ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

random

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *random*, -random-

random ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
random (adj.) โดยการสุ่ม
random (adj.) ซึ่งไม่มีแบบแผน See also: ตามอำเภอใจ Syn. haphazard
random-access memory (n.) หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ (คำย่อคือ RAM)
randomise (vt.) สุ่มตัวอย่าง See also: สุ่ม
randomize (vt.) สุ่มตัวอย่าง See also: สุ่ม
randomly (adv.) อย่างไร้แบบแผน Syn. incoherently
randomness (n.) ความไม่มีแบบแผน
English-Thai: HOPE Dictionary
random(แรน'เดิม) adj. โดยการสุ่ม,ส่งเดช,ไม่เลือก,เป็นไปโดยบังเอิญ,ตามบุญตามกรรม,ตามโอกาส. adv. โดยการสุ่ม,ตามบุญตามกรรม -Phr. (at random โดยการสุ่ม,ตามบุญตามกรรม), See also: randomly adv. randomness n., Syn. haphazard,chance
random accessการเข้าถึงโดยสุ่มการเข้าถึงข้อมูลที่บันทึกไว้โดยสุ่มหมายความว่าเข้าถึงได้ทุก ๆ จุดได้โดยทันทีทันใด เป็นต้นว่า การเข้าถึงข้อมูลที่เก็บในจานบันทึก ซึ่งจะใช้เวลาเท่ากันหมดไม่ว่าเก็บไว้ที่จุดไหน ต่างกับการเข้าถึงข้อมูลที่เก็บไว้ในแถบบันทึกหรือเทป ถ้าข้อมูลที่ต้องการอยู่ตอนปลาย ก็จะต้องรอให้เทปเดินหน้าไปจนถึงจุดนั้นเสียก่อน การเข้าถึงข้อมูลโดยวิธีนี้ จะมีหัวอ่าน/บันทึก (read head) ต่อกับก้านโลหะที่เคลื่อนเข้า/ออกได้ เหนือจานที่หมุนรอบแกนอีกทีหนึ่ง เปรียบเทียบ) ถ้าเปรียบกับการฟังเพลงจากจานเสียงและเทป จะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น กล่าวคือ ถ้าเป็นเทปหรือแถบบันทึก หากจะฟังเพลงที่อยู่ในลำดับท้าย ๆ ก็จะต้องรอให้เทปหมุนผ่านเพลงในลำดับแรก ๆ ไปก่อน แต่ถ้าเป็นจานเสียง เราต้องการฟังเพลงใด ก็สั่งได้ทันทีดู sequential access เปรียบเทียบ
random access memoryหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่มใช้ตัวย่อว่า RAM (อ่านว่า แรม) เป็นหน่วยความจำประเภทหนึ่งที่เราสามารถเข้าถึงได้โดยวิธีการสุ่ม การเข้าถึงโดยสุ่มหมายถึง การเข้าถึงหน่วยความจำทุกจุดได้ โดยใช้เวลาในการเข้าถึงเท่ากันหมด ไม่ต้องตั้งต้นใหม่ทุกครั้งแล้วรอไปตามลำดับ (อย่างแถบบันทึกหรือเทป) "แรม" จะหมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ วัดขนาดกันเป็นกิโลไบต์ หรือเมกะไบต์ ทำงานได้รวดเร็วมาก แต่เมื่อปิดไฟ ข้อมูลในนี้ก็จะหายไปหมด ไมโครคอมพิวเตอร์ที่ขายทั่วไปมักจะต้องมีข้อความบอกว่า มีแรมขนาดใด ยิ่งมีแรมมาก ก็จะยิ่งทำงานได้เร็ว ในปัจจุบัน ไมโครคอมพิวเตอร์ที่วางขายทั่วไปจะมีแรมประมาณ 1 - 8 เมกะไบต์ ปัจจุบันโปรแกรมสำเร็จใหญ่ ๆ หลายโปรแกรม เจาะจงว่าจะต้องใช้กับคอมพิวเตอร์ที่มีแรมอย่างน้อย 8 เมกะไบต์ดู read only memory เปรียบเทียบ
random access storageหน่วยเก็บเข้าถึงโดยสุ่มเป็นหน่วยความจำประเภทหนึ่งที่เราสามารถเข้าถึงได้โดยวิธีการสุ่ม การเข้าถึงโดยสุ่มหมายถึง การเข้าถึงหน่วยความจำทุกจุดได้ โดยใช้เวลาในการเข้าถึงเท่ากันหมด ไม่ต้องตั้งต้นใหม่ทุกครั้งแล้วรอไปตามลำดับ (อย่างแถบบันทึกหรือเทป) หน่วยเก็บในที่นี้หมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ วัดขนาดกันเป็นกิโลไบต์ หรือเมกะไบต์ ทำงานได้รวดเร็วมาก แต่เมื่อปิดไฟ ข้อมูลในนี้ก็จะหายไปหมด นอกจากนั้นยังหมายถึงจานบันทึก ซึ่งใช้เวลาในการเข้าถึงข้อมูลเท่ากันหมดเช่นกัน
