ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การคิด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การคิด*, -การคิด-

การคิด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การคิด (n.) activities of mind See also: mental work Syn. ความคิด
การคิด (n.) analysis See also: examination, scrutiny, perusal, consideration, deliberation Syn. การใคร่ครวญ, การวิเคราะห์, การไตร่ตรอง, การใช้เหตุผล, การพิจารณา
การคิด (n.) thinking over See also: pondering
การคิด (n.) contemplation See also: intention, thinking over, consideration
การคิดคำนึง (n.) consideration See also: pondering, contemplation, reflection, reflexion Syn. การใคร่ครวญ
การคิดคำนึง (n.) thinking See also: imagination, thought Syn. การใคร่ครวญ, ห้วงคำนึง
การคิดถึง (n.) recall See also: remembrance, recollection, reminiscence Syn. การระลึก, การนึกถึง
การคิดถึง (n.) recall See also: remembrance, recollection, reminiscence Syn. การระลึกถึง, การนึกถึง
การคิดทบทวน (n.) meditation See also: pondering, thinking over, consideration Syn. การตริตรอง, การตรึกตรอง, การวิเคราะห์, การพิเคราะห์, การพิจารณา
English-Thai: HOPE Dictionary
autism(ออ'ทิสซึม) n. การคิดหมกมุ่นอยู่กับตัวเอง, ความคิดเพ้อฝัน. -autistic adj.
cipher(ไซ'เฟอะ) {ciphered,ciphering,ciphers} n. เลขศูนย์,คนที่ไม่สำคัญ,สิ่งที่ไม่สำคัญ,สิ่งที่ไม่มีค่า,รหัสลับ,เครื่องหมายลับ,สัญลักษณ์ลับ,อักษรไขว้,ตัวหนังสือไขว้ vt. คำนวณเป็นตัวเลข,เขียนเป็นระหัส,คิดออกมา. vi. ใช้ตัวเลขหรืออักษรในการคิดคำนวณ คำศัพท์ย่อย:
computer languageภาษาคอมพิวเตอร์หมายถึงภาษาที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือใช้เพื่อสื่อสารให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้ โดยปกติเราแบ่งภาษาที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ออกเป็น 2 ชนิด คือ1. ภาษาเครื่อง (machine language) คำสั่งที่เขียนด้วยภาษานี้เครื่องจะรับรู้และปฏิบัติตามได้ทันที ผู้ออกแบบคอมพิวเตอร์แต่ละแบบก็จะคิดแบบของภาษาที่ใช้กับเครื่องนั้น ๆ ขึ้นเป็นภาษาเฉพาะของเครื่องลักษณะของภาษาประเภทนี้จะเป็นตัวเลขฐานต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับการออกแบบ ฉะนั้นจึงเป็นการยากสำหรับผู้เขียนโปรแกรม ซึ่งต้องเรียนรู้รายละเอียดของเครื่องนั้น ๆ ก่อน จึงจะใช้ภาษาได้2. ภาษาแนวมนุษย์ (human oriented language) หมายถึงภาษาที่มนุษย์เข้าใจ (แต่เครื่องไม่เข้าใจ) เนื่องจากภาษาเครื่องยุ่งยากและสับสน จึงมีการคิดภาษาหนังสือซึ่งมนุษย์เราเคยชินกันอยู่แล้วขึ้น แล้วใช้ตัวแปล (translator) แปลเป็นภาษาเครื่องอีกทีหนึ่ง เครื่องจึงจะดำเนินการได้ ภาษาแนวมนุษย์นี้แบ่งออก ได้เป็น 2 ระดับ คือ2.1 ภาษาระดับต่ำ (low - level language) เช่น ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) 2.2 ภาษาระดับสูง (high - level language) เช่นภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN) โคบอล (COBOL) ลักษณะของภาษาระดับสูงนี้ ได้มีการประดิษฐ์ขึ้นให้เหมาะสมกับงานเฉพาะอย่าง เช่น ภาษาฟอร์แทรน เหมาะกับงานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และงานวิจัย ภาษาโคบอลและอาร์พีจี (RPG) เหมาะกับงานด้านธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ ก็ยังมีภาษาอื่นที่เป็นที่นิยมอีกมาก ภาษาเหล่านี้จะใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนมาก เพราะในคอมพิวเตอร์ จะมีตัวแปล (translator) ซึ่งมีหน้าที่คอยแปลภาษาแนวมนุษย์ให้เป็นภาษาเครื่องอีกทีหนึ่ง การใช้ภาษาแนวมนุษย์นี้มีข้อดีคือ ใช้ง่ายกว่า มีความผิดพลาดน้อย แก้ไขตอนหนึ่งตอนใดได้ง่ายกว่า และเขียนได้สั้นกว่า เพราะบางทีคำสั่งเพียงคำสั่งเดียวก็มีผลเท่ากับหลาย ๆ คำสั่งของภาษาเครื่อง แต่ภาษาเครื่องก็มีส่วนดี ตรงที่ใช้เวลาของเครื่องน้อยกว่า เพราะไม่ต้องเสียเวลาในการแปล
