ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กระจาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กระจาย*, -กระจาย-

กระจาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระจาย (v.) disperse See also: diffuse, dispel, scatter, dissipate Syn. กระจัดกระจาย, แผ่ซ่าน
กระจาย (v.) spread See also: expand, extend Syn. ขยาย, แผ่, แผ่ขยาย
กระจาย (v.) disseminate See also: disperse, scatter, spread Syn. แพร่, แพร่กระจาย
กระจายข่าว (v.) spread news See also: broadcast Syn. ปล่อยข่าว
กระจายข่าว (v.) defame See also: condemn publicly, publicize, propagate Syn. แพร่ข่าว, ประจาน, ป่าวร้อง
กระจายข่าว (v.) spread news See also: proclaim, announce Syn. ประชาสัมพันธ์, ป่าวประกาศ Ops. ปิดข่าว
กระจายข่าว (v.) spill the beans See also: turn a hair, act rashly, breathe a word, let out a secret Syn. แพร่งพราย, แพร่ข่าว Ops. ปิดปากเงียบ
กระจายตัว (v.) split
กระจายอำนาจ (v.) decentralize See also: distribute (administrative power)
กระจายเชื้อ (v.) spread See also: be contagious, infect, be infectious Syn. แพร่ระบาด
กระจายเสียง (v.) broadcast See also: transmit, put on the air, show
กระจายแถว (v.) deploy See also: variate the row Syn. แปรแถว, จัดแถว
กระจายแสง (v.) give out light See also: emit light, radiate Syn. ฉายแสง
English-Thai: HOPE Dictionary
airwaves(แอร์' เวฟวซฺ) n., pl. สื่ออากาศของการกระจายเสียงวิทยุและของโทรทัศน์
asunder(อะซัน'เดอร์) adv.,adj.แยกออกเป็นชิ้น ๆ , กระจายออก, Syn. apart
blazer(เบล'เซอะ) n. สิ่งที่ลุกสว่างโชติช่วง,ผู้แพร่กระจาย,ผู้ประกาศ
bleed(บลีด) {bled,bleeding,bleeds} vi. เลือดออก,ตกเลือด,หลั่งเลือด,เศร้าโศก,โทมนัส,ซึมออก,แพร่กระจาย,เห็นใจ vt. ทำให้เลือดออก,เสียเลือด,ถ่ายเทของเหลว (น้ำ,ไฟฟ้าและอื่น) -n. ขอบหน้าตัด,ส่วนหน้าที่ตัดออก adj. ตัดริมทิ้ง
broach(โบรชฺ) {broached,broaching,broaches} n. เครื่องคว้านรู,เหล็กเสียบ,โบสถ์หรือเจดีย์ยอดเหลี่ยม vt. เจาะรู,คว้านรู,ทำให้ผิวน้ำแตกกระจาย, See also: broacher n. -Conf. brooch
broadcast/broadcasted}(บรอด'คาสทฺ) v. กระจายเสียง,กระจายข่าว,เผยแพร่,หว่านพืช. -Conf. forecast
broadcasting(บรอด'คาสทิง) n. การกระจายเสียง
bruit(บรูท) vt. กระจายข่าว n. เสียงผิดปกติที่ได้ยินจากการตรวจฟัง,ข่าวลือ,รายงาน
bus(บัส) 1. {bussed,bussing,buses} n. รถโดยสารประจำทาง,รถเมล์,รถบัส,รถม้า,เครื่องบินโดยสาร,ตัวเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าหลายวงจร,สายรวม, สายตัวนำใช้สำหรับการส่งสัญญาณ, หมายถึงวงจรหนึ่งที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อสำหรับส่งถ่ายขัอมูลจากอุปกรณ์หนึ่งไปสู่อีกอุปกรณ์หนึ่ง, สายตา 2. วงจรหรือทางเดินไฟฟ้าที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อสำหรับส่งอิเล็กตรอน ให้กระจายออกไปยังจุดต่าง ๆ คอมพิวเตอร์มีบัสไว้ เพื่อทำหน้าที่กระจายอิเล็กตรอน (ซึ่งแทรกรหัสข้อมูลไปตามจุดที่ต้องการภายในเวลาที่กำหนดให้)
