ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

orthodox

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *orthodox*, -orthodox-

orthodox ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
orthodox (adj.) ดั้งเดิม See also: ประเพณี Syn. conventional, customary Ops. unconventional
Orthodox Church (n.) หลักความเชื่อและปฎิบัติในคริสต์นิกาย Orthodox
orthodoxy (n.) หลักความเชื่อและปฎิบัติในคริสต์นิกาย Orthodox
English-Thai: HOPE Dictionary
orthodox(ออร์'ธะดอคซฺ) adj. ดั้งเดิม,ขนานแท้,ต้นตำรับ,ถูกต้อง,อย่างปกติชนทั้งหลาย,เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ,ซึ่งตกทอดมาจากโบราณกาล,เป็นทางราชการ,เป็นประเพณี.
orthodoxy(ออร์ธะดอค'ซี) n. ความเชื่อหรือหลักปฏิบัติที่มาแต่ดั้งเดิม
English-Thai: Nontri Dictionary
orthodox(adj) ซึ่งเชื่อมั่นในศาสนา,ที่ถูกต้อง,ที่เป็นทางการ,ดั้งเดิม
orthodoxy(n) ความเชื่อมั่นในศาสนา,ความเชื่อดั้งเดิม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
orthodoxทรรศนะดั้งเดิม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Byzantine Church (n.) คริสต์ศาสนาจักรนิกาย Orthodox ซึ่งกำเนิดในประเทศต่างๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโรมันตะวันออก Syn. Eastern Orthodox Church
Eastern Church (n.) คริสต์ศาสนาจักรนิกาย Orthodox ซึ่งกำเนิดในประเทศต่างๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโรมันตะวันออก Syn. Byzantine Church, Eastern Orthodox Church
Eastern Orthodox Church (n.) คริสต์ศาสนาจักรนิกาย Orthodox ซึ่งกำเนิดในประเทศต่างๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโรมันตะวันออก Syn. Byzantine Church
Orthodox Church (n.) หลักความเชื่อและปฎิบัติในคริสต์นิกาย Orthodox
orthodoxy (n.) หลักความเชื่อและปฎิบัติในคริสต์นิกาย Orthodox
นอกคัมภีร์ (adj.) unorthodox See also: eccentric, untraditional, atheistic Syn. นอกรีตนอกรอย, นอกทาง
นอกรีต (adj.) unorthodox See also: eccentric, untraditional, atheistic Syn. นอกรีตนอกรอย, นอกทาง, นอกคัมภีร์
นอกรีต (v.) be unorthodox See also: be eccentric, be untraditional, be atheistic Syn. นอกรีตนอกรอย, นอกทาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Quan Zhen Sect is the world's Number 1 orthodox sect.ช้วนจินเป็นสำนักอันดับหนึ่งในใต้หล้ามาช้านาน.
Fourteen years, a Greek Orthodox priest.บาทหลวงกรีกออร์โทด็อกซ์ 14 ปี
They hide in Amish country because it's the closest thing to an orthodox lifestyle that they can find.พวกเขาซ่อนตัวอยู่ในเอมิช เพราะที่นั่นเคร่งครัดเรื่องพิธีรีตองมากที่สุด ที่พวกเขาจะหาพบได้
Yeah, nothing orthodox about what we did that night.ไม่มีอะไรที่เป็นทางการเกี่ยวกับสิ่งที่เราทำในคืนนั้น
It's called the Orthodox Jew ponytail.ขอเรียกมันว่า 'ทรงหางม้าแบบคนยิวดั้งเดิม'
After his mother died, he was raised by his strict Russian Orthodox father, who saw his son as an obstacle to his religious devotion.หลังจากแม่เขาตาย เขาถูกเลี้ยง โดยคุณพ่อที่นับถือนิกาย รัสเชี่ยนออโธดอกซ์อย่างเคร่งครัด ที่เห็นลูกชายเป็นอุปสรรค ในการอุทิศตัวต่อศาสนา
This could be a zealot wanting to punish those who deviate from strict orthodox beliefs.ใครบางคนอาจจะอยากลงโทษพวกเขา ที่แปลกแยกจากความคิดแบบออโทดอกซ์
I think it's, like, an orthodox thing or something-ฉันคิดว่ามันเป็นเหมือนสิ่งที่ดั้งเดิมหรือสิ่งที่
Bishop Marcos, multitudes of Greek Orthodoxers.ท่านบิช๊อปมากอสเพิ่มจำนวน ชาวกรีกออโธด็อกซ์
They're a little unorthodox for Wellesley.มันค่อนข้างแหวกแนวไปหน่อย สำหรับเวลส์ลี่ย์
I know that that is ridiculously unorthodox i get that, and i know that it's my fault that we even have to do it, but, um, i mean it is our holiday.ผมรู้ว่ามันจะผิดประเพณี ผมเข้าใจ และเพราะผม เราถึงต้องทำกันใหม่ แต่มันคือ
Mr. Spencer, your antics have always been a little... let's say unorthodox.คุณสเปนเชอร์ การแสดงตลกของคุณมักจะมีเล็กน้อย... เรียกว่านอกรีตแล้วกัน