conception(คันเซพ'เชิน) n. การคิด,สร้างมโนคติ,ภาวะตั้งครรภ์,การริเริ่ม,การตั้งต้น,อำนาจความคิด,แบบแผน,โครงการ., See also: conceptive adj. ดูconception, Syn. ideation,idea,view
fabrication(แฟบระเค'เชิน) n. การประดิษฐ์,การคิดค้น,การปลอมขึ้น,เรื่องที่เสกสรรขึ้นมา, Syn. deceit
framing(เฟรม'มิง) n. การสร้าง,การก่อ,การใส่กรอบ,การคิด,การวางแผน, Syn. framed work
intellect(อิน'ทะเลคทฺ) n. ปัญญา,สติปัญญา,อำนาจในการคิดและหาความรู้,อำนาจในการเข้าใจเหตุผล,ผู้มีปัญญาสูง., See also: intellective adj., Syn. mind,reason
intellection(อินทะเลค'เชิน) n. การเข้าใจ,การคิดและหาความรู้,การกระทำของผู้มีปัญญาสูง
inventive(อินเวน'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการประดิษฐ์,เป็นการประดิษฐ์,เกี่ยวกับการคิดค้นเอง,สร้างสรรค์,กุเรื่อง., See also: inventively adj. inventiveness n., Syn. ingenious,creative
meditation(เมดดิเท'เชิน) n. การคิดคะนึง,การไตร่ตรอง,การเพ่งพิจารณาดู,การมุ่งหมาย,การเข้าฌาน, Syn. contemplation,pondering
one-idead(วัน'ไอเดียดฺ) adj. เกี่ยวกับความคิดคับแคบ,เกี่ยวกับวิธีการคิดแบบง่าย ๆ
premeditation(พรีเมดดิเท'เชิน) n. การไตร่ตรองล่วงหน้า,การคิดไว้ล่วงหน้า
reasoning(รี'เซินนิง) n. การมีเหตุผล,การคิดอย่างมีเหตุผล,การชี้แจงอย่างมีเหตุผล,การคิดคำนวณในใจ,เหตุผล,มูลเหตุ, See also: reasoningly adv., Syn. logic,thought
reckoning(เรค'คะนิง) n. การนับ,การคำนวณ,การคิดบัญชี,การชำระบัญชี,เวลาใช้เงิน, Syn. count,computation
working-out(เวิร์ค'คิงเอาทฺ) n. การคำนวณ,การคิด,การกำหนด,การแก้ไขปัญหา
English-Thai: Nontri Dictionary
calculation(n) การคำนวณ,การคิดเลข,การคาดคะเน
fabrication(n) ประดิษฐกรรม,การสร้าง,การประดิษฐ์,การคิดค้น
forethought(n) การคิดล่วงหน้า,ความสุขุม,ความรอบคอบ
intrigue(n) การคิดอุบาย,เล่ห์กระเท่ห์,การคบชู้สู่สาว
invention(n) การประดิษฐ์,สิ่งประดิษฐ์,การคิดค้น,การกุเรื่อง
inventive(adj) ในการประดิษฐ์,เกี่ยวกับการคิดค้น
malevolence(n) ความมุ่งร้าย,การให้ร้าย,การคิดร้าย
meditation(n) ความตรึกตรอง,การรำพึง,การคิด,การเข้าฌาน
origination(n) การคิดขึ้น,การริเริ่ม,การประดิษฐ์,ที่มา,บ่อเกิด
premeditation(n) การคิดล่วงหน้า,การไตร่ตรองล่วงหน้า
providence(n) การเตรียม,การคิดถึงภายหน้า,โชคชะตา
reckoning(n) การนับ,การคำนวณ,การชำระบัญชี,การคิดบัญชี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
homesickness; nostalgiaอาการคิดถึงบ้าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
innovationนวัตกรรม, การคิดขึ้นใหม่, สิ่งที่นำเข้ามาใหม่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
nostalgia; homesicknessอาการคิดถึงบ้าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Composite depreciation methodการคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีส่วนร่วม [การบัญชี]
Compound interest depreciation methodการคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีดอกเบี้ยทบต้น [การบัญชี]
Scoringการคิดคะแนน [TU Subject Heading]
Fantasyมโนภาพ,มโนคติ,การคิดฝัน,ความเพ้อฝัน [การแพทย์]