bush telegraphn. ข่าวที่แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว
call-in(คอล'อิน) n. การสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อกระจายเสียง adj. เกี่ยวกับการสนทนาทางโทรศัพท์ที่กระจายเสียง
carry(แค'รี) {carries,carrying,carries} vt. ขนส่ง,แบก,ลำเลียง,หอบ,หาบ,อุ้ม,ยก,ถือติดตัว,นำติดตัว,นำไปสู่,สะพาย,บรรทุก,ส่ง,แพร่กระจาย,ออกข่าว,ประกอบด้วย,สนับสนุน,ค้ำจุน,ผลักดัน,ยืดได้,รับภาระ,วางตัว,ปฏิบัติ,ยกยอด,โอน,มีไว้ในร้าน. vi. ถือติดตัว,มีกำลังดัน,ดัน,ถู เลขทดตัวทดหมายถึง ค่าที่เกิดจากการบวกตัวเลขตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปในหลักเดียวกัน แล้วได้ผลมากกว่าหรือเท่ากับเลขฐาน ซึ่งจะนำไปบวกกับเลขในหลักถัดไป
decentralise(ดีเซน'ทระไลซ) vt. กระจายอำนาจจากจุดศูนย์กลาง, See also: decentralist n. ดูdecentralize decentraliz (s) ation n. ดูdecentralize
circulate(เซอ'คิวเลท) {circulated,circulating,circulates} vi. หมุนเวียน,แพร่กระจาย vt. ทำให้หมุนเวียน,แพร่กระจาย, See also: circulative adj. circulator n. ดูcirculate circulatory adj. ดูcirculate, Syn. revolve
circulation(เซอคิวเล'เชิน) n. การหมุนเวียน,การโคจร,การแพร่กระจาย,การจำหน่าย,จำนวนพิมพ์,จำนวนขาย,ธนบัตร,เงินตรา, See also: circulable adj., Syn. revolution
contagion(คันเท'เจิน) n. การติดต่อของโรค,โรคติดต่อ,พาหะนำโรค,การติดต่อที่อันตราย,การแพร่กระจายจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง.
ddp(ดีดีพี) ย่อมาจาก distributed data processing (แปลว่า การประมวลผลข้อมูลแบบกระจาย) หมายถึง การประมวลข้อมูลในหน่วยงานที่มีหลายสาขา และ การทำงานเป็นแบบต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างมีข้อมูล แต่อาจมีการเชื่อมติดต่อกันโดยการสื่อสารข้อมูล (data communications) ดีดีพี ย่อมาจาก Drug Data for Pharmacist
debacle(ดะบา'เคิล) n. การแตกสลาย,การกระจายตัว,การพังทะลายลงอย่างกะทันหัน,ความหายนะกะทันหัน
decentralize(ดีเซน'ทระไลซ) vt. กระจายอำนาจจากจุดศูนย์กลาง, See also: decentralist n. ดูdecentralize decentraliz (s) ation n. ดูdecentralize
deejay(ดี'เจ) n. โฆษกรายการเพลงจากแผ่นเสียงของรายการวิทยุกระจายเสียง, Syn. disk jockey,DJ
defocus(ดีโฟ'คัส) vt. ทำให้จุดรวมแสงกระจาย
defragนำ (แฟ้มข้อมูล) มาต่อกันในฮาร์ดดิสก์นั้น เมื่อมีการสั่งบันทึกข้อมูลลงไปแล้วมาสั่งลบภายหลัง จะทำให้มีที่ว่างเกิดขึ้นเป็นหย่อม ๆ ฉะนั้น เมื่อมีการนำแฟ้มข้อมูลใหม่บันทึกลงไป คอมพิวเตอร์ก็จะจัดการแบ่งข้อมูลใหม่นี้ให้ได้สัดส่วนพอดีกับช่องที่ว่างอยู่ก่อน ทำให้แฟ้มข้อมูลเดียวถูกเก็บเป็นหย่อม ๆ การเก็บแฟ้มข้อมูลในลักษณะนี้ เรียกว่า เป็นการกระจาย (fragmentation) โปรแกรมระบบดอสรุ่น 6.0 จึงมีคำสั่ง "defrag" ซึ่งจะช่วยจัดการนำแฟ้มข้อมูลเดียวกันมาเรียงให้ติดต่อกัน เพื่อให้การค้นคืนแฟ้มทำได้รวดเร็วขึ้น ในระบบวินโดว์ ก็จะต้องสั่งให้มีการนำแฟ้มมาต่อกันนี้เป็นครั้งคราวเสมอ
diffractvt. ทำให้อ้อมหรือแตกกระจาย, See also: diffraction n. diffractive adj.