orthodox ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
东正教[Dōng zhèng jiào, ㄉㄨㄥ ㄓㄥˋ ㄐㄧㄠˋ, 东正教 / 東正教] Eastern Orthodox Church
正教[zhèng jiào, ㄓㄥˋ ㄐㄧㄠˋ, 正教] orthodox Christianity
正统[zhèng tǒng, ㄓㄥˋ ㄊㄨㄥˇ, 正统 / 正統] orthodox

orthodox ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルメニア教会[アルメニアきょうかい, arumenia kyoukai] (n) Armenian Church; Armenian Apostolic Orthodox Church
ギリシャ正教;ギリシア正教[ギリシャせいきょう(ギリシャ正教);ギリシアせいきょう(ギリシア正教), girisha seikyou ( girisha sei kyou ); girishia seikyou ( girishia sei kyou )] (n) Greek Orthodox Church
ギリシャ正教会;ギリシア正教会[ギリシャせいきょうかい(ギリシャ正教会);ギリシアせいきょうかい(ギリシア正教会), girisha seikyoukai ( girisha seikyoukai ); girishia seikyoukai ( girishia seikyouka] (n) Greek Orthodox Church
ハリストス正教会[ハリストスせいきょうかい, harisutosu seikyoukai] (n) (1) (See ハリストス) Eastern Orthodox Church; (2) Japan Orthodox Church
ロシア正教会[ロシアせいきょうかい, roshia seikyoukai] (n) Russian Orthodox Church
正教[せいきょう, seikyou] (n) orthodoxy; (Greek) orthodox church; (P)
オーソドキシー[, o-sodokishi-] (n) orthodoxy
オーソドックス[, o-sodokkusu] (adj-na,n) orthodox; (P)
ワッハーブ派[ワッハーブは, wahha-bu ha] (n) Wahhabism; Wahabism (orthodox Sunni sect of Islam)
主教[しゅきょう, shukyou] (n) (1) (See 司教) bishop (Orthodox, Anglican, etc.); prelate; primate; (adj-no) (2) episcopal
味あう[あじあう, ajiau] (v5u,vt) (unorthodox variant of 味わう) (See 味わう) to taste; to savor; to relish
大主教[だいしゅきょう, daishukyou] (n) (See 大司教) archbishop (Orthodox, Anglican, etc.)
本格的[ほんかくてき, honkakuteki] (adj-na) (1) genuine; real; regular; normal; typical; standard; orthodox; (2) full-scale; full-blown; all-out; (3) full-fledged; professional; (P)
櫛の歯が抜けたよう[くしのはがぬけたよう, kushinohaganuketayou] (exp) (unorthodox version of 櫛の歯が欠けたよう) (See 櫛の歯が欠けたよう) missing important things here and there; full of gaps
正統信教[せいとうしんきょう, seitoushinkyou] (n) orthodoxy
混交;混淆;渾淆[こんこう, konkou] (n,vs) (1) mixture; intermixture; mixing up; jumbling together; (2) contamination (creation of unorthodox words or phrases by combining terms of similar form or meaning)
論戦を張る[ろんせんをはる, ronsenwoharu] (exp,v5r) (obsc) (unorthodox version of 論陣を張る) (See 論陣を張る) to take a firm stand; to argue about

orthodox ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แหกคอก[v.] (haēkkhøk) EN: resist the tradition ; behave unconventionally ; be a black sheep ; become unorthodox FR:
แหกคอก[adj.] (haēkkhøk) EN: unconventional ; unorthodox ; eccentric FR:
มวยวัด[n. exp.] (mūay wat) EN: unsystematic boxing ; unorthodox boxing ; untrained boxing FR: combat peu académique [m]
นอกคอก[adj.] (nøkkhøk) EN: unorthodox ; unconventional ; nonconformist ; maverick ; renegade ; eccentric FR: saugrenu
นอกรีต[adj.] (nøkrīt) EN: renegade ; heretical ; unorthodox FR: hérétique
นอกตำรา[adj.] (nøktamrā) EN: unorthodox ; unconventional ; nonconformist ; outlandish FR:
ผ่าเหล่า[adj.] (phālao) EN: unconventional ; unorthodox ; eccentric FR: non conventionnel
สวนกระแส[v. exp.] (sūan krasaē) EN: go against ; reverse trend ; buck the trend ; be unorthodox FR: aller à contre-courant
ตำรา[n.] (tamrā) EN: authority ; orthodoxy FR:

orthodox ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
russisch-orthodox {adj}Russian Orthodox
russisch-orthodoxe Kirche {f}Russian Orthodox Church
orthodox; strenggläubig {adj}orthodox
orthodox {adv}orthodoxly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า orthodox
Back to top