ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การพิจารณา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การพิจารณา*, -การพิจารณา-

การพิจารณา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การพิจารณา (n.) meditation See also: pondering, thinking over, consideration Syn. การตริตรอง, การตรึกตรอง, การคิดทบทวน, การวิเคราะห์, การพิเคราะห์
การพิจารณา (n.) analysis See also: examination, scrutiny, perusal, consideration, deliberation Syn. การใคร่ครวญ, การวิเคราะห์, การคิด, การไตร่ตรอง, การใช้เหตุผล
การพิจารณา (n.) analysis See also: examination, scrutiny, perusal, consideration, deliberation Syn. การตรวจตรา, การสังเกต, การพินิจพิเคราะห์, การไตร่ตรอง
การพิจารณา (n.) analysis See also: consideration, deliberation Syn. การพินิจ, การพิเคราะห์, การไตร่ตรอง
การพิจารณาใหม่ (n.) revision See also: repetition, review, repeat Syn. การหวนคิด, การรำลึก
English-Thai: HOPE Dictionary
advisedly(แอดไว' ซิดลี่) adv. หลังจากการพิจารณาแล้ว,ตั้งใจ, Syn. deliberately)
aftertaste(อาฟ' เทอะธอท, แอฟ-') n. ความคิดหรือการพิจารณาภายหลัง,ความคิดที่ล่าช้า, สิ่งเพิ่มเติมที่ไม่ได้คิดมาก่อน, Syn. addendum)
allowance(อะเลา' เอินซฺ) n. การยินยอม, การอนุญาตให้, สิ่งที่ได้รับส่วนแบ่ง, เงินส่วนแบ่ง, เงินช่วยเหลือ, เงินค่าใช้จ่าย, ส่วนเสริม, การอดทน, การยอมรับ, การพิจารณา,การให้อภัย. vt. เพื่อให้, จัดให้, จัดสรร, Syn. share, allotment)
anvil(แอน'วิล) n. ทั่งตีเหล็ก -on the anvil ในระหว่างการพิจารณา (an iron block)
attention(อะเทน'เชิน) n. การเอาใจใส่,ความสนใจ,การเอาอกเอาใจ,การดูแล,การพิจารณา,คำสั่งให้ยืนตรง (แถวทหาร) ,การมีคำสั่งดังกล่าว
cogitation(คอจจิเท'เชิน) n. การพิจารณา,แผนงาน,โครงการ,การรับรู้,สิ่งที่ถูกรับรู้
cognizable(คอก'นิซะเบิล) adj. ซึ่งสามารถรับรู้หรือรู้ได้,ภายในขอบเขตอำนาจการพิจารณาของศาล, Syn. cognisable
cognizancen. การรับรู้,การยอมรับ,การสังเกต,คำสั่งศาล,อำนาจการพิจารณาคดี,อำนาจศาล,วงความรู้,ขอบข่ายของการสังเกต, Syn. cognisance
consideration(คันซิดเดอเร'เชิน) n. การพิจารณา,การครุ่นคิด,สิ่งที่ควรพิจารณา,การชดเชย,ความเห็นใจคนอื่น,ความสำคัญ,ความนับถือ, Syn. thinking
considered(คันซิด'เดอดฺ) adj. ซึ่งได้รับการพิจารณา,เป็นที่นับถือ
contemplation(คอนเทมเพล'เชิน) n. การใคร่ครวญ,การไตร่ตรอง,การพิจารณาอย่างระมัดระวัง,เจตนา,ความมุ่งหมาย,การอธิษฐาน,การเข้าญาน, Syn. thought
deliberation(ดิลิบบะเร'เชิน) n. ความสุขุม,ความรอบคอบ,เจตนา,การพิจารณาหารือ,การปรึกษา,ความเชื่องช้า, Syn. thought ###A. haste
deliberativeadj. (เกี่ยวกับ) การพิจารณาอย่างรอบคอบ,การปรึกษาหารือ., See also: deliberativeness n. ดูdeliberative, Syn. thoughtful
indiscriminating(อินดิสคริม'มะเนททิง) adj. ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง,ซึ่งขาดการพิจารณา., See also: indiscriminatingly adv.