Algorithmic languageภาษาอัลกอลภาษาคอมพิวเตอร์สำคัญภาษาหนึ่งที่ได้รับการคิดค้นขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 2500 ระหว่างการประชุมวิชาการที่มีนักคอมพิวเตอร์จากประเทศเดนมาร์ก อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ฮอลแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกามาประชุมกัน แม้ว่าภาษานี้จะไม่ประสบความสำเร็จในทางการค้าคือมีใช้เฉพาะในมหาวิทยาลัย และงานวิจัยทางยุโรปเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ต้องกล่าวว่เป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้เกิดภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาปาสกาล ภาษาซี และภาษาเอดา [คอมพิวเตอร์]
Imaginative Processขบวนการคิดฝัน [การแพทย์]
Innovationนวัตกรรม, นวัตกรรม หรือนวกรรม หมายถึง วิธีการปฏิบัติใหม่ๆ ที่แปลกไปจากเดิม โดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ๆ ขึ้นมา หรือการปรุงแต่งของเก่าให้ใหม่และเหมาะสม และสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้รับการทดลองพัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือได้แล้วว่าได้ผลดีในทางปฏิบัติ ทำให้ระบบก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น โดย มีหลักการที่สำคัญอยู่ 3 ประการ ที่จัดเป็นหลักพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาหรือไม่ คือ สิ่งนั้นควรเป็นสิ่งที่ค้นพบ หรือประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ หรือการปรับปรุงแต่งของเก่าให้ใหม่เหมาะสมกับกาลสมัยมาใช้ในวงการศึกษา เพื่อให้ระบบการศึกษาก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ผ่านการทดลอง การปรับปรุงพัฒนา จนเป็นที่ยอมรับกับอย่างแพร่หลายได้มีการนำมาปฏิบัติจริงในวงการนั้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
Intelligence Quotientเชาวน์ปัญญาความฉลาด ความสามารถในการคิด คิดฉับไวหรือมีไหวพริบ คิดอย่างมีเหตุผล คิดแบบนามธรรม ความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา และการปรับตัวของบุคคลต่อสถานการณ์ หรือสิงแวดล้อมใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความสามารถในการเรียนรู้จากประสบการณ์ การแก้ปัญหา และใช้ [สุขภาพจิต]
Play Intelligence/Quotientความฉลาดทางการละเล่นผลการพัฒนาตนเองจากการเล่น และความสามารถการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ระหว่างที่เล่นด้วยตนเอง ทั้งที่อาศัยอุปกรณ์การเล่นและไม่ใช้ ซึ่งการเล่นนี้ช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เล่นได้หลายด้าน ทั้งสติปัญญา (การคิด) ภาษา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม โดยเฉพาะเด็ก ๆ [สุขภาพจิต]
Thought and thinkingความคิดและการคิด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cerebration (n.) การคิด Syn. mentation, thinking, thought
mentation (n.) การคิด Syn. thinking, thought
think (n.) การคิด See also: การนึก
thinking (n.) การคิด See also: การคิดหาเหตุผล, การขบคิด
forethought (n.) การคิดก่อนล่วงหน้า See also: การวางแผนล่วงหน้า Syn. prudence
construction (n.) การคิดค้น
origination (n.) การคิดค้น See also: การให้กำเนิด Syn. creation, invention
consideration (n.) การคิดพิจารณา Syn. deliberation, thought, forethought
dogmatism (n.) การคิดว่าความเห็นของตนเองถูกต้อง See also: การยึดเอาตนเป็นหลัก
facileness (n.) การคิดหรือสิ่งที่ผิวเผิน Syn. superficiality
superficiality (n.) การคิดหรือสิ่งที่ผิวเผิน
muddiness (n.) การคิดเรื่อยเปื่อย
cognitive (adj.) ที่เกี่ยวกับกระบวนการคิด
