war

แปลว่า


n สงคราม
ความหมายเหมือนกับ: battle , combat , fight
คำที่เกี่ยวข้อง: สถานการณ์ต่อสู้กันด้วยอาวุธร้ายแรง
n ระยะเวลาที่ทำสงคราม
คำที่เกี่ยวข้อง: ช่วงเวลาระหว่างสงคราม
n ความพยายามที่จะกำจัดสิ่งที่เป็นอันตรายให้หมดไป
vi ทำสงคราม
คำที่เกี่ยวข้อง: ต่อสู้

คำที่มี "war" ในคำ


warts and all idm ความไม่ดีและข้อเสียเปรียบทั้งหมด

war zone sl ย่านอันตราย

warhorse sl คนแก่

warm body sl คนที่ยังมีชีวิตอยู่

war paint sl ผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหน้า

ward suf ทิศทาง

wards suf ทิศทาง

war baby n เด็กที่เกิดในช่วงสงคราม

war crime n อาชญากรรมระหว่างสงคราม

war criminal n การก่ออาชญากรรมระหว่างสงคราม

war cry n เสียงกู่ร้องก่อนการทำสงครามของทหาร
ความหมายเหมือนกับ: battle cry

war cry n คติพจน์ที่ใช้ในการเรียกร้องความสามัคคี

war dance n การเต้นระบำฉลองเพื่อชัยชนะก่อนหรือหลังการรบ

war game n การซ้อมรบ (ทางทหาร)

war god n เทพเจ้าสงคราม

war nose n หัวกระสุน

war paint n สีทาหน้าและตัวของอินเดียนแดงก่อนรบ

war whoop n การโห่ร้องเข้าโจมตี

war zone n บริเวณที่มีการทำสงคราม

warble vt ร้อง (เพลง)
ความหมายเหมือนกับ: carol , sing

warble vi ร้อง (เพลง)
ความหมายเหมือนกับ: carol , sing , vocalize

warble n การร้องเสียงสั่นรัว

warble n เสียงสั่นรัว

warble n เนื้องอกซึ่งมีลักษณะเป็นก้อนเล็กและแข็งบนหลังม้า โค หรือกระบือ

warbler n นกกระจิบในตระกูล Parulidae ในอเมริกา

warbler n นกที่มีเสียงร้องไพเราะตระกูล Silviidae แถบยุโรปและเอเชีย

ward n เขตเลือกตั้ง (ทางการเมือง)

ward n แผนกในโรงพยาบาลที่มีคนไข้ประเภทเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: conton , department , parish , arrondissement

ward n เขตต่างๆ ในเรือนจำ

ward n เด็กหรือผู้เยาว์ที่อยู่ในความคุ้มครองของศาล หรือผู้ปกครอง
ความหมายเหมือนกับ: adopted child , foster child , orphan

ward n บริเวณที่เปิดโล่งภายในคอกปศุสัตว์

ward n ท่าทางการเคลื่อนไหวในการป้องกัน เช่น ในการฟันดาบ

ward vt ป้องกัน (คำโบราณ)
ความหมายเหมือนกับ: guard , protect , safeguard

warded adj ซึ่งมีรูกุญแจ

warden n พัศดีเรือนจำ
ความหมายเหมือนกับ: jailer , turnkey , warder

warden n เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ดูแลสถาบัน (เช่น โรงเรียน วิทยาลัย)

wardenship n ตำแหน่งหรืออำนาจของผู้ดูแล

warder n ผู้คุม
ความหมายเหมือนกับ: jailer , turnkey , warden

wardership n การเป็นผู้คุม

wardress n ผู้คุมที่เป็นหญิง

wardrobe n ตู้เสื้อผ้า
ความหมายเหมือนกับ: closet

wardrobe n เสื้อผ้าทั้งหมดของผู้ใดผู้หนึ่ง

wardrobe dealer n พ่อค้าขายเสื้อผ้าเก่าๆ

wardrobe trunk n กระเป๋าเสื้อผ้าใบใหญ่ที่แขวนเสื้อผ้าได้

wardroom n นายทหารในเรือรบ (ยกเว้นผู้บังคับการเรือ)

wardroom n ห้องนายทหาร (ยกเว้นผู้บังคับการเรือ)

wardship n สภาวะที่อยู่ภายใต้การคุ้มกัน
ความหมายเหมือนกับ: custody , guardianship

wardship n การคุ้มกัน

ware n วัตถุที่ทำมาจากวัสดุประเภทเดียวกัน

ware n เครื่องปั้นดินเผา
ความหมายเหมือนกับ: ceramics

ware vi ระมัดระวัง (คำโบราณ)
ความหมายเหมือนกับ: beware

ware vt ระมัดระวัง (คำโบราณ)
ความหมายเหมือนกับ: beware

warehouse n โกดังสินค้า
ความหมายเหมือนกับ: depository , repository , storehouse

warehouse vt เก็บไว้ในโกดัง

warehouse vt นำบุคคลไปไว้ในที่ที่ไม่ได้รับการดูแลเพียงพอ (คำไม่เป็นทางการ)

