ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

civil

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *civil*, -civil-

civil ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
civil (adj.) ที่เกี่ยวกับพลเมือง
civil (adj.) ที่มีวัฒนธรรม Syn. cultured, civilized
civil code (n.) ประมวลกฎหมายอาญา Syn. enactment
civil servant (n.) ลูกจ้าง See also: ข้าราชการ Syn. public servant
civil war (n.) สงครามกลางเมือง
civil year (n.) ระยะเวลาหนึ่งปีตามปฏิทิน See also: ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมจนถึง 31 ธันวาคมในปีเดียวกัน
civilian (n.) คนในกองทัพที่ไม่ร่วมทำการรบ (เช่น แพทย์, พระ) Syn. neutral
civilian (n.) ชาวบ้าน See also: ลูกบ้าน, คนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน Syn. inhabitant
civilian army (n.) ทหารกองหนุน Syn. military force, army
civilisation (n.) ความศิวิไลซ์ Syn. civilization
civilise (vt.) ทำให้มีความศิวิไลซ์ See also: ให้การศึกษาจนมีการพัฒนาทางวัฒนธรรม Syn. civilize, cultivate
civility (n.) ความสุภาพ Syn. polieness
civilization (n.) ความศิวิไลซ์ Syn. civilisation
civilize (vt.) ทำให้มีความศิวิไลซ์ See also: ให้การศึกษาจนมีการพัฒนาทางวัฒนธรรม Syn. civilise, cultivate
civilized (adj.) ที่มีวัฒนธรรม Syn. cultured
English-Thai: HOPE Dictionary
civil(ซิฟ'เวิล) adj. เกี่ยวกับพลเรือน (พลเมือง,ประชากร) อย่างพลเมืองที่ดี,เกี่ยวกับคดีแพ่ง,มีอารยธรรม,มีมารยาท,ไม่เกี่ยวกับศาสนา
civil aviationn. การบินพลเรือน
civil courtn. ศาลแพ่ง
civil deathn. การตายในแง่นิตินัย
civil engineern. วิศวกรโยธา, See also: civil-engineering n. ดูcivil engineer
civil lawn. กฎหมายแพ่ง
civil libertyn. สิทธิของบุคคล
civil marriagen. การสมรสที่กระทำพิธีโดยข้าราชการ (แทนที่จะเป็นพระ)
civil rightsn. สิทธิที่เท่ากันของพลเมือง, See also: civil-rights adj. ดูcivil rights
civil servantn. ข้าราชการ
civil servicen. ราชการพลเรือน.
civil warn. สงครามกลางเมือง
civilian(ซิวิล'เยิน) n. พลเรือน,นักศึกษากฎหมายแพ่ง
civilisation(ซิฟวิลไลเซ'เชิน) n. อารยธรรม,การมีวัฒนธรรมประเพณี
civility(ซิฟวิล'ลิที) n. ความสุภาพ,มารยาท,ความเอื้อเฟื้อ,อัธยาศัย,อารยธรรม,วัฒนธรรมประเพณี, Syn. courtesy
civilizable(ซิฟ'วิไลซะเบิล) adj. พอจะอบรมให้มีอารยธรรมได้
civilization(ซิฟวิลไลเซ'เชิน) n. อารยธรรม,การมีวัฒนธรรมประเพณี
civilly(ซิฟ'วิลลี) adv. เป็นไปตามกฎหมายแพ่ง,สุภาพ,มีอัธยาศัย,มีใจเอื้อเฟื้อ
English-Thai: Nontri Dictionary
civil(adj) เกี่ยวกับพลเมือง,ในฐานะพลเมือง,ของพลเมือง,สุภาพ
CIVIL civil law(n) กฎหมายแพ่ง
CIVIL civil servant(n) ข้าราชการพลเรือน
CIVIL civil service(n) ราชการฝ่ายพลเรือน
CIVIL civil war(n) สงครามกลางเมือง
civilian(n) พลเรือน
civility(n) ความเป็นพลเมืองดี,ความสุภาพ,ความมีมารยาท,ความมีอัธยาศัยไมตรี
civilization(n) อารยธรรม,ความเจริญ
civilize(vt) ทำให้มีอารยธรรม,ทำให้จริญ,ทำให้มีการศึกษา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
civil๑. แพ่ง๒. พลเรือน๓. เกี่ยวกับพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civil courtศาลแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civil deathการตายโดยนิตินัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civil disobedienceการขัดขืนอย่างสงบ, การดื้อแพ่ง, การขัดขืนคำสั่ง (ผู้บังคับบัญชา)[ดู passive resistance ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civil lawกฎหมายแพ่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civil libertyเสรีภาพของพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civil marriageการสมรสตามกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
civil rightsสิทธิของพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civil servantข้าราชการพลเรือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
