ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กล้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กล้า*, -กล้า-

กลา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลา (n.) ringworm See also: eczema Syn. ขี้กลาก
กลา (adj.) middle See also: intermediate Syn. กึ่งกลาง, ตอนกลาง
กลา (adj.) center See also: middle Syn. ศูนย์กลาง, ใจกลาง, ส่วนกลาง
กลา (adj.) medium See also: middling Syn. ปานกลาง
กลา (adv.) neutrally Syn. เป็นกลาง
กลา (adj.) half See also: semi, moderate
กลางๆ (adj.) middle See also: center, in the middle Syn. กลาง Ops. ริม, ขอบ, ชาย
กลางๆ (adv.) neutrally See also: impartially Syn. เป็นกลาง, เสมอภาค, เป็นธรรม Ops. ลำเอียง
กลางกรุง (n.) downtown See also: center of the city, center of the town Ops. ชานเมือง, นอกเมือง
กลางคน (adj.) middle-aged See also: being of the age intermediate between youth and old age Syn. วัยกลางคน
กลางคัน (adv.) halfway See also: in between, in the meantime, midway Syn. กลางทาง
กลางคืน (n.) night See also: nighttime Syn. ค่ำคืน, วิกาล, ยามค่ำคืน Ops. กลางวัน
กลางช้าง (n.) guard on the back of elephant in fighting
กลางดิน (n.) the open air See also: the outdoor Syn. กลางแจ้ง Ops. ในร่ม
กลางดึก (adv.) late at night See also: in the dead hour of the night, in the middle of the night, deep into the night Syn. ตอนดึก Ops. หัวค่ำ, เช้า
กลางทาง (adv.) on the way See also: in between, midway, halfway Syn. ระหว่างทาง
กลางทุ่งนา (n.) paddy field Syn. ทุ่งนา
กลางบ้าน (adj.) folk See also: traditional Syn. พื้นบ้าน
กลางปี (adv.) in the midyear Ops. ต้นปี, ปลายปี
กลางฝ่ามือ (n.) the middle of the palm Syn. กลางใจมือ, อุ้งมือ
กลางภาค (n.) midterm Syn. กลางเทอม
กลางวัน (n.) daytime See also: day, daylight Ops. กลางคืน
กลางวันแสกๆ (adv.) in broad daylight Syn. กลางวัน Ops. กลางคืน
กลางหาว (n.) in the sky See also: in midair, aerial, in the air Syn. บนฟ้า, กลางเวหา
กลางเก่ากลางใหม่ (adj.) not very new nor old See also: half new, neither old or new, half-worn
กลางเดือน (n.) the middle of the lunar month See also: the middle of the month Syn. วันเพ็ญ, วันขึ้น 15 ค่ำ
กลางเทอม (n.) midterm Syn. กลางภาค
กลางเมือง (adj.) in public See also: internal
กลางเมือง (n.) people See also: civil, mass of the people, common people Syn. ประชาชน
กลางเวหา (n.) in the sky See also: in midair, aerial, in the air Syn. กลางหาว
กลางแจ้ง (adj.) outdoor See also: open-air, alfresco Syn. ที่โล่งแจ้ง Ops. ในร่ม
กลางแจ้ง (adv.) in the open air See also: out of doors Syn. ที่โล่งแจ้ง Ops. ในร่ม
กลางแดด (adv.) in the sun See also: in the sunshine Syn. กลางแจ้ง
กลางแปลง (adj.) alfresco See also: outdoor, open-air, in the playground Syn. กลางแจ้ง
กลางใจมือ (n.) the middle of the palm Syn. กลางฝ่ามือ, อุ้งมือ
กลางใจเมือง (n.) the center of town See also: the heart of town, the heart of city Syn. ศูนย์กลางเมือง Ops. ชานเมือง
กลาดเกลื่อน (adv.) scatteringly See also: dispersedly, all over Syn. เกลื่อนกลาด, ดาษดื่น, เรี่ยราย Ops. เป็นที่เป็นทาง
กลาบาต (n.) guard at night See also: watchman, sentry, sentinel, patrol Syn. ยาม, พนักงานตรวจตรา
กลาบาต (n.) shooting star See also: falling star, meteor Syn. อุกลาบาต, อุกกาบาต
กลา (v.) change to See also: turn into, transform into, become Syn. แปรไป, เปลี่ยนไป Ops. คงเดิม, คงที่
English-Thai: HOPE Dictionary
tenia corporisกลากลำตัว
aalii(อะลี' อี) n. ชื่อต้นไม้จำพวก Dodonaea viscosa ในออสเตรเลีย ฮาวาย อาฟริกา และอเมริกากลาง (a bushy shrub)
abductorกล้ามเนื้อที่ดึงออกห่างจากแกนกลา
able seamanหทารเรือชั้นสอง, กลาสีเรือชั้นหนึ่ง, จ่า, Syn. able-bodied seaman
acentric(อะเซน' ทริค) adj. ไม่อยู่ตรงกลาง, ไร้ศูนย์กลาง, ห่างใจกลาง (not centered)
acidulous(อะซิด' ดิวลัส) adj. ค่อนข้างเปรี้ยว, รุนแรง, ทารุณ, เป็นกรดปานกลาง. -acidulent adj.
acquired(อะไคว' เออร์ด) adj. กลายเป็นนิสัย, ในภายหลังที่ได้มา, Syn. gained, procured
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
aerialist(แอ' เรียลลิสท) นักกายกรรมกลางหาว
afghanistan(แอฟแกน' นิสแทน) n. ประเทศอัฟกานิสถาน อยู่ในทวีปเอเซียตะวันออกกลา
airburst(แอร์' เบอสทฺ) การระเบิดกลางอากาศ (explosion in midair)
alchemy(แอล' คะมี) n. การเล่นแปรธาตุใสยุคสมัยกลางเพื่อหากรรมวิธีเปลี่ยนโลหะให้เป็นทองและการหาน้ำอมฤต. -alchemic, alchemical, alchemistic, alchemistical adj. -alchemist n.