warehouseman n เจ้าของโกดังสินค้า
ความหมายเหมือนกับ: warehouser

warehouseman n ผู้ที่ทำงานในโกดังสินค้า

warehouser n เจ้าของโกดังสินค้า
ความหมายเหมือนกับ: warehouseman

warehouser n ผู้ที่ทำงานในโกดังสินค้า

wareroom n ห้องเก็บสินค้า

wares n สินค้า
ความหมายเหมือนกับ: goods , merchandise , product

warfare n การทำสงคราม

warfare n ความขัดแย้ง
ความหมายเหมือนกับ: conflict , struggle , strife

warfarin n สารพิษใช้เป็นยาฆ่าหนู

warhead n ส่วนของขีปนาวุธที่ใช้บรรจุวัตถุระเบิด

warhorse n ม้าที่ใช้ในการศึกสงคราม
ความหมายเหมือนกับ: charger

warhorse n ทหารที่ผ่านการศึกมาหลายครั้ง

warily adv อย่างระมัดระวัง
ความหมายเหมือนกับ: alertly , cautiously , watchfully
คำตรงข้าม: carelessly , unguardedly , unvigilantly

wariness n ความระมัดระวัง
ความหมายเหมือนกับ: alertness , cautiousness , watchfulness

warlike adj ที่เป็นศัตรู
ความหมายเหมือนกับ: belligerent , hostile

warlike adj ที่เกี่ยวกับสงคราม

warlike adj ที่ชอบทำสงคราม

warlock n ผู้ที่มีเวทมนตร์
ความหมายเหมือนกับ: sorcerer , wizard

warlord n ผู้นำทหาร
ความหมายเหมือนกับ: bandit , dictator , boss

warlordism n การเป็นผู้นำทางทหาร

warm adj อุ่น
ความหมายเหมือนกับ: lukewarm , tepid

warm adj ที่ทำให้อุ่น

warm adj ที่เป็นมิตร
ความหมายเหมือนกับ: cordial , friendly , gracious

warm adj ที่เต็มไปด้วยอารมณ์รุนแรง
ความหมายเหมือนกับ: passionate

warm adj ที่มีความกระตือรือร้น
ความหมายเหมือนกับ: ardent , enthusiastic , fervent

warm adj ที่โกรธได้ง่าย

warm adj (สี) ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นสบาย (เช่น สีแดง สีเหลือง)

warm vt ทำให้อุ่นขึ้น

warm vi อุ่นขึ้น

warm vt ทำให้มีความสุข

warm vi มีความกระตือรือร้น

warm vi มีความเป็นมิตร

warm n สถานที่ที่อบอุ่น

warm n การทำให้อุ่นขึ้น

warm adj ที่เกือบจะเดาถูก (คำไม่เป็นทางการ)

warm-blooded adj (สัตว์) ที่มีอุณหภูมิคงที่

warm-blooded adj ที่มีอารมณ์รุนแรง
ความหมายเหมือนกับ: ardent , impetuous , passionate

warmbloodedness n การมีอารมณ์รุนแรง

warmed-over adj ทำให้ร้อนอีก
ความหมายเหมือนกับ: reheated

warmer n เครื่องทำความอุ่น

warm-hearted adj ซึ่งใจดี
ความหมายเหมือนกับ: compassionate , friendly , kind , sympathetic
คำตรงข้าม: cold , unaffectionate , unloving

warm-heartedly adv อย่างน่าอบอุ่นใจ

warm-heartedness n น่าอบอุ่นใจ
ความหมายเหมือนกับ: kindness , pity

warming n การทำให้อุ่น
ความหมายเหมือนกับ: heating

warmish adj ซึ่งทำให้อุ่น
ความหมายเหมือนกับ: warm

warmly adv อย่างอบอุ่น
ความหมายเหมือนกับ: affectionately , fondly
คำตรงข้าม: coldly , unaffectionately

warmness n ความอบอุ่น
ความหมายเหมือนกับ: warmth , heat

warmonger n ผู้กระหายสงคราม
ความหมายเหมือนกับ: jingoist , militarist

warmongering n ความต้องการให้เกิดสงคราม
ความหมายเหมือนกับ: aggression , assult , invasion

warmth n ความอบอุ่น
ความหมายเหมือนกับ: freindliness , feeling

warmth n ความรู้สึกรักใคร่
ความหมายเหมือนกับ: affection , cordiality , friendliness
คำตรงข้าม: coldness , unfriendliness