civil serviceราชการพลเรือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civil societyประชาสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civil warสงครามกลางเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civilianพลเรือน, ฝ่ายพลเรือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Civil defenseการป้องกันพลเรือน [TU Subject Heading]
Civil disobedienceการดื้อแพ่ง [TU Subject Heading]
Civil engineerวิศวกรคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Civil lawกฎหมายแพ่ง [เศรษฐศาสตร์]
Civil rightsสิทธิพลเมือง [TU Subject Heading]
Civil serviceราชการพลเรือน [TU Subject Heading]
Civil societyประชาสังคม [TU Subject Heading]
Civilian reliefการบรรเทาทุกข์พลเรือน [TU Subject Heading]
Civilizationอารยธรรม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก.ค. (n.) Office of the Teacher Civil Service Commission See also: OTCSC Syn. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
ก.พ. (n.) Office of the Civil Service Commission Syn. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
น.บ. (n.) Bachelor of Civil Law See also: B.C.L. Syn. นิติศาสตรบัณฑิต
ว่าราชการ (v.) administer (the official, public or civil affairs)
ศาลแพ่ง (n.) The Civil Court Ministry of Justice
สคพ. (n.) Office of Civil Litigation
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (n.) Office of the Teacher Civil Service Commission See also: OTCSC Syn. ก.ค.
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (n.) Office of the Civil Service Commission Syn. ก.พ.
สำนักงานคดีแพ่ง (n.) Office of Civil Litigation Syn. สคพ.
ไปราชการ (v.) on duty as a civil servant
แพ่ง (adj.) civil Ops. อาญา
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (n.) Civil and Commercial Code
ลูกเสือชาวบ้าน (n.) civil boy scout
คดีแพ่ง (n.) civil case
ศาลชั้นต้น (n.) civil court
ศาลแขวง (n.) civil court
ศาลแพ่ง (n.) Civil Court
วิศวกรโยธา (n.) civil engineer Ops. คน
วิศวกรรมโยธา (n.) civil engineering
ข้าราชการพลเรือน (n.) civil servant See also: government employee, government officer, civil official Syn. ข้าราชการ, เจ้าหน้าที่รัฐ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm coming after you civil reservists to see if you can remember about rifles and thumbs down the seams of your slacks, into your pink civvy thoughts with my big black boots, bearing a big, black, knobbly stick.ฉันมาหลังจากที่คุณกองหนุน พลเรือน เพื่อดูว่าคุณสามารถจำเกี่ยวกับ ปืน และนิ้วหัวแม่มือลงตะเข็บ กางเกงทรงหลวมของคุณ
Look at that star, hoo-ee! Civil service!ดูดาวนี่สิ ข้าราชการ
The function of a civil resister is to provoke response.หน้าที่ของนักต่อสู้คือ กระตุ้นความรับผิดชอบ
That is the strength of civil resistance.นี่คือพลังของการต่อสู้ของมวลชน
Do you want an independent India and an independent Pakistan or do you want civil war?อยากจะให้มีอินเดียและ ปากีสถานที่มีเอกราช หรืออยากให้มีสงครามกลางเมือง
In Calcutta, it's like civil war.ที่กัลกัตตาเหมือนเกิดสงครามกลางเมือง
He was a pioneer in the civil rights and the anti-war movement.เขาเป็นผู้บุกเบิกเรื่องสิทธิของพลเมือง และการต่อต้านสงคราม
My name is Diana Reiter. I'm a graduate... of Civil Engineering from the University of Milan.ฉันไดอาน่า จบวิศวะจากมิลาน
Arguing for Hitler as a civil rights hero.เถียงว่าฮิตเลอร์ เป็นฮีโร่ของสิทธิ์มนุษย์ชน
On any book that related to the struggle for civil rights... in plain English.กับหนังสือที่เกี่ยวกับ การต่อสู้เพื่อสิทธิ์มนุษย์ชน... พูดง่ายๆ ก็คือ
It's exactly what happened in this trial... because the media twisted things around... so people got all focused on these cops... and whether or not they were going to get convicted... and whether Rodney King's civil rights had been violated.มันก็เป็นอย่างที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละ / ในเรื่องนี้... มันเป็นเพราะส่วนกลางที่บิดเบี้ยวรอบๆ... ผู้คนก็พากันจับตามอง/ ไปที่ตำรวจ...