diffuse(ดิฟฟิวซ') vt. กระจาย,แพร่,ซ่าน,พร่า,ไหลท่วม adj. พูดน้ำท่วมทุ่ง,กระจายตัว., See also: diffuseness n. ดูdiffuse diffusor n. ดูdiffuse diffusible adj. ดูdiffuse diffusibility n. ดูdiffuse diffusion n. ดูdiffuse diffusive adj. ดูdiffu
disband(ดิสแบนดฺ') v. เลิก,ทำให้สลาย,ปลดออกจากประจำการ,ทำให้กระจายออก, See also: disbandment n., Syn. break up,
disburse(ดิสเบิร์ส') vt. จ่าย (เงิน) ,ชะรำเงิน,ทำให้กระจายตัว,จัดสรร, See also: disbursement n. disbursable adj. ดูdisburse disburser n. ดูdisburse
dispel(ดิสเพล') {dispelled,dispelling,dispels} vt. ทำให้กระจัดกระจาย,ขจัด,ทำให้หมดไป, Syn. disperse,scatter
dispersal(ดิสเพอ'ซัล) n. การทำให้กระจายไป
disperse(ดิสเพิร์ส') vt. ทำให้กระจายไป,ทำให้หายไป,ไล่ไป vi. กระจาย,หายไป -adj. เกี่ยวกับอนุภาคที่แพร่กระจาย, See also: dispersedly adv. ดูdisperse disperser n. ดูdisperse
dispersionn. การแพร่กระจาย,การกระจายหายไป,สภาพที่แยกกระจาย, Syn. dispersal
dispersiveadj. ซึ่งกระจายตัว
disseminate(ดิเซม'มิเนท) vt. ทำให้กระจัดกระจาย,แพร่กระจาย,เผยแพร่., See also: dissemination n. ดูdisseminate disseminator n. ดูdisseminate, Syn. promulgate,circulate,propagate
dissipate(ดิส'ซะเพท) vt. ทำให้กระจาย,ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย,สำมะเลเทเมา., See also: dissipater n. ดูdissipate dissipator n. ดูdissipate dissipative adj. ดูdissipate
dissipation(ดิสซะเพ'เชิน) n. การทำใหกระจายตัว,การสลายตัว, การใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย,การสำมะเลเทเมา., See also: dissipative adj. ดูdissipation, Syn. dissoluteness
dissolve(ดิซอลว') vi.,vt. ละลาย,กระจายตัว,หลอมเหลว,กลายเป็นของเหลว,แตกตัว,ยุติ,สิ้นสุด, See also: dissolvability n. ดูdissolve dissolvable adj. ดูdissolve, Syn. divide,melt,disappear,fade ###A. solidify,thicken,unite
distend(ดิสเทนดฺ') vt.,vi. แผ่กระจายไปทุกทิศ,ขยาย,พอง,ทำให้ยืดออก,ทำให้บานออก
distribute(ดิสทริบ'บิวทฺ) vt. แจก,แบ่งสรรปันส่วน,แพร่,กระจาย,จำหน่าย,จำแนก,รื้อแม่พิมพ์, Syn. dispense,assign ###A. collect
distribution(ดิสทริบิว'เชิน) n. การแจก,การแบ่งสรร,การแพร่,การกระจาย,การจำหน่าย,การจำแนก,การรื้อแม่พิมพ์
distributive(ดิสทริบ'บิวทิฟว) adj. เกี่ยวกับการแบ่งสรรปันส่วน,เกี่ยวกับการจำหน่าย,เกี่ยวกับการกระจาย,ซึ่งจำแนก., See also: distributiveness n. ดูdistributive, Syn. assigning
effusion(อิฟิล'เชิน) n. การไหลออก,การกระจายออก,สิ่งที่ไหลออก,สิ่งที่ซึมออก
English-Thai: Nontri Dictionary
contagion(n) การติดต่อ,การแพร่กระจาย,พาหะนำโรค,โรคติดต่อ
asunder(adv) ขาดสะบั้น,กระจายออก,แยกจากกัน
decentralize(vt) กระจายอำนาจ,แบ่งอำนาจ
diffusion(n) การแพร่กระจาย,การแผ่ออกไป,การกระจายตัว,การเผยแพร่
disband(vt) ทำให้สลาย,แยกย้าย,ทำให้กระจายไป,เลิก,ปลดประจำการ
dispel(vt) ขับไล่,กำจัด,ขจัด,ทำให้กระจาย,ทำให้หมดไป
disperse(vi,vt) แพร่กระจาย,หายไป,แยกย้ายไป,จากกันไป
dispersion(n) การกระจาย,การแพร่กระจาย
disseminate(vt) แจกจ่าย,โปรยปราย,เผยแพร่,แพร่กระจาย
dissemination(n) การแจกจ่าย,การแพร่กระจาย,การเผยแพร่
dissipate(vi) ใช้ฟุ่มเฟือย,ใช้สุรุ่ยสุร่าย,แยกย้าย,กระจายไป,สำมะเลเทเมา
distend(vi) โตขึ้น,บาน,พอง,ขยายออก,แผ่กระจาย,ยืดออก
emanate(vi) ออกไป,ขจร,ฟุ้ง,กระจาย,ระเหย,ส่องแสง,ฉายแสง
emit(vt) ส่งออกไป,แพร่ออกไป,ฉายออกมา,กระจายออกมา
epidemic(adj) ที่ระบาด,ที่แพร่เชื้อ,ที่แพร่กระจาย
exhalation(n) การหายใจออก,การฟุ้งออกมา,การกระจายออกมา
exhale(vi,vt) หายใจออก,ฟุ้ง,กระจายออก,ระเหยออก,ส่งออกมา,ปล่อยออก
