worship

แปลว่า


vi สักการะ
คำที่เกี่ยวข้อง: กราบไหว้ , นมัสการ , บูชา , เคารพ
vt สักการะ
ความหมายเหมือนกับ: adore , glorify , venerate
คำที่เกี่ยวข้อง: กราบไหว้ , นมัสการ , บูชา , เคารพ
คำตรงข้าม: defile , desecrate , profane
n พิธีบวงสรวง
คำที่เกี่ยวข้อง: พิธีสักการะบูชา , พิธีกราบไหว้