ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

meditation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *meditation*, -meditation-

meditation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
meditation (n.) การทำสมาธิ See also: การเข้าฌาน Syn. deliberation, contemplation
meditation (n.) การไตร่ตรอง See also: การครุ่นคิด, การพิจารณา, การใคร่ครวญ Syn. deliberation, contemplation
English-Thai: HOPE Dictionary
meditation(เมดดิเท'เชิน) n. การคิดคะนึง,การไตร่ตรอง,การเพ่งพิจารณาดู,การมุ่งหมาย,การเข้าฌาน, Syn. contemplation,pondering
English-Thai: Nontri Dictionary
meditation(n) ความตรึกตรอง,การรำพึง,การคิด,การเข้าฌาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
meditation๑. สมาธิ, การเข้าสมาธิ๒. การรำพึงธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Meditationการเข้าฌาน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรรมฐาน (n.) meditation See also: contemplation Syn. การเข้าฌาน
การคิดทบทวน (n.) meditation See also: pondering, thinking over, consideration Syn. การตริตรอง, การตรึกตรอง, การวิเคราะห์, การพิเคราะห์, การพิจารณา
การตริตรอง (n.) meditation See also: pondering, thinking over, consideration Syn. การตรึกตรอง, การคิดทบทวน, การวิเคราะห์, การพิเคราะห์, การพิจารณา
การตรึกตรอง (n.) meditation See also: pondering, thinking over, consideration Syn. การตริตรอง, การคิดทบทวน, การวิเคราะห์, การพิเคราะห์, การพิจารณา
การทำสมาธิ (n.) meditation See also: concentration, contemplation Syn. การเข้าฌาน
การพิจารณา (n.) meditation See also: pondering, thinking over, consideration Syn. การตริตรอง, การตรึกตรอง, การคิดทบทวน, การวิเคราะห์, การพิเคราะห์
การวิเคราะห์ (n.) meditation See also: pondering, thinking over, consideration Syn. การตริตรอง, การตรึกตรอง, การคิดทบทวน, การพิเคราะห์, การพิจารณา
การเข้าฌาน (n.) meditation See also: contemplation
การเข้าฌาน (n.) meditation See also: concentration, contemplation
การไตร่ตรอง (n.) meditation See also: pondering, thinking over, consideration Syn. การตริตรอง, การตรึกตรอง, การคิดทบทวน, การวิเคราะห์, การพิเคราะห์, การพิจารณา
ทางใน (n.) meditation
วิปัสสนา (n.) meditation See also: enlightenment, insight, introspection, contemplation, intuitive vision Syn. ความเห็นแจ้ง
ฌานเบื้องต้น (n.) first stage of Buddhist meditation See also: primary instincts, first absorption, initial stage of instinct
ดูทางใน (v.) sit in meditation
นั่งทางใน (v.) sit in meditation Syn. ดูทางใน
นั่งเทียน (v.) sit looking at a candle fire (in meditation)
ปฐมฌาน (n.) first stage of Buddhist meditation See also: primary instincts, first absorption, initial stage of instinct Syn. ฌานเบื้องต้น
ปลงกรรมฐาน (v.) sit in meditation Syn. พิจารณากรรมฐาน
พิจารณากรรมฐาน (v.) sit in meditation
หน้าตัก (n.) long measure of the Buddha statue in the posture of meditation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If I don't finish my meditation I tend to get a little cranky.ถ้าผมนั่งกรรมฐานไม่จบล่ะก้อ... ...ธาติไฟเข้าแทรก ลมปราณแตกซ่านได้
During my meditation training...ระหว่างการฝึกทำสมาธิ...
