ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กิน*, -กิน-

กิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กิน (v.) take off
กิน (v.) use See also: take, spend Syn. ใช้, เปลือง
กิน (v.) corrupt See also: be venal, be embezzle Syn. ทุจริต, คอร์รัปชั่น, โกงกิน
กิน (v.) eat See also: consume, take, have Syn. ทาน, รับประทาน, รับประทาน, รับทาน, บริโภค
กินกริบ (v.) corrupt See also: be venal, be embezzle, take into one´s benefit fittingly Syn. ทุจริต, คอร์รับชั่น, โกงกิน
กินกัน (v.) harmonize See also: get along, fit well together, go together, agree, suit each other Syn. เข้ากัน, ปรองดอง, กลมกลืน
กินกำลัง (v.) require labor See also: take labor, use up a great deal of energy, take much effort, be strenuous Syn. กินแรง
กินกำไร (v.) seek additional profits See also: charge an excessive price, gain petty advantage Syn. เอากำไร, กินเศษกินเลย, เบียดแว้ง, เบียดบัง
กินขวา (v.) exceed in the right side See also: be inclined to the right Ops. กินซ้าย
กินขาด (v.) be superior See also: be much better, be much superior
กินข้าว (v.) eat See also: take, have Syn. ทานข้าว, รับประทานข้าว
กินครึ่งทิ้งครึ่ง (v.) eat extravagantly See also: be prodigal, be extravagant in eating and drinking Syn. กินทิ้งกินขว้าง
กินความ (v.) include See also: mean, cover, touch on, refer, extend, encompass, have meanings, have implications Syn. รวมถึง
กินช้อน (v.) take meal with a spoon See also: use a spoon to eat with
กินชัน (n.) name of small bee Syn. ชันโรง, ขี้ตังนี, ขี้สูด
กินซ้าย (v.) exceed in the left side See also: be inclined to the left
กินดอก (v.) practice usury See also: get interest, collect interest on money lent Syn. กินดอกเบี้ย
กินดอกเบี้ย (v.) practice usury See also: get interest, collect interest on money lent Syn. กินดอก
กินดอง (v.) wedding See also: matrimonial ceremony, nuptials Syn. การแต่งงาน, การสมรส
กินดอง (v.) feast at a marriage See also: dine in a wedding celebration, attend wedding feast
กินดาย (v.) take off the opponent´s all chesses
กินดิบ (v.) win easily See also: easy to gain a victory, easy to do, easy to accomplish
กินดิบ (n.) kind of banana Syn. กล้วยกินดิบ
กินดีอยู่ดี (v.) live happily See also: live comfortably
กินตะเกียบ (v.) take meal with chopsticks See also: dine with chopsticks
กินตา (v.) deceive the eyes See also: mistaken one for another, be difficult to see, be difficult to notice Syn. ลวงตา, หลอกตา, เลือนตา, ตาฝาด
กินตำแหน่ง (v.) hold the position See also: be enthroned a position
กินทาง (v.) transgress the white line (in driving ) See also: stride over other people´s driving lane Syn. ล้ำทาง
กินทิ้งกินขว้าง (v.) waste grain
กินที่ (v.) take up room See also: take up space, take up land Syn. เปลืองที่
กินนร (n.) mythical creature See also: half-human and half-bird, a bird with a human head
กินนรรำ (n.) a Thai dancing posture See also: attitudes assumed in Siamese theatricals
กินนรรำ (n.) kind of Thai verse See also: a form in poetry
กินนอกกินใน (v.) embezzle See also: take graft, take bribes Syn. กินสินบน, ยักยอก, ฉ้อโกง, คอร์รัปชั่น, คดโกง, ทุจริต
กินนอน (v.) do nothing without eat and sleep See also: live a life of idleness
กินนอน (adj.) boarding See also: resident
กินน้ำมัน (v.) consume gas See also: consume petrol Syn. เปลืองน้ำมัน
กินน้ำลึก (v.) have a draught See also: require deep waterway
กินบวช (v.) be in initiated into monkhood
กินบวช (v.) eat vegetarian meal Syn. ถือศิลกินบวช
English-Thai: HOPE Dictionary
aardvark(อาร์ด' วาร์ค) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่หากินมดและปลวกเป็นอาหาร มีลิ้นยาวมาก อุ้งเท้าที่แข็งแรง และหูที่ยาว (a mammal)
aardwolf(อาร์ด' วูลฟ) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งในอาฟริกาคล้ายหมา แต่กินแมลงเป็นอาหาร (hyenalike African mammal)
above(อะบัฟว') adv.,prep. เหนือ, เบื้องต้น, เกิน, พ้นเหลือ, กว่า, Syn. overhead, aloft
abstain(แอบสเทน') vt. ละเว้น, ไม่ลงคะแนนเสียง, ไม่ฟุ่มเฟือยในการกินและดื่ม,อดเหล้า, สละสิทธิ์ -abstainer n., Syn. forbear, desist)
abstemious(แอบสที' เมียส) adj. ตามอัตภาพ, พอประมาณ (อาหารการกิน), Syn. moderate)
superabundant(ซูเพออะบัน'เดินทฺ) adj. มีมากมายเกินไป, Syn. excessive
abuse(อะบิวซ) vt.,n. ใช้ในทางผิด, ใช้มากเกินไป, ใช้เป็นโทษ, หลอกลวง,ข่มขืน, ชำเรา, กล่าวร้าย. -abusive adj., -abuser n.
abysmal(อะบิซ' มัล) adj. ลึกสุดหยั่ง, ใหญ่สุดหยั่ง, เหลือเกิน
acidity(อะซิด' ดิที) n. ภาวะเป็นกรด, ความเปรี้ยว, ความเป็นกรดมากเกินไป, Syn. sourness
acromegaly(แอคโรเมก' กาลี) n. การที่ส่วนปลายของโครงกระดูกคือ จมูก ขากรรไกร นิ้วมือนิ้วเท้าโตเกินปกติ, เนื่องจากต่อม pituitary gland หลังฮอร์โมนมากเกินไป
aeroneurosis(แอโรนิวโร'ซิส) n. โรคประสาทที่เป็นกับนักขับเครื่องบิน เนื่องจากจิตเคร่งเครียดเกินไป (a psychoneurotic condition)
aeropause(แอ' โรพอส) n. บริเวณบรรยากาศของโลกที่เบาบางเกินไปที่เครื่องบินจะทำงานได้
afghan(แอฟ' เกิน, -แกน) n. ชาวอัฟกานิสถาน, ภาษาอัฟแกน, พรมที่ถักด้วยมือชนิดหนึ่ง. -adj. เกี่ยวกับอัฟกานิสถาน, ชาวอัฟกานิสถาน
aha(อาเฺฮด') adv.,adj. ไปข้างหน้า, ข้างหน้า, ภายหน้า, ล่วงเกิน, นำหน้า, ก่อน, เดินต่อไปข้างหน้า, เกิน, ล้ำหน้า (in front , at the head)
air(แอร์) vt.,vi.,n. เผย, กินอากาศ, ผึ่งอากาศ, ทำให้ลมเข้าออกได้สะดวก,ออกความคิดเห็น, ออกอากาศ, ออกโทรทัศน์, การหายใจ, ลมที่พัดเบา, อากาศ, ลักษณะท่าทาง, อาการกลืนอากาศ, เพลง, อาการ. -airless adj. -airlike adj.