alfresco(แอลเฟรส' โค) adv., adj. oอกบ้าน, กลางแจ้ง
align(อะไลนฺ') vt. จัดให้เป็นเส้นเดียวกัน, ทำให้เป็นเส้นเดียวกัน, ทำให้เป็นแถวเดียวกัน, ปรับ, กลายเป็นเดียวกันหรือเส้นตรง, เข้าร่วม.
alto clefเครื่องหมายดนตรีที่อยู่กลาง C บนเส้นที่สามของ staff., Syn. viola clef
altocumulus(แอลโทคิว' มิสลัส) n., (pl. -lus) ชั้นเมฆที่อยู่สูงปานกลางระดับ 8,000-20,000 ฟุต มีลักษณะเป็นก้อนกลุ่มที่กลม
alu(เอแอลยู) ย่อมาจาก arithmetic and logical unit เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยประมวลผลกลางของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่คำนวณทางคณิตศาสตร์ และเปรียบเทียบทางตรรกะดู central processing unit ประกอบ
americanise(อะเม' ริคะไนซ) vt.,vi. ทำให้หรือกลายเป็นลักษณะของอเมริกา, ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมหรือประเพณีของอเมริกา. -Americanis (z) ation n., -Americanis (z) er n..
americanize(อะเม' ริคะไนซ) vt.,vi. ทำให้หรือกลายเป็นลักษณะของอเมริกา, ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมหรือประเพณีของอเมริกา. -Americanis (z) ation n., -Americanis (z) er n..
amphetamine(แอมเฟท' ทะมีน) n. ยากระตุ้นจิตประสาทชนิดหนึ่งมันกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง ใช้เป็นยาลดความอยากอาหาร (ยาบ้าของนายเสนาะ เทียนทอง)
angary(แอง' กะรี) n สิทธิของรัฐที่ทำสงครามในการยึดครองหรือทำลายทรัพย์สินของประเทศที่เป็นกลางแล้ว, รอไว้ชดใช้ค่าเสียหาย หรือสินไหมทดแทนในภายหลัง
anglo- french(แอง' โกลเฟรนซฺ) adj. เกี่ยวกับอังกฤษและฝรั่งเศส. -n. ภาษาฝรั่งเศสี่ใช้ในอังกฤษโดยชาวนอร์มันในปลายยุคกลาง., Syn. Anglo-Norman
anticyclone(แอนทีไซ' โคลน) n. ลมบ้าหมูรอบบริเวณกลางที่มีความกดดันบรรยากาศสูง.
apothem(แอพ'พะเธม) n. เส้นตั้งฉากจากจุดศูนย์กลางไปยังด้านใดด้านหนึ่งของรูปเหลี่ยมด้านเท่า
arachnoid(อะแรค'นอยด์) n. แมลงมุม, คล้ายใยแมงมุม, เกี่ยวกับเยื่อชั้นกลางที่หุ้มสมองและไขสันหลัง, (resembing a spider's web)
arithmetic logic unitหน่วยคำนวณและตรรกะ ใช้ตัวย่อว่า ALU เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยประมวลผลกลางของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่คำนวณทางคณิตศาสตร์ และเปรียบเทียบทางตรรกะ ดู central processing unit ประกอบ
armyworm(อาร์'มีเวอม) n. ตัวดักแด้ของผีเสื้อกลางคืนจำพวก Pseudaletia unipuncta มันมักเคลื่อนที่เป็นกลุ่มใหญ่และทำลายพืชผัก
arpanet(อาร์ปาเน็ต) ARPA นั้นย่อมาจาก Advanced Research Project Agency เป็นชื่อหน่วยงานที่ทำการวิจัยและทดลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วประเทศของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่เชื่อมโยงสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพทางการทหารให้แก่กระทรวงกลาโหม ปัจจุบัน เครือข่ายอาร์ปาเน็ต ได้ไปผนวกเข้ากับเครือข่ายอื่น ๆ อีกหลายเครือข่าย เป็นเครือข่ายรวมใหญ่ในชื่อว่า "อินเตอร์เน็ต" (Internet)
arrack(อาร์'แรค) n. น้ำตาลเมา,เหล้าในประ-เทศตะวันออกกลางหรือประเทศใกล้เคียง., Syn. arak
arunta(อะรัน'ทะ) n. คนป่าที่เป็นคนพื้นเมืองแต่แรกเริ่มในภาคกลางและเหนือของออสเตรเลีย
assimilate(อะซิม'มิเลท) vt.,vi. นำเข้าดูดซึม,เปลี่ยนอาหารให้เป็นสารที่ดูดซึมได้,เอาอย่าง,ย่อย,ทำให้เหมือน,ทำให้คล้ายกัน,กลายเป็นเหมือน -assimilator n. -assimilation n., Syn. incorporate, integrate,-A. reject)
asteroid(แอส'เทอรอยด) n. กลุ่มวัตถุในอวกาศที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1-480 ไมล์ หรือน้อยกว่าโคจรอยุ่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัส. -adj. คล้ายดาว. -asteroidal adj. (minor planet)
astrosphere(แอส'โทรสเฟียร์) n. ส่วนกลางของ aster ของเซลล์, aster ของเซลล์ที่ไม่นับ centrosome (central portion of an aster)
asymmetric(เอซิมเมท'ทริค,-เคิล) adj. ไม่เหมือนกันบนสองข้างของเส้นกลาง,ไม่สมส่วนกัน,ไม่รับกัน
asymmetrical(เอซิมเมท'ทริค,-เคิล) adj. ไม่เหมือนกันบนสองข้างของเส้นกลาง,ไม่สมส่วนกัน,ไม่รับกัน
asymmetry(เอซิม'มีทรี) n. ความไม่สมส่วนกัน,ความไม่เหมือนกันบนสองข้างของเส้นกลา
atrium(เอ'เรียม) n., (pl. atria) หัวใจห้องบน, ห้องโถงใหญ่, ห้องใหญ่หรือห้องกลางของบ้านโรมันโบราณ (cavaedium)
austronesia(ออสโทรนี'เซีย) n. หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิคตอนกลางและใต้
auto-da-fe(ออโทคะเฟ') n. การตัดสินคดีของศาสนาโรมันคาธอลิคในยุคกลางที่เผด็จการ มีการลงโทษใช้ไฟเผาพวกต่างศาสนา