Or because they've suddenly read a book about transcendental meditation and global morality.หรือเพราะบังเอิญพวกเขาได้อ่านหนังสือ เกี่ยวกับฌานสมาบัติและศีลธรรมระดับโลก
This season really began for me with a meditation on the intersection between East and West.ซีซันนี้เราเริ่มด้วยการเข้าถึง... ทางแยกระหว่างตะวันออกกับตะวันตก
These include body mutilation, sacred meditation even fasting rituals.นี่ยังรวมถึงการศัลยกรรม การบำบัดทางกาย
I don't know, some Indian meditation crap.ฉันไม่รู้ การนั่งสมาธิเฮงซวย ของอินเดียพวกนั้น
Oh, that's not a good name. Okay, Sheldon I'm going to be leading you through a series of meditation exercises.นั่นไม่ใช่ชื่อที่ดีแฮะ เอาล่ะ เชลด้อน
But thanks to meditation I'm able to stay in the same room with them without urinating.จริง แต่ต้องขอบคุณการนั่งสมาธิ ฉันสามารถอยู่ในห้องเดียว กับพวกเธอได้โดยไม่ฉี่ราด
Ms. Holliday sends her best, and can't wait to congratulate you all in person when she gets back from her meditation retreat.คุณ ฮอลลิเดย์ ฝากแสดงความยินดี และเธอแทบรอไม่ไหว เพื่อแสดงความยินดีพวกเธอ ด้วยตัวเอง เมื่อเธอกลับจาก การบำบัดด้วยการเจริญสมาธิ
First it was your fuckin' meditation group.ตอนแรกแม่งยังเป็นแค่กลุ่มนั่งสมาธิ
It's 5. The best Sci-Fi meditation film of all time.ห้าต่างหาก หนังไซไฟที่ดีที่สุดตลอดกาล
What part of "if you interrupt my meditation I will jerk your tail in a knot" do you not understand?ฉันเคยบอกว่า ถ้ามีใครมารบกวนการนั่งสมาธิ... ...ฉันจะจับหางยัดตูดซะเลย เธอไม่เข้าใจเหรอไง

meditation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chán, ㄔㄢˊ, 禅 / 禪] meditation (in Buddhism); abstraction; Zen; sanskrit Dhyana
禅堂[chán táng, ㄔㄢˊ ㄊㄤˊ, 禅堂 / 禪堂] meditation room (in Buddhist monastery)
沉思[chén sī, ㄔㄣˊ ㄙ, 沉思] contemplate; contemplation; meditation; ponder
修心养性[xiū xīn yǎng xìng, ㄒㄧㄡ ㄒㄧㄣ ㄧㄤˇ ㄒㄧㄥˋ, 修心养性 / 修心養性] to cultivate the heart and nurture the character (成语 saw); to improve oneself by meditation
澡身浴德[zǎo shēn yù dé, ㄗㄠˇ ㄕㄣ ㄩˋ ㄉㄜˊ, 澡身浴德] to bathe the body and cleanse virtue (成语 saw); to improve oneself by meditation; cleanliness is next to godliness
冥想[míng xiǎng, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄤˇ, 冥想] meditation
静心[jìng xīn, ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧㄣ, 静心 / 靜心] meditation
坐禅[zuò chán, ㄗㄨㄛˋ ㄔㄢˊ, 坐禅 / 坐禪] sit in meditation; to meditate
打坐[dǎ zuò, ㄉㄚˇ ㄗㄨㄛˋ, 打坐] sit in meditation; to meditate

meditation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
メディテーション[, medeite-shon] (n) meditation
五門禅;五門禪(oK)[ごもんぜん, gomonzen] (n) {Buddh} five approaches to meditation; five objects of meditation
公案[こうあん, kouan] (n) Zen question for meditation (e.g. the sound of one hand clapping); koan
参じる[さんじる, sanjiru] (v1) (1) (See 参ずる・1) to come; to go; (2) (See 参ずる・2) to participate; (3) (See 参ずる・3) to perform Zen meditation
参ずる[さんずる, sanzuru] (vz,vi) (1) (hum) (See 参じる・1,参る・1) to come; to go; (2) (See 参じる・2) to participate; (3) (See 参じる・3) to perform Zen meditation
只管打坐;祗管打坐[しかんたざ, shikantaza] (n) shikantaza (zazen meditation in which one focuses on sitting without actively seeking enlightenment)
布団(ateji)(P);蒲団;薄団(iK)[ふとん, futon] (n) (1) futon (quilted Japanese-style mattress laid out on the floor); (2) round cushion used for Zen meditation (traditionally made of woven bulrush leaves); (P)
座蒲;坐蒲[ざふ, zafu] (n) {Buddh} (See 布団) round cushion used for Zen meditation (traditionally made of woven bulrush leaves)
瞑想生活[めいそうせいかつ, meisouseikatsu] (n) contemplative life; life of meditation
経行[きんひん;きょうぎょう, kinhin ; kyougyou] (n) meditation performed while walking
[ろう, rou] (n) (1) {Buddh} offering ceremony held on the third day of the dog after the winter solstice; (2) twelfth month of the lunisolar calendar; (3) (See 臈) year in the Buddhist order (after the completion of the first meditation retreat)