air massกลุ่มก้อนอากาศที่กินบริเวณเนื้อที่กว้างขวาง
al dente(อาล' เดน ทิ) Italian ไม่นุ่มและไม่แข็งเกินไป (เมื่อกัดด้วยฟัน)
all-fired(อลล' ไฟเออดฺ) adj., superl. สุดขีด, มากเกิน -all-firedly adv. เหลือเกิน (tremendous, excessive)
aminouriaปัสสวะที่มีเอมีนมากเกินไป
amphistomeพยาธิใบไม้ชนิดหนึ่งที่พบในสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินพืช
anteater(แอนทฺ' อีเทอะ) n. ตัวกินมดซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
antlion(แอนทฺ' ไลเอิน) n. แมลงกินมดจำพวก Myrmeleon tidae มันขุดรูอยู่ในทราย เพื่อกินมดหรือแมลง, แมลงช้าง
arrant(แอร์'เรินทฺ) adj. เหลือเกิน,อย่างที่สุด,โดยสิ้นเชิง,ตลอด, ร้ายกาจ, Syn. flagrant, egregious,base ###A. proper ,decent)
arrogance(แอร'โรเกินซฺ) n. ความหยิ่ง,ความยโส,ความจองหอง., Syn. arrogancy n.
arrogant(แอร'โรเกินทฺ) adj. หยิ่ง,ยโส,จองหอง, Syn. haughty, conceited ###A. modest
assured(อะ ชัวดฺ) adj. ประกัน,แน่นอน,ปลอดภัย, กล้า,มั่นใจ,กล้าเกิน. -n. ผู้เอาประกันภัย, Syn. self-possessed, confident
athlete's heartภาวะหัวใจโตเนื่องจากออกกำลังมากเกินไป, Syn. athletic heart
aubergine(ออ'เบอจิน) n. พืชจำพวก Salanum, melongena ซึ่งมีผลเป็นรูปไข่ที่กินได้ -S...egg plant
awfully(ออ'ฟูลลี) adv.มาก ๆ ,มากเหลือเกิน, น่ากลัวน่ารังเกียจ,น่ายำเกรง (very, extremely)
badger(แบค'เจอะ) {badgered,badgering,badgers} n. สัตว์กินเนื้อชนิดหนึ่ง vt. รบกวนอยู่เรื่อย,ทำให้รำคาญ, Syn. harass,nag
bait(เบท) {baited,baiting,baits} n. เหยื่อ,สิ่งล่อใจ vi. พัก vt. ล่อเหยื่อ,ใส่เหยื่อ,หลอกล่อ,รังแก,ข่มเหง,ให้อาหาร,กินเหยื่อ, Syn. lure ###A. calm -Conf. bate
bally(แบล'ลี) adj. อย่างยิ่ง,เต็มที่,เหลือเกิน
bandwagon(แบนแวก'เกิน) n. รถดนตรีในขบวนแห่,ความนิยม,พรรคการเมืองในสหรัฐอเมริกาที่ได้รับความนิยมอยู่
barbecue(บาร์'บิคิว) n. งานรื่นเริงกลางแจ้งที่มีการย่างเนื้อกินกัน,หมูหรือวัวที่ย่างทั้งตัว,ตะแกรงย่าง,เนื้อย่าง vt. ย่าง (เนื้อ) ,ใช้ง่ามเหล็กเสียบย่าง
bedaub(บิดอบ') {bedaubed,bedaubing,bedaubs} vt. ป้าย,ทำให้สกปรกด้วย,เปื้อน,ตกแต่งมากเกินไป, Syn. daub
beech(บีชฺ) n. พืชจำพวก Fagus มีผลเปลือกรูปสามเหลี่ยมที่กินได้, See also: beechen,beechy adj.
beet(บีท) n. พืชจำพวก Betaที่มีรากใหญ่สีแดงหรือขาว รากที่กินได้ของพืชจำพวก นี้,ใบของพืชจำพวก นี้ ใช้ทำสลัดกินได้
begin(บิกิน') {began,begun,beginning,begins} vi.,vt. เริ่ม,เริ่มต้น,ตั้งต้น,ลงมือ, See also: beginner n., Syn. initiate -Conf. start
beginning(บิกิน'นิง) n. การเริ่ม,ระยะตั้งต้น,การมีกำเนิดจาก, Syn. origin,start
beguine(บิกีน') n. ชื่อการเต้นรำชนิดหนึ่งในอาฟริกาใต้,จังหวะบิกิน
English-Thai: Nontri Dictionary
above(adj,adv,p บน,เหนือ,สูงกว่า,ดีกว่า,เกิน
avocation(n) งาน,การงาน,อาชีพ,งานอดิเรก,การทำมาหากิน
badger(n) สัตว์กินเนื้อชนิดหนึ่ง
batten(vi) อ้วนขึ้น,สมบูรณ์ขึ้น, กินจุ
boarder(n) นักเรียนกินนอน,นักเรียนประจำ
BOARDING boarding school(n) โรงเรียนประจำ,โรงเรียนกินนอน
hyperbole(n) การขยายความ,การพูดเกินจริง,การเขียนเกินเลย
bribe(n) สินบน,การให้สินบน,การติดสินบน,การกินสินบน
bribery(n) สินบน,การให้สินบน,การติดสินบน,การกินสินบน
browse(vi,vt) กินหญ้า,แทะเล็ม,เลี้ยงดู
bull(n) วัวตัวผู้,ช้างพลาย,สัตว์ตัวผู้,การโกหก,การพูดเกินจริง
cannibal(n) มนุษย์กินคน
carnivorous(adj) ที่กินเนื้อเป็นอาหาร
carousal(n) การกินเลี้ยง,การดื่มฉลอง
carouse(n) การกินเลี้ยง,การดื่มสุรา
cohabit(vt) อยู่ร่วมกัน,อยู่ด้วยกัน,อยู่กินกัน
comprehensive(adj) เกี่ยวกับความเข้าใจ,กินวงกว้าง,กว้างขวาง,ครอบคลุม
consume(vt) บริโภค,อุปโภค,กิน,ผลาญ,ใช้อย่างฟุ่มเฟือย
corrupt(adj) เลว,ชั่ว,กินสินบน,ทุจริต,เน่าเปื่อย,ไม่บริสุทธิ์
diffuse(adj) ฟุ่มเฟือย,มากเกินไป,เป็นน้ำท่วมทุ่ง
dine(vi) กินเลี้ยง,รับประทานอาหารเย็น
DINING dining room(n) ห้องรับประทานอาหาร,ห้องกินข้าว
eat(vt) กิน,รับประทาน,ทาน,แดก,ยัด
eatable(adj) น่ากิน,น่ารับประทาน,กินได้,รับประทานได้
predacious(adj) ที่กินสัตว์อื่นเป็นอาหาร
edible(adj) กินได้,รับประทานได้
egregious(adj) มากมายใหญ่โต,เหลือเกิน,มหันต์
embezzle(vt) ยักยอก,ฉ้อฉล,โกงกิน,ฉ้อโกง
embezzlement(n) การยักยอก,การฉ้อฉล,การโกงกิน,การฉ้อโกง
encroach(vi) ล่วงล้ำ,รุกล้ำ,เบียดเบียน,ล่วงเกิน,บุกรุก
encroachment(n) การล่วงเกิน,การรุกล้ำ,การเบียดเบียน,การล่วงล้ำ,การบุกรุก
epicure(n) นักกิน,คนรู้จักเลือก,ผู้มีรสนิยมสูง
exaggerate(vi) พูดเกินจริง,พูดโอ้อวด,พูดเลยเถิด
exaggeration(n) การคุยโว,การพูดเกินจริง,การพูดโอ้อวด
exceed(vt) มากกว่า,ทำเกิน,เกินกว่า,เหนือกว่า,ดีกว่า,ละเมิด
exceedingly(adv) เหนือกว่า,มากมาย,เหลือเกิน
excess(adj) ที่เพิ่มขึ้น,ที่เกินมา,มากเกินพอ
excessive(adj) เหลือเฟือ,มากเกินไป,เหลือล้น
exorbitant(adj) แพงเกินไป,สูงเกินไป,มากเกินไป
expansive(adj) ขยายตัวได้,กว้างขวาง,ไพศาล,กินความมาก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
accessoryเสริม, ช่วย, สำรอง, เกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acetonemia; acetonaemiaภาวะเลือดมีแอซีโทนเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acoriaอาการกินไม่รู้อิ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acromegaly; acromegaliaสภาพโตเกินไม่สมส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alkalaemia; alkalemiaภาวะเลือดมีด่างเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anaesthesia shock; shock, anesthesiaช็อกเหตุยาสลบเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anesthesia shock; shock, anaesthesiaช็อกเหตุยาสลบเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arrearsเบี้ยประกันภัยเกินกำหนด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