docket(ดอค'คิท) n. รายการคดีและคำพิพากษาของศาล, รายการเรื่องราวการพิจารณาโดยคณะกรรมการสภา,ใบเซ็นของสินค้า,ใบปะหน้า,หนังสือแสดงการเสียภาษีศุลกากร,บัตร,สาระสำคัญ. vt. นำเข้ารายการพิจารณาคดีของศาล,เขียนใบปะหน้า,สรุปสาระสำคัญ
hearing(เฮีย'ริง) n. การฟัง,การพิจารณา,การได้ยิน,โสตประสาท, การพิจารณาคดี, Syn. interview
indiscriminate(อินอิสคริม'มะเนท) adj. ไม่เลือกเจาะจง,ตามอำเภอใจ,สุ่มตัวอย่าง,ขาดการพิจารณา., See also: indiscriminately adv. indiscriminateness n. indiscrimination n. indiscriminative adj., Syn. casual
inquest(อิน'เควสทฺ) n. การสอบสวนคดี,การพิจารณาคดี' (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการชันสูตรศพ) คณะผู้สอบสวน, Syn. legal,inquiry
judgement(จัดจฺ'เมินทฺ) n. การพิจารณา,การพิจารณาอรรถคดี,การตัดสิน,การลงความเห็น,ความเห็น,คำวินิจฉัย,การพิพากษาครั้งสุดท้ายของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทั้งหลาย,วาระสุดท้ายของโลก (หรือ Last judg (e) ment), Syn. consideration,ruling,opinion,wisdom
judgment(จัดจฺ'เมินทฺ) n. การพิจารณา,การพิจารณาอรรถคดี,การตัดสิน,การลงความเห็น,ความเห็น,คำวินิจฉัย,การพิพากษาครั้งสุดท้ายของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทั้งหลาย,วาระสุดท้ายของโลก (หรือ Last judg (e) ment), Syn. consideration,ruling,opinion,wisdom
judicative(จูดดะเค'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการพิจารณาคดี,สามารถตัดสินได้,ซึ่งมีสิทธิตัดสิน, Syn. judging
judicature(จู'ดะเคเชอะ) n. การพิจารณาอรรถคดีตามกฎหมาย,ผู้พิพากษาทั้งหลาย,อำนาจในการพิพากศาอรรถคดี,ศาลยุติธรรม,กฎหมาย
judiciary(จูดิช'ชีเออรี) adj. เกี่ยวกับการตัดสินอรรถคดีของศาลยุติธรรม,เกี่ยวกับกฎหมาย,เกี่ยวกับผู้พิพากษา n. การพิจารณาคดีตามกฎหมาย,ศาลยุติธรรม,ระบบศาล,การะทรวงยุติธรรม,ผู้พิพากษาทั้ง,หลาย, Syn. legal,discerning
juridical(จูริด'ดิเคิล) adj. เกี่ยวกับการพิจารณาอรรถคดี,เกี่ยวกับกฎหมาย. -S.juridic -S.judicial
justiciary(จัสทิช'ชีเออรี) adj. เกี่ยวกับการพิจารณาอรรถคดีโดยศาลยุติธรรม n. ที่ทำการหรืออำนาจหน้าที่ของตุลาการ
reading(รีด'ดิง) n. การอ่าน,การอ่านออกเสียง,การพิจารณากฎหมายตามวิธีของรัฐสภา,ความรู้,การแปล,จำนวนตัวเลขที่อ่านได้จากอุปกรณ์ (เช่นจากปรอทวัดอุณหภูมิ) ,การอ่านบทละคร,การบรรเลงดนตรี adj. เกี่ยวกับการอ่าน,ใช้สำหรับอ่าน, Syn. perusal,interpret
reason(รี'เซิน) n. เหตุผล,มูลเหตุ,สติสัมปชัญญะ,ความสำนึก,การพิจารณาที่ดี,จิตปกติ,ความพอควร,ความไม่บ้า vi. คิดอย่างมีเหตุผล,ชี้แจงอย่างมีเหตุผล vt. คิดอย่างมีเหตุผล,คิดคำนวณในใจ,สรุป,ชี้แจงเหตุผล -Phr. (by reason of เพราะ), See also: reasoner n.
