ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reverent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reverent*, -reverent-

reverent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reverent (adj.) ซึ่งเคารพนับถือ See also: ซึ่งยำเกรง, ซึ่งนับถือ, ซึ่งเคารพอย่างสูง Syn. respectful, worshiping Ops. disrespectful, impious, irreverent
reverential (adj.) ซึ่งแสดงความเคารพนับถือ See also: เกี่ยวกับความเคารพนับถือ Syn. pious, reverent
reverential fear (n.) ความน่าเกรงขาม See also: ความกลัวเกรง Syn. reverence, dread
reverentially (adv.) โดยแสดงความเคารพนับถือ
English-Thai: HOPE Dictionary
reverent(เรฟ'เวอเรินทฺ,เรฟ'เรินทฺ) adj. แสดงความเคารพนับถือ, See also: reverentness n., Syn. respectful
reverential(เรฟ'วะเรน'เชิล) adj. เกี่ยวกับความเคารพนับถือ,เต็มไปด้วยความเคารพนับถือ, See also: reverentiality n., Syn. reverent
English-Thai: Nontri Dictionary
reverential(adj) ด้วยความเคารพ,ด้วยความนับถือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Take a very reverent look around, this is the home of Miami Metro Homicide.ให้ความเคารพสถานที่ และมองไปรอบๆ ที่นี่คือแผนกฆาตกรรม แห่งไมอามี่ เมโทร
Reverent and courteous always, champion of truth and justice.มีสัมมาคารวะ เป็นเจ้าแห่งความสัตย์และเที่ยงธรรม
And therefore is not by any to be enterprised lightly, or wantonly, to satisfy man's carnal lusts and appetites, but reverently, discreetly, advisedly, soberly, and in the fear of God, duly considering the causes for which matrimony was ordained.และในขณะนี้ถ้าไม่มีใครหาญกล้า เข้ามาอย่างไม่จริงจังหรือพิเรนทร์ เพื่อที่จะคัดค้านด้วยความปรารถนา ในทางกามาและความกระหาย แต่ด้วยความเคารพ ด้วยการไตร่ตรอง การมีสติ ความสุขุม
But we can only do the right as we see the right, and reverently commit our cause to God.But we can only do the right as we see the right, and reverently commit
It is not to be entered into unadvisedly or lightly, but reverently, discreetly, advisedly, and solemnly.มันไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ การไม่ตักเตือนหรือการไม่เอาใจใส่ แต่โดยแสดงความเคารพนับถือ อย่างสุขุมรอบคอบ อย่างพิจารณาแล้ว และ เอาจริงเอาจัง
Oh, how to change what? It reverently it!นี่หมายความว่าเราล้มเหลวแล้วใช่มั้ยเนี่ย
You are so irreverent.คุณนี่ช่างไม่มี... ความเคารพ

reverent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
毕恭毕敬[bì gōng bì jìng, ㄅㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄅㄧˋ ㄐㄧㄥˋ, 毕恭毕敬 / 畢恭畢敬] reverent and respectful; extremely deferential
恪慎[kè shèn, ㄎㄜˋ ㄕㄣˋ, 恪慎] careful; reverently
不敬[bù jìng, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˋ, 不敬] disrespect; irreverent; rude; insufficiently respectful (to a superior)
虔敬[qián jìng, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, 虔敬] reverent

reverent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
額ずく;額づく;額突く;叩頭く;額衝く[ぬかずく(額ずく;額突く;叩頭く;額衝く);ぬかづく(額突く;叩頭く;額衝く);ぬかつく(額突く;叩頭く;額衝く)(ok), nukazuku ( hitai zuku ; hitai tsuku ; kou atama ku ; hitai tsuku ); nukaduku ( hita] (v5k,vi) to kowtow (to bow from a kneeling position such that the forehead touches the ground); to prostrate oneself; to give a deep, reverent bow
慎む(P);謹む;虔む[つつしむ, tsutsushimu] (v5m,vt) (1) (usu. 慎む) to be careful; to be discreet; (2) (usu. 慎む) to do in moderation; to refrain (from overdoing); to abstain; (3) (謹む only) to be reverent; (4) to be purified; to be chaste; (P)
捧げ持つ;ささげ持つ[ささげもつ, sasagemotsu] (v5t) to hold something reverently with both hands
謹製[きんせい, kinsei] (n) quality product; carefully produced; reverently made
鞠躬如;きっきゅう如[きっきゅうじょ;きくきゅうじょ(鞠躬如), kikkyuujo ; kikukyuujo ( mari kyuu jo )] (adj-t,adv-to) deferential; humble; reverent; respectful

reverent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กรกช[n.] (kørakot) EN: hands reverentially cupped together FR:
กระพุ่มมือ[adj.] (kraphummeū) EN: hands reverentially cupped together FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reverent
Back to top