autonomic(ออโทนอม'มิค) adj. อัตโนมัติ,เป็นอิสระ,เกี่ยวกับระบบประสาทส่วนกลาง., Syn. (autonomical, autonomous, self-reliant)
English-Thai: Nontri Dictionary
ado(n) ความยุ่งยาก,ความวุ่นวาย,ความโกลาหล,ความกังวลใจ
adulterate(vt) เจือปน,ทำให้เลวลง,ทำให้กลายไป
aerialist(n) นักกายกรรมกลางหาว
afferent(adj) ซึ่งนำเข้ามายังศูนย์กลา
calipers(n) เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลา
amid(pre) ระหว่าง,ท่ามกลา
amidst(pre) ระหว่าง,ท่ามกลา
among(pre) ท่ามกลาง,ในหมู่,ระหว่าง
amongst(pre) ท่ามกลาง,ในหมู่,ระหว่าง
amphitheatre(n) อัฒจันทร์,ที่แสดงกลางแจ้ง
become(vt) กลายเป็น,มาเป็น,เปลี่ยนเป็น,เหมาะ,สมควร,สอดคล้องกับ
bestrew(vt) โปรย,หว่าน,โรย,ทำให้เกลื่อนกลา
between(adv) ในระหว่าง,อยู่ระหว่าง,คั่นกลาง,ขวางกลา
bivouac(n) การตั้งค่ายกลางแจ้ง
blacken(vi,vt) กลายเป็นสีดำ,ใส่ร้ายป้ายสี
bleachers(n) อัฒจันทร์กลางแจ้ง
bobbery(adj) โกลาหล,วุ่นวาย
bonfire(n) กองไฟกลางแจ้ง
bourgeois(adj) เกี่ยวกับชนชั้นกลา
buffer(n) กันชน,ตัวกั้นกลาง,แป้นปะทะ
calibre(n) เส้นผ่าศูนย์กลาง,ขนาด,ความสามารถ
capitol(n) ศาลากลาง,สถานที่ประชุมของรัฐสภาอเมริกัน
center(n) ศูนย์กลาง,ใจกลาง,เป้า,หัวใจ,จุดสำคัญ
central(adj) ใจกลาง,เกี่ยวกับศูนย์กลาง,ส่วนกลาง,สำคัญ,เป็นหัวใจ,ตรงกลา
CENTRAL central bank(n) ธนาคารกลา
centre(n) ศูนย์กลาง,ใจกลาง,เป้า,หัวใจ,จุดสำคัญ
concentric(adj) มีศูนย์กลางร่วมกัน
centrifugal(adj) ห่างจากศูนย์กลา
chamfer(vt) ขูด,เหลา,เกลา
chaos(n) ความสับสนวุ่นวาย,ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล,กลียุค
chaotic(adj) โกลาหล,สับสนอลหม่าน,ยุ่งเหยิง,วุ่นวาย,ไม่มีระเบียบ
CITY city hall(n) ศาลากลางจังหวัด
CIVIL civil war(n) สงครามกลางเมือง
cleanness(n) ความสะอาด,ความหมดจด,ความเกลี้ยงเกลา,ความบริสุทธิ์
coliseum(n) สนามกีฬากลางแจ้ง,โรงละครครึ่งวงกลม
conflagration(n) เพลิงไหม้,อัคคีภัย,การลุกฮือ,ความโกลาหล
convert(vt) แปรผัน,เปลี่ยนแปลง,ทำให้เปลี่ยนศาสนา,แปลง,กลายเป็น
core(n) แกน,ไส้,แก่นแท้,ใจกลา
courthouse(n) ศาลากลาง,สำนักงานศาล
craze(n) ความบ้า,ความบ้าคลั่ง,ความนิยม,รอยแตกลายงา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
arachnoid๑. คล้ายใยแมงมุม๒. เยื่ออะแร็กนอยด์, เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง [มีความหมายเหมือนกับ arachnoidea; arachnoidea mater; [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bank rateอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bourgeoisกระฎุมพี, ชนชั้นกลาง, ผู้มีอันจะกิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bourgeoisieชนชั้นกระฎุมพี, ชนชั้นกลาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
burglaryการลักทรัพย์ในเคหสถานเวลากลางคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ceap๑. การต่อรองราคา๒. ของซื้อของขาย๓. วัตถุกลางในการแลกเปลี่ยน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
central-กลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
central nervous system (CNS)ระบบประสาทกลาง (ซีเอ็นเอส) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
central processing unitหน่วยประมวลผลกลาง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
centre lineเส้นศูนย์กลาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
centrifugal forceแรงหนีศูนย์กลาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
centripetalสู่ศูนย์กลาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
centristกลุ่มที่มีความคิดเห็นกลาง ๆ, กลุ่มสายกลาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
centrumตรงกลางกลวง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
circumcentreศูนย์กลางวงล้อม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
civil warสงครามกลางเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
CNS (system, central nervous)ซีเอ็นเอส (ระบบประสาทกลาง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
concentricร่วมศูนย์กลาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
costa; median nerve; midribเส้นกลางใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
CPU (central processing unit)ซีพียู (หน่วยประมวลผลกลาง) [มีความหมายเหมือนกับ central processor] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