remand(ริมานดฺ') vi. ส่งกลับ,ส่งกลับลงไปยังศาลที่ต่ำกว่าพิจารณา,คุมขังระหว่างรอการพิจารณาคดี n. การส่งกลับ,การส่งกลับลงไปยังศาลต่ำกว่าพิจารณา,บุคคลที่ถูกส่งกลับ,บุคคลที่ถูกคุมขังระหว่างรอพิจารณาคดี, Syn. send back
review(รีวิว') n. การทบทวน,การพิจารณาใหม่,สิ่งตีพิมพ์ปฏิทัศน์,บทนิพนธ์ปฏิทัศน์,การวิจารณ์,บทวิจารณ์,การตรวจพล,การสังเกตการณ์ vt. ทบทวน,ตรวจสอบอีก,พิจารณาใหม่,วิจารณ์,ตรวจพล,สังเกตการณ์ vi. เขียนบทวิจารณ์,เขียนบทปฏิทัศน์, See also: reviewal n. review
scrutiny(สครู'ทินี) n. การตรวจสอบอย่างละเอียด,การพิจารณาอย่างละเอียดและใกล้ชิด, Syn. survey,inspection,examination,probing
shelve(เชลฟว) vt. ใส่หิ้ง,วางบนหิ้ง,เลื่อนการพิจารณา,ปลด,ปลดประจำการ,เลิกจ้าง
sight(ไซทฺ) n. สายตา,การเห็น,กำลังสายตา,ความสามารถในการเห็น,ภาพ,ทิวทัศน์,ขอบข่ายในการเห็น,การพิจารณา,การสังเกต,สิ่งที่เห็น,สิ่งที่เห็นแล้วทำให้สะดุ้งตกใจหรือเศร้าสลด,จำนวนมาก,ปริมาณมาก,vt. เห็น,มองเห็น,สังเกต,ทอด สายตา,ปรับภาพ,เล็ง. vi. ส่อง,เล็ง,เล็งวัด
slate(สเลท) n. กระดานชนวน,หินชนวน,สีหินชนวน,สีเทาอมน้ำเงินเข้ม,รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง,รายชื่อผู้ที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือก, -Phr. (clean slate ประวัติความประพฤติที่ขาวสะอาด) vt. ปูด้วยหินชนวน,ปูด้วยแผ่นหิน,เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้ง,กำหนดรายชื่อผู้ที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับพิจารณาได้รับเลือก
stay(สเท) vi. อยู่,พักอยู่,คงอยู่,ยืนหยัด. vt. หยุด,ยั้ง,ควบคุม,สกัด,หน่วงเหนี่ยว,คอย,สนับสนุน n. การอยู่,การพักอยู่,การหยุดอยู่,การค้างอยู่,การเลื่อนการพิจารณา,สิ่งค้ำ,เครื่องค้ำ,สิ่งยึด,เครื่องรัดหน้าท้องหญิง,เชือกโยง,เสื้อในรัดรูป,แกงแนง, stays เครื่องวัดลำตัวผู้หญิง
syllabus(ซิล'ละบัส) n. หลักสูตร,สาระสำคัญ,บทสรุปของการพิจารณาของศาล pl.syllabuses,syllabi, Syn. synopsis,abstract,outline
thinking(ธิง'คิง) adj. มีเหตุผล,ชอบคิด,ชอบพิจารณา n. ความคิด,การพิจารณา, Syn. thought
thought(ธอท) n. ความคิด,การไตร่ตรอง,การรำพึง,ปัญญา,การพิจารณา,ความตั้งใจ vi. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ think, Syn. idea,notion
view(วิว) n. ภาพ,ทิวทัศน์,ทัศนวิสัย,ทรรศนะ,สายตา,การมอง,การสังเกต,ข้อคิดเห็น,ทัศนคติ,จุดประสงค์,เจตนา,จุดมุ่งหมาย,การสำรวจทั่วไป,-Phr. (in view ภายในแนวสายตา ภายใต้การพิจารณา) -Phr. (in view of เมื่อพิจารณาถึงในเรื่องเกี่ยวกับ) vt. ดู,มอง,สังเกต,สำรวจ,ตรวจสอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
assize(n) การไต่สวน,การพิจารณาคดี
cogitation(n) การใคร่ครวญ,การไตร่ตรอง,การพิจารณา,การตรึกตรอง
cognizance(n) การยอมรับ,การสังเกต,อำนาจการพิจารณาคดี
consideration(n) การพิจารณา,การครุ่นคิด,การคำนึงถึง,ความเห็นอกเห็นใจ
consultation(n) การปรึกษาหารือ,การพิจารณา,การประชุม
diagnosis(n) การพิจารณา,การวินิจฉัย,การวิเคราะห์,การตรวจโรค
discussion(n) การอภิปราย,การพิจารณา,การสนทนา,การโต้เถียง,การโต้ตอบ
hearing(n) การได้ยิน,การฟัง,การสดับ,โสตประสาท,การพิจารณา
shelve(vt) วางบนหิ้ง,วางบนชั้น,ปลดประจำการ,เลื่อนการพิจารณา