面壁九年[めんぺきくねん, menpekikunen] (n) {Buddh} facing a wall for nine years in meditation (by Bodhidharma at Shaolin Temple)
一心三観[いっしんさんがん, isshinsangan] (n) {Buddh} (See 三諦) simultaneous contemplation of the threefold truth (form of Tendai meditation)
予謀[よぼう, yobou] (n,adj-no) premeditation; aforethought
参禅[さんぜん, sanzen] (n,vs) Zen meditation; meditative consultation with the head abbot
反省[はんせい, hansei] (n,vs) reflection; reconsideration; introspection; meditation; contemplation; (P)
安居[あんご, ango] (n,vs) {Buddh} varsika (meditation retreat; usu. for 90 days starting on the 15th day of the 4th month of the lunisolar calendar)
工夫(P);功夫[くふう, kufuu] (n,vs) (1) scheme; device; scheming; devising; figuring out; coming up with; solving ingeniously; (2) dedication to spiritual improvement (esp. through Zen meditation); (P)
座禅(P);坐禅[ざぜん, zazen] (n) zazen (seated Zen meditation, usu. in a cross-legged position); (P)
檀林;談林[だんりん, danrin] (n) (1) {Buddh} (abbreviation of 栴檀林) (See 栴檀・1) Buddhist center for study and meditation; monastery; temple; (2) (abbr) (See 俳諧,談林風,談林派) Danrin style of haikai poetry (playful and oriented to the common person); Danrin school (of haikai poetry)
止観[しかん, shikan] (n) (1) {Buddh} calm abiding and clear observation (Tendai meditation); (2) (See 天台宗) Tendai
沈吟[ちんぎん, chingin] (n,vs) hum; meditation; painstaking elaboration on one's poem; groaning in distress
菩提道場[ぼだいどうじょう, bodaidoujou] (n) {Buddh} Bodhi-manda (place of Buddhist practice or meditation, esp. the place under the bodhi tree where Buddha attained enlightenment)
[かん, kan] (n,n-suf) (1) look; appearance; (2) spectacle; sight; (3) {Buddh} observation meditation; (n-suf) (4) outlook on ...; view of ...; (P)
観想[かんそう, kansou] (n,vs) meditation; contemplation
観照[かんしょう, kanshou] (n,vs) meditation; contemplation
道場[どうじょう, doujou] (n) (1) dojo (hall used for martial arts training); (2) (abbr) {Buddh} (See 菩提道場) manda (place of Buddhist practice or meditation, esp. the place under the bodhi tree where Buddha attained enlightenment); (P)

meditation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฌาน[u] (chān) EN: meditative absorption ; meditation ; state of serenity attained by meditation ; one-pointed meditation ; contemplation ; Jhana FR: contemplation [f] ; extase [f] ; méditation [f]
ฝึกสมาธิ[v. exp.] (feuk samāth) EN: practice meditation ; practise meditation (Am.) FR: pratiquer la méditation
เจริญวิปัสสนา[v. exp.] (jaroēn wipa) EN: practice meditation FR: pratiquer la méditation
จินตนา[n.] (jintanā) EN: imagination ; reflection FR: réflexion [f] ; méditation [f]
จมอยู่ในความคิด[v. exp.] (jom yū nai ) EN: be immersed in meditation FR: être plongé dans les pensées
จงกรม[v.] (jongkrom) EN: practise a walking meditation ; walk back and forth ; walk up and down ; excercise while walking FR:
กรรมฐาน[n.] (kammathān) EN: meditation in the Buddhist manner ; meditation ; contemplation ; Karmasthana ; subjects of meditation ; meditation exercises ; act of meditation ; act of contemplation ; ground for mental culture FR: méditation bouddhiste [f]
การเข้าฌาน[n.] (kān khaochā) EN: meditation FR: méditation [f]
การคิดทบทวน[n. exp.] (kān khit th) EN: meditation ; consideration ; thinking over FR:
การนั่งสมาธิ[n.] (kān nangsam) EN: meditation FR: méditation [f]
การพิจารณา[n.] (kān phijāra) EN: consideration ; reflection ; meditation FR: évaluation [f]
การพิจารณา[n.] (kān phitjār) EN: consideration ; meditation FR: considération [f]
การทำสมาธิ[n. exp.] (kān tham sa) EN: meditation FR: méditation [f]
การไตร่ตรอง[n.] (kān traitrø) EN: meditation FR: délibération [f] ; méditation [f] ; réflexion [f]
