ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กระจ่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กระจ่า*, -กระจ่า-

กระจ่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระจ่า (n.) ladle made of coconut shell Syn. จวัก, จ่า
กระจ่า (n.) dipper See also: ladle, scoop Syn. ตวัก, จ่า
กระจ่า (adv.) clearly See also: definitely, distinctly, evidently, obviously, apparently Syn. ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, แจ่มชัด Ops. คลุมเครือ, เคลือบแคลง
กระจ่า (v.) brighten See also: clear, lighten Syn. สว่าง, แจ่มจ้า, สดใส, สุกใส, ชัดเจน, แจ่ม Ops. มัว
กระจ่างแจ้ง (adv.) bright See also: gloriously, clear
English-Thai: HOPE Dictionary
enlighten(เอนไล'เทิน) n. สอน,ให้ความรู้,ให้ความสว่าง, ให้ความสำเร็จ., See also: enlightenedly adv. ดูenlighten enlightener n. ดูenlighten -S.clarify enlightenment n. การให้ความรู้,การให้ความกระจ่าง,การให้ความสว่าง,ภาวะที่รู้กระจ่าง, the Enlightenment
illuminationn. การส่องแสงสว่าง,การทำให้กระจ่าง,ความสว่าง,แหล่งของแสง,การประดับประดาด้วยสีสัน,การระบายสีประกอบ
jell(เจล) vi. กลายเป็นวุ้นแข็ง,กลายเป็นชัดเจน, (โครงการ) กระจ่างชัดขึ้น n. วุ้น
limpid(ลิม'พิด) adj. ชัดเจน,ใส,กระจ่าง,เงียบสงบที่สุด,ไร้กังวล., See also: limpidity n. ดูlimpid limpidness n. ดูlimpid, Syn. transparent
pin(พิน) n. เข็ม,เข็มหมุด,หมอ,สลัก,ปิ่น,เข็มกลัด,ลิ่ม,สลัก,เหรียญตรา,เข็มอิสริยาภรณ์,หัวเสียบ,ที่หนีบผ้า,ลูกบิด,ลูกบิดสายซอ,หลักเสาที่ปักอยู่ใกล้หลุมในสนามกอล์ฟ,ขา,การล้มลงของกีฬามวยปล้ำ,จำนวนเล็กน้อย,ถังเล็กที่จุ4แกลลอน vt. กลัดติด,กลัด,ปัก,ตรึง,ตอก,หนีบ,ล้อมคอก,กล่าวหา,ทำให้กระจ่างชัด
plain(เพลน) adj. เรียบ,ชัดแจ้ง,กระจ่าง,ง่าย ๆ ,ไม่มีอะไรขัด,เปลือย,เปล่า ๆ ,ซื่อ,ตรงไปตรงมา,ธรรมดา,จืด,ไม่สวย,ธรรมดา,ปกติ,ไม่รวย,ไม่มีการปรุงแต่ง. adv. อย่างง่าย ๆ ,อย่างชัดเจน n. บริเวณที่ราบ,ที่ราบ,ทุ่งกว้าง, See also: plainly adv. plainness n. คำที
English-Thai: Nontri Dictionary
clarification(n) การทำให้กระจ่าง,การอธิบาย
clarify(vt) ทำให้กระจ่าง,อธิบาย,ทำให้ชัดเจน
clarity(n) ความกระจ่าง,ความแจ่มแจ้ง,ความชัดเจน
clear(adj) กระจ่าง,แจ่มแจ้ง,ใส,สว่าง,ไม่ขุ่น,ชัดเจน
clearance(n) การทำให้กระจ่าง,การปัดกวาด,การกวาดล้าง
clearness(n) ความแจ่มแจ้ง,ความกระจ่าง,ความชัดเจน
cloudless(adj) กระจ่าง,ไม่มีเมฆ
enlighten(vt) ทำให้กระจ่าง,ให้ความสว่าง,สั่งสอน,ให้ความรู้
enlightenment(n) การให้ความรู้,การทำให้กระจ่าง,การให้ความสว่าง,การสอน
indistinct(adj) ไม่กระจ่างแจ้ง,ไม่ชัด,คลุมเครือ
limpid(adj) ใส,กระจ่าง,ชัดเจน
lucidity(n) ความกระจ่าง,ความแจ่มแจ้ง,ความสว่าง,ความโปร่งใส
manifest(adj) กระจ่างแจ้ง,ชัดแจ้ง,เป็นที่ประจักษ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lucid-สว่าง, -กระจ่าง, -สดใส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
be in focus (idm.) กระจ่างชัด See also: เข้าใจชัดแจ้ง, รู้ชัด, รู้แน่ชัด Syn. bring into, come into