random fileแฟ้มสุ่มหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่จัดเก็บระเบียน (record) กระจายออกไปในเนื้อที่จัดเก็บบนสื่อต่าง ๆ (medium) โดยไม่เรียงไปตามลำดับก่อนหลังอย่างแฟ้มลำดับ (sequential file) ตำแหน่งของระเบียนมักจะขึ้นอยู่กับเขตหลัก (key field) เขตหลักนี้จะขึ้นกับฟังก์ชันแบบแฮช (hashing function) เพื่อระบุตำแหน่งที่แน่นอนในที่จัดเก็บมีความหมายเหมือน direct fileดู random access ประกอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
random(adj) ส่งเดช,ตามเรื่อง,ตามบุญตามกรรม,โดยบังเอิญ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
randomสุ่ม, สุ่ม ๆ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
random accessการเข้าถึงโดยสุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
random access memory (RAM)หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (แรม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
random access storageหน่วยเก็บเข้าถึงโดยสุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
random fileแฟ้มสุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
randomised block; randomized blockบล็อกเชิงสุ่ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
randomized block; randomised blockบล็อกเชิงสุ่ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Random access memoryหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม [TU Subject Heading]
Randomized block designการทดลองแบบสุ่มภายในบล็อค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
RAM (n.) หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ (คำย่อของ random access memory) See also: แรม, เครื่องเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์
หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (n.) Random Access Memory See also: RAM
แรม (n.) Random Access Memory See also: RAM Syn. หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม
การสุ่มตัวอย่าง (n.) random sampling
จับพลัดจับผลู (v.) take a random See also: grab at random, occur unintentionally Syn. ไม่ตั้งใจ, บังเอิญ Ops. เจตนา, ตั้งใจ
มั่วๆ (adv.) at random See also: haphazardly Syn. ลวกๆ, มักง่าย, ส่งๆ
มั่วซั่ว (v.) pick at random See also: be slipshod in one´s work Syn. มั่ว, ส่งเดช
ส่งๆ (adv.) at random See also: haphazardly Syn. ลวกๆ, มักง่าย, มั่วๆ
ส่งเดช (adv.) at random See also: haphazardly Syn. ลวกๆ, มักง่าย, ส่งๆ, มั่วๆ
สุ่ม (v.) choose at random See also: choose whimsically Syn. เลือกสุ่ม
สุ่ม (v.) choose at random See also: choose whimsically Syn. เลือกสุ่ม
สุ่มตัวอย่าง (v.) take a random Syn. สุ่ม
เลือกสุ่ม (v.) choose at random See also: choose whimsically
เลือกสุ่ม (v.) choose at random See also: choose whimsically
ไม่ตั้งใจ (v.) take a random See also: grab at random, occur unintentionally Syn. บังเอิญ Ops. เจตนา, ตั้งใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
... random acts of violence committed by people in a trance.'เคลื่อนไหวสะเปสะปะ มีอาการเหมือนถูกสะกดจิต'
These are much more than just a series of random isolated incidents.เหล่านี้มีมากขึ้นกว่าเพียงแค่ชุดของการเกิดอุบัติเหตุที่แยกสุ่ม
A sexy, omnipotent killer with a Random House contract.ฆาตรกรที่มีอำนาจสุดเซ็กซี่ กับสัญญาของสำนักพิมพ์แรนดอมเฮ้าส์