dementia (n.) โรคจิตเสื่อม (มีผลต่อความสามารถในการคิด, การจำ, การประพฤติ) Syn. mental deterioration, insanity, madness Ops. sanity, saneness
fish up (phrv.) ค้นหา (จากผลของการคิดค้น) (คำไม่เป็นทางการ)
intellectualism (n.) ความเชื่อที่ว่าความรู้มาจากการคิดอย่างมีเหตุผล (ทางปรัชญา)
latitude (n.) ความอิสระในการคิดหรือกระทำ See also: การแสดงความคิดเห็น Syn. extent, liberty, indulgence, freedom
mental deterioration (n.) โรคจิตเสื่อม (มีผลต่อความสามารถในการคิด, การจำ, การประพฤติ) Syn. insanity, madness Ops. sanity, saneness
reason out (phrv.) หาคำตอบด้วยการคิดหาเหตุผล
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Thinking negatively can become a habitการคิดในเชิงลบอาจกลายเป็นนิสัยได้
It is no use learning without thinkingไม่มีประโยชน์ที่จะเรียนรู้โดยปราศจากการคิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, well, thinking's free, flaco.ใช่แล้ว การคิด ฟรีไม่เสียเงิน
Creating handcrafted, handmade products provides artisans with the authenticity they feel is lacking in today's technology-driven, industrialized world.การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ สินค้าที่ทำด้วยมือ ทำให้ช่างฝีมือรู้สึกถึงความเป็นของแท้ ที่ขาดหายไปในปัจจุบันเพราะ
Frequently, the mind and heart...การคิดด้วยสมองและหัวใจ
The thought of you... it gives me hope.การคิดถึงคุณ... ทำให้ฉันมีหความหวัง.
Self-preservation has been a nasty habitการคิดถึงแต่ตัวเองเป็นนิสัยที่ไม่ดี
Good thinking, partner. Good thinking.การคิดที่ดีหุ้นส่วน การคิดที่ดี
A little positivity might go with that vest.การคิดบวกอาจเข้ากับเสื้อกั๊กของนาย
Being wrong about Brody, it really... it fucked me up.การคิดผิดเรื่องโบรดี้ ฉันรู้สึกแย่มากๆ
And it's foolish to think otherwise.การคิดฝันเกินตัวเป็นเรื่องงี่เง่า
Thinking you're being paranoid or knowing you should be?การคิดว่าตัวเองหวาดวิตกหรือรู้ว่าตัวเองควรเป็นแบบไหนไงล่ะ
Thinking there was something you could do to save Christmas, turning yourself into an animated character in search of the holiday's meaning, these were mechanisms you used to escape this.การคิดว่ามีบางอย่างที่เธอสามารถทำได้ เพื่อช่วยคริสต์มาส การเปลี่ยนตัวเองเป็นตัวการ์ตูน
And something seemed wrong about dreaming my life away.การคิดเพ้อเจ้อก็ดูจะเป็นอะไรที่ผิด ผมได้ข้อมูลบางอย่างจากหลุมดำ
Such way of thinking is the sign of falling in love with someone.การคิดแบบนี้เป็นสิ่งบ่งบอกว่า กําลังตกหลุมรักใครสักคน
Thinking is not your strong suit, George.การคิดไม่ใช่จุดแข็งของนายนะ จอร์จ
I've been thinking about it and I don't want you to come to my lecture.ฟังฉันได้รับการคิดเกี่ยวกับมัน และฉันไม่ต้องการให้คุณมา บรรยายของฉัน
I'll have to learn to calculate in Chinese.ฉันต้องเรียน การคิดเลขแบบจีนแล้วสิ
Even as Dr. Green watched them through the window looking for any sign of conspiracy.แม้แต่ ดร. กรีน มองพวกเขา ผ่านทางหน้าต่าง... ...มองหาสัญลักษณ์ของการคิดกบฏ
Auto-physiological suggestion.เกี่ยวกับกระบวนการคิดทางเพศน่ะ
The advent of computers and the subsequent accumulation of incalculable data has given rise to a new system of memory and thought, parallel to your own.การกำเนิดของคอมพิวเตอร์ และการจำลองข้อมูลที่ไม่อาจคำนวนได้– ทำให้เกิดระบบความจำและการคิดขึ้นมาใหม่, เพื่อตัวคุณเอง