separation from bed and boardการแยกกันอยู่กิน (ของสามีภริยา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
boarderผู้พักกินนอน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
bourgeoisกระฎุมพี, ชนชั้นกลาง, ผู้มีอันจะกิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
carnivoreสัตว์กินเนื้อ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
carnivorous plantพืชกินสัตว์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
carpetbaggerนักกินเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta, succenturiate; placenta, accessoryรกส่วนเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wilful refusal to consummateการจงใจไม่ปฏิบัติตามหน้าที่คู่สมรส, การจงใจไม่ยอมอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
excessiveกินขีด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
featherbeddingการจ้างแรงงานมากเกินจำเป็น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
feeding๑. การให้อาหาร๒. การกิน [มีความหมายเหมือนกับ feeding, oral ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
foreshorteningลักษณะกินตา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gluttony; hyperphagia; polyphagia๑. อาการกินมาก๒. การกินไม่เลือก, จะกละ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
herbivoreสัตว์กินพืช [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
hydraemia; hydremiaเลือดมีน้ำเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hypersensitive-ไวเกิน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
hyperuricemia; hyperuricaemia; uricacidaemia; uricacidemia; uricaemia; uricemia๑. เลือดมีกรดยูริกเกิน๒. ภาวะกรดยูริกเกินในเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
immoderateกินสมควร, เกินกว่าเหตุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
immunise; immunize๑. ก่อภูมิคุ้มกัน๒. ให้วัคซีน (กิน, ฉีด, ขีด) [มีความหมายเหมือนกับ vaccinate] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
immunize; immunise๑. ก่อภูมิคุ้มกัน๒. ให้วัคซีน (กิน, ฉีด, ขีด) [มีความหมายเหมือนกับ vaccinate] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
improper fractionเศษเกิน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ingestionการกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inoperable๑. เกินผ่าตัดให้หาย๒. ไม่สมควรผ่าตัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
insectivorous plantพืชกินแมลง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
intemperanceการเสพเกินควร (สุรา, อาหาร) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
irritable๑. ไวเกินต่อการกระตุ้น๒. -หงุดหงิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ketonaemia; ketonemiaภาวะเลือดมีคีโทนเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
live and cohabit together as husband and wifeอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lotteryสลากกินแบ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nan(o)-๑. แคระ, เล็กเกิน๒. หนึ่งส่วนพันล้าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
narcolepsyภาวะง่วงเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
notorious cohabitationการอยู่กินด้วยกันอย่างเปิดเผย (โดยมิได้สมรส) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acidosisภาวะกรดเกิน [TU Subject Heading]
Acromegalyอะโครเมกาลี, โรค; โรคอโครเมกะลีย์; อะโครเมกาลีย์; อะโครเมกะลีย์; อโครเมกาลี; โรคอะโครเม็กกาลี่; ร่างกายใหญ่โตเกินไป; อะโครเมกะลี [การแพทย์]
Ag Excessแอนติเจนอยู่ในอัตราส่วนมากเกินไป [การแพทย์]
Alimentaryภายหลังกินอาหาร [การแพทย์]
Alkalosisภาวะด่างเพิ่ม; ด่างมาก, ภาวะ; แอลคาโลซิส; อัลคาโลสิส; ภาวะความเป็นด่าง; การเมาด่าง; ภาวะมีด่างเพิ่มขึ้น; สภาวะเป็นด่าง; ภาวะด่าง; การเป็นด่าง; ด่างเพิ่มขึ้น; การเกิดด่าง; ด่างเกิน [การแพทย์]
Anorexiaเบื่ออาหาร, การเบื่ออาหาร, คนที่เบื่ออาหาร, กินอาหารไม่ลง [การแพทย์]
Anoxemiaการขาดออกซิเจนในเลือด, การพร่องออกซิเจนในเลือด, มีออกซิเจนน้อยเกินไป [การแพทย์]
Aridic แอริดิก สภาพความชื้นที่ดินในช่วงควบคุมทุกส่วน จะแห้งเป็นระยะเวลานานเกินกว่า 45 วัน หรือเกินครึ่งหนึ่งของวันสะสมในรอบปี เมื่ออุณหภูมิดินสูงกว่า 5 องศาเซลเซียส โดยวัดที่ความลึก 50 เซนติเมตร จากผิวดินบนและดินจะต้องชื้น (moist) ในบางส่วน หรือทั้งหมดของช่วงควบคุมเป็นเวลาน้อยกว่า 90 วัน ติดต่อกันในรอบปี เมื่ออุณหภูมิดินสูงกวา 8 องศาเซลเซียล โดยวัดที่ความลึกระดับเดียวกัน มีความหมายเหมือน torric (ศัพท์ aridic มาจากคำละติน aridus = dry) [สิ่งแวดล้อม]
Backlogหนังสือค้างออสบอร์น [1] และ ปิเตอร์นิค [2] ได้ให้คำจำกัดความของรายการที่ค้างดำเนินการ (Arrear of Cataloging) ไว้ดังนี้ เป็นรายการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดที่ไม่ได้รับการดำเนินการตามขั้นตอนใดๆ เลย ซึ่งอาจได้แก่ หนังสือที่ห้องสมุดได้รับบริจาคมาเป็นจำนวนมากๆ หรือเป็นหนังสือที่ได้รับการดำเนินการช้าเกินควรหรือเป็นหนังสือที่ได้รับการทำบัตรรายการยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จนถึงยังมิได้ดำเนินการในขั้นตอนใดเลย นับตั้งแต่ได้รับหนังสือมา หรือ หมายถึง หนังสือที่ไม่ได้รับการทำบัตรรายการ ซึ่งอาจเนื่องจากลักษณะภายนอกของหนังสือ (accident) หรือเพราะเป็นผลมาจากเหตุการณ์บางอย่างที่เป็นอุปสรรค (circumstance) ซึ่งสามารถสรุปสาเหตุที่สำคัญๆ [3]ได้ดังนี้