This is Montana Civil Defense.นี่กองกำลัง ป้องกันตนเอง มอนทาน่า

civil ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
祖籍[zǔ jí, ㄗㄨˇ ㄐㄧˊ, 祖籍] ancestral hometown; original domicile (and civil registration)
陈方安生[Chén fāng Ān shēng, ㄔㄣˊ ㄈㄤ ㄢ ㄕㄥ, 陈方安生 / 陳方安生] Anson Chan or Fang On Sang (1940-) head of Hong Kong's civil service before and after the handover to PRC rule in 1997
土木[tǔ mù, ㄊㄨˇ ㄇㄨˋ, 土木] building; construction; civil engineering
人民警察[rén mín jǐng chá, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄥˇ ㄔㄚˊ, 人民警察] civil police; PRC police
益民[yì mín, ㄧˋ ㄇㄧㄣˊ, 益民] good citizens; the right side in a civil war
中国民航[zhōng guó mín háng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄏㄤˊ, 中国民航 / 中國民航] General Administration of Civil Aviation of China (CAAC)
人民基本权利[rén mín jī běn quán lì, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄑㄩㄢˊ ㄌㄧˋ, 人民基本权利 / 人民基本權利] fundamental civil rights
内乱[nèi luàn, ㄋㄟˋ ㄌㄨㄢˋ, 内乱 / 內亂] internal disorder; civil strife
内战[nèi zhàn, ㄋㄟˋ ㄓㄢˋ, 内战 / 內戰] civil war
公民权利[gōng mín quán lì, ㄍㄨㄥ ㄇㄧㄣˊ ㄑㄩㄢˊ ㄌㄧˋ, 公民权利 / 公民權利] civil rights
国内战争[guó nèi zhàn zhēng, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, 国内战争 / 國內戰爭] civil war; internal struggle
土木工程[tǔ mù gōng chéng, ㄊㄨˇ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 土木工程] civil engineering
才兼文武[cái jiān wén wǔ, ㄘㄞˊ ㄐㄧㄢ ㄨㄣˊ ˇ, 才兼文武] talent in both military and civil field (成语 saw)
救灾救济司[jiù zāi jiù jì sī, ㄐㄧㄡˋ ㄗㄞ ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧˋ ㄙ, 救灾救济司 / 救災救濟司] emergency aid committee (of PRC Ministry of Civil Affairs 民政部)
文武[wén wǔ, ㄨㄣˊ ˇ, 文武] civil and military
文武百官[wén wǔ bǎi guān, ㄨㄣˊ ˇ ㄅㄞˇ ㄍㄨㄢ, 文武百官] civil and military officials
文职[wén zhí, ㄨㄣˊ ㄓˊ, 文职 / 文職] civilian post (as opposed to military); civil service; administration
日英联军[Rì Yīng lián jūn, ㄖˋ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄩㄣ, 日英联军 / 日英聯軍] Anglo-Japanese allied army (intervention during Russian revolution and civil war 1917-1922)
会试[huì shì, ㄏㄨㄟˋ ㄕˋ, 会试 / 會試] imperial civil service examination
民事[mín shì, ㄇㄧㄣˊ ㄕˋ, 民事] civil case; agricultural affairs; civil
民事诉讼[mín shì sù sòng, ㄇㄧㄣˊ ㄕˋ ㄙㄨˋ ㄙㄨㄥˋ, 民事诉讼 / 民事訴訟] common plea; civil appeal (as opposed to criminal case)
民团[mín tuán, ㄇㄧㄣˊ ㄊㄨㄢˊ, 民团 / 民團] civil corps; militia
民庭[mín tíng, ㄇㄧㄣˊ ㄊㄧㄥˊ, 民庭] civil court
民政厅[mín zhèng tīng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄥˋ ㄊㄧㄥ, 民政厅 / 民政廳] Civil affairs bureau; provincial office of PRC Ministry of Civil Affairs (MCA) 民政部
民政部[mín zhèng bù, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄥˋ ㄅㄨˋ, 民政部] Ministry of Civil Affairs (MCA) of the PRC
民权[mín quán, ㄇㄧㄣˊ ㄑㄩㄢˊ, 民权 / 民權] civil liberties
民权主义[mín quán zhǔ yì, ㄇㄧㄣˊ ㄑㄩㄢˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 民权主义 / 民權主義] democracy; civil liberties; principle of democracy, the second of Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people 三民主義|三民主义 (at the time, meaning widespread popular involvement in affairs of state)
民法[mín fǎ, ㄇㄧㄣˊ ㄈㄚˇ, 民法] civil law
民法典[mín fǎ diǎn, ㄇㄧㄣˊ ㄈㄚˇ ㄉㄧㄢˇ, 民法典] civil code
民用核国家[mín yòng hé guó jiā, ㄇㄧㄣˊ ㄩㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, 民用核国家 / 民用核國家] civil nuclear power
民航[mín háng, ㄇㄧㄣˊ ㄏㄤˊ, 民航] civil aviation