come into (idm.) กระจ่างชัด See also: เข้าใจชัดแจ้ง, รู้ชัด, รู้แน่ชัด Syn. bring into
clarification (vi.) ทำให้กระจ่าSee also: ทำให้ใสขึ้น Syn. refinement
clear as mud (sl.) ไม่กระจ่าSee also: ไม่ชัดเจน
disagreement (vt.) ทำให้กระจ่าSee also: ทำให้แจ่มแจ้ง Syn. explain, clarify Ops. confuse, obfuscate
discern (vt.) เข้าใจไม่กระจ่าSee also: รู้ไม่ชัดแจ้ง, เข้าใจผิด Syn. descry, distinquish, see Ops. misunderstand, miss the point
distinquish (vt.) เข้าใจไม่กระจ่าSee also: รู้ไม่ชัดแจ้ง, เข้าใจผิด Syn. descry, see Ops. misunderstand, miss the point
illuminating (adj.) ซึ่งให้ความกระจ่าSee also: ซึ่งทำให้ทราบข้อเท็จจริง Syn. exemplary, illustrative
illuminator (n.) ผู้ให้ความกระจ่าSee also: สิ่งที่ให้ความสว่าง, เครื่องมือให้ความสว่าง
persuade of (phrv.) ทำให้ (ความจริง) กระจ่าSee also: ทำให้เข้า
pin (vt.) ทำให้กระจ่า
sort out (phrv.) ทำให้กระจ่าSee also: แก้ไข, ทำให้ชัดเจน Syn. straighten out
straighten out (phrv.) ทำให้กระจ่าSee also: ทำให้เข้าใจมากขึ้น Syn. sort out
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Let's go up to my office, so we can sort this outพวกเราขึ้นไปที่ห้องทำงานฉันเถอะ เพื่อเราจะได้คิดกันให้กระจ่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Minimizing? What?กระจ่าง, อะไรกระจ่างล่ะ
You explained it beautifully, Winnie.กระจ่างเลยจ๊ะ, พี่วินนี่
Apparently a tree does not grow in brooklyn.กระจ่างเลยนะ ต้นไม้ ยังไม่มีโตในบรู๊คลินเลย
Done. I'm not here by choice.กระจ่างแล้ว ผมมาติดอยู่โรงแรมนี่
Can you enlighten us as to why Mrs. De Winter should have wanted to end her own life?ช่วยไขให้กระจ่างได้มั้ยว่าทําไม คุณนายเดอ วินเทอร์ถึงอยากจบชีวิตตัวเอง
Please let me see Priest Qiu and everything will come to light.ได้โปรดให้ข้าเข้าพบท่านนักพรตคู แล้วทุกอย่างจะกระจ่างเอง.
A crystal moonภายใต้แสงจันทร์แจ่มกระจ่า
Mr Darcy paid us an unexpected visit... ..and so, my dear Lizzy, Mr Darcy would brook no opposition.โปรดให้ป้าแสดงความกระจ่างต่อหลานในคราวนี้ คุณดาร์ซี่มาเยี่ยมเราโดยไม่คาดฝัน... และเมื่อเป็นดังนั้น ลิซซี่ที่รัก คุณดาร์ซี่ได้ขอไม่ออกหน้า
I feel a sudden onset of clarity, Bartok.ข้ารู้สึกกระจ่างขึ้นมาทันใด บาร์ทอค
I know I seems an insane person because I hardly knows you but sometimes things are so transparency,ผมรู้ว่ามันบ้า เพราะผมแทบไม่รู้จักคุณเลย แต่บางทีทุกอย่างก็กระจ่างชัด
Oh, Cri-Kee, things are brightening up after all.โอ,คริ-คิ ,หลังจากนี้ ทุกอย่างก็จะกระจ่างได้เอง
'We got what we needed. It's all tied off. It's over.'(เราได้ในสิ่งที่เราต้องการ ทุกอย่างกระจ่างแล้ว มันจบแล้ว)
But for reasons that are only evident to me now...แต่ด้วยเหตุผลที่กระจ่างแจ้งแก่ฉันในตอนนี้...
Well, I think that, no, Sir Bernard would no doubt argue...อืม ผมว่า ไม่หรอก ท่านเบอร์นาร์ดจะให้ความกระจ่าง..