inquest(n) การไต่สวน,การพิจารณาคดี,การสอบสวนคดี,การชันสูตรศพ
introspection(n) การพิจารณา,การใคร่ครวญ,การทบทวน,การครุ่นคิด
judgment(n) การตัดสิน,การพิจารณา,คำตัดสิน,คำพิพากษา
judicial(adj) ตามกฎหมาย,ในทางศาล,เกี่ยวกับการพิจารณาคดี
judiciary(n) ศาล,ตุลาการ,ผู้พิพากษา,การพิจารณาคดี
regard(n) ความเอาใจใส่,การมองดู,ความนับถือ,มิตรภาพ,การพิจารณา
retrospect(n) การหวนคิด,การพิจารณาย้อนหลัง,การนึกถึงอดีต
scrutiny(n) การพินิจพิเคราะห์,การพิจารณา
stay(n) การหยุด,การพัก,เครื่องค้ำจุน,การเลื่อนการพิจารณา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
determinationการพิจารณากำหนด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mistrialการพิจารณาคดีผิดพลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ordeal, trial byการพิจารณาคดีโดยใช้วิธีทรมาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reconsiderationการพิจารณาใหม่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
retrialการพิจารณาคดีใหม่ [ดู re-hearing] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
speedy trialการพิจารณาคดีอย่างรวดเร็ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
commitment๑. การส่งร่างกฎหมายให้คณะกรรมาธิการพิจารณา๒. ข้อผูกมัด, พันธกรณี๓. หมายจำคุก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
continuanceการเลื่อนการพิจารณาคดี [ดู adjournment ความหมายที่ ๑] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
postpone indefinitely, motion toญัตติขอให้เลื่อนการพิจารณาไปโดยไม่มีกำหนด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
privileged questionปัญหาที่จะได้รับการพิจารณาก่อน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
readingวาระในการพิจารณาร่างกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Ways and Means, Committee ofคณะกรรมาธิการพิจารณาวิธีการจัดหารายได้ (ของสภานิติบัญญัติ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Considerationการพิจารณา [การแพทย์]
Speedy trialการพิจารณาคดีอย่างรวดเร็ว [TU Subject Heading]
Annotationบรรณนิทัศน์บรรณนิทัศน์ เป็นการย่อเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศของเอกสาร ผู้จัดทำบรรณนิทัศน์ อาจได้แก่ ผู้ผลิตหนังสือ เพื่อการเป็นการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาหนังสือ ส่วนห้องสมุดจัดทำบรรณนิทัศน์ เพื่อแจ้งแก่ผู้ใช้ห้องสมุดเป็นการเรียกความสนใจ และเพื่อแจ้งแก่บุคลากรห้องสมุด เพื่อเป็นการช่วยตัดสินใจในการพิจารณาเลือกซื้อหรือจัดหา ตัวอย่าง เช่น บรรณนิทัศน์งานเขียนของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช หรือมีการจัดทำบรรณนิทัศน์เฉพาะเรื่องเผยแพร่บนเว็บไซต์ เช่้น บรรณนิทัศน์หนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
Continuationการดำเนินการยื่นต่อแบบต่อเนื่องหลังจากถูกค้างการพิจารณาไว้ การดำเนินการยื่นต่อแบบต่อเนื่องหลังจากถูกค้างการพิจารณาไว้ ส่วนใหญ่เกิดที่สหรัฐอเมริกาโดยที่ส่วนข้อขอถือสิทธิต้องเหมือนต้นฉบับเดิม [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Discardการจำหน่ายหนังสือออกหมายถึง การคัดหนังสือออก หรือการจำหน่ายหนังสือออก หรือการเคลื่อนย้ายทรัพยากรสารสนเทศออก เป็นกระบวนการพิจารณาการคัดเลือกหนังสือ ซึ่งอาจจะเป็นคัดออกอย่างถาวรโดยมีการจำหน่ายออกจากห้องสมุด หรือเพียงแต่การนำออกชั้นให้บริการ โดยจะมีการเก็บหนังสือที่ถูกคัดออกเหล่านี้ไว้ที่ห้องเก็บหรือพื้นที่เก็บหนังสือ แต่อาจจะยังคงมีการให้บริการอยู่ เมื่อมีการร้องขอ