balanced dietการกินอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนได้สัดส่วน, การกินอาหารให้ครบทุกประเภทและให้ได้ปริมาณสารอาหารตามที่ร่างกายต้องการ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Carnivoraสัตว์กินเนื้อ [การแพทย์]
carnivoreผู้บริโภคสัตว์, สิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีพโดยการกินเนื้อ เช่น แมว เสือ สิงโต เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Carnivorousสัตว์ที่กินเนื้อสัตว์อื่นเป็นอาหาร [การแพทย์]
Clod ; Soil Clod ดินก้อน มวลดินซึ่งแตกตัวเป็นก้อนขนาดต่าง ๆ กัน เกิดขึ้นจากการไถพรวน หรือขุด เมื่อดินแห้งหรือเปียกเกินไป กำเนิดของดินก้อนจึง ตรงข้ามกับเม็ดดิน (aggregate) ซึ่งเกิดจากการเกาะตัว เป็นก้อนโดยแรง และสารเชื่อมตามธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
Dietetic Albuminuriaรับประทานอาหารโปรตีนมากเกินไป [การแพทย์]
Dramatizeแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางมากเกินไป [การแพทย์]
Edible birds' nestsรังนกที่กินได้ [TU Subject Heading]
Excessมากเกินพอ,มากเกินไป [การแพทย์]
Feedingการกิน,อาหารและการกิน [การแพทย์]
Flaringการเผาก๊าซทิ้ง, การเผาก๊าซทิ้งซึ่งเป็นก๊าซส่วนเกินที่ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์หรือไม่ได้นำมาซื้อขาย หรือเนื่องมาจากเหตุผลทางเทคนิค [ปิโตรเลี่ยม]
Cartoonการ์ตูนการ์ตูน (Cartoon) หมายถึง ลายเส้นภาพวาดคน สัตว์ สิ่งของในรูปแบบที่เหมือนหรือมีเค้าโครงที่ใกล้เคียงกับของจริงหรือต่างจากของจริงตามจินตนาการของผู้วาด เพื่อสร้างความตลกขบขัน สื่อความหมาย หรือล้อเลียนสังคม ซึ่งอาจมีลักษณะเกินความจริง เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ หรือแสดงแนวคิดต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
Cerebral Palsyสมองพิการ, กลุ่มอาการที่เกิดจากความผิดปกติหรือมีพยาธิสภาพเกิดขึ้นกับสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหว ทำให้ผู้พิการไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ สภาพพิการที่เกิดขึ้นจะเป็นแบบคงตัว และเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ยังมีการเจริญเติบโตของสมองอยู่ คือ ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนไปถึงระยะที่สมองมีการเจริญเติบโตเต็มที่ โดยทั่วไปถือเกณฑ์ไม่เกิน ๘ ขวบ [Assistive Technology]
Circuit breakerมาตรการหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวเป็นมาตรการที่ตลาดหลักทรัพย์นำมาใช้หยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวในยามที่การซื้อขายโดยรวมในตลาดหลักทรัพย์เกิดตกต่ำลงอย่างมากมายผิดปกติ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ลงทุนโดยทั่วไปได้มีเวลาตรวจสอบข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ระยะหนึ่งก่อนที่จะเปิดให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ต่อไป ในปัจจุบันนี้ระบบ circuit breaker ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดว่า หากระดับ SET Index ลดต่ำลงเท่ากับหรือเกินกว่า 10% จากจุดปิดของวันก่อน ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดพักการซื้อขาย 30 นาที เมื่อเปิดซื้อขายใหม่แล้วหาก SET Index ลดต่ำลงอีก จนมีระดับที่ลดลงเท่ากับหรือเกินกว่า 20% จากจุดปิดของวันก่อน ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดพักการซื้อขายอีก 1 ชั่วโมง แล้วเปิดให้ซื้อขายต่อจนสิ้นวัน ในการหยุดพักการซื้อขายกรณีใดกรณีหนึ่งข้างต้น ถ้าระยะเวลาในรอบการซื้อขายนั้นเหลือไม่ถึง 30 นาทีหรือ 1 ชั่วโมงแล้วแต่กรณี จะพักการซื้อขายเพียงระยะเวลาที่เหลือในรอบดังกล่าวเท่านั้น แล้วเปิดซื้อขายรอบใหม่ตามปกติต่อไป [ตลาดทุน]
Commissionค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนจะต้องชำระให้แก่บริษัทที่เป็นนายหน้า ในอัตราที่ตกลงกันระหว่างลูกค้าและบริษัท แต่ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดไว้โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงคือ ช่วงที่ 1 (ช่วง 3 ปีแรก) ระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2550 – 13 มกราคม 2553 ให้คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำที่ 0.25% และการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตให้คิดขั้นต่ำที่ 0.15% ของมูลค่าการซื้อขาย ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2553- 31 ธันวาคม 2554 ให้คิดค่าธรรมเนียมแบบขั้นบันได (Sliding Scale) คือ มีอัตราค่าธรรมเนียมแปรผันลดลงตามปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น สำหรับค่าธรรมเนียมซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ตจะไม่เกิน 60% ของอัตราปกติ และช่วงที่ 3 คือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตจะเป็นแบบต่อรองกันอย่างเสรี [ตลาดทุน]
Fragment เศษหินกรวด เศษหินกรวดในดินที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 2 มิลลิเมตร เช่น กรวด (pebble) ก้อนหินมนเล็ก (cobble) และก้อนหินมนใหญ่ (boulder) [สิ่งแวดล้อม]
Gravel กรวด ก้อนหินที่เกิดตามธรรมชาติขนาดโตเกิน 3 มิลลิเมตร [สิ่งแวดล้อม]