explode(vi) ระเบิด,ปะทุ,แตก,กระจายออก
intersperse(vt) ทำให้กระจายไปทั่ว,โปรยปราย
overspread(vt) ปกคลุม,แผ่ไปทั่ว,ดาษดื่น,แพร่กระจาย
parse(vt) กระจายคำ,วิเคราะห์คำ
pervade(vt) แพร่หลาย,แผ่ซ่าน,ตลบ,กระจายไปทั่ว
radiate(vi,vt) แผ่รังสี,ส่งแสง,กระจายเสียง,ปล่อยออกมา
scatter(vi) กระจัดกระจาย,แยกย้ายกันไป,แตกกระเจิง
separate(vi,vt) แบ่งแยก,แยก,แยกย้าย,สกัด,กระจายออก
sparse(adj) กระจัดกระจาย,เบาบาง,ห่างๆ,หร็อมแหร็ม
splatter(vt) กระจัดกระจาย,กระเซ็น,สาดน้ำ,พูดไม่คล่อง
sporadic(adj) เป็นพักๆ,ประปราย,เป็นระยะๆ,กระจัดกระจาย
spread(n) ระยะกว้าง,ผ้าปู,การแผ่,การกระจาย,การคลี่
squander(vt) ถลุง,ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย,ทำให้กระจัดกระจาย
straggle(vi) เรี่ยราด,กระจัดกระจาย,หลงทาง,พลัดพราก
stray(adj) กระจัดกระจาย,หลงทาง,พลัดพราก,เร่ร่อน
suffuse(vt) กระจาย,แผ่,ระบาย,ป้าย
suffusion(n) การกระจาย,การแผ่,การระบาย,การป้าย
transmit(vt) ส่งผ่าน,เป็นสื่อ,ถ่าย,แพร่เชื้อ,กระจายเสียง
transmitter(n) เครื่องส่ง,โทรเลข,สื่อ,ผู้แพร่เชื้อ,เครื่องกระจายเสียง
widespread(adj) แพร่หลาย,กาง,แผ่,แพร่,กระจาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
disperseกระจาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dispersionการกระจัดกระจาย, การกระจาย [ดู scatter] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
disseminated-แพร่กระจาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
distributed computingการคอมพิวเตอร์แบบกระจาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
elaterสายกระจายสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fiber distributed data interface (FDDI)ระบบต่อประสานข้อมูลแบบกระจายใช้เส้นใยนำแสง (เอฟดีดีไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fragmentationการแตกกระจาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
geographical distributionการกระจายตามเขตภูมิศาสตร์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
metastasisการแพร่กระจาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
metastatic abscessฝีแพร่กระจาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patulousเปิด, ถ่างกว้าง, กระจายกว้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
propagationการแพร่กระจาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
redistribution of populationการจัดกระจายประชากรขึ้นใหม่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
scatterการกระจัดกระจาย, การกระจาย [ดู dispersion] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
scatteringการกระจัดกระจาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
spreadมุมแผ่กระจาย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
spreader clauseข้อกำหนดกระจายการชดใช้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sprinkler insuranceการประกันภัยหัวกระจายน้ำดับเพลิง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
venationลักษณะกระจายของหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diffractedกระจาย [การแพทย์]
Diffuseกระจาย,ชนิดกระจาย [การแพทย์]
Disperseกระจายตัว,การกระจาย [การแพทย์]
Dispersiveกระจาย [การแพทย์]
Disseminationกระจาย,อยู่กระจายทั่วไป,กระจายตัว [การแพทย์]
Metastaticกระจายมาจากที่อื่น, กระจายไปที่อื่น [การแพทย์]