This incredible epidemic of random mass killing... has spread to every country in the civilized world.มันแพร่ระบาดไปอย่างเหลือเชื่อ มีการฆ่ากันอย่างโจ่งแจ้ง แผ่ขยายไปทั่วประเทศในโลกอันศิวิไลซ์
Draw a five-mile radius around Gattaca, sweep again. Random stops.ในรัสมี 5 ไมล์รอบๆกัตตากา,\ ค้นหาดูอีกครั้ง และสุ่มตรวจ
All you have to do is you have to figure out a way to condition them so that you don't get these random flashes.สิ่งที่นายจะต้องทำก็คือ หาทาง.. ..หรือเงื่อนไขการเกิด เพื่อที่จะได้ไม่เกิดตาพร่าแบบสุ่มอย่างนี้
Because the nerve endings in her brain were firing as she died, and some random memory of us at one of your baseball games just popped into her head.นั่นเพราะเส้นประสาทเธอตาย ความทรงจำเรื่องเกมเบสบอลของนายเลยผุดขึ้นมาในสมอง
Absolutely not. Not now. Not for a random incursion.ไม่,ไม่ใช่ตอนนี้/ไม่ใช่ในการสุ้มโจมตี
Usually a random book or a newspaper article.ไม่มีประโยชน์ที่จะสุ่มเลือกหนังสือ หรือบทความในหนังสือพิมพ์.
I got in trouble for the most random things.ฉันมีปัญหากับสิ่งปกติเกือบทุกอย่าง
They follow employees at random as we leave the building.พวกเขาออกสุ่มตรวจพนักงาน ในขณะที่เราออกจากอาคาร
We also doubled our random sweeps and are monitoring phone surveillance indicating a high percentage of conversation concerned with the explosion.เราสุ่มตรวจเป็นสองเท่า รวมทั้งดักฟังโทรศัพท์ด้วยครับ ...พบว่า ทุกคนพูดถึง เรื่องระเบิด มากทีเดียว.

random ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
内存[nèi cún, ㄋㄟˋ ㄘㄨㄣˊ, 内存 / 內存] memory; random access memory; RAM (computer); internal storage
偶然事件[ǒu rán shì jiàn, ㄡˇ ㄖㄢˊ ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, 偶然事件] random accident; chance event
散记[sǎn jì, ㄙㄢˇ ㄐㄧˋ, 散记 / 散記] random jottings; travel notes
随机存取[suí jī cún qǔ, ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧ ㄘㄨㄣˊ ㄑㄩˇ, 随机存取 / 隨機存取] random access (memory)
随机存取存储器[suí jī cún qǔ cún chǔ qì, ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧ ㄘㄨㄣˊ ㄑㄩˇ ㄘㄨㄣˊ ㄔㄨˇ ㄑㄧˋ, 随机存取存储器 / 隨機存取存儲器] random access memory (RAM)
随机存取记忆体[suí jī cún qǔ jì yì tǐ, ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧ ㄘㄨㄣˊ ㄑㄩˇ ㄐㄧˋ ㄧˋ ㄊㄧˇ, 随机存取记忆体 / 隨機存取記憶體] Random access memory (RAM)
随机数[suí jī shù, ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧ ㄕㄨˋ, 随机数 / 隨機數] random number
随机时间[suí jī shí jiān, ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, 随机时间 / 隨機時間] random period of time; random interval
杂感[zá gǎn, ㄗㄚˊ ㄍㄢˇ, 杂感 / 雜感] random thoughts (a literary genre)
散匪[sǎn fěi, ㄙㄢˇ ㄈㄟˇ, 散匪] scattered bandits; fig. random jottings; marginal notes
任意[rèn yì, ㄖㄣˋ ㄧˋ, 任意] arbitrarily; at will; random
随便[suí biàn, ㄙㄨㄟˊ ㄅㄧㄢˋ, 随便 / 隨便] as one wishes; as one pleases; willful; at random; casual
乱动[luàn dòng, ㄌㄨㄢˋ ㄉㄨㄥˋ, 乱动 / 亂動] to fiddle with; to tamper with; to meddle with; to move randomly; to flail about
偶然[ǒu rán, ㄡˇ ㄖㄢˊ, 偶然] incidentally; occasional; occasionally; by chance; randomly

random ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アットランダム[, attorandamu] (n) at random
アトランダム[, atorandamu] (adj-na,n) at random