Concentrated latexน้ำยางข้น คือ น้ำยางสดที่ทำให้เข้มข้นโดยการหมุนเหวี่ยงหรือการแยกครีม เพื่อแยกส่วนที่เป็นเนื้อยางออกจากเซรุ่ม และเพิ่มปริมาณเนื้อยางแห้งจาก 30% เป็น 60% สำหรับวิธีการหมุนเหวี่ยง ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันเป็นส่วนใหญ่ในประเทศไทย และเพิ่มปริมาณเนื้อยางแห้งจาก 30% เป็น 64% สำหรับวิธีการแยกครีม เนื่องจากน้ำยางสดมีปริมาณน้ำมากเกินไปไม่เหมาะที่จะนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการขนส่ง [เทคโนโลยียาง]
Delistingการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน การที่ตลาดหลักทรัพย์ถอนสภาพการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของหลักทรัพย์ใด ๆ หลักทรัพย์จดทะเบียนที่ถูกเพิกถอนแล้ว จะไม่ได้รับอนุญาตให้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป ในการเพิกถอนหลักทรัพย์นั้นอาจเป็นเพราะบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวขอถอนหลักทรัพย์ของตนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยสมัครใจ (ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการของเพิกถอนเกินกว่า 10% ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด) หรือตลาดหลักทรัพย์สั่งให้เพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อพบว่าบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าว ได้กระทำผิดข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (listing agreement) อย่างร้ายแรง หรือในกรณีที่ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ตกต่ำลง จนอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ลงทุนสำหรับกรณีที่บริษัทจดทะเบียน มีปัญหาด้านฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงาน ตลาดหลักทรัพย์จะไม่เพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวโดยทันที แต่จะจัดให้หลักทรัพย์ดังกล่าวเข้าอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน และประกาศให้ผู้ลงทุนได้ทราบทั่วกัน ซึ่งบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องจัดทำแผนปรับปรุงแก้ไข เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเปิดเผยข้อมูล หากบริษัทสามารถแก้ไขปัญหาได้ตามแผน หลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวก็จะพ้นจากการเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน แต่ถ้าบริษัทไม่อาจแก้ไขได้ตามแผนและตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง ตลาดหลักทรัพย์จะเพิกถอนหลักทรัพย์ดังกล่าว [ตลาดทุน]
Hadal Zone เขตน้ำลึกในระบบนิเวศทะเล ส่วนที่เป็นน้ำในระบบนิเวศทะเล และเป็นส่วนที่ลึกมากๆ เกินกว่า 6,000 เมตร [สิ่งแวดล้อม]
Ingestionการกิน [TU Subject Heading]
Delta ดินดอนสามเหลี่ยม ดินดอนบริเวณปากน้ำซึ่งมีรูปร่างคล้ายพัด ด้ามจิ้ว เกิดขึ้นเพราะการที่แม่น้ำและสาขาใหญ่น้อยที่กระจายออก ตรงปากน้ำพาตะกอนมาทับถมอยู่ตลอดเวลา ทำให้ท้องพื้นน้ำมีระดับสูงขึ้น น้ำก็ยิ่งไหลช้าลง การตกตะกอนก็เพิ่มมากขึ้นจนสูงพ้นระดับน้ำกลายเป็นพื้นแผ่นดินแผ่กระจายออก ตรงปากน้ำ พื้นดินนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเป้นบริเวณกว้างต่อเนื่องกลายเป้นดินดอนสามเหลี่ยม ถ้าไม่ลุ่มเกินไปก็ใช้ทำการเพาะปลูกและตั้งบ้านเรือนได้ แต่ก้อาจเกิดน้ำท่วมทันฝั่งเสมอเช่น บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากน้ำใหญ่ๆ อาทิ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำไนล์ แลพแม่น้ำโขง [สิ่งแวดล้อม]
Ephemeraของสะสม Ephemera แปลว่า ของสะสมจากสิ่งที่ในตอนแรกผลิตมาเพื่อการใช้งานระยะสั้น ๆ เช่น ตั๋วรถโดยสารประจำทาง เป็นคำที่มาจากคำว่า ephemeron ในภาษากรีกหมายถึง "สิ่งที่อยู่ยาวนานไม่เกินหนึ่งวัน " ของสะสมเหล่านี้ ได้แก่ บัตรลงคะแนน บัตรเบสบอล ที่คั่นหนังสือ หนังสือการ์ตูน คูปอง รูปลอก ใบปลิว การ์ดอวยพร บัตรเชิญ ใบปลิว เแผ่นพับโฆษณา จุลสาร ของเล่นกระดาษ โปสเตอร์ รูปถ่าย แสตมป์ ไปรษณียบัตร ปฏิทิน ตั๋ว ฯลฯ จากสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวันที่ถูกมองว่ามีคุณค่าเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีคุณค่าถาวรเพราะเป็นสิ่งที่ผลิตขึ้นมาในปริมาณมากหรืออยู่ในรูปแบบที่ใช้แล้วทิ้ง บางครั้งรายการของสะสมยังคงรักษาและแสดงคุณภาพกราฟิกหรือเป็นการเชื่อมโยงกับบุคคล เหตุการณ์ หรือกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง ในด้านห้องสมุดและสารนิเทศศาสตร์ คำว่า "Ephemera" ยังหมายถึงสิ่งพิมพ์แผ่นเดียวหรือเอกสารหน้าเดียวที่จะทิ้งไปภายหลังการใช้ ห้องสมุดขนาดใหญ่อาจเก็บรวบรวม จัดระบบและเก็บรักษาของสะสมเหล่านี้ไว้เป็นทรัพยากรสารนิเทศพิเศษ และเนื่องจากของสะสมเหล่านี้หมายถึงวัสดุที่มีการหมุนเวียนสั้น ๆ โดยมีคุณค่าต่อการอ้างอิง หรือมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีเพียงพอที่จะเก็บรักษาไว้เป็นจดหมายเหตุถาวร เช่น รายละเอียดของวิชาที่เปิดเรียนและตารางการเรียนการสอน จดหมายข่าว นามานุกรมของบุคลากร เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Fairy taleเทพนิยายเทพนิยาย (Fairy tale) หมายถึง เรื่องในจินตนาการที่เขียนขึ้นหรือเล่าให้เด็กฟัง โดยมีตัวละครจากนิทานพื้นบ้านแบบดั้งเดิม (เช่น ภูต ยักษ์ คนแคระ แม่มด สัตว์พูดได้) กับเรื่องของเวทมนตร์ และเหตุการณ์ที่ดำเนินไปเกินคาดคิด นอกจากนี้ คำว่า "เทพนิยาย" ยังอาจใช้ในความหมายว่า เรื่องเหลือเชื่อที่เกินจะเป็นความจริงได้ บางครั้งเทพนิยายก็หมายรวมถึงตำนานด้วย อย่างไรก็ดี ส่วนที่ไม่เหมือนตำนาน หรือมหากาพย์ คือ เทพนิยายจะไม่อ้างอิงถึงสิ่งที่มีจริงในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นศาสนา สถานที่ บุคคล หรือเหตุการณ์ใด ๆ ดังวลีที่ขึ้นต้นเรื่องว่า "กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว" ดังนั้น จึงไม่สามารถระบุเวลาที่แน่ชัดได้ เทพนิยายในยุคก่อนประพันธ์ขึ้นสำหรับผู้ใหญ่และเด็กอ่านพอ ๆ กัน หนึ่งในเทพนิยายที่รู้จักกันดีคือ เทพนิยายกริมม์ (Grimm’s Fairy Tales) เป็นนิทานจากสองพี่น้องตระกูลกริมม์ ซึ่งรวบรวมขึ้นจากคำบอกเล่าที่ได้ฟังมา เรื่องที่รู้จักกันดี เช่น สไนว์ไวท์ ซินเดอเรลลา ราพันเซล เจ้าหญิงนิทรา และหนูน้อยหมวกแดง เป็นต้น ในปัจจุบันยังคงมีการประพันธ์เทพนิยายและเรื่องราวที่สืบเนื่องจากเทพนิยายอยู่เสมอ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Fog หมอก เป็นน้ำในอากาศหรือไฮโดรมีทิเออร์ (hydrometeor) ชนิดหนึ่งที่ ประกอบด้วยกลุ่มละอองน้ำขนาดเล็กมากสามารถมองเห็นได้ด้วย ตาเปล่าลอยอยู่ในอากาศใกล้พื้นดิน โดยปกติจะทำให้ทัศนวิสัยทาง แนวนอนที่ผิวพื้นโลกลดลงเหลือน้อยกว่า 1 กิโลเมตร (0.62 ไมล์) ถ้าละอองน้ำที่ประกอบเป็นหมอกนั้นเป็นผลึกน้ำแข็ง เราเรียกว่า หมอกน้ำแข็ง (ice fog) หมอกหรือเมฆต่างกันแต่เพียงว่า หมอกนั้นมีฐานอยู่ติดพื้นดิน ส่วนฐานเมฆอยู่สูงเหนือพื้นดินขึ้นไป หมอกทุกชริดเกิดเมื่ออุณหภูมิอากาศมีค่าเท่ากับหรือเกือบเท่ากับอุณหภูมิจุด น้ำค้างทำให้ไอน้ำกลั่นตัวเป็นละอองน้ำ การเกิดหมอกนั้นเกิดขึ้นได้ 2 วิธี เมื่ออุณหภูมิของอากาศลงลด จนเท่ากับอุณหภูมิน้ำค้างจะจะเกิดหมอกชนิดที่เกิดจากการพาความร้อนในแนวนอน (advection fog) หมอกเกิดจากการแผ่รังสี (radioaction fog) หรือหมอกลาดเนินเขา (up-slop fog) อีกวิธีหนึ่งคือ เกิดจากเพิ่มความชื้นเข้าไปในอากาศทำให้จุดน้ำค้างมีค่าสูงขึ้น ซึ่งจะเกิดหมอกชนิดไอน้ำ (steam fog) หรือหมอกในแนวปะทะอากาศ (frontal fog) จะไม่เกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิจุดน้ำค้างต่างจากอุณหภูมิอากาศเกินกว่า 4 องศาฟาเรนไฮด์ (2.2 องศาเซลเซียส) [สิ่งแวดล้อม]
Forced buyการบังคับซื้อการที่บริษัทหลักทรัพย์นำเงินประกันของลูกค้าที่วางเป็นประกันการยืมหลักทรัพย์ (securities borrowing account) ไปซื้อหุ้นคืน บริษัทหลักทรัพย์จะบังคับให้ลูกค้าซื้อหุ้นคืนต่อเมื่อหุ้นที่ยืมมีมูลค่าเพิ่มขึ้น จนทำให้สัดส่วนหลักประกันต่อมูลหนี้มีค่าต่ำกว่าระดับ maintenance margin ที่เข้าเกณฑ์ forced buy ซึ่งจะต่ำกว่าระดับ margin call (เช่น ระดับ forced buy เท่ากับ 30% ขณะที่ระดับ margin call เท่ากับ 40% เป็นต้น) หลักเกณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ลูกค้าแต่ละรายมีภาระหนี้เกินตัวจนไม่อาจแบกรับได้ (ซึ่งจะเห็นได้จาก การที่ถูก margin call แล้วไม่สามารถนำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมได้) หากปล่อยค้างไว้ ถ้าหุ้นที่ยืมมีมูลค่าสูงขึ้นไปอีก อาจทำให้มีหลักประกันไม่คุ้มมูลหนี้ จนกระทบถึงฐานะการเงินของบริษัทหลักทรัพย์และกระทบถึงความเชื่อมั่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ ทั้งระบบได้ [ตลาดทุน]
Garbage ขยะเปียก, ขยะครัว, เศษอาหาร ขยะพวกเศษอาหาร พืชผัก เศษเนื้อสัตว์ และเศษสิ่งของส่วนใหญ่ ที่ได้จากการประกอบอาหารจากตลาด หรือเศษที่เหลือจากการรับประทาน ขยะเปียกจะมีลักษณะส่วนมากประกอบด้วยอินทรีย์วัตถุ ซึ่งมักจะเป็นที่สลายได้ง่าย ดังนั้น ถ้าขยะเปียกถูกปล่อยทิ้งไว้นานเกินจะเกินการเน่าเสียและเกิดกลิ่นเหม็นรบกวน ได้ง่าย โดยกปติแล้วขยะเปียกจะมีปริมาณความชื้นประมาณร้อยละ 40-70 ของขยะทั้งหมด ขยะที่ส่วนใหญ่เป็นสารอินทรีย์ ประกอบด้วยเศษผัก ผลไม้และเนื้อสัตว์ที่เหลือทิ้งจากการจัดเตรียมอาหาร, การประกอบอาหารและเหลือจากการบริโภค [สิ่งแวดล้อม]
Hepatitisโรคตับอักเสบโรคตับอักเสบ (hepatitis) เป็นโรคที่เซลล์ของตับมีการอักเสบเกิดขึ้น เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย การดื่มสุราเป็นประจำ พิษของยาบางชนิด แต่การติดเชื้อไวรัสเป็นสาเหตุของโรคตับอักเสบที่พบบ่อยที่สุด ผู้ป่วยโรคตับอักเสบจะมีอาการเจ็บแน่นบริเวณตับ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร เหนื่อยง่าย ผู้ป่วยบางรายมีอาการไข้ต่ำ คลื่นไส้ อาเจียน ต่อมาผู้ป่วยบางรายจะมีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง หลังจากนั้นอาการต่างๆ จะลดน้อยลง ผู้ป่วยเข้าสู่ระยะพักฟื้น โดยอาจกินเวลานานหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนกว่าจะหายเป็นปกติ โรคตับอักเสบชนิดเฉียบพลันเป็นโรคตับอักเสบที่มีระยะเวลาการดำเนินโรคไม่นาน ผู้ป่วยมีอาการน้อยลงและหายขาดภายในเวลาไม่เกิน 6 เดือน ส่วนโรคตับอักเสบชนิดเรื้อรังเป็นโรคตับอักเสบที่มีการดำเนินโรคนานกว่า 6 เดือน
Hornbookหนังสือเรียนเบื้องต้นHornbook หมายถึง หนังสือเรียนเบื้องต้น เป็นหนังสือสำหรับเด็กเริ่มเรียน จัดทำขึ้นเมื่อประมาณปี ค.ศ. 1440 เนื่องจากการจัดพิมพ์หนังสือในระยะแรก ๆ มีราคาค่อนข้างแพงเกินกว่าจะนำมาให้เด็กใช้เริ่มเรียน Horn Book ไม่ได้มีลักษณะเป็นหนังสือเล่มๆ อย่างในปัจจุบัน แต่เป็นแผ่นไม้สี่เหลี่ยมเล็กๆ มีขนาดประมาณ 2 ¾ นิ้ว x 5 นิ้ว ด้านหนึ่งของแผ่นไม้ปิดทับด้วยแผ่นหนัง และปิดประกบทับอีกชั้นหนึ่งด้วยแผ่นเขาสัตว์บางใสตรึงด้วยแถบทองเหลืองรอบขอบทั้งสี่ด้าน มีด้ามถือและที่ด้ามเจาะรูร้อยเชือกสำหรับคล้องคอ หรือแขวนที่เอว หรือที่ข้อมือ เนื้อหาบนแผ่นหนังเป็นตัวพยัญชนะแบบต่างๆ การสะกดคำแบบง่าย ๆ และบทสวด แต่มักจะเน้นสอนการเขียนอ่าน และเรื่องราวทางศาสนา
Hydrocarbonส่วนประกอบสำคัญของปิโตรเลียม, ส่วนประกอบสำคัญของปิโตรเลียมไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันดิบ คือ คาร์บอน (C) และ ไฮโดรเจน (H) ในรูปของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (hydrocarbon) นอกจากนี้ก็มีสารอื่นๆที่เป็นส่วนประกอบของปิโตรเลียม เช่น กำมะถัน (S) ไนโตรเจน (N) และอื่นๆสารที่นอกเหนือจากไฮโดรคาร์บอนถือเป็นสิ่งแปลกปลอมและไม่เป็นที่ต้องการ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของปิโตรเลียมนั้น อาจอยู่ในสภาพของก๊าซ ของเหลว หรือของแข็ง ที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ ขึ้นอยู่กับจำนวนและการจัดตัวของอะตอมของคาร์บอนในโมเลกุล โดยทั่วไปโมเลกุลของไฮโดรคาร์บอนที่มีคาร์บอนไม่เกิน 4 อะตอมจะมีสถานะเป็นก๊าซ ถ้ามีคาร์บอนระหว่าง 5-19 อะตอม จะมีสถานะเป็นของเหลว และถ้ามีคาร์บอนตั้งแต่ 20 อะตอมขึ้นไป จะมีสถานะเป็นของแข็ง [ปิโตรเลี่ยม]