DARPANET (Defense Advanced Research Projects Agency Network)ดาร์พาเน็ต (เครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
day blindness; hemeralopiaตาฟางกลางวัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Defense Advanced Research Projects Agency Network (DARPANET)เครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา (ดาร์พาเน็ต) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
demi relief; mezzo-rilievo; middle reliefรูปนูนปานกลาง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
devolution๑. การโอนอำนาจของส่วนกลางให้ส่วนท้องถิ่น (ก. ปกครอง)๒. การโอนสิทธิหรือโอนทรัพย์สิน (จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง) (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
diameter๑. เส้นผ่านศูนย์กลาง๒. เส้นผ่านกลาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
disinterestednessความเป็นกลาง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
distillationการกลายเป็นถ่าน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
diurnal๑. -กลางวัน๒. ประจำวัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
downtownย่านกลางเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
eccentric๑. นอกศูนย์กลาง๒. (จิตเวช.) พิลึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eccentricityความเยื้องศูนย์กลาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
escrowเอกสารที่มอบให้คนกลางถือไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exhibit๑. เอกสารหรือสิ่งที่แสดงในศาล๒. ของกลาง (ป. วิ. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
FCC (Federal Communications Commission)เอฟซีซี (คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fiberglassไฟเบอร์กลาสส์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
global variableตัวแปรส่วนกลาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
GMT (Greenwich Mean Time)จีเอ็มที (เวลาปานกลางกรีนิช) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
good officesการช่วยเป็นสื่อกลาง (ในการไกล่เกลี่ย) [ดู mediation ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gradate sorusกลุ่มอับสปอร์แบบแก่จากกลางกลุ่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Interstitialกลางผนังกล้ามเนื้อมดลูก, อินเตอร์สติเชียล, แทรกตัวเข้าไป, ระหว่างเซลล์, แทรกอยู่ภายใน [การแพทย์]
Abortยกเลิกสั่งเลิกการทำงานของโปรแกรมกลางคัน [คอมพิวเตอร์]
Acceptable Daily Intakeปริมาณที่สามารถบริโภดได้ต่อวันปริมาณสารที่สามารถบริโภคได้ทุกวันตลอดอายุขัยโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่มีอัตราเสี่ยง คิดเป็นมิลลิกรัมของสารเคมีต่อน้ำหนักร่างกายเป็นกิโลกรัม ADI ถูกกำหนดขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลทางพิษวิทยา โดยให้สารเคมีแก่สัตว์ทดลองในระยะยาว เพื่อประเมินศักยภาพของการก่อมะเร็ง (carcinogenic) การก่อกลายพันธุ์ (mutagenic) และการก่อลูกวิรูปหรือตัวอ่อนที่ผิดปกติ (teratogenic) ตลอดจนความเป็นพิษต่อระบบประสาท (neurotoxicity) และระบบสืบพันธุ์ (reprotoxicity)
Adaเอดาภาษาสำหรับเขียนโปรแกรมที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกากำหนดให้ผู้รับเหมาเขียนโปรแกรมและงานประยุกต์ให้กับกระทรวงฯ ชื่อของภาษานี้ตั้งขึ้นตามนามของออกุสตา เอดา ไบรอน (Augusta Ada Byron) ผู้เป็นนักคณิตศาสตร์สตรีชาวอังกฤษ ภาษาเอดามีโครงสร้างพื้นฐานคล้ายกับภาษาปาสกาล แต่มีส่วนประกอบอื่นๆ เพิ่มเติมอีกมากทำให้กลายเป็นภาษาที่ใหญ่ [คอมพิวเตอร์]
Analepticsยากระตุ้นระบบประบบกลาง, ยากระตุ้นต่างๆ [การแพทย์]
Annihilationประลัย, ปฏิกิริยาระหว่างอนุภาคกับปฏิยานุภาคของอนุภาคนั้นๆ แล้วอนุภาคทั้งสองหายไปกลายเป็นรังสีแกมมาพลังงานเท่ากันเคลื่อนที่ออกไปในทิศทางตรงข้ามกัน เช่นการรวมตัวของอิเล็กตรอนกับโพซิตรอน ได้รังสีแกมมาพลังงานรวม 1.02 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์
Anticipated operational occurrenceอุบัติการณ์ที่อยู่ในความคาดหมาย, เหตุการณ์ที่เบี่ยงเบนไปจากการทำงานตามปกติของโรงงานนิวเคลียร์ ซึ่งคาดว่าตลอดอายุการใช้งานจะเกิดขึ้นได้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง แต่ได้มีการออกแบบรองรับเหตุการณ์นี้ไว้แล้วเพื่อความปลอดภัย และป้องกันมิให้ลุกลามเป็นอุบัติเหตุ เช่น หากพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่เครื่องสูบน้ำของระบบระบายความร้อนเกิดขัดข้อง ระบบไฟฟ้าสำรองก็จะทำงานทันที