维权人士[wéi quán rén shì, ㄨㄟˊ ㄑㄩㄢˊ ㄖㄣˊ ㄕˋ, 维权人士 / 維權人士] civil rights activist
混战[hùn zhàn, ㄏㄨㄣˋ ㄓㄢˋ, 混战 / 混戰] civil war; muddled warfare; rough and tumble; battle royal; free fight
进士[jìn shì, ㄐㄧㄣˋ ㄕˋ, 进士 / 進士] successful candidate in the highest imperial civil service examination; palace graduate
古文化[gǔ wén huà, ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, 古文化] ancient civilization
野蛮[yě mán, ㄧㄝˇ ㄇㄢˊ, 野蛮 / 野蠻] barbarous; uncivilized
便衣[biàn yī, ㄅㄧㄢˋ ㄧ, 便衣] civilian clothes; plain clothes; plainclothesman
便服[biàn fú, ㄅㄧㄢˋ ㄈㄨˊ, 便服] everyday clothes; informal dress; civilian clothes
偏远[piān yuǎn, ㄆㄧㄢ ㄩㄢˇ, 偏远] remote; far from civilization
两河文明[liǎng hé wén míng, ㄌㄧㄤˇ ㄏㄜˊ ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ, 两河文明 / 兩河文明] Mesopotamian civilization

civil ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アグレガシオン[, aguregashion] (n) civil service competitive examination for some positions in the public education system in France (fre
カリフ;ハリファ[, karifu ; harifa] (n) caliph; chief civil and religious Muslim ruler (prior to 1924)
シビルミニマム[, shibiruminimamu] (n) civil minimum
スペイン内戦[スペインないせん, supein naisen] (n) Spanish Civil War
ノンキャリア[, nonkyaria] (n) non career (i.e. civil servants not on track for high-ranking positions)
フロンドの乱[フロンドのらん, furondo noran] (n) Fronde; series of French civil wars (1648-1653)
一般職[いっぱんしょく, ippanshoku] (n) clerical position (e.g. in the civil service); general office work
三革[さんかく, sankaku] (n) (1) (obsc) armor, helmet & shield (armour); (2) (See 陰陽道) kakurei, kakuun & kakumei (first, fifth and fifty-eighth years of the sexagenary cycle; times of civil unrest according to onmyou-dou)
[し, shi] (n) official; civil service
公事[こうじ, kouji] (n) political operations; (Heian Period) political operations and ceremonies of the Imperial Court; (Edo Period) civil suit
公務員研修所[こうむいんけんしゅうじょ, koumuinkenshuujo] (n) training institute for civil servants
公務員管理職[こうむいんかんりしょく, koumuinkanrishoku] (n) executive positions in the civil service
公務員試験[こうむいんしけん, koumuinshiken] (n) civil service examination
公権[こうけん, kouken] (n) civil rights
公民権[こうみんけん, kouminken] (n) civil rights; franchise; citizenship; (P)
公民権法[こうみんけんほう, kouminkenhou] (n) Civil Rights Act (US)
公民権運動[こうみんけんうんどう, kouminken'undou] (n) civil rights movement (esp. American)
内乱[ないらん, nairan] (n) civil war; insurrection; rebellion; domestic conflict; (P)
内戦[ないせん, naisen] (n) civil war; (P)
南北戦争[なんぼくせんそう, nanbokusensou] (n) (US) Civil War
司徒[しと, shito] (n) (See 六卿) Minister of Civil Administration and Social Welfare (Zhou-dynasty China)
国家公務員法[こっかこうむいんほう, kokkakoumuinhou] (n) (Japanese) National Civil Service Law (1947)
土木工学[どぼくこうがく, dobokukougaku] (n) civil engineering
土木工学者[どぼくこうがくしゃ, dobokukougakusha] (n) civil engineer
土木建築[どぼくけんちく, dobokukenchiku] (n) civil engineering and construction
地官[ちかん, chikan] (n) (See 六官) Ministry of Civil Administration and Social Welfare (Zhou-dynasty China)
大陸法[たいりくほう, tairikuhou] (n) (See 市民法) civil law; continental law
官紀紊乱[かんきびんらん, kankibinran] (n) laxity in official discipline; civil service corruption
官職[かんしょく, kanshoku] (n) (See 公職) government service; official position; civil service