Improvement Cutting การตัดไม้บำรุงป่า การตัดฟันที่กระทำกับหมู่ไม้ที่ผ่านพ้นวัยลูก ไม้ ไปแล้ว เพื่อปรับปรุงองค์ประกอบและคุณภาพ ของหมู่ไม้นั้นโดยการกำจัดต้นไม้ที่เป็นชนิด รูปร่างหรือลักษณะที่ไม่ต้องการออกไป พืชพรรณที่ถูกตัดออกไปนี้ได้แก่ ชนิดไม้ที่ไร้ค่า ต้นไม้ที่คดงอ ล้มเอียง แตกง่าม กิ่งก้านสาขามาก หรือต้นไม้ที่รูปทรงไม่ดี ต้นไม้ที่มีอายุมากเกินไป และต้นไม้ที่ได้รับอันตรายอย่างร้ายแรงจากตัวการภายนอก การกำจัดไม้พวกนี้ออกไปเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของไม้ที่ต้องการให้ดี ขึ้นด้วย มักทำควบคู่ไปกับการตัดสางขยายระยะหรือการตัดฟันเพื่อการสืบพันธุ์ แต่การตัดไม้บำรุงป่านี้ไม่จำเป็นที่จะต้องกระทำตลอดรอบตัดฟันของป่าเหมือน อย่างการตัดสางขยายระยะ และการคัดเลือกไม้ที่จะกำจัดออกไปก็ทำได้ง่ายกว่าด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
browse on (phrv.) (สัตว์) กิน (บางสิ่ง) เป็นอาหาร See also: กิน
chomp (sl.) กิน
eat (vt.) กิน See also: ทาน, รับประทาน Syn. feed, devour, consume
eat (vi.) กิน See also: ทาน, รับประทาน Syn. feed, devour, consume
eat away (phrv.) กิน
feed (vi.) กิน
feeding on (suf.) กิน Syn. eating
grub (vi.) กิน See also: รับประทาน
has (vt.) กิน See also: รับประทาน
trough (sl.) กิน
vorous (suf.) กิน Syn. eating, feeding on
finish (vt.) กิน (จนหมด) See also: จัดการอาหาร (จนหมด) Syn. consume, devour, eat Ops. gather, store
eat off (phrv.) กิน (บางสิ่ง) เป็นอาหาร Syn. dine off
feed off (phrv.) กิน (บางสิ่ง) เป็นอาหาร Syn. dine off, eat off
have for (phrv.) กิน (บางอย่าง) เป็นอาหาร
occupy (vt.) กิน (เนื้อที่หรือเวลา) Syn. take, fill up Ops. empty
take up (phrv.) กิน (เวลา, ที่ ฯลฯ) See also: ใช้ให้หมดไปโดยเปล่าประโยชน์
eat off (phrv.) กินจาก (จาน หรือสถานที่อื่นเช่น บนพื้น) Syn. dine off, eat out of
feed off (phrv.) กินจาก (จาน หรือสถานที่อื่นเช่น บนพื้น) Syn. dine off, eat off, eat out of
batten on (phrv.) กินดีอยู่ดี (โดยอาศัยผู้อื่น) Syn. fatten on
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm sorry I'm so little helpฉันเสียใจด้วยที่ช่วยได้น้อยเหลือเกิน
There's so much I have to tell you bothมีเรื่องมากมายเหลือเกินที่ฉันต้องบอกกับเธอทั้งสองคน
Are you on the street? It sounds so loudคุณอยู่บนถนนอยู่เหรอ เสียงดังมากเหลือเกิน
I am too busy to talk todayวันนี้ฉันยุ่งเกินกว่าที่จะพูดคุย
You drink too much coffeeคุณดื่มกาแฟมากเกินไปแล้ว
What do you do for a living?คุณทำมาหากินอะไร
It was so good to read your letterดีมากเหลือเกินที่ได้อ่านจดหมายของคุณ
So nice to meet youดีเหลือเกินที่ได้พบคุณ
He is doing far better than expectedเขาทำได้ดีเกินกว่าที่คาด
I can't believe it, they're so goodฉันไม่อยากจะเชื่อเลย มันดีเหลือเกิน
You're so talented, I wish I had your skillคุณช่างมีพรสวรรค์เหลือเกิน ฉันอยากจะมีทักษะอย่างคุณมั่ง
It's too bad you missed itมันแย่เหลือเกินที่คุณพลาดมันไป
You are getting too old for thisคุณกำลังแก่เกินไปสำหรับสิ่งนี้
There are too many complications for meมีความยุ่งยากซับซ้อนมากเหลือเกินสำหรับฉัน
But my heart is too wildแต่หัวใจฉันมันช่างดื้อด้านเหลือเกิน
Your voice seems so familiarเสียงของคุณคุ้นมากเหลือเกิน
So much to do so much to seeมีมากเหลือเกินที่ต้องทำและต้องเห็น
We owe them so muchพวกเราเป็นหนี้พวกเขามากเหลือเกิน
I think I've had enough for todayฉันคิดว่าวันนี้เกินพอแล้ว (รับไม่ได้อีกแล้ว)
They get paid so much moneyพวกเขามีเงินรายได้มากเหลือเกิน
I enjoy junk food but I try not to eat too much of itฉันชอบอาหารขยะแต่ฉันก็พยายามที่จะไม่ทานมันมากเกินไป
I don't spend too much moneyฉันไม่ได้ใช้จ่ายเงินมากเกินไป
She has done so much for meเธอทำอะไรให้ฉันมากมายเหลือเกิน
You know me too wellคุณรู้จักฉันเป็นอย่างดีเหลือเกิน
You speak English so wellคุณพูดภาษาอังกฤษดีเหลือเกิน
He thinks that I am too tired to workเขาคิดว่าฉันเหนื่อยเกินกว่าจะทำงานได้
I've had too much work to finishฉันมีงานมากเหลือเกินที่ต้องทำให้เสร็จ
He says he is feeling too ill to teach todayเขาบอกว่าเขารู้สึกป่วยมากเกินกว่าที่จะสอนได้ในวันนี้
We owe them so muchพวกเราเป็นหนี้พวกเขามากเหลือเกิน
I miss them so muchฉันคิดถึงพวกเขามากเหลือเกิน
Sorry to call so earlyขอโทษทีที่โทรมาแต่เช้าเกินไป
There is so much damageมีความเสียหายมากมายเหลือเกิน
If we don't act now, it's going to be too lateถ้าเราไม่ทำอะไรตอนนี้ มันก็จะสายเกินไปนะ
Don't labor at your writingอย่าพยายามอย่างหนักมากเกินไปกับงานเขียนของคุณ
Because I was too tired and fell asleepเพราะว่าฉันเหนื่อยเหลือเกินและก็ผล็อยหลับไป
Thank you so muchขอบคุณมากเหลือเกิน ฉันชอบมันจริงๆ
I've got too much work to doฉันมีงานมากเหลือเกินที่ต้องทำ
He was too nervous to speakเขาประหม่าเกินกว่าที่จะพูด
The dress doesn't fit herชุดนี้ไม่พอเหมาะกับเธอ เธอผอมเกินไป