warmth n ปริมาณความร้อน

warmth n ความรู้สึกรุนแรง (โดยเฉพาะความโกรธหรือความกระตือรือร้น)

warmth n ความรู้สึกที่ได้จากการใช้สีอุ่น เช่น สีแดงหรือสีเหลือง

warm-up adj การอุ่นเครื่อง

warn vt เตือน (ถึงสิ่งที่จะเป็นอันตราย)
ความหมายเหมือนกับ: caution , forewarn

warn vi เตือน (ถึงสิ่งที่จะเป็นอันตราย)

warn vt บอกให้รู้ล่วงหน้า

warn vt ดุด่า

warn vt ห้าม

warner n ผู้ตักเตือน
ความหมายเหมือนกับ: indicator , detector

warning n สัญญาณเตือนถึงเหตุร้าย
ความหมายเหมือนกับ: caution , caveat , indication

warning n คำเตือน

warning adj ที่เตือนให้ระวัง

warp vt ทำให้บิดงอ
ความหมายเหมือนกับ: bend , distort , twist

warp vi บิดงอ
ความหมายเหมือนกับ: bend , distort , twist

warp vt ทำให้เลวร้ายลง

warp vi บิดเบือน

warp vt ลากเรือด้วยเชือกผูกโยง

warp vi ลากเรือด้วยเชือกผูกโยง

warp n การผิดรูปไป
ความหมายเหมือนกับ: distortion , twist

warp n การกระทำที่ผิดปกติ

warp n กลุ่มเส้นด้ายตามยาว

warp n เชือกที่ใช้ผูกโยงเรือ

warpage n การบิดหรือหมุนเพื่อให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม

warpath n เส้นทางที่นำไปสู่การรบของอินเดียนแดง

warper n ผู้ทำให้บิด

warplane n เครื่องบินรบ

warpwise adv ตามยาว

warrant n สิ่งที่รับรองบุคคลในการที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

warrant n หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร
ความหมายเหมือนกับ: certificate , diploma , guarantee

warrant n เหตุผลอันสมควร

warrant vt ให้เหตุผล

warrant vt รับรอง
ความหมายเหมือนกับ: assure , guarantee , insure

warrant vt อนุญาตให้กระทำ

warrant of arrest n หมายจับ

warrant officer n พันจ่า

warrantable adj ที่สามารถอนุญาตได้
ความหมายเหมือนกับ: justifiable , permissible

warrantableness n การรับรองได้

warrantee n ผู้ถูกรับรอง

warranter n ผู้รับรอง

warrantor n ผู้รับรอง

warranty n การรับประกัน
ความหมายเหมือนกับ: guarantee

warren n โพรงกระต่าย
ความหมายเหมือนกับ: burrow , hole , tunnel

warren n สถานทแออัด

warring adj ซึ่งสู้รบกัน
ความหมายเหมือนกับ: battling , fighting

warrior n นักรบในสงคราม
ความหมายเหมือนกับ: battler , combatant , fighter

Warsaw n วอร์ซอว์

Warsaw n เมืองวอร์ซอว์เป็นเมืองหลวงของประเทศโปแลนด์

warship n เรือรบ
ความหมายเหมือนกับ: battleship , dreadnought , man-of-war

wart n ก้อนเล็กๆ ที่ขึ้นบนผิวหนัง

wart hog n หมูป่าชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ในแอฟริกา
ความหมายเหมือนกับ: warthog

warted adj ซึ่งเป็นก้อน

warthog n หมูป่าชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ในแอฟริกา
ความหมายเหมือนกับ: wart hog

wartime n ช่วงเวลาที่มีศึกสงคราม

warty adj ที่มีก้อนเล็กๆ ขึ้นบนผิวหนัง

wary adj ระมัดระวัง
ความหมายเหมือนกับ: alert , cautious , watchful
คำตรงข้าม: careless , unguarded , unvigilant

war against phrv ต่อสู้กับ (ศัตรู)

war against phrv คัดค้าน

war over phrv สู้รบกันเกี่ยวกับ

war with phrv ต่อสู้กับ

ward off phrv ขจัด
ความหมายเหมือนกับ: fend off , stave off

warm over phrv อุ่นให้ร้อน
ความหมายเหมือนกับ: heat up , warm up

warm over phrv คิดซ้ำ
ความหมายเหมือนกับ: warm up

warm to phrv เริ่มชอบ

warm to phrv เริ่มพูดคุยออกรส

warm towards phrv เริ่มชอบ

warm towards phrv เริ่มพูดคุยออกรส

warm up phrv ทำให้อุ่นขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: heat up , hot up , warm over