小職[しょうしょく, shoushoku] (n) (1) lowly government servant; humble government servant; (pn) (2) (hum) (used by civil servants) I; me
左弁官[さべんかん, sabenkan] (n) (See 弁官) Oversight Department of the Left (overseeing the Ministries of Central Affairs, Ceremonies, Civil Administration & Popular Affairs)
市民戦争[しみんせんそう, shiminsensou] (n) (See 内乱) civil war
市民権[しみんけん, shiminken] (n) citizenship; civic rights; civil rights; (P)
市民法[しみんほう, shiminhou] (n) civil law
市民社会[しみんしゃかい, shiminshakai] (n) civil society; (P)
弦材[げんざい, genzai] (n) civil engineering chord member
戊辰戦争[ぼしんせんそう, boshinsensou] (n) Boshin War (Japanese civil war between Imperial and shogunate forces, 1868-1869)
戦国[せんごく, sengoku] (n) belligerent country; country in civil war; warring states; (P)
暦年;歴年[れきねん, rekinen] (n) calendar year; civil year; time; year after year
民事裁判所[みんじさいばんしょ, minjisaibansho] (n) civil court
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
文化[ぶんか, bunka] Thai: อารยธรรม English: civilization

civil ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำมาตย์[n.] (ammāt) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อำมาตยาธิปไตย = อมาตยาธิปไตย[n. exp.] (ammāttayāth) EN: bureaucratic polity ; government by bureaucracy ; elitist bureaucracy ; government by civil servants FR: bureaucratie [f]
อารยะขัดขืน[n. exp.] (āraya khatk) EN: civil disobedience FR: désobéissance civile [f]
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน[n. prop.] (Āsāsamak Pǿ) EN: Civil Defense Volunteer FR:
บุ๋น[adj.] (bun) EN: civil ; administratif FR:
ช่างก่อสร้าง[n. exp.] (chang køsān) EN: building contractor ; builder ; civil construction FR:
ช่างโยธา[n. exp.] (chang yōthā) EN: civil works technician FR:
ชุดข้าราชการ[n. exp.] (chut khārāt) EN: civil servant uniform FR: uniforme de fonctionnaire [m]
ฝ่ายทะเบียน[n. exp.] (fāi thabīen) EN: civil registration section FR:
ฝ่ายทะเบียนราษฎร[n. exp.] (fāi thabīen) EN: civil registration section FR:
ฟ้องคดีแพ่ง[v. exp.] (føng khadī ) EN: file a civil action FR:
ฟ้องแพ่ง[v. exp.] (føng phaeng) EN: file a civil action ; bring a civil action FR:
เจ้าพระยา[n.] (jaophrayā) EN: [the highest rank of the ancient Thai civil nobility] FR:
การบินพลเรือน[n. exp.] (kān bin pho) EN: civil aviation FR: aviation civile [f]
การดำเนินคดีแพ่ง[n. exp.] (kān damnoēn) EN: civil procedure ; civil proceedings ; civil litigation FR:
การดื้อแพ่งต่อกฎหมาย[n. exp.] (kān deūphae) EN: civil disobedience FR: désobéissance civile [f]
การฟ้องคดีแพ่ง[n. exp.] (kān føng kh) EN: civil action ; civil suit FR: action civile [f]
การลงโทษในกฎหมายแพ่ง[n. exp.] (kān longthō) EN: punishment in civil law FR:
การสมรสตามกฎหมาย[n. exp.] (kānsomrot t) EN: civil marriage FR:
การทำละเมิด[n. exp.] (kān tham la) EN: civil wrong FR:
การยกฟ้องคดีแพ่ง[n. exp.] (kān yokføng) EN: dismissal of a civil action FR:
คดีแพ่ง[n.] (khadīphaeng) EN: civil case ; civil suit FR:
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน[org.] (Khanakammak) EN: Civil Service Council FR:
ข้าราชการ[n.] (khārātchakā) EN: government officer ; government employee ; civil servant ; public servant ; bureaucrat FR: fonctionnaire de l'État [m, f] ; fonctionnaire [m, f] ; agent de l'État [m] ; serviteur de l'État [m] (litt.) ; bureaucrate [m] (péj.)