Preliminary Examination สำนักงานสิทธิบัตรทำการพิจารณาเอกสารสิทธิบัตรในขั้นตอนแรกสุด, สำนักงานสิทธิบัตรทำการพิจารณาเอกสารสิทธิบัตรในขั้นตอนแรกสุด เพื่อตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ถึงความเหมาะสมและจัดทำรายงานสรุปออกมา [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Prospectusหนังสือชี้ชวน เอกสารที่บริษัทผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปต้องจัดทำขึ้น เพื่อเปิดเผยข้อมูลแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท และรายละเอียดของการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนั้น หนังสือชี้ชวนจะต้องแสดงข้อมูลลักษณะธุรกิจของบริษัท โครงการในอนาคต โครงสร้างการบริหารงานผู้บริหารบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ผลประกอบการในอดีตและที่คาดการณ์ว่าจะเป็นไปในอนาคตประเภทของหุ้นที่เสนอขาย จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย และวันเวลาที่ให้จองซื้อหุ้น ข้อมูลในหนังสือชี้ชวนมีความสำคัญต่อผู้ลงทุนที่จะใช้ประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนในหุ้นนั้น ร่างหนังสือชี้ชวนของบริษัทจะต้องผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อนจัดทำเผยแพร่ให้ประชาชนจองซื้อหุ้น หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารที่ บลจ. จัดทำขึ้นเพื่อชี้ชวนให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม โดยหนังสือชี้ชวนจะมี 2 ส่วนคือ ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ และส่วนข้อมูลโครงการ และต้องมีรายละเอียดตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด [ตลาดทุน]
Registered Plant พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน พันธุ์พืชที่ผ่านการพิจารณาขึ้นทะเบียนและ อธิบดีออกหนังสือรับรองให้ [สิ่งแวดล้อม]
Statusสถานภาพทางกฏหมายของสิทธิบัตร ทั้ง 2 ประเภท (ยื่นขอ และ อนุมัติ), สถานภาพทางกฏหมายของสิทธิบัตร ทั้ง 2 ประเภท (ยื่นขอ และ อนุมัติ) เช่น แสดงถึงว่ากำลังรอคอยการพิจารณา การสิ้นสุดสิทธิ หรืออยู่ในความคุ้มครองอยู่ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cogitation (n.) การพิจารณา See also: การใช้ดุลยพินิจ, การไตร่ตรอง, การใคร่ครวญ, การวินิจฉัย Syn. consideration, deliberation, meditation, reflection
debate (n.) การพิจารณา See also: การใช้ดุลยพินิจ, การไตร่ตรอง, การใคร่ครวญ, การวินิจฉัย Syn. cogitation, consideration, deliberation, meditation, reflection
mass trial (n.) การพิจารณาคดีต่อหน้าคนจำนวนมาก
judiciary (n.) การพิจารณาคดีตามกฎหมาย
soul-searching (n.) การพิจารณาจิตวิญญาณของตน
mistrial (n.) การพิจารณาที่ข้อยุติไม่ได้ See also: การสิ้นสุดโดยไร้ข้อสรุป Syn. malfeasance, blunder, error
advisement (n.) การพิจารณาอย่างละเอียด See also: การคิดอย่างรอบคอบ
scrutinization (n.) การพิจารณาอย่างละเอียด
