ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

encompass

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *encompass*, -encompass-

encompass ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
encompass (vt.) รวมเข้าไว้ทั้งหมด Syn. contain, include
encompass (vt.) ล้อมรอบ Syn. encircle, envelop, surround
encompass with (phrv.) ล้อมรอบด้วย See also: ห่อหุ้มด้วย, โอบล้อมด้วย
encompassing (adj.) ซึ่งล้อมรอบ See also: ซึ่งแวดล้อม, ซึ่งโอบล้อม Syn. around, enclosing
English-Thai: HOPE Dictionary
encompass(เอนคัม'เพิส) vt. ล้อมรอบ,ตีวง,เวียนรอบ,ปิด,ผนึก,รวมทั้ง,บรรลุผล., See also: encompassment n. ดูencompass, Syn. surround
English-Thai: Nontri Dictionary
encompass(vt) ล้อมวง,ห้อมล้อม,ตีวง,รวมไว้,ปิดผนึก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมายรวม (v.) encompass See also: include Syn. รวมถึง, รวมทั้ง Ops. ยกเว้น
หมายรวม (v.) encompass See also: include Syn. รวมถึง, รวมทั้ง Ops. ยกเว้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My database does not encompass the dynamics of human pair bonding.ฐานข้อมูลของผม ไม่ครอบคลุม เรื่องความสัมพันธ์ของมนุษย์
It's this entirely separate world and you encompass most of it.เป็นโลกที่ถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิง แล้วนายก็ครองพื้นที่เกือบทั้งหมด
And so we basically have to describe to the computer all the kind of overall aspects that we think, you know, encompass humanity.ในภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์ ฮิตวิดีโอเกม "เดอะซิมส์" อัจฉริยะซอฟต์แวร์นี้สร้างโลก
Who we are and why we are here can only be glimpsed by piecing together something of the full picture, which must encompass eons of time... millions of species... and a multitude of worlds.เราคือใครและทำไมเราอยู่ที่นี่ เท่านั้นที่สามารถมองเห็น โดยปะติดปะต่อบางสิ่งบาง อย่างของภาพเต็ม ซึ่งจะต้องครอบคลุมมหายุคของเวลา
Preliminary histological analysis shows that the victims were of both sexes, encompassing Mongoloid, Negroid and Caucasoid features and ranging in age from the late teens to the early 70s.การวิเคราะห์เบื้องต้นทาง ประวัติศาสตร์พบว่า เหยื่อมีทั้งสองเพศ ประกอบด้วยเชื้่อสายผิวเหลือง ผิวดำ และผิวขาว
Families encompass... all manner and shape.ทุกครอบครัวรวมเข้าด้วยกัน... . ทุกจำพวก ทุกประเภท
Physics encompasses the entire universe.ไม่มีฟิสิกส์แบบนั้นหรอก
Most witches align themselves with the Wiccans, but witchcraft is an extremely heterogeneous subject which encompasses the dark arts like evil spells, sacrifices...แม่มดล้วนถูกจัดให้อยู่ใน ประเภทเดียวกับพวก ศาสตร์นอกรีต แต่ศาสตร์แม่มดมีลักษณะที่แตกต่าง ออกไปอย่างสิ้นเชิง ที่หมายรวมถึงเรื่องศาสตร์มืด
He's an original. We don't know what all that encompasses.เขาเป็นพวกดั่งเดิม เราไม่ได้รู้ทั้งหมด
That's kinda all-encompassing.นั่นมันก็คลอบคลุมหมดแล้ว
And there's no apology in the world that encompasses all the reasons that I'm wrong for you.และจะไม่มีคำขอโทษใดๆในโลกนี้ ที่จะรวมทุกเหตุผลที่ฉันไม่เหมาะกับเธอ
Why? Hooke's insatiable curiosity encompassed absolutely everything.อยากรู้มักมากฮุคห้อมล้อมทุกอย่าง

encompass ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
周围[zhōu wéi, ㄓㄡ ㄨㄟˊ, 周围 / 周圍] surroundings; environment; to encompass

encompass ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
年末年始[ねんまつねんし, nenmatsunenshi] (n) the New Year's holiday; the period encompassing the close of the old year and the start of the new year
整体[せいたい, seitai] (n,adj-no) Setai (manipulative therapy based on Chinese and Japanese traditions, and encompassing osteopathy, massage and chiropractic)
網羅[もうら, moura] (n,vs) comprising; including; covering; encompassing; comprehending; (P)
網羅的[もうらてき, mourateki] (adj-na) comprehensive; exhaustive; cyclopedic; encompassing
高等部[こうとうぶ, koutoubu] (n) senior high school (esp. the senior high school section of a school that also encompasses other grades)

encompass ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้อมล้อม[v.] (hømløm) EN: encircle ; besiege ; encompass ; beset ; surround ; mob FR: entourer ; se grouper autour
กินความ[v.] (kinkhwām) EN: include ; mean ; cover ; touch on ; refer ; extend to ; encompass ; have meanings ; have implications FR:
ล้อมรอบ[v.] (lømrøp) EN: surround ; encircle ; enclose ; hem in ; encompass ; envelop ; ring ; flock around FR: encercler ; entourer ; ceindre
แวดล้อม[v.] (waētløm) EN: surround ; encompass ; be encompassed FR: environner ; entourer
แวดล้อมด้วย[v.] (waētløm dūa) EN: be encompassed by FR: être entouré de ; être environné par

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า encompass
Back to top