Alternative Energyพลังงานทดแทน พลังงานใดๆ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทดแทนแหล่งพลังงาน ซึ่งสะสมตามธรรมชาติและใช้หมดไป เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ฯ พลังงานทดแทนภายในประเทศซึ่งมีความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ผลิตไฟฟ้า มีอาทิ พลังงานจากแสงอาทิตย์ ลม ความร้อนใต้พิภพ น้ำ พืช วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ขยะ ฯ เนื่องจากพลังงานทดแทนดังกล่าวมีกระจายอยู่ตามธรรมชาติและไม่มีความสม่ำเสมอ การลงทุนเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ผลิตไฟฟ้าจึงสูงกว่าการนำแหล่งพลังงานประเภท น้ำมัน ถ่านหิน ฯ มาใช้ [ปิโตรเลี่ยม]
Autoradiographภาพรังสีในตัว, ภาพบันทึกการกระจายของรังสีจากสารกัมมันตรังสีในวัตถุหรือสิ่งมีชีวิต โดยวางวัตถุนั้นไว้ใกล้แผ่นฟิล์มถ่ายภาพหรือเยื่อไวแสง (emulsion) รังสีที่แผ่ออกมาจะทำให้เกิดภาพบนแผ่นฟิล์มหรือเยื่อไวแสง
binomial coefficientสัมประสิทธิ์ทวินาม, สัมประสิทธิ์ที่ปรากฏในแต่ละพจน์ของการกระจาย (a+b)n   เช่น (a+b)2  = a2 + 2ab + b2   สัมประสิทธิ์ทวินาม คือ 1 , 2, 1 ซึ่งเป็นค่าคงตัวที่คูณอยู่กับ a2 , ab และ b2 ตามลำดับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Birth Rate อัตราเกิด อัตราที่คำนวณเกี่ยวกับบุตรเกิดรอดของกลุ่ม ประชากร ต่อจำนวนรวมของกลุ่มประชากรในช่วงเวลาเดียวกัน นิยมใช้อัตราเกิดต่อประชากร 1,000 คน ในช่วง 1 ปี เมื่อกล่าวถึงอัตราเกิดโดยไม่ระบุอะไร มักจะเข้าใจว่าเป็น อัตราเกิดหยาบ (crude birth rate) ซึ่งเป็นอัตราเกิดของบุตรเกิดรอดต่อค่าประชากรรวมทั้งหมด แต่สำหรับ อัตรา เกิดรวมยอด (total birth rate) จะรวมถึงบุตรเกิดรอดและการสิ้นสุดของการตั้งครรภ์ภายหลังสัปดาห์ที่ 28 ส่วนอัตรา เกิดเฉพาะอายุ (age-specific birth rate) นั้น รวมเฉพาะบุตรที่เกิดจากประชากรกลุ่มอายุใดอายุหนึ่ง ต่อประชากรในกลุ่มอายุนั้น เช่น กลุ่มสตรีในวัยเจริญพันธุ์ในช่วงอายุต่างๆ ส่วนคำว่า อัตราเกิดเสถียรภาพ (stable birth rate) นั้น ใช้เรียกอัตราการเพิ่มประชากรตามธรรมชาติที่เพิ่มในอัตาคงที่ ประชากรกลุ่มใดที่มาถึงขั้นที่มีอัตราเพิ่มดังกล่าว เรียกว่า ประชากร เสถียรภาพ หรือ ประชากรคงรูป (stable population) ที่มีการกระจายอายุเสถียรภาพด้วย อัตราเกิดปรับตามมาตรฐาน (standardized birth rate)หมายถีง อัตราเกิดที่คำนวนโดยขจัดผลกระทบของโครงสร้างประชากร ซึ่งแตกต่างกันระหว่างประชากรสองกลุ่มออกแล้ว จึงเหมาะที่จะใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างประชากรต่างกลุ่ม อัตราเกิดที่ แท้จริง (intrinsic birth rate) หมายถึง อัตราเพิ่มประชากรตามธรรมชาติ มีค่าเท่ากับผลต่างระหว่างอัตราเกิดและอัตราตายตามธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
Bloodstream Spreadingการกระจายผ่านระบบเลือด [การแพทย์]
Broadcast advertisingโฆษณาด้วยการกระจายเสียงและแพร่ภาพออกอากาศ [TU Subject Heading]
Broadcastingการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ [TU Subject Heading]
Controlled areaพื้นที่ควบคุม, พื้นที่ที่ต้องมีมาตรการป้องกันและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะในการควบคุมการรับรังสีจากการทำงาน หรือจำกัดการเปื้อนของสารกัมมันตรังสีไม่ให้แพร่กระจายออกไปในระหว่างการทำงานเพื่อหลีกเลี่ยง หรือจำกัดโอกาสการได้รับรังสี
Containmentอาคารคลุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์, อาคารหรือสิ่งก่อสร้างชั้นนอกที่ออกแบบให้มีความแข็งแรงเป็นพิเศษเพื่อป้องกันเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จากอุบัติภัยภายนอก และเพื่อไม่ให้สารกัมมันตรังสีแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมกรณีเกิดอุบัติเหตุภายในอาคารหรือสิ่งกักกั้นชำรุดหรือเสียหาย
Decentralizationการกระจายอำนาจ [TU Subject Heading]