シャドウRAM[シャドウラム, shadouramu] (n) {comp} shadow Random Access Memory
シンクロナスDRAM[シンクロナスディーラム, shinkuronasudei-ramu] (n) {comp} Synchronous Dynamic Random Access Memory; SDRAM
スタティックRAM[スタティックラム, sutateikkuramu] (n) {comp} static Random Access Memory; SRAM
ダイナミックRAM[ダイナミックラム, dainamikkuramu] (n) {comp} dynamic Random Access Memory (dynamic RAM, DRAM)
パイプラインバーストSRAM[パイプラインバーストエスラム, paipurainba-sutoesuramu] (n) {comp} pipeline burst Static Random Access Memory; PB SRAM
ビデオRAM[ビデオラム, bideoramu] (n) {comp} video random access memory; VRAM
ランダムジッタ[, randamujitta] (n) {comp} RJ; random jitter
ランダムドットステレオグラム[, randamudottosutereoguramu] (n) {comp} random dot stereogram; RDS
一様乱数[いちようらんすう, ichiyouransuu] (n) {comp} uniform random number; uniformly distributed random number
当てずっぽう[あてずっぽう, atezuppou] (n) (See 当て推量) conjecture; guesswork; at random
当て推量[あてずいりょう, atezuiryou] (n) (See 当てずっぽう) conjecture; guesswork; at random
漫文[まんぶん, manbun] (n) random jottings; rambling essays
漫筆[まんぴつ, manpitsu] (n) random jottings
盲打ち[めくらうち, mekurauchi] (n) (sens) punching blindly; random firing
直接アクセス[ちょくせつアクセス, chokusetsu akusesu] (n) {comp} direct access; random access
確率変数[かくりつへんすう, kakuritsuhensuu] (n) stochastic variable; random variable
誤差拡散法[ごさかくさんほう, gosakakusanhou] (n) {comp} random dither
謬妄[びゅうもう, byuumou] (n) (1) fallacy; conjecture; (2) baseless thing; random thing
通り魔[とおりま, toorima] (n) (1) random attacker, e.g. person who randomly attacks people on the street; slasher; (2) (original meaning) demon who brings misfortune to houses or people he passes by
酔歩[すいほ, suiho] (n,vs) (1) drunken stagger; tottering gait; (2) {math} (See ランダムウォーク) drunkard's walk; random walk
闇雲[やみくも, yamikumo] (adj-na,n) recklessly; blindly; at random
順不同[じゅんふどう, junfudou] (exp) (listed in) no particular order; arbitrary order; random order
順序不同[じゅんじょふどう, junjofudou] (n) unordered; random order
RAM[ラム, ramu] (n) random-access memory; RAM
グランドメニュー[, gurandomenyu-] (n) main menu in a restaurant, as opposed to the lunchtime menu
ニュージーランドミナミアユ[, nyu-ji-randominamiayu] (n) New Zealand grayling (Prototroctes oxyrhynchus)
ランドマーク[, randoma-ku] (n) landmark; (P)
出鱈目(ateji)[でたらめ(P);デタラメ, detarame (P); detarame] (adj-na,n) (1) (uk) irresponsible utterance; nonsense; bullshit; codswallop; (2) random; haphazard; unsystematic; (P)
当ても無く;当てもなく[あてもなく, atemonaku] (adv) at random; aimlessly
手当たり次第[てあたりしだい, teatarishidai] (adv) using anything one can lay one's hands on; haphazardly; on the rebound; at random; indiscriminately; (P)
打ちまくる;撃ちまくる[うちまくる, uchimakuru] (v5r,vt) to pound away; to hit at random; to hit ceaselessly
捨て石;捨石;棄て石;棄石(io)[すていし, suteishi] (n) (1) ornamental garden stone (seemingly placed randomly to give the garden a more natural appearance); (2) (See 捨て駒) sacrificed stone (in the game of go)
漫言放語[まんげんほうご, mangenhougo] (n,vs) saying whatever one feels; speaking at random; making careless remarks; rambling talk
無闇に(P);無暗に[むやみに, muyamini] (adv) (uk) unreasonably; absurdly; recklessly; indiscreetly; at random; (P)