Anticlines ชั้นหินโค้งรูปประทุน รอยคดโค้งที่ชั้นหินเอียงเทออกจากศูนย์กลางของ โครงสร้าง ชั้นอายุมากที่สุดจะอยู่ตรงแกน และหินที่มีอายุน้อยกว่าจะอยู่ถัดออกมา ทางด้านข้าง โดยทั่วไปชั้นหินโค้งรูปประทุนมีลักษณะยาว [สิ่งแวดล้อม]
Anticoagulantสารเคมีที่เติมลงในน้ำยางเพื่อหน่วงปฏิกิริยาจากแบคทีเรียที่ทำให้ อนุภาคยางที่แขวนลอยอยู่ในตัวกลางมารวมตัวกันเป็นก้อนที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งจะทำให้น้ำยางเสียสภาพ ตัวอย่างสารต้านการจับตัว เช่น แอมโมเนีย [เทคโนโลยียาง]
antinodeปฏิบัพ, ตำแหน่งของคลื่นในคลื่นนิ่ง ซึ่งมีการกระจัดมากที่สุด หรือซึ่งตัวกลางมีการสั่นมากที่สุด จากรูป ตำแหน่ง A คือ ปฏิบัติ   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Arachnoidอะแรกนอยด์, เยื่อหุ้มสมองและไขสันหลัง; อะแรคนอยด์; เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง [การแพทย์]
Arms Abducted Patternมีแขนกลาง [การแพทย์]
Atomอะตอม, หน่วยที่เล็กที่สุดที่ยังคงสมบัติทางเคมีของธาตุ โครงสร้างของอะตอมประกอบด้วยนิวเคลียสอยู่ตรงกลางและอิเล็กตรอนอยู่ในวงโคจรรอบนิวเคลียส นิวเคลียสประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอน ในสภาพปกติอะตอมมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับโปรตอน [นิวเคลียร์]
Axial Filamentเส้นแกนกลาง [การแพทย์]
Axisแกนกลาง, แกน, แนวแกนกลาง, แกนรวมทางไฟฟ้า, แกนไฟฟ้าหัวใจ, กระดูกแอกซิส, กระดูกแอ็กซิส, กระดูกสันหลังชิ้นที่ 2, กระดูกสันหลังระดับคอ [การแพทย์]
Balladลำนำนิทาน, ลำนำนิทาน, บัลลาดบัลลาดหรือศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถานสาขาวิชาวรรณกรรมคือ ลำนำนิทาน เป็นรูปแบบหนึ่งของคำประพันธ์บทร้อยกรองแบบดั้งเดิมที่บอกเล่าเรื่องเป็นเพลง แต่เดิมเป็นเพลงเล่าเรื่องถ่ายทอดด้วยปากเปล่าสำหรับการแสดงในที่สาธารณะ มักร้องโดยใช้ท่วงทำนองแบบดั้งเดิมและใช้ดนตรีประกอบการเต้นรำ บัลลาดส่วนใหญ่จะบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นโศกนาฏกรรมของความรักหรือภัยพิบัติของบุคคล เป็นบทกวีสั้น ๆ โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบของบทสนทนาประกอบการแสดง บัลลาดเป็นรูปแบบของบทกวีที่กวีและนักประพันธ์เพลงของอังกฤษมักนิยมใช้เพื่อเขียนลำนำเป็นโคลงบทสั้น ๆ ตั้งแต่ช่วงยุคกลางต่อมาจนถึงศตวรรษที่ 18 และใช้อย่างกว้างขวางทั่วไปในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลียและแอฟริกาเหนือ ต่อมาในศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน บัลลาดถูกนำมาใช้ในความหมายของเพลงป็อปเป็นเพลงช้า ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะใช้กับเพลงรัก
Bangladeshบังกลาเทศ [TU Subject Heading]
Bank rateอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลาง [เศรษฐศาสตร์]
Billboardsป้ายโฆษณากลางแจ้ง [TU Subject Heading]
binary fissionการแบ่งแยกเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน, การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของโพรทิสต์ โดยการแบ่งเซลล์ 1 เซลล์เป็น  2 เซลล์ คือ นิวเคลียส จะแบ่งตัวก่อนแล้วไซโทพลาซึมจะแบ่งตามกลายเป็น 2 เซลล์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Bionic Eyeตาเทียม, เทคโนโลยีเพื่อช่วยผู้ที่ตาบอดมองเห็นได้อีก โดยการผ่าตัดฝังไมโครชิป (retinal implant) ไว้ที่เรตินาในลูกตา ใช้กล้องวิดีโอที่ติดไว้กับแว่นตา ส่งสัญญาณภาพไปยังไมโครชิป ที่เชื่อมกับเรตินาที่เสื่อม ทำหน้าที่แปลงแสงให้เป็นสารเคมีที่ไปกระตุ้นเซลประสาทในการเห็นภายในสมองส่วนกลางความหมายเดียวกับ Retinal Prosthesis หรือ Retinal Implant [Assistive Technology]
Bog ที่ลุ่มสนุ่น, พรุ บริเวณที่ลุ่มน้ำขังตลอดปีหรือเกือบตลอดปี มีซากพืชที่ตายแล้วผุพังกลายเป็น พีต(peat) ที่เป็นกรดจัด จับตัวกันในลักษณะหลวม ๆ ทับถมกันหนาบางตามสภาพแวดล้อมที่เกิด บางส่วนลอยอยู่บนผิวน้ำ บางส่วนจมใต้ผิวน้ำ เมื่อเหยียบย่ำจะหยุ่นคล้ายฟองน้ำ พืชพรรณที่ขึ้นในพรุมีหลากหลาย ได้แก่ หญ้า กก เฟริ์น ปาล์มหมาก หวาย เตย รวมทั้งไม้ยืนต้นบางชนิด ดิน อินทรีย์ที่พบในพื้นที่นี้มีปฎิกิริยาเป็นกรดจัด [สิ่งแวดล้อม]
Borderlineก้ำกึ่ง,อยู่ระหว่างกลาง,ระดับคาบเส้น,คาบเส้น,พวกก้ำกึ่ง [การแพทย์]