Decentralized catalogingการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแบบกระจายการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแบบกระจาย เป็นการจัดการงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศไว้ตามหน่วยงานต่างๆ ภายใต้สังกัดเดียวกัน กล่าวคือ หอสมุดกลาง และห้องสมุดคณะ ห้องสมุดสถาบัน ต่างก็ทำหน้าที่ตั้งแต่การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ และการให้บริการ
Delta ดินดอนสามเหลี่ยม ดินดอนบริเวณปากน้ำซึ่งมีรูปร่างคล้ายพัด ด้ามจิ้ว เกิดขึ้นเพราะการที่แม่น้ำและสาขาใหญ่น้อยที่กระจายออก ตรงปากน้ำพาตะกอนมาทับถมอยู่ตลอดเวลา ทำให้ท้องพื้นน้ำมีระดับสูงขึ้น น้ำก็ยิ่งไหลช้าลง การตกตะกอนก็เพิ่มมากขึ้นจนสูงพ้นระดับน้ำกลายเป็นพื้นแผ่นดินแผ่กระจายออก ตรงปากน้ำ พื้นดินนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเป้นบริเวณกว้างต่อเนื่องกลายเป้นดินดอนสามเหลี่ยม ถ้าไม่ลุ่มเกินไปก็ใช้ทำการเพาะปลูกและตั้งบ้านเรือนได้ แต่ก้อาจเกิดน้ำท่วมทันฝั่งเสมอเช่น บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากน้ำใหญ่ๆ อาทิ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำไนล์ แลพแม่น้ำโขง [สิ่งแวดล้อม]
Diffusibleส่วนที่กระจายได้ [การแพทย์]
Diffusionบริเวณเจ็บปวดกว้าง,เป็นทั่วๆไป,การซึม,การซึมผ่าน,การกระจาย,การแพร่,การแผ่ออกไป,การแพร่กระจาย,วิธีดูดซึม,แพร่กระจาย,การกระจาย,ซึมซ่าน,การแพร่,การซ่านซึม,การซึมซ่าน,การซึมซ่าน,อยู่กระจายทั่วไป,การแพร่ผ่าน,การแพร่ผ่าน,การซึมซาบ,ซึมผ่าน,กระจาย,การแพร่กระจาย,การแพร่ผ่าน [การแพทย์]
Dirty bombเดอร์ตีบอมบ์, ระเบิดนิวเคลียร์ที่มีฝุ่นกัมมันตรังสีเกิดขึ้นค่อนข้างมาก ปัจจุบันคำนี้หมายรวมถึง ระเบิดที่มีสารกัมมันตรังสีรวมอยู่ด้วยเพื่อให้มีการกระจายของกัมมันตภาพรังสี [นิวเคลียร์]
Discreteแยกได้ชัดเจน,กระจัดกระจาย,ไม่ต่อเนื่อง,ไม่เกาะติดกัน,ตัวเลขที่ได้มาจากการนับ [การแพทย์]
Disintegrateการกระจายตัว [การแพทย์]
Dispersionการกระจายตามความถี่ [TU Subject Heading]
Displacementการย้ายที่,การเคลื่อนหลุด,การกระจัดกระจาย,การเคลื่อนหลุด,กระดูกหักที่เคลื่อนจากที่,การไล่ที่,การเคลื่อนที่,การเคลื่อนตำแหน่ง,การไล่ที่,การขจัด [การแพทย์]
Disseminatedการลุกลาม,การติดเชื้อทั่วไป,แพร่กระจาย,แพร่กระจายไปทั่ว,กระจายทั่วร่างกาย [การแพทย์]
Distributeแบ่งภาค,กระจาย [การแพทย์]
distributordistributor, อาคารกระจายน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
diversified croppingdiversified cropping, การกระจายการผลิตพืช [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
electromagnetic waveคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า, คลื่นซึ่งเกิดจากการสั่นของประจุไฟฟ้าหรือเกิดจากประจุไฟฟ้าที่มีความเร่ง คลื่นนี้ประกอบด้วยสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าที่เปลี่ยนค่าตลอดเวลาและตั้งฉากซึ่งกันและกัน แผ่กระจายออกจากแหล่งกำเนิดคลื่นด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วแสง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Disaster early Warning systemระบบเตือนภัยพิบัติฉุกเฉินระบบเตือนภัยพิบัติฉุกเฉิน คือ ระบบที่มีความสามารถในการสร้างและเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัยพิบัติที่ชัดเจนและทันเวลา เพื่อให้บุคคล ชุมชนและองค์กรที่ถูกคุกคามจากภัยพิบัติอันตราย สามารถเตรียมพร้อมและดำเนินการอย่างเหมาะสมในเวลาที่เพียงพอที่จะลดความอันตรายหรือความสูญเสีย ซึ่งระบบเตือนภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องประกอบด้วยปัจจัย 4 ประการสำคัญ ได้แก่ ความสามารถในการประเมินความเสี่ยง ความสามารถในการตรวจสอบ วิเคราะห์และการพยากรณ์อันตราย ความสามารถในการสื่อสารหรือแพร่กระจายข้อมูลเตือนภัยและความสามารถของท้องถิ่นในการตอบสนองต่อข้อมูลเตือนภัย [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