contemplation (n.) การพิจารณาใคร่ครวญ See also: การเพ่งพินิจ, การใคร่ครวญ, การไตร่ตรอง
reconsideration (n.) การพิจารณาใหม่ See also: การไตร่ตรองใหม่ Syn. review, revision
after-thought (n.) ความคิดหรือการพิจารณาภายหลัง Syn. second thought, reconsideration, after-thought
afterthought (n.) ความคิดหรือการพิจารณาภายหลัง Syn. second thought, reconsideration, after-thought
angle (n.) แง่มุมในการพิจารณา See also: แง่ (ความเห็น), มุมมอง Syn. standpoint, outlook, perspective
be out (phrv.) ไม่ได้รับการพิจารณา See also: ไม่ต้องพูดถึง Syn. be out of
depend (vi.) อยู่ระหว่างการพิจารณา (ทางกฎหมาย)
indiscriminate (adj.) ซึ่งขาดการพิจารณา See also: ซึ่งขาดการเลือกเฟ้น, ซึ่งสุ่มๆ เอามา Syn. random, unselective Ops. selective
indiscriminately (adv.) อย่างขาดการพิจารณา See also: อย่างขาดการคัดสรร, อย่างสุ่มๆ เอามา Syn. randomly Ops. selectively
judicial (adj.) เกี่ยวกับการพิจารณาคดี Syn. juridical
juridical (adj.) เกี่ยวกับการพิจารณาคดี Syn. forensic, judicial
justice of the peace (n.) เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่มีอำนาจในการพิจารณาคดีเล็กๆ น้อยๆ Syn. magistrate
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He took a long moment to consider itเขาใช้เวลานานชั่วขณะหนึ่งในการพิจารณามัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The hearing lasts a half hour max.การพิจารณา ใช้เวลาเต็มที่ครึ่งชั่วโมง
The bail hearing's been pushed ten days.การพิจารณาการค้ำประกัน เลื่อนไปอีกสิบวัน
Bail hearing is set for two days from now.การพิจารณาการประกันตัว จะเริ่มขึ้นในอีก 2 วันต่อจากนี้
The accused have been convicted of the horrible crime of witchcraft...การพิจารณาข้อกล่าวหา ในข้อหาอุกฉกรรจ์ในการศึกษาเวทมนตร์
Every year a student council hearing was held for those students.การพิจารณาของสภานักเรียนทุกปี ถูกจัดขึ้นสำหรับเด็กนักเรียนพวกนั้น
A trial could be very messy.การพิจารณาคดี คงจะยุ่งยากมากแน่ๆ
Diciplinary Hearing of 12th August, into offences commited by Harry James Potter... resident at no.4, Privet drive, Winshik, solicitor Cornelius Fudge...การพิจารณาคดี วันที่ 12 สิงหาคม จำเลย แฮร์รี่ เจมส์ พอตเตอร์ บ้านเลขที่ 4 ซอยพรีเวต ลิตเติ้ลวิงจิง
All previous testimony on the matter will be stricken from the record.การพิจารณาคดีก่อนหน้านี้จะถูกลบออกจากบันทึก
Bail hearing's set for tomorrow morning.การพิจารณาคดีการค้ำประกัน จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้
The trial's started, and this how you guys show up for me.การพิจารณาคดีกำลังจะเริ่มขึ้น และนี่คือสิ่งที่พวกเธอบอกฉันงั้นเหรอ
Second hearing, May 16, 1997การพิจารณาคดีครั้งที่ 2 วันที่ 16 พฤษภาคม 1997
Fourth hearing, June 20, 1997การพิจารณาคดีครั้งที่ 4 วันที่ 20 มิถุนายน 1997
Fifth hearing, July 7, 1997การพิจารณาคดีครั้งที่ 5 วันที่ 7 กรกฏาคม 1997
Final trial, October 6, 1997การพิจารณาคดีครั้งสุดท้าย วันที่ 6 ตุลาคม 1997