It's not too late to change your mindมันยังไม่สายเกินไปที่คุณจะเปลี่ยนใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One banana for three of us?กล้วยลูกนึง กิน 3 คน - อืม ใช่
Not just well they can drinkไม่เห็นมันจะทำอะไรได้ นอกจาก ดื่ม กิน เที่ยว
Uh,i just read and ate and,you know,swam.ฉันแค่อ่านหนังสือ กิน แล้วก็ ว่ายน้ำ
For weeks you carry around this book, practically sleep with it yet you have no desire to find out who he is?หลายอาทิตย์แล้วนะ ที่เธอหมกอยู่กับหนังสือนั่น กิน นอนกับมัน อย่างสิ้นหวัง ว่าใครคือ เจ้าชายเลือดผสม
Language, language. Here. Eat, eat, eat.พูดภาษาคนรู้เรื่องมั๊ย เอ้า กิน กิน กิน
You sit. You eat. Please.คุณนั่งสิ กิน ได้โปรด
No, because for me, the benefit is that even though we're-- we're doing the same things that we used to do--eating pierogies and going to see "ugetsu" for the sixth time-- we've only seen it four times.ประโยชน์ก็คือว่า ถึงแม้ว่า ตอนนี้พวกเรา.. เราก็ทำสิ่งเดิมๆ อย่างที่เราเคยทำ กิน pierogies และก็ดู ugetsu เป็นครั้งที่หก
And I can't believe you've never read Eat, Pray, Love.และฉันก็ไม่อยากเชื่อว่านาย ไม่เคยอ่านหนังสือ กิน สวด รัก น่ะ
Eat, Pray, Run Away From A Giant Boulder, I'll read it.ด้วย กิน สวด วิ่งหนีหินยักษ์ล่ะก็, ฉันจะอ่านมัน
I don't care if Eat, Pray, Love changed your life,ฉันไม่สนหรอกถ้า กิน สวด รัก มันจะเปลี่ยนชีวิตนาย
It's a dinner. Eating, entertainment.มื้อเย็น กิน ความบันเทิง
They didn't work, shop, eat, or worship in any of the same places.ไม่เลย พวกเขาไม่ได้ทำงาน ช็อปปิ้ง กิน หรือนมัสการ ที่เดียวกันเลย
They eat, shit, mate and devour everything they come across.พวกมันก็ " กิน ขี้ ปี้ นอน " เหมือนสัตว์ทั่วๆไปนั่นแหละ
What Joo Won is taking is not sleeping pills, right?ยาที่ จูวอน กิน นี่ไม่ใช่ยานอนหลับใช่ไหม
I have to breathe, eat, and joke around living like that. You know?ฉันต้องหายใจ กิน หยอกล้อกับเพื่อน มีชีวิตอยู่แบบนั้น คุณรู้ไหม?
Just remember this moment and sleep, eat, and live lightly.แค่จดจำสิ่งที่อยู่ตรงนี้ และ หลับ กิน และอยู่แบบสบาย ๆ ที่นี่
And we can walk to prom and then use what's left to get the $8.99 all-you-can-eat pasta special at Breadstix.และเราเดินไปงานพรอม และใช้เงินที่เหลือ เพื่อใช้ กิน โปรโมชั่น $8.99 กินไม่อั้น เมนูพิเศษพาสต้า ที่ร้านเบรดสติ๊กซ์
Breathe, eat, sleep, wake up, and do it all over again until one day, it's just not as hard anymore.หายใจ กิน นอน ตื่น และทำซ้ำแล้วซำอีก จนกระทั่งวันนึง มันจะไม่ยากอีกต่อไป
Hey... Come overกินเข้าไป กิน กิน กิน
Brought to you by the girl-yogurt Jamie Lee Curtis uses to poop.สนับสนุนโดย โยเกิร์ตที่ Jamie Lee Curtis กิน เพื่อช่วยระบบขับถ่าย
Get beaten, eat food, get beaten, eat food.ซ้อม ๆ แล้วกินๆ ไปซ้อม ๆ กิน
You take away other's farms, ,àúí ìå÷çéí çååä ùì àðùéí àçøéí eat, drink, and live there.คุณเอาฟาร์มของคนอื่นไป กิน ดื่ม และอาศัยอยู่ที่นั่น
And now we just pilfer and drink, and dream about when we didn't.แต่เดี๋ยวนี้เราได้แต่ลักขโมย กิน ดื่ม และเพ้อฝันถึงสิ่งที่เราไม่ได้เป็น
You'll spend the entire summer at the villa, eating, drinking, living, and creating.นายสามารถใช้เวลาหน้าร้อน ที่บ้านพักตากอากาศ กิน ดื่ม พักผ่อน และ สร้างแรงบรรดาลใจ
100 milligrams cephalexin q.i.d. for ten days.ยาซีฟาเลกซิน 100 มก. วันละ 4 ครั้ง กิน 10 วัน
Sheldon... knight takes bishop.เชลดอน... อัศวิน กิน บิชอบ
She take no moment for sleeping or eating or resting or stopping.เธอไม่มีเวลาได้นอน หรือ กิน หรือ พัก หรือ หยุด
No more snatch, eat, and erase.ไม่มีการกระชาก กิน และก็ลบออก
It's killing... eating... se_ing... eating...มันฆ่า ... กิน ... se_ing ...
You a big Dr. pepper, cheeto-eating motherfucker.คุณพริกไทยดร. ใหญ่ cheeto กิน motherfucker
This animal and others like it... consumed this radiation as a food source.พวกสัตว์นั้นและตัวอื่นๆ กิน กัมมันตระรังสีเป็นอาหาร
We clear-cut. We dump. We consume.เราตัด โค่น กิน ทำลาย
He rises from death, eats, sleeps and then disappears.เขาฟื้นจากความตาย กิน นอน แล้วก็หายตัวไป
Just take one. Malaria pills. Thank you.กิน 1 เม็ดนะ ยาป้องกันมาลาเรีย
My eyesight ain't what it used to be.กิน Tater Tot พวกนี้สิ แฮร์รี่
Eat, Eat it now!กิน กินมันเดี๋ยวนี้!
Eat, drink, fuck, live.กิน ดื่ม ทำรัก สนุกสนาน
Eat, Pray, Love teaches us--กิน สวดมนต์ รัก สอนเรา
You can feed and make her forget or you can let her run screaming, "Vampire!" through the town square.กิน หรือ จะทำให้เธอลืม . หรือ ให้เธอหนีไปด้วยความหวาดกลัว "แวมไพร์" ไปทั่วทั่งเมืองนี้
Eat that tape, fat boy!กิน เทป ที่ เด็ก อ้วน

กิน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
頂く[いただく, itadaku] Thai: กิน English: to take food or drink (hum)
食べる[たべる, taberu] Thai: รับประทาน หรือ กิน English: to eat
余る[あまる, amaru] Thai: เกิน English: to exceed
占める[しめる, shimeru] Thai: กินเนื้อที่
杉並[すぎなみ, suginami] Thai: ซูกินามิ English: Suginami (pl)
過言[かごん, kagon] Thai: การพูดเกินจริง English: exaggeration
食べ物屋[たべものや, tabemonoya] Thai: สถานที่ขายของกิน English: eating place
飲む[のむ, nomu] Thai: ดื่ม ในภาษาญี่ปุ่นใช้กับการกินของเหลวหรือ การกลืนลงคอโดยไม่เคี้ยว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กิน
Back to top