Breeder reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ผลิตเชื้อเพลิง, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ผลิตวัสดุฟิสไซล์ขึ้นในแบล็งเคต โดยนิวตรอนเข้าไปทำปฏิกิริยากับวัสดุเฟอร์ไทล์บางส่วนทำให้กลายเป็นวัสดุฟิสไซล์
Carbon blackผงเขม่าดำได้จากการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม มีสีดำ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาคปฐมภูมิอยู่ในช่วง 1-10 นาโนเมตร นิยมใช้เป็นสารเสริมแรงในอุตสาหกรรมยาง เพื่อเพิ่มความแข็งแรง และความทนต่อการสึกหรอให้แก่ผลิตภัณฑ์ยาง [เทคโนโลยียาง]
Centering Pointจุดศูนย์กลาง [การแพทย์]
Centralตรงกลาง [การแพทย์]
Bond พันธบัตร ตราสารทางการเงินที่ออกโดยองค์กรระหว่างประเทศ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจธนาคาร หรือบริษัทต่างๆ โดยสัญญาว่าจะจ่ายเงินกลับคืนเมื่อถึงเวลาที่กำหนด ประชาชนที่ซื้อพันธบัตรจะได้ดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดเป็นระยะๆ จนหมดอายุพันธบัตร โดยปกติจะมีการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ ครึ่งปี แต่ในยุโรปมักจ่ายปีละครั้งพันธบัตรที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี จะเรียกว่าพันธบัตรระยะสั้น หากมีอายุระหว่าง 10-20 ปี เรียกว่าพันธบัตรระยะกลาง มีอายุมากกว่า 20 ปี เรียกว่า พันธบัตรระยะยาว พันธบัตรอาจจะไม่มีอายุ หรือพันธบัตรบางชนิดก็สามารถแปลงสภาพได้จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้มีในรูปดอกผล จำนวนหนึ่ง ในอัตราคงที่รวมกับโอกาศที่จะได้กำไร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพันธบัตรเป็นหุ้นสามัญแล้วทำให้ราคาตลาดเพิ่มขึ้น ผู้ที่ออกพันธบัตรมากที่สุดในช่วงเวลาที่ผ่านมาคือรัฐบาลกลางของประเทศต่างๆ [สิ่งแวดล้อม]
Catchwordคำนำทางคำนำทาง (Catchword) คือ คำหรือบางส่วนของคำที่พิมพ์เป็นตัวหนาหรือตัวพิมพ์ใหญ่ไว้ที่ด้านบนของคอลัมน์หรือของหน้าในพจนานุกรมหรือสารานุกรม โดยเป็นคำซ้ำกับคำที่ปรากฎเป็นคำแรกและ/หรือเป็นคำสุดท้ายในคอลัมน์หรือบนหน้ากระดาษ ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับอักษรนำทาง (Catch letters) แต่แทนที่จะเป็นตัวอักษร ก็ระบุคำนั้นทั้งคำในต้นฉบับตัวเขียนในยุคกลางและในยุคต้น ๆ ของการพิมพ์หนังสือ จะระบุคำหรือบางส่วนของคำที่ปรากฎที่ส่วนล่างของหน้าสุดท้ายของกระดาษที่พับเรียงกัน 1 ยก (ประกอบด้วยกระดาษ 24 แผ่น) และพิมพ์คำแรกที่ปรากฎในหน้าแรกของกระดาษในยกต่อไป ช่วยให้ผู้เย็บเล่มจัดเรียงลำดับหน้าหนังสือได้ถูกต้อง และเพื่อให้ทราบว่าหนังสือหน้านั้นเริ่มต้นด้วยคำใดสิ้นสุดด้วยคำใด บางทีในหนังสือสารานุกรมจะระบุคำนำทางไว้ในหน้าหนึ่ง เพื่อให้ทราบว่าหน้านั้นเป็นเรื่องใด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Central bankธนาคารกลาง [เศรษฐศาสตร์]
Central Nervous Systemประสาทกลาง,ระบบ;ระบบประสาทส่วนกลาง;ระบบสมองส่วนกลาง;ระบบประสาทกลาง;ประสาทส่วนกลาง;ระบบศูนย์กลางประสาท;สมองส่วนกลาง [การแพทย์]
Centralized catalogingการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแบบรวมศูนย์กลางการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแบบรวมศูนย์กลาง เป็นการนำงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศไว้ที่ส่วนกลาง เพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศให้กับส่วนกลางหรือหอสมุดกลาง และหน่วยงานอื่นๆ หรือห้องสมุดคณะ หรือห้องสมุดสถาบัน ภายใต้หน่วยงานใหญ่เดียวกัน โดยห้องสมุดคณะ ห้องสมุดสถาบัน จะทำหน้าที่บริการทรัพยากรสารสนเทศที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วจากส่วนกลางแต่เพียงอย่างเดียว
Centrifugal Forceแรงหนีศูนย์,แรงเหวี่ยง,แรงเหวี่ยงศูนย์กลาง [การแพทย์]
Centrifuge เครื่องหมุนเหวี่ยง เครื่องกลซึ่งใช้แรงหนีศูนย์กลางในการแยกของ เหลวที่มีความหนาแน่นต่างกัน หรือแยกของเหลวออกจากของแข็งได้ [สิ่งแวดล้อม]
circleวงกลม, เซตของจุดบนระนาบซึ่งแต่ละจุดอยู่ห่างจากจุดคงที่เป็นระยะทางเท่ากัน  จุดคงที่นี้เรียกว่า จุดศูนย์กลางของวงกลม   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Clearing Houseหน่วยทะเบียนกลาง [การแพทย์]
CNSระบบประสาทส่วนกลาง [การแพทย์]
Col - neutral pointบริเวณคอล หรือ จุดความกดเป็นกลาง [อุตุนิยมวิทยา]
Chromosomeโครโมโซมดีเอ็นเอของคนซึ่งประกอบด้วยยีนจำนวนมากซึ่งกำหนดลักษณะที่แสดงออก มีความยาวมากถ้าเอามาทำเป็นเส้นตรงจะมีความยาวมากกว่าเซลล์ ดังนั้นจะต้องมีวิธีบรรจุดีเอ็นเอทั้งหมดเข้าไปในเซลล์ วิธีที่ใช้คือให้เดีเอ็นเอซึ่งมีประจุลบเนื่องจากมีหมู่ฟอสเฟตยื่นออกมาโดยรอบทบกันไปมา แต่เนื่องจากประจุลบนั้นผลักกันเอง ทำให้เซลล์ต้องใช้โปรตีนที่มีประจุบวกเรียกว่า histone มาเป็นแกนกลางในการพันทบกัน ซึ่งดีเอ็นเอจะพันทบกันไปมาหลายชั้นอย่างแน่นมากจนได้เป็นแท่งของดีเอ็นเอที่มีขนาดพอที่จะบรรจุในเซลล์เรียกว่า โครโมโซม