กสิณ[n.] (kasin) EN: subject of meditation ; one of the ten objects or elements used in Buddhist meditation ; meditational device ; object of meditation ; the method of inducing concentration by gazing at any of the ten objects FR:
เข้าฌาน[v.] (khaochān) EN: be in a trance ; be lost in meditation ; be in a state of deep meditation ; go into a meditative trance FR:
กุฎี[n.] (kudī) EN: monk's cell ; meditation hut ; monk's dwelling ; monk's residence ; monk's living quarters ; house for Buddhist priests ; abode of a Buddhist monk (or novice) ; kuti FR: loge monacale [f] ; chambre de méditation [f] ; kuti [m] ; cellule monacale [f]
กุฏิ[n.] (kut = kutti) EN: monk's cell ; meditation hut ; monk's dwelling ; monk's residence ; monk's living quarters ; house for Buddhist priests ; abode of a Buddhist monk (or novice) ; kuti FR: loge monacale [f] ; chambre de méditation [f] ; kuti [m] ; cellule monacale [f]
กุฏิ[n.] (kutti = kut) EN: monk's cell ; meditation hut ; monk's dwelling ; monk's residence ; monk's living quarters ; house for Buddhist priests ; abode of a Buddhist monk (or novice) ; kuti FR: loge monacale [f] ; chambre de méditation [f] ; kuti [m] ; cellule monacale [f]
มิจฉาสติ[n.] (mitchāsati) EN: wrong conscience ; wrong meditation FR:
นั่งวิปัสสนา[v. exp.] (nang wipats) EN: medidate ; practice meditation ; sit in deep meditation ; sit in deep contemplation FR: méditer
หน้าตัก[n.] (nātak) EN: long measure of the Buddha statue in the posture of meditation FR:
ปฐมฌาน[n.] (pathommachā) EN: first stage of Buddhist meditation ; First Jhana ; the First Absorption FR:
ปัจเวกขณ์[n.] (patjawēk) EN: meditation FR:
ภาวนา[n.] (phāwanā) EN: Bhavana ; prosperity; ; production ; meditation FR:
เพ่งกสิณ[v. exp.] (pheng kasin) EN: fix one's mind on an object ; contemplate an object of meditation FR:
ปลงกรรมฐาน[v.] (plongkammat) EN: sit in meditation FR:
รัตนบัลลังก์[n.] (rattanabanl) EN: the Buddha's scat under the pipal tree when he was in the state of enlightenment ; the stone seat where the Buddha sat in posture of meditation under the Bodhi - Tree and retained Enlightenment FR:
สมาบัติ[n.] (samābat) EN: meditative attainment ; ecstatic meditation ; attainment of pure exaltation through deep meditation FR:
สมถกรรมฐาน[n.] (samathakamm) EN: calm meditation ; samatha meditation FR:
สมาธิ[n.] (samāthi) EN: concentration ; meditation ; contemplation FR: concentration [f] ; réflexion [f] ; méditation [f] ; contemplation [f]
สำนักวิปัสสนา[n. exp.] (samnak wipa) EN: meditation centre FR: centre de méditation [f]
ศูนย์ภาวนา[n. exp.] (sūn phāwanā) EN: meditation center FR:
ตจปัญจกกัมมัฏฐาน[n.] (tajapanjaka) EN: subject for meditation ; “skin pentad” of meditation subjects ; the subject for meditation comprising the five constituents ending with the skin (the four others being hair, body hair, nails and teeth) FR:
ทางใน[n.] (thāng-nai) EN: meditation FR:
วิปัสสนา[n.] (wipatsanā) EN: vipassana ; mindfulness meditation ; deep meditation ; perfect concentration ; intuitive vision FR: vipassana [m] ; méditation de la pleine conscience [f]
วิปัสสนากรรมฐาน[n. exp.] (wipatsanā k) EN: insight meditation FR:
วิปัสสนาธุระ[n.] (wipatsanāth) EN: obligatory insight meditation FR:
ญาณ[n.] (yān) EN: perception ; real knowledge ; insight ; knowledge ; vision ; sight ; wisdom FR: clairvoyance [f] ; lucidité [f] ; pouvoir surnaturel [m] ; degré le plus élevé de la connaissance acquise par la méditation [m]
โดยเจตนา[adv.] (dōi jēttanā) EN: intentionally ; deliberately FR: exprès ; intentionnellement ; délibérément ; avec préméditation ; expressément

meditation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Meditation {f}meditation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า meditation
Back to top