Emittance - Radiant emittanceการแพร่กระจาย หรือการส่งรังสี [อุตุนิยมวิทยา]
equitable geographical distributionการกระจายตัวอย่างเท่าเทียมกันตามเขตภูมิศาสตร์
Fragmentationลักษณะเป็นเสี่ยงๆ,การกระจายของหน่วยต่างๆ [การแพทย์]
Gaussian Curveการกระจายตัวแบบโค้งปกติ [การแพทย์]
gelเจล, คอลลอยด์ชนิดหนึ่ง มีอนุภาคของของแข็งกระจายเป็นโครงตาข่ายอยู่ทั่ว ๆ ไปในตัวกลางที่เป็นของเหลว เช่น วุ้น เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Geographical distributionการแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์ [TU Subject Heading]
globalisationโลกาภิวัตน์, การแพร่กระจายไปทั่วโลก; การที่ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ สัมพันธ์ หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว้างขวาง ซึ่งเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
globalizationโลกาภิวัตน์, การแพร่กระจายไปทั่วโลก; การที่ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ สัมพันธ์ หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว้างขวาง ซึ่งเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gun Particles, Pattern ofการกระจายของเขม่าดินปืน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
broadcast (vt.) กระจาย See also: เผยแพร่, แจ้ง Syn. transmit
diffuse (vi.) กระจาย See also: แพร่กระจาย, แพร่ออกไป Syn. disperse, scatter, spread
disperse (vi.) กระจาย See also: เผยแพร่, แพร่, กระจัดกระจาย Syn. scatter, disband
intersperse (vt.) กระจาย See also: โปรย Syn. scatter, distribute Ops. assemble
scatter (vi.) กระจาย See also: แผ่, ขยาย, แตกแยก, แพร่, ระบาด
set about (phrv.) กระจายข่าว (มักเป็นเรื่องไม่ดี) Syn. go about
intersperse with (phrv.) กระจายด้วย See also: กระจัดกระจายไปด้วย
run through (phrv.) กระจายทั่ว See also: เป็นส่วนของ
grow quickly (vi.) กระจายอย่างรวดเร็ว See also: เกิดขึ้นมากมาย, ผุดขึ้นราวกับดอกเห็ด, ขยายอย่างรวดเร็ว Syn. spread rapidly
mushroom (vi.) กระจายอย่างรวดเร็ว See also: เกิดขึ้นมากมาย, ผุดขึ้นราวกับดอกเห็ด, ขยายอย่างรวดเร็ว Syn. spread rapidly, grow quickly
spread rapidly (vi.) กระจายอย่างรวดเร็ว See also: เกิดขึ้นมากมาย, ผุดขึ้นราวกับดอกเห็ด, ขยายอย่างรวดเร็ว Syn. grow quickly
radiate (vi.) กระจายออกจากจุดศูนย์กลาง See also: แผ่จากจุดศูนย์กลาง Syn. spread out
decentralize (vt.) กระจายอำนาจ See also: แบ่งอำนาจ
go out (phrv.) กระจายเสียง
beam to (phrv.) กระจายเสียงไปยัง (วิทยุหรือโทรทัศน์)
bandy about (phrv.) กระจายไปทั่ว See also: ลือกันไป, แพร่ออกไป, ซุบซิบ
bandy around (phrv.) กระจายไปทั่ว See also: ลือกันไป, แพร่ออกไป, ซุบซิบ
bandy round (phrv.) กระจายไปทั่ว See also: ลือกันไป, แพร่ออกไป, ซุบซิบ
distribute over (phrv.) กระจายไปทั่ว See also: หว่านไปทั่ว
spread (vi.) กระจายไปทั่ว See also: แพร่กระจาย Syn. extend, expand, stretch
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The secret was spread among the crowdความลับนั้นได้แพร่กระจายไปในฝูงชน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You mean Splat, Squish, Ka-boom? Uh huh. That's nice, Lloyd, another one like that.แผละ เละ กระจาย เยี่ยมเลย ลอย์ด ขออีก
Split loads, turning one bullet into two.กระจายกระสุน เปลี่ยนกระสุนนัดหนึ่งเป็นสองนัด