warm up phrv (อากาศ) ร้อนขึ้น

warm up phrv พร้อมทำงาน

warm up phrv เตรียมอบอุ่นร่างกายก่อนแข่งขัน

warm up phrv ทำให้ตื่นเต้น
ความหมายเหมือนกับ: heat up , hot up

warm up phrv เตรียมให้พร้อมสำหรับการแสดง

warm up phrv คิดซ้ำ
ความหมายเหมือนกับ: warm over

warn about phrv ตักเตือนในเรื่อง

warn against phrv แนะนำให้หลีกเลี่ยง
ความหมายเหมือนกับ: warn about

warn of phrv ตักเตือนในเรื่อง

warn off phrv สั่งให้อยู่ห่างจาก

warn off phrv ห้าม (เพื่อเป็นการลงโทษ)

war horse n ม้าศึก
ความหมายเหมือนกับ: steed

warn over phrv อุ่นให้ร้อน
ความหมายเหมือนกับ: boil up , heat up , warm up

warranteed adj ซึ่งมีประกัน
ความหมายเหมือนกับ: quaranteed

warning light n สัญญาณเตือนภัย

warmest season n ฤดูร้อน

wary line vt ซึ่งคดเคี้ยวไปมาคล้ายตัวหนอน
ความหมายเหมือนกับ: simuous

afterward adv ภายหลัง
ความหมายเหมือนกับ: afterwards , subsequently

afterwards adv ภายหลัง
ความหมายเหมือนกับ: afterwars , subsequently

award n รางวัล
ความหมายเหมือนกับ: reward , prize

award vt ให้รางวัล
ความหมายเหมือนกับ: grant , give , confer

aware adj ตระหนักรู้
ความหมายเหมือนกับ: conscious , sensible

awareness n การรับรู้
ความหมายเหมือนกับ: conciousness , knowledge , mindfulness

awkward adj งุ่มง่าม
ความหมายเหมือนกับ: clumsy , inept , ungraceful , unskillful

awkward adj ที่ไม่สะดวกสบาย
ความหมายเหมือนกับ: inconvenient , incommodious

advance towards phrv มุ่งหน้าสู่

advance towards phrv เริ่มเข้าสู่สภาพ

award to phrv ให้รางวัลกับ

backward adv อยู่ทางข้างหลัง
ความหมายเหมือนกับ: rearward

backward adv ย้อนกลับทางเดิม

backward adj ล่าช้า
ความหมายเหมือนกับ: slow

backward adj กลับสู่อดีต
ความหมายเหมือนกับ: retrograde , regressive
คำตรงข้าม: forward

backward adj ซึ่งอยู่ทางข้างหลัง

backward adv ถอยกลับ
คำตรงข้าม: forward

backwardness n การกลับไปกลับมา

backwards adv ถอยหลัง

beware vt ระวัง
ความหมายเหมือนกับ: look out , watch out

bulwark n กำแพงต้านศัตรู
ความหมายเหมือนกับ: embankment

bend forward phrv ก้มลงไป
ความหมายเหมือนกับ: incline forward , lean forward

bend over backwards phrv พยายามอย่างมาก (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: lean over backwards

beware of phrv ระมัดระวังในเรื่อง

bring forward phrv เอาไปวางข้างหน้า

bring forward phrv จัดขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: put off

bring forward phrv ทำให้เจริญก้าวหน้า
ความหมายเหมือนกับ: bring on

bring forward phrv แนะนำ
ความหมายเหมือนกับ: come forward

bring forward phrv สร้างหรือทำหลักฐาน

carry forward phrv ผลักดัน

chemical warfare n สงครามที่ใช้สารเคมี

chinaware n เครื่องลายคราม
ความหมายเหมือนกับ: china

civil war n สงครามกลางเมือง

coastward adj ไปยังฝั่งทะเล

coastward adv ไปยังฝั่งทะเล

cold war n สงครามเย็น

copperware n เครื่องทองแดง (โดยเฉพาะเครื่องครัว)

coward adj ขี้ขลาด
ความหมายเหมือนกับ: cowardly , fearful

coward n คนขี้ขลาด

cowardice n ความขี้ขลาด
ความหมายเหมือนกับ: cowardliness

cowardly adj ขี้ขลาด
ความหมายเหมือนกับ: coward , fearful

call forward phrv ขอให้ก้าวไปข้างหน้า

carry forward phrv ย้ายไป (ทางธุรกิจหรือการเงิน)
ความหมายเหมือนกับ: bring forward , carry over

carry forward phrv ทำให้เดินหน้าต่อไป

conduce towards phrv นำไปสู่
ความหมายเหมือนกับ: contribute to

contribute towards phrv บริจาค (เงินหรือเวลา)

contribute towards phrv ส่งเรื่องไปตีพิมพ์ (หนังสือ, นิตยสารฯลฯ)

contribute towards phrv รับผิดชอบต่อ
ความหมายเหมือนกับ: conduce to

cower forward phrv ตื่นกลัว

crane forward phrv ชะโงก

disincline towards phrv ไม่ยินยอมในเรื่อง

dