอง แล้วส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆได้ทันที โดยอาศัยการเจาะผ่านช่องโหว่ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรืออินเทอร์เน็ตที่ไม่มีการป้องกันที่ดีพอ โดยจะเข้าไปกีดขวางการทำงานของระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ช้าลง หรือหยุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
block (vt.) กีดขวาง Syn. obstruct
encumber (vt.) กีดขวาง See also: ขัดขวาง Syn. hamper, hinder, impede
encumber with (phrv.) กีดขวาง See also: กั้นขวางด้วย, ถ่วงด้วย, ทำให้เป็นภาระด้วย
impede (vt.) กีดขวาง See also: กั้นขวาง, ขัดขวาง, ขวาง Syn. hamper, hinder, obstruct
adversely (adv.) อย่างกีดขวาง See also: อย่างคัดค้าน, อย่างเป็นอุปสรรค Syn. oppositely
barricade (n.) ด่านหรือสิ่งกีดขวาง See also: คอกกั้น, ด่านขนอน Syn. blockade
block (n.) สิ่งกีดขวาง Syn. obstruction
check (n.) การเข้ากีดขวาง See also: การเข้าสกัด
diffract (vt.) ทำให้ (แสงหรือเสียง) แตกกระจาย (เมื่อผ่านช่องรับแสงหรือสิ่งกีดขวาง) Syn. disperse, scatter
diffraction (n.) การกระจายออกของลำแสงหรือเสียงเมื่อผ่านสิ่งที่กีดขวาง เช่น เลนส์ Syn. dispersion, scattering, separation
encumbrance (n.) สิ่งกีดขวาง See also: สิ่งที่เป็นภาระ Syn. burden, hindrance, impediment
free (vt.) ทำให้ปลอดจากสิ่งกีดขวาง See also: ทำให้มีสิทธิเสรีภาพ
freeze (vt.) ถูก (น้ำแข็ง) กีดขวาง
freeze (vi.) ถูก (น้ำแข็ง) กีดขวาง
hazard (n.) สิ่งกีดขวางในสนามกอล์ฟ เช่นหลุมทราย ทะเลสาบ
hindrance (n.) เครื่องกีดขวาง See also: สิ่งกีดขวาง, ข้อขัดข้อง, เหตุขัดข้อง Syn. barricade, impediment, obstacle Ops. aid, assistance, opening
hurdle (n.) เครื่องกีดขวาง See also: อุปสรรค
hurdles (n.) การแข่งม้าวิ่งข้ามสิ่งกีดขวาง Syn. leap, racing
impediment (n.) สิ่งกีดขวาง See also: อุปสรรค Syn. hindrance, obstacle
impeding (adj.) ซึ่งกีดขวาง See also: ซึ่งกั้นขวาง Syn. meddlesome
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was possessed of a sudden with supernatural powers and passed like a spirit through the barrier before me.จู่ๆ ฉันก็ถูกสิงสถิตย์ ด้วยพลังเหนือธรรมชาติ... ให้ข้ามผ่านสิ่งกีดขวางไปได้ดุจวิญญาณ
The Paris students at the barricades, American students against Vietnam, and for us it was Czechoslovakia.นักเรียนปารีสที่กีดขวาง, นักเรียนชาวอเมริกันกับเวียดนาม และสำหรับพวกเรามันเป็นเชค
I respectfully report I've been given orders to clear the bundles from the road... so there will be no obstructions to the thoroughfare.ผมได้รับสั่งให้เคลียร์... สิ่งกีดขวางบนถนน
FLN barricades were set up to maintain peace in Muslim areas.FLN{แนวร่วมปลดปล่อยชาติแอลจีเรีย} สร้างเครื่องกีดขวางซึ่งติดตั้ง FLN คือ แนวร่วมปลดปล่อยชาติแอลจีเรีย เพื่อรักษาความสงบในเขตมุสลิม
Of course, I doubt they'll toss up any roadblocks for that.แน่นอนฉันสงสัยว่าพวกเขาจะโยนเครื่องกีดขวางใด ๆ สำหรับการที่
You've impeded my work since the day I escaped from your wretched womb.แกกีดขวางงานฉันตั้งแต่วันที่ฉันออกมาจากมดลูกอันน่าเวทนาของแก
It clogs and clutters up the mindมันกีดขวางแล้วทำให้สมองวุ่นวาย
Or has the oracle robbed you of your desire as well?แล้วมีอันใดกีดขวาง ?