Spread out, you idiot!กระจายกันออก,ไอ้โง่เอ้ย
Spread out. Now.กระจายกันออกไป เดี๋ยวนี้
Spread out and look around, men.กระจายกันออกไป แล้วค้นหาให้ทั่ว
Man: Fan out.กระจายกันออกไปสำรวจดู
Spread out in case Finch comes up with her location.กระจายกันออกไปเผื่อว่า ฟินช์จะหาตำแหน่งเธอพบ
Dispatch, we have a break-in.กระจายกันไป พวกเราต้องเข้าไปให้ได้
Dispatch, we have an aggravated homicide, special circumstance.กระจายกันไป เรามีเหตุฆาตกรรม กรณีพิเศษ
To distribute gene therapy discreetly through everything... from sweet drinks to breakfast cereals.กระจายการบำบัดทางพันธุกรรม โดยแฝงไว้ในทุกสิ่งอย่าง ตั้งแต่น้ำหวานจนถึงซีเรียลมื้อเช้า
...breaking a whole unit Fire at will.กระจายกำลัง ทุกหน่วยยิงได้เลย
Spread out. Look for anything of use. Gas, food, ammo.กระจายกำลัง แล้วดูว่ามีอะไรที่ใช้ได้บ้าง แก๊ส อาหาร กระสุน หรือ สว่าน คงรู้นะ
I could 'Lima'!กระจายกำลัง ใช้สูตรสี่แนวตั้ง 90 องศา
Spread out. Check in there.กระจายกำลัง ไปดูตรงโน้นทีซิ
Make this a large-scale search operation.กระจายกำลังการค้นหาออกไป
Spread out, secure the perimeter. I got a big gap over here.กระจายกำลังออกไป ปิดล้อมโดยรอบ พื้นที่ตรงนี้เราจะปิดล้อมให้หมด
Extend our coverage all the way into southern Manhattan.กระจายกำลังออกไปให้ทั่ว ทางใต้ของแมนฮัตตัน
Setup posts in the outskirts of Midgar.กระจายกำลังไปที่รอบนอก ช่วงทางเข้ามิดการ์ซะ
Get word to our fleet commanders over the National Guard frequency.กระจายข่าว ถึงผบ.หน่วยรบ
Pass the word, we're pulling out!กระจายข่าวว่าเราจะถอนกำลัง
I need you to spread the word, all right? Kill him.กระจายข่าวออกไป ฆ่ามันซะ
We have spin coverage on the network and throughout the InterLink.กระจายข่าวเรื่องนี้ออกไปในเครือข่าย.
Dr. Bailey, spread the word.กระจายข่าวเลยนะ หมอเบลลี่
Put out an APB.กระจายข่าวให้เจ้าหน้าที่ทุกคนแล้ว
Light scattered cover at 20,000, icing around 18.กระจายตัวครอบคลุมที่ความสูง 20,000 ความเย็นราวๆ 18
And spreading at an increasing rate.กระจายตัวด้วยอัตรามหาศาล
Spread out all over manhattan.กระจายทั่ว แมนฮัทตัน
Rome, Istanbul, and Israel.กระจายทั่วโลก... โรม อีสเต็นบูล และอิสราเอล
But outside, I've got reports of the blue stuff making a scene here in Texas, Arizona, Colorado and Nevada.กระจายที่นี่ในเท็กซัส อาริโซน่า โคโลราโดและเนวาดา โดยแท้จริงแล้ว ทุกที่ แต่ยกเว้นที่นี่
Improperly propagated?กระจายน้ำหนักอย่างถูกต้อง
Your weight should be evenly distributed. You gotta throw off the back foot.กระจายน้ำหนักให้เท่ากัน ให้แรงส่งมาจากเท้าหลัง
Split up your squadrons, Anakin.กระจายฝูงบินของเจ้าออกไป อนาคิน
Circulate the sketch as widely as possible.กระจายภาพไปให้ทั่วที่สุดเท่าที่จะทำได้
Let you go by.กระจายมันให้ทั่วร่าง
Spread some mustard on the toast.กระจายมัสตาร์ดบางบนขนมปัง
Spreads from Thailand, across India to China,กระจายมาจากไทย ข้ามอินเดียไปยังจีน
Circulate his dmv photo.กระจายรูปจากใบขับขี่เขาไปให้ทั่ว
Explode out of our chests and skitter across the floor.กระจายออกกลางอก แล้วก็ไหลไปตามพื้น
Spread out! Spread to the left!กระจายออกไป กระจายไปทางซ้าย!
Spread out. Search every house.กระจายออกไป ค้นหาบ้านทุกหลัง

กระจาย ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
放送[ほうそう, housou] Thai: การกระจายเสียง English: broadcast

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กระจาย
Back to top