矢鱈[やたら, yatara] (adj-na,adv,adv-to) (uk) at random; thoughtlessly; recklessly; excessively
繽紛[ひんぷん, hinpun] (adj-t,adv-to) (1) jumbled; in disarray; (2) scattered randomly about (small items)
行き当たりばったり;行きあたりばったり;行き当りばったり[いきあたりばったり;ゆきあたりばったり, ikiataribattari ; yukiataribattari] (adj-no) random; by chance; haphazard; hit-or-miss; unplanned
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スタティックランダムアクセスメモリ[すたていっくらんだむあくせすめもり, sutateikkurandamuakusesumemori] static random access memory (SRAM)
ランダムアクセス[らんだむあくせす, randamuakusesu] random access
ランダムアクセスメモリ[らんだむあくせすめもり, randamuakusesumemori] random access memory (RAM)
ランダムジッタ[らんだむじった, randamujitta] RJ, random jitter
ランダムスキャンディスプレイ[らんだむすきゃんでいすぷれい, randamusukyandeisupurei] random scan display
ランダムファイル[らんだむふぁいる, randamufairu] random file
一様乱数[いちようらんすう, ichiyouransuu] uniform random number, uniformly distributed random number
乱呼出し[らんよびだし, ranyobidashi] random access
疑似乱数[ぎじらんすう, gijiransuu] pseudo random number
直接アクセス[ちょくせつアクセス, chokusetsu akusesu] direct access, random access
確率変数[かくりつへんすう, kakuritsuhensuu] stochastic variable, random variable
ラム[らむ, ramu] lamb, rump, rum, RAM (random access memory)
ランダマイズルーチン[らんだまいずるーちん, randamaizuru-chin] randomizing routine
ランダマイズ技法[ランダマイズぎほう, randamaizu gihou] randomizing technique
擬似乱数列[ぎじらんすうれつ, gijiransuuretsu] pseudo-random number sequence
近似ランダム[きんじらんだむ, kinjirandamu] pseudorandom

random ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบสุ่ม[X] (baēp sum) EN: random ; at random FR: aléatoire ; au hasard
เชิงสุ่ม[adj.] (choēng sum) EN: randomised ; randomized ; random FR:
จับพลัดจับผลู[v.] (japphlatjap) EN: take at random ; grab at random ; occur unintentionally FR:
การชักตัวอย่างแบบสุ่ม[n. exp.] (kān chak tū) EN: random sampling FR:
การชักตัวอย่างแบบสุ่มเชิงเดี่ยว[n. exp.] (kān chak tū) EN: simple random sampling FR:
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม[n. exp.] (kān jaēkjaē) EN: probability distribution of a random variable FR:
การกระจายตัวแปรสุ่ม[n. exp.] (kān krajāi ) EN: dispersion of a random variable FR:
การเลือกตัวอย่างแบบสุ่ม[n. exp.] (kān leūak t) EN: random sampling ; random selection FR:
การเลือกตัวอย่างแบบสุ่มอย่างมีระบบ[n. exp.] (kān leūak t) EN: systematic random sampling FR:
การเลือกตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย[n. exp.] (kān leūak t) EN: simple random sampling FR:
การแพร่กระจายแบบสุ่ม[n. exp.] (kān phraē k) EN: random distribution FR:
การสุ่มแบบง่าย[n. exp.] (kān sum baē) EN: simple random sampling FR:
การสุ่มตรวจ[n. exp.] (kān sum trū) EN: random inspection FR:
การสุ่มตัวอย่าง[n.] (kān sumtūay) EN: random sampling ; random sample FR:
การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย[n. exp.] (kān sumtūay) EN: simple random sampling FR:
การทดลองแบบสุ่ม[n. exp.] (kān thotløn) EN: random experiment FR:
การทดลองเชิงสุ่ม[n. exp.] (kān thotløn) EN: random experiments ; random trials FR:
การทดลองสุ่ม [n. exp.] (kān thotløn) EN: random experiment FR:
