ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

glorify

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *glorify*, -glorify-

glorify ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
glorify (vt.) ยกย่อง See also: สรรเสริญ, เชิดชู, ให้เกียรติ Syn. honor, praise Ops. condemn
English-Thai: HOPE Dictionary
glorify(กลอ'ริไฟ) vt. สรรเสริญ,ทำให้รุ่งโรจน์., See also: glorifier n., Syn. exalt
English-Thai: Nontri Dictionary
glorify(vt) ทำให้มีชื่อเสียง,สรรเสริญ,ยกย่อง,ถวายพระเกียรติ,สดุดี
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เฉลิม (v.) glorify See also: eulogize, extol, exalt, enhance one´s prestige Syn. ยกย่อง
เฉลิมพระเกียรติ (v.) glorify See also: extol, honor, exalt, celebrate Syn. สรรเสริญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But it's almost like she was trying to glorify Ram through this whole process.อาจจะเป็นเพราะนางอยากสรรเสริญพระราม ถึงต้องให้พระรามทำแบบนั้น
I won't glorify him. I call him a murderer.ผมจะไม่ยกย่องเขาหรอก ผมเรียกเขาว่าฆาตกร
"Glorify God in your body and your spirit... which are God's"สรรเสริญพระเจ้าในกายคุณ และในวิญญาณคุณ ซึ่งเป็นของพระเจ้า
Don't get your surroundings involved... while you're glorifying your freedom.แล้วเจ้าล่ะ เจ้านายโง่ๆของเจ้าให้เจ้าไปทำงาน

glorify ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
加荣耀于[jiā róng yào yú, ㄐㄧㄚ ㄖㄨㄥˊ ㄧㄠˋ ㄩˊ, 加荣耀于 / 加榮耀於] glorify

glorify ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉลิม[v.] (chaloēm) EN: glorify ; eulogize ; extol ; exalt ; enhance ; carry forward FR:
เฉลิมพระเกียรติ[v.] (chaloēmphra) EN: glorify ; extol ; honor ; exalt ; celebrate FR: honorer
เคารพบูชา[v. exp.] (khaorop būc) EN: worship ; praise ; adore ; pray to ; glorify ; venerate FR: adorer ; vénérer ; glorifier
เยินยอ[v.] (yoēnyø) EN: praise ; laud ; glorify ; flatter ; extol ; adulate FR: encenser ; flatter
ยกยอ[v.] (yokyø) EN: praise ; flatter ; adulate ; compliment ; eulogize ; overpraise ; laud ; glorify FR: flatter ; enjôler ; aduler
ยกยอปอปั้น[v.] (yokyøpøpan) EN: praise ; glorify ; flatter ; laud FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า glorify
Back to top