Commissure, Anterior Whiteทอดข้ามแนวกลาง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
center (adj.) กลา
centre (adj.) กลา
medio (prf.) กลา
mid (prf.) กลาSee also: ตรงกลาง, จุดกลาง
night (n.) กลางคืน See also: ค่ำคืน, ราตรี
midway (adj.) กลางทาง See also: ครึ่งทาง Syn. halfway, intermediate
midyear (n.) กลางปี
day (n.) กลางวัน See also: เวลากลางวัน Syn. daylight, the light of day Ops. night time
daylight (n.) กลางวัน See also: แสงแดด, รุ่งอรุณ
the light of day (n.) กลางวัน See also: เวลากลางวัน Syn. daylight Ops. night time
in broad daylight (idm.) กลางวันแสกๆ See also: ตอนกลางวัน
midair (n.) กลางอากาศ
midweek (n.) กลางอาทิตย์ See also: วันพุธ, กลางสัปดาห์
midweekly (adv.) กลางอาทิตย์ See also: กลางสัปดาห์
midterm (adj.) กลางเทอม
midships (n.) กลางเรือ See also: ตอนกลางของเรือ
alfresco (adv.) กลางแจ้ง Syn. outdoor
out-of-doors (adv.) กลางแจ้ง Syn. outdoors, open-air Ops. indoors
derive (vi.) กลายมาจาก (ทางภาษาศาสตร์) See also: กำเนิดจาก, กลายมา, กำเนิดจาก Syn. arise, descend, originate, stem
derive (vt.) กลายมาจาก (ทางภาษาศาสตร์) See also: กำเนิดจาก, กลายมา, กำเนิดจาก Syn. arise, descend, originate, stem
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Get the children out of the plazaเอาเด็กๆ ออกไปจากลานแห่งนี้
You can go for a walk in the rainคุณสามารถออกไปเดินเล่นกลางสายฝนได้
In short, I have become a celebrityฉันได้กลายเป็นคนดัง ในเวลาสั้นๆ
I live among the mountainsพวกเขาอาศัยอยู่ในท่ามกลางภูเขา
Thinking negatively can become a habitการคิดในเชิงลบอาจกลายเป็นนิสัยได้
I have to do extra work at night timeฉันต้องทำงานพิเศษในตอนกลางคืน
But he changed horses in midstreamแต่เขาก็เปลี่ยนใจกลางคัน
You failed this mid-term test quite badlyเธอสอบกลางภาคไม่ผ่านอย่างย่ำแย่เต็มทน
I'd love to, but I have to work a night shift next weekendฉันก็อยากจะมา แต่ฉันต้องทำงานกะกลางคืนในสุดสัปดาห์หน้า
I've become more patient than beforeฉันกลายเป็นคนที่อดทนมากกว่าเมื่อก่อน
I must let the mediator decideฉันต้องให้คนกลางตัดสินใจแล้ว
You're on the edge of historyคุณกำลังจะกลายเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้ว
I'd like to invite you to lunch so we can discuss your bookฉันอยากเชิญคุณมาทานอาหารกลางวันด้วยกัน เพื่อที่เราจะได้คุยกันเกี่ยวกับหนังสือของคุณ
Why did it turn out like this?ทำไมถึงกลายเป็นอย่างนี้ไปได้
You should do something, it's becoming a big mess!คุณควรจะทำอะไรบางอย่างนะ มันกำลังกลายเป็นเรื่องวุ่นวายใหญ่แล้ว
Why did it turn out to be like this?ทำไมถึงกลับกลายเป็นอย่างนี้ไปได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sana glacies. Sana glacies.ซา นา กลา ซาส ซา นา กลา ซาส
Sana glacies. Stay with me.ซา นา กลา ซาส อยู่กับน้านะ
Mid-12th century, I should think.กลาง - ศตวรรษที่ 12 ผมคิดว่านะ
X-L and up, brah.กลางๆ X-L แล้วโตกว่านี้
Middle-middle second. Top-middle third.กลากลาง ที่สอง บนกลาง ที่สาม
Girls who call boys at all hours of the night like that are only looking for one thing, money.กลางค่ำกลางคืนน่ะ มองหาอยู่แค่ เรื่องเดียวเท่านั้น เงิน
At night I don't know what to do.กลางคืน ฉันไม่รู้สิ่งที่ฉันทำ
I lie awake at night, and all I can think isกลางคืน ลูกนอนไม่หลับ เอาแต่ครุ่นคิดว่า
5. NIGHT SEPTEMBER 22 DAY, 2006กลางคืน วันที่ 22 กันยายน 2006
18. NIGHT OCTOBER 5 DAY, 2006กลางคืน วันที่ 5 ตุลาคม 2006
20. NIGHT OCTOBER 7 DAY, 2006กลางคืน วันที่ 7 ตุลาคม 2006
21. NIGHT OCTOBER 8 DAY, 2006กลางคืน วันที่ 8 ตุลาคม 2006
We used to pray together in my room at night.กลางคืน ในห้องของชั้น ชั้นเคยร้องไห้ที่พื้น เหมือนกับแกในตอนนี้
On the night of August 12, 1965, the 2nd Battalion, 3rd Marines endeavored to make a daring helicopter assault on the Elephant Valley.กลางคืนของวันที่12 สิงหาคม 1965 Battation ที่สอง Marines ทีสาม พยายามโจมตีเฮลิคอปเตอร์
How do you sleep at night, man? How?กลางคืนคุณหลับลงได้ยังไง หือม?