การตรวจสอบโดยวิธีสุ่มตัวอย่าง[n. exp.] (kān trūatsø) EN: random inspection FR:
ความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม[n. exp.] (khwām khlāt) EN: random error FR:
กระบวนการสโตแคสติก = สโทแคสติก[n. exp.] (krabūankān ) EN: stochastic process ; random process FR:
กระบวนการสุ่ม[n. exp.] (krabūankān ) EN: random process FR:
กราด[adv.] (krāt) EN: sweepingly ; indiscriminately ; at random FR:
ไม่มีแบบแผน[X] (mai mi baēp) EN: random FR:
ไม่ตั้งใจ[v.] (mai tangjai) EN: take a random FR:
มั่วซั่ว[adv.] (mūa sūa) EN: haphazardly ; at random ; perfunctorily FR:
แนวเดินแบบสุ่ม[n. exp.] (naēo doēn b) EN: random walk (RW) FR:
ส่งเดช[adv.] (songdēt) EN: at random FR:
สุ่ม[v.] (sum) EN: choose at random ; select at random ; pick at random ; choose whimsically ; pick out FR: choisir au hasard
สุ่ม[adj.] (sum) EN: random FR: aléatoire
สุ่ม[adv.] (sum) EN: at random ; randomly FR: au hasard
สุ่มตรวจ[v. exp.] (sum trūat) EN: take a random sample ; carry out a spot check FR:
สุ่มตัวอย่าง[v.] (sumtūayāng) EN: choose at random ; do random sampling ; take a random sample FR:
ตัวแปรเชิงสุ่ม[n. exp.] (tūapraē cho) EN: random variable FR:
ตัวแปรสุ่ม[n. exp.] (tūapraē sum) EN: random variable FR: variable aléatoire [f]
ตัวแปรสุ่มแบบบรรทัดฐาน[n. exp.] (tūapraē sum) EN: normal random variables ; standardized random variable FR:
ตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง[n. exp.] (tūapraē sum) EN: discrete random variable FR:
ตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่อง[n. exp.] (tūapraē sum) EN: continuous random variable FR:
ตัวแปรสุ่มมาตรฐาน[n. exp.] (tūapraē sum) EN: standardized random variable FR:
ตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง[n. exp.] (tūapraē sum) EN: continuous random variable FR:

random ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zufallsvariable {f}aleatory variable; random variable
Fehler {m} | einen Fehler machen | Fehler über Fehler machen | auf einen Fehler hinweisen | absoluter Fehler | additiver Fehler | aktiver Fehler | behebbarer Fehler | gefährlicher Fehler | nicht zu behebender Fehler | passiver Fehler | relativer Fehler [math.] | sprachlicher Fehler | systematischer Fehler | ungefährlicher Fehler | vorübergehender Fehler | zufälliger Fehlermistake; error; fault | to make a mistake | to make mistake after mistake | to point out a mistake | absolute error | accumulated error | active fault | correctable error | dangerous fault | unrecoverable error | passive fault | relative error | language mistake | systematic error | harmless fault | transient error | random error
Direktzugriffsspeicher {m}random access memory (RAM)
Randomisation {f} [math.]randomization; randomisation [Br.]
Schreib-Lese-Speicher {m}random access memory (RAM)
Zufallsfehler {m}random error
Zufallsprozess {m}random process; stochastic process
Zufallsstichprobe {f}random sample
Zufallszahl {f}random number
Zufallszahlengenerator {m}random number generator

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า random
Back to top