I hope to afford you more clarity in the future.ผมหวังว่าจะให้ความกระจ่างแก่คุณ ในอนาคต
Is that not clear enough?มันยังไม่กระจ่างพออีกหรือ
Let's have it. How much better is sex after marriage?ตอบให้กระจ่างหน่อย เซ็กซ์หลังแต่งงานเจ๋งกว่าเยอะมั้ย
I need to clarify here.ผมต้องการความกระจ่างนะ
His mother made it clear you couldn't be in his life if you weren't going to be in hers.แม่เขาพูดกับคุณจนกระจ่างว่าคุณอยู่กับเค้าไม่ได้ ถ้านายไม่เชื่อตามที่เธอบอก
Look, whatever you got going on, fill me in, 'cause I'm in the dark here.นี่ ฟังนะ นายคิดอะไรอยู่ ช่วยทำให้ฉันกระจ่างที เพราะตอนนี้ฉันกำลังมืดมนสุดๆ
In fact, I'd be delighted if you would enlighten me on that subject, perhaps over dinner?..ถ้าคุณจะกรุณาให้ความกระจ่างแก่ผมในเรื่องนี้ เอาเป็นหลังมื้อค่ำดีมั้ย
Locked up at camp, used to look up and see it all white and clean.ตอนถูกขังในแค้มป์ เคยมองเห็นมันขาวสะอาด กระจ่า
Wow, Richard, you've really opened my eyes to what a loser I am.ว้าว ริชาร์ด คุณนี่ช่วยบอกผมซะกระจ่างเลย ว่าผมมันขี้แพ้แค่ไหน
Should you find the need to clarify your status... regarding the details of that relationship... we would of course welcome any clarification you might... feel the need to share with us.คุณควรจะรู้สถานภาพของตัวเองสักที ว่าคุณมีความเกี่ยวข้องอย่างไร เรายินดีที่จะรับฟังความกระจ่า
Perhaps you'd like to join us... and shed some light on the matter.บางที คุณอาจอยากมาร่วมกับเรา เผื่ออะไรๆมันจะได้กระจ่างขึ้นบ้าง
Of course, it can't be for sureแน่นอน มันยังไม่กระจ่า
To have this clarity.ที่รู้สึก กระจ่างอย่างนี้
But define me that please mr. Mehra.แต่กรุณาให้ความกระจ่างแก่ฉันด้วย คุณ เมฮรา
That really was constant minimizing.นั่นทำให้กระจ่างแจ้งมากที่สุด
Can you shed any light on the recent, so-called alien activity in the area?เอ่อ! พอที่จะให้ความกระจ่าง เรื่องของมนุษย์ต่างดาว ที่เกิดขึ้นที่นี่ เมื่อเร็วๆนี้ ได้มั๊ยครับ
Why would I kill Leslie? You clearly aren't aware that we're related.ทำไมผมต้องฆ่าเลสลี่ด้วย คุณให้ความกระจ่างได้ไหม
Now let's be clear about this shall we?ตอนนี้ ขอพูดให้กระจ่างเลยนะ... ...ว่ามั้ย?
I hope this field diary has been illuminating for those considering my application to graduate school.ฉันหวังว่าเนื้อหาในไดอารี่เล่มนี้ จะให้ความกระจ่า
Summers have passed fleetingly since I was your age, but I remember each with poignant clarity.ตอนที่อายุเท่าเธอ ซัมเมอร์ของครูนั้นช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว แต่ว่าครูยังจำได้อย่างกระจ่างชัด
In that moment, the dwelling place of eternity, hearts and souls... became clear to me.ในขณะนั้น ที่พักสุดท้าย หัวใจ และวิญญาณ กระจ่างในความคิดของฉัน
Things are... becoming clearer.แล้วเรื่องบางเรื่องก็... . กระจ่างขึ้น
I think we're done here.ฉันว่านั่นกระจ่างแล้วนะ
I love Fredricksberg!มันไม่ยังกระจ่างเลย ที่พวกเขาจะไปอยู่ที่นั่นเป็นอันดับแรก
Let's get something straight.มาพูดกันตรงๆให้กระจ่างกันเลย
Well, then this whole thing's obviously gotta be about your brother.งั้นก็กระจ่างแล้วว่าเรื่องทั้งหมด มันเกี่ยวข้องกับพี่ชายคุณแน่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กระจ่า
Back to top