The trial was supposed to put an end to this.การพิจารณาคดีควรจะจบเรื่องนี้ได้แล้ว
Sessions need to be recorded.การพิจารณาคดีจะถูกบัญทึกไว้
This trial starts right now.การพิจารณาคดีจะเริ่มตอนนี้
The trial starts in five days. Okay, thank you.การพิจารณาคดีจะเริ่มในอีก 5 วันขอบคุณทุกคน
The hearings were scheduled to take place, when the fiercest critic, Claire Patterson was off in Antarctica.การพิจารณาคดีมีกำหนด การที่จะใช้สถานที่ เมื่อนักวิจารณ์กันอย่างดุเดือดแคลร์ แพตเตอร์สันถูกปิดในทวีปแอนตาร์กติกา
Simply that the trial starts tomorrow, and it be won't a long one.การพิจารณาคดีอย่างตรงไปตรงมา จะเริ่มในวันพรุ่งนี้ และมันคงจะใช้เวลาไม่นานนัก
This court is now in session. Please sit down.การพิจารณาคดีเริ่ม ณ บัดนี้ ทุกคนกรุณานั่งลง
The trial was going wrong before this murder.การพิจารณาครั้งนี้กำลังไปผิดทาง มันไปผิดทางก่อนที่จะเกิดการฆาตกรรมนี้
The district court injunction hearing starts in 3 hours.การพิจารณาคำสั่งศาลจะเริ่มในอีก 3 ชั่วโมง
But reading in Zavier is not gonna make up for you losing that package or for how things went with your sister.การพิจารณาซาเวียร์ไม่สามารถชดเชย สิ่งที่คุณสูญเสียหรือ ไปได้ไม่สวยกับพี่สาว
The parole hearing is a charade.การพิจารณาทัณฑ์บนเป็นแค่ ละครตบตา
First consideration: complete annihilation of the body.การพิจารณาประการที่หนึ่ง เป็นการทำลายซากศพสมบูรณ์แบบ
No, Mr. White told us to regard identification as a zero priority.การพิจารณาหลักฐานทางกายภาพไม่สำคัญ ฉันแค่จะบอกว่า ฉันไม่เก่งเหมือนคุณในเรื่องที่ทำอยู่
Shrewd judge of human nature that I am,การพิจารณาอย่างสุขุมเรื่องธรรมชาติของมนุษย์แบบที่ผมเป็น
A pretrial interview with the prosecution?การพิจารณาเบื้องต้นที่มีการฟ้องร้องอย่างนั้นหรอ?
Consider it a stepping stone to D.C.การพิจารณาเป็นหนทางสู่ดีซีนะ
Their bail hearing was pushed.การพิจารณาเรื่องค้ำประกัน ของพวกเขาถูกเลื่อนออกไป
The dress discussion can wait until tomorrow.การพิจารณาเรื่องชุด อาจต้องรอพรุ่งนี้
Trial by judge alone it is, then.การพิจารณาโดยผู้พิพากษาคน เดียวเป็นแล้ว
The reinstatement hearing.การพิจารณาให้กลับเข้ารับตำแหน่ง
Speculation is pointless until we analyze the evidence.การพิจารณาไปก่อน อาจไร้ความหมาย จนกว่าเราจะได้วิเคราะห์หลักฐาน
Scrutiny won't be an issue.การพิจารณาไม่น่าเป็นประเด็น
I don't mind telling you this, mister. We don't owe him a thing. He got a fair trial.ฉันไม่คิดบอกคุณนี้นาย เราไม่ได้เป็นหนี้เขาสิ่งที่ เขาได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม
What do you think that trial cost?คุณคิดอย่างไรกับค่าใช้จ่ายในการพิจารณาคดีที่?
I mean, if I was on trial for my life,ฉันหมายความว่าถ้าฉันอยู่ในการพิจารณาคดีสำหรับชีวิตของฉัน
The boy on trial is probably guilty, but...เด็กในการพิจารณาคดีอาจจะเป็นความผิด แต่ ...

การพิจารณา ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
検討[けんとう, kentou] Thai: การพิจารณา English: examination (vs)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การพิจารณา
Back to top