ข้าราชการบำนาญ[n. exp.] (khārātchakā) EN: retired civil servant ; pensioned official FR: fonctionnaire retraité [m]
ข้าราชการชั้นสูง[n. exp.] (khārātchakā) EN: high ranking civil servant ; high-ranking civil servant FR: fonctionnaire de haut rang [m] ; haut fonctionnaire [m]
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่[n. exp.] (khārātchakā) EN: senior civil servant FR:
ข้าราชการพลเรือน[n. exp.] (khārātchakā) EN: civilian government official ; civil servant ; civil official FR:
ข้าราชการประจำ[n. exp.] (khārātchakā) EN: civil servant who has a life-tenure FR: fonctionnaire nommé [m]
คนทำงานราชการ[n. exp.] (khon thamng) EN: civil servant FR: fonctionnaire [m]
เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง (คนส.)[org.] (Khreūakhāi ) EN: Thai Academic Network for Civil Rights (TANC) FR:
ความรับผิดชอบทางแพ่ง[n. exp.] (khwām rapph) EN: civil liability FR:
ความรับผิดทางแพ่ง[n. exp.] (khwām rapph) EN: civil liability FR:
กลางเมือง[n.] (klāngmeūang) EN: people ; public ; civil ; mass of the people ; common people FR: public [m] ; gens [fpl] ; population [f]
กลางเมือง[adj.] (klāngmeūang) EN: public ; civil ; internal FR: public ; civil
ก.พ. (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน)[abv.] (Kø.Phø. (Sa) EN: OCSC (Office of The Civil Service Commission) FR:
กฎหมายแพ่ง[n.] (kotmāiphaen) EN: civil law ; law of private rights FR: code civil [m] ; droit civil [m]
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง[n. exp.] (kotmāi with) EN: civil procedure code ; civil procedure law ; law of civil procedures FR: code de procédure civile [f]
กรมการบินพลเรือน (บพ.)[org.] (Krom Kān Bi) EN: Department of Civil Aviation (DCA) FR:
เลขาธิการ ก.พ.[n. prop.] (Lēkhāthikān) EN: Secretary-General of the Civil Service Commision FR:

civil ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Luftschutz {m} | ziviler Luftschutzair-raid protection | civil air defence; civil air defense [Am.]
Beamte {m}civil servants
Beamter {m}civil servant
Bauingenieurwesen {n}civil engineering
Bauwesen {n}civil engineering; architecture
Bürgerkrieg {m}civil war
Bürgerpflicht {f}civil duty; civic duty
Bürgerrechtsbewegung {f}civil rights campaign
Bürgerrechtskämpfer {m}civil rights campaigner
Grobheit {f}incivility
Höflichkeiten {pl}civilness
Höflichkeitsfloskel {f}phrase of civility
Kultursprache {f}language of the civilized world
Staatsbeamte {m}civil servant
Staatsdienst {m}civil service
Standesamt {n}civil registry office
Tiefbau {m}civil engineering
Zivilbevölkerung {f}civilian population
Zivilehe {f}civil marriage
Zivilflugplatz {m}civil airfield
Zivilgericht {n}civil court
Zivilisation {f}civilisation
Zivilist {m}civilian
Zivilklage {f} [jur.]civil lawsuit
Zivilluftfahrt {f}civilian aviation
fern; weit {adj} | ferner; weiter | am fernsten; am weitesten | fern jeder Zivilisationfar | farther; further | farthest; furthest | far from any semblance of civilization
höflich {adv}civilly
unhöflich {adv}uncivily
unzivilisiert {adv}uncivilizedly
zivil {adj}civil

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า civil
Back to top