Like I said, I was just worried about you, that's all.และกระจายไปข้างหน้าและจากนั้น ไปตามทางเดินที่มีสิ่งกีดขวางน้อย
You will not forestall my judgment.เจ้าไม่ควรกีดขวางการตัดสินใจของข้า
We will eliminate all obstacles for you.เราจะกำจัดสิ่งกีดขวางทั้งหมดให้คุณ
What about the obstacle course?ไม่ฝึกข้ามเครื่องกีดขวางแล้วหรือครับ
My job is to help you slash past every defense, every excuse, every,"why don't you meet my friend" trick that they're gonna throw at you.หน้าที่ของผมคือช่วยคุณ ข้ามผ่านสิ่งกีดขวางทุกอย่าง ทุกข้ออ้าง ทุกมุข "ทำไมคุณไม่มารู้จักเพื่อนฉันล่ะ" ที่พวกเธอจะโยนใส่คุณ
W-we're gonna be burning away the muscle in your ventricle that's, um,blocking your ability to get oxygen.เราก็จะสลายกล้ามเนื้อบริเวณชั้นล่างของหัวใจ ที่กีดขวางการได้รับออกซิเจนของคุณ
Until shortly after death. And that seems like an obstacle.จนกว่าจะรู้ว่าตายเมื่อไหร่ และมันดูเหมือนเครื่องกีดขวาง
That's a bathroom you're barricading.นั่นมันห้องน้ำ คุณกำลังกีดขวางมัน
Obstruction ahead, obstruction ahead!มีสิ่งกีดขวางข้างหน้า ย้ำ มีสิ่งกีดขวางข้างหน้า
Poverty rebellion is an obstruction to the country's current policies.การประท้วงเรื่องความจน เป็นสิ่งกีดขวาง นโยบายของประเทศในปัจจุบัน
The blocking of neurotransmitters by certain toxins has been proven to cause hallucinations, asphyxiation and paralysis.การกีดขวางสารที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณระหว่างเส้นประสาท โดยสารพิษชนิดหนึ่ง ที่ทำให้เกิดภาพหลอน ขาดอากาศหายใจและเป็นอัมพาต
This new neurotoxin is basically flipping the preservation switch, blocking neurotransmitters in a specific order, causing specific self-damaging and catastrophic effects.สารพิษที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทชนิดใหม่นี้ ทำการพลิกสวิตช์การป้องกันตัวเอง กีดขวางสารที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณระหว่างเส้นประสาท ในทางหนึ่ง ทำให้เกิดการทำร้ายตัวเอง และผลกระทบที่ร้ายแรงนี้
Underwater ridge ahead.มีสันดอนใต้น้ำข้างหน้า! เรากำลังเจอสิ่งกีดขวาง กัปตัน!
What if the rocks looked back?มีอะไรกีดขวางอยู่ แต่เราก็ขึ้นไปบนนั้นจนได้
We need this barricade up before any more creatures can come through.เราต้องการสิ่งกีดขวาง ก่อนที่จะมีสัตว์ประหลาดออกมาอีก
The hospital doesn't need us clogging things up.ทางโรงพยาบาลไม่ต้องการ ให้เรากีดขวางทางเข้าออก
And the newest among us cannot be shackled with the same burden we've borne- wandering like Nomads.และคนใหม่ๆ ที่เข้ามา ต้องไม่เป็นสิ่งกีดขวาง หรือเป็นภาระเดียวกันกับ ที่พวกเราได้แบกรับมันอยู่แล้ว ร่อนเร่ เหมือนคนพเนจร
It's when water passes through the barrier.คือการที่น้ำซึมผ่านสิ่งที่กีดขวางอยู่
Arrive exactly at the appointed time, unencumbered.จัดเวลาการมาถึงอย่างถูกต้อง, ไร้การกีดขวาง
Cut a two-block radius with barriers.กั้นสิ่งกีดขวางระยะสองบล็อค
We cracked the peta-electron volt barrier.เราทำลาย สิ่งกีดขวางพลังงานไฟฟ้า
I mean that puts him within... 500 metres, line of sight?ผมหมายถึงเขาอยู่ในรัศมี... 500 เมตร เส้นทางที่ปราศจากสิ่งกีดขวางงั้นเหรอ
What, you just you want me to go through the roadblock?อะไรนะ คุณอยากให้ฉันผ่าน เครื่องกีดขวางไปเหรอ
You want me to go through the roadblock?นายจะให้ฉันฝ่า เครื่องกีดขวางไปเหรอ?
And that's the way entanglement works.และนั่นคือวิธีการ ทำงานสิ่งกีดขวาง
Marksmanship, physical training, obstacle course, hogan's alley, you know, pretty much everything that wasn't technically book related.ก็มีเรื่องแม่นปืน เรื่องร่างกาย ข้ามสิ่งกีดขวาง ยิงโจรในหมู่คน เกือบทุกอย่างที่ไม่เกี่ยวกับหนังสือน่ะ
You got obstructed sight lines, the signage is at the wrong height, and you've got, uh, you know, you've got the bad element, chasing up the good?คุณมีสิ่งกีดขวางในระดับสายตาอยู่ ป้ายห้างก็ติดตั้งในระดับที่ผิด แล้วคุณก็มี..
Car stunts, fencing, fighting and wire action.ขับรถผาดโผน กระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง การต่อสู้ และการต่อสู้โดยใช้ลวดสลิง
If you can't interfere, annoy them at least.อย่างน้อยที่สุด คุณยังเป็นสิ่งที่กีดขวางได้บ้าง
I'm saying you must be happy because you have nothing to endure and no stones to swallow.ฉันมาคุณจะต้องมีความสุขเพราะไม่มีอะไร ที่คุณจะต้องทนมัน และไม่มีหินที่กีดขวางการบิน
I must stop Leezar and I can't afford to let anyone get in my way.ข้าต้องหยุดลีซาร์ ข้าไม่สามารถให้ใครมากีดขวางข้าได้
That little roadblock back there, that would have stopped you. So, I want you to holster that iron God-killer, and say, "Thank you."ที่กีดขวางบนถนนเล็ก ๆ น้อย ๆ กลับมี ที่จะได้หยุดที่คุณ . ขอบคุณ" และพูดว่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กีดขวาง
Back to top