All nights in this place are short,... except one.กลางคืนที่นี่ ทำไมมันช่างสั้นนัก... ... มีอย่างเดียว
Nights here are different from city nights.กลางคืนที่นี่ไม่เหมือนกับ ในเมืองนะ.
What time at night?กลางคืนนี่กี่โมงครับ?
Clear tonight with a low of 13.กลางคืนฟ้าเปิด ต่ำสุด 13 องศา
The night can push you forward into a dark futureกลางคืนมันจะดันคุณเข้าไปสู่ด้านมืด
At night, there´s only two guards and a personal security system.กลางคืนมียาม2คนกับสัญญาณภัย
At night you can hear the wind howling through the gaps.กลางคืนมีลมพัดผ่านช่องเล็กๆ ส่งเสียงโหยหวน
The nights are... 67 far colder hours.กลางคืนยาว 67 ชั่วโมง หนาวกว่า
Night, recumbent body position, changes in B.P.กลางคืนร่างกายนอนราบ ความดันเลือดเปลี่ยน
Night's the only time I can ever get anything done.กลางคืนเท่านั้นที่ ผมสามารถจัดการทุกสิ่งให้เรียบร้อย
The night's cool! No traffic!กลางคืนเย็นดี แถมรถไม่ติด
The nights are getting colder and we're pretty exposed.กลางคืนเริ่มเย็น เราเริ่มรู้สึกแล้ว
Yeah. She's still going out at night?กลางคืนแม่ยังออกไปข้างนอกมั้ย
No one survives a night in the maze.กลางคืนในวงกตไม่มีใครรอด
I promise you, the nights aren't long. You'll soon get used to it.กลางคืนไม่ยาวนานหรอก อีกไม่นานคุณก็จะชินกับมัน
That's not me.กลางงานปาร์ตี้ นั่นไม่ใช่ฉันเลย
In the middle of my wedding?กลางงานแต่งงานของฉันงั้นหรือ
It went to 12. Bottom of the 12th, in stepped Carlton Fisk, old Pudge.กลางช่วงที่ 1 2 เป็นตาของคาร์ลตั้น
Middle of rush hour.กลางช่วงเวลาเร่งด่วน
They have to have dolphins for their dolphin parks, so they go buy them in Taiji now.กลางดึก ตอนรุ่งเช้า... คนสวมหน้ากาก ผมเหรอ?
Yeah, the same with me!กลางดึก ตีสาม กริ๊งๆๆๆ
Middle of the night, I sneak off the road to take a whiz in the woods.กลางดึกคืนหนึ่ง ผมย่องไปตามถนน ผ่านป่าเข้าไปเรื่อยๆ
Middle of the night, I thought I heard noises in my house.กลางดึกฉันคิดว่าฉันได้ยินเสียงใน บ้านของฉัน
For all I know, they could be out having a cold one.กลางดึกอย่างนั้นเหรอ? เท่าที่ผมรู้ พวกเขาอาจจะ
Late last night, you climbed the walls of our monastery... shouting out question about love, marriage and the meaning of life.กลางดึกเมื่อคืน โยมปีนข้ามกำแพงวัดเข้ามา ตะโกนถามเรื่องความรัก แต่งงาน ความหมายของชีวิต

กลา ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
センター[せんたー, senta-] Thai: ศูนย์(ที่เป็นสถาบันหรืออาคารที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง)
中央[ちゅうおう, chuuou] Thai: ศูนย์กลาง English: centre
中央[ちゅうおう, chuuou] Thai: จุดศูนย์กลาง English: center
中央[ちゅうおう, chuuou] Thai: ตรงกลาง English: central
中年[ちゅうねん, chuunen] Thai: วัยกลางคน English: middle-aged
凍結[とうけつ, touketsu] Thai: แข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็ง English: frozen
挟む[はさむ, hasamu] Thai: แทรกตรงกลาง English: to hold between
本局[ほんきょく, honkyoku] Thai: สำนักงานกลาง English: main office
[みぞれ, mizore] Thai: ฝนปนหิมะ หิมะที่ตกลงมาและกลายเป็นฝน English: sleet

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กล้า
Back to top