And you are never to stir out of doors until having spent ten minutes every day in a rational manner.และลูกก็ห้ามก้าวขาออกจากบ้านจนกว่า จะใช้เวลาสิบนาทีทุกวันในการคิดอย่างมีเหตุผล
And that is an encouraging thought.และนั่นเป็นการคิดในทางที่ดี
It's more like figuring out what to do when you get somewhere.มันเป็นมากกว่าการคิดว่าจะทำอะไร เมื่อคุณไปที่ที่หนึง
It's basically a methodology which helps us when we work with our clients to go through a very systematic thoughtful process in order to be able to help our clients identify what the resources are that they have.โดยพื้นฐานแล้วมันเป็นวิธีวิทยาอย่างหนึ่ง xxxx ซึ่งช่วยเราในการทำงานกับลูกค้า มันต้องผ่านกระบวนการคิดที่เป็นระบบมาก
They're saying he killed someone just by thinking about it.พวกเขาแค่บอกว่า เขาฆ่าตนโดยการคิดถึงคนๆนั้น
The Alamo Scouts are briefing us in five. After that, you've got till the morning.อีก 5 นาที ทหารพรานอลาโม่ จะมาสรุปสถานการณ์ให้คุณมีเวลาทั้งคืนในการคิด..
In another words, lets just brighten up our Palace and imagine... that there actually lives a charming prince that every girl is in love with.ในทางกลับกัน มาทำให้พระราชวังสดใสขึ้นด้วยการคิดซิ ว่าความจริงแล้วมีเจ้าชายที่แสนจะมีเสน่ห์ที่ผู้หญิงทุกคนตกหลุมรัก
And on occasion, we do more than think.บางครั้งเราก็ทำอะไรที่มากกว่าการคิด
And so it is up to us to look at how we think about it, because our way of thinking is the third and final factor that transforms our relationship to the Earth.มันจึงขึ้นอยู่กับเราที่จะมองว่าเราคิดกับมันอย่างไร เพราะวิธีการคิดของเราคือปัจจัยที่ 3 ปัจจัยสุดท้าย ที่เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของเราที่มีต่อโลก
I've come around to their way of thinking.ผมคิดได้แล้วว่าการคิดแบบนั้น...
Any girl, no charge and one complimentary drink... oh, Two!สาวคนไหนก็ได้ ไม่มีการคิดเพิ่ม ไม่มีเครื่องดื่มปลอบใจ อ๊ะ ขอสอง
Acting and directing at the same time. It's a lot to process..แสดง และกำกับไปด้วย ต้องใช้กระบวนการคิดเยอะ
We have the power of positive thinking.เรามีพลังของการคิดในทางบวก
I need some time to think.ฉันต้องการเวลา ในการคิด
Well, today this singular way of thinking will be put to the test.แต่วันนี้ การคิดถึงแต่ด้านเดียวแบบนั้น จะถูกนำมาใช้ในการทดสอบ
But if things get really bad, you use that card and call me, okay?แต่การคิดแบบนั้นมันแย่มาก เธอใช้การ์ดนั่นแล้วโทรหาฉัน โอเค?
They thought it might have been electrical interference.หอบังคับการคิดว่าถูกไฟฟ้ารบกวน
He's a brilliant biophysicist, but he spends most of his time in his head, so I have to watch his back.เขาเก่งมาก ในเรื่องฟิสิกส์ชีวภาพ แต่เขาใช้เวลาทั้งหมด ของเขาในการคิด ดังนั้นฉันจึงต้อง คอยระวังให้เขา
Shit, man, that was pre-O.J., right?เวรล่ะพวก นั่นเป็นการคิดเผื่อเอาไว้ก่อนใช่ไหม
I've heard that the new R3s are far faster in thinking skills and more powerful than the old R2 units.ข้าได้ยินมาว่ารุ่นอาร์ทรีนี่ มีกระบวนการคิดที่เร็วกว่าเดิม และมีประสิทธิภาพมากกว่าอาร์ทูรุ่นเก่าด้วย
Whatever Tom was doing, it wasn't plotting against the King.สิ่งที่ทอมทำ ไม่ใช่การคิดล้มล้างแน่ๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การคิด
Back to top