ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

illustrative

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *illustrative*, -illustrative-

illustrative ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
illustrative (adj.) ซึ่งให้ตัวอย่าง See also: ที่ช่วยอธิบาย, ที่ทำให้ชัดเจน Syn. exemplifying, explanatory
English-Thai: HOPE Dictionary
illustrativeadj. มีภาพประกอบ,มีตัวอย่างประกอบ,เป็นการอธิบาย
English-Thai: Nontri Dictionary
illustrative(adj) ยกตัวอย่างประกอบ,เป็นการอธิบาย

illustrative ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตัวอย่างประกอบ[n. exp.] (tūayāng pra) EN: illustration ; example ; illustrative example FR:

illustrative ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschauungsmaterial {n}illustrative material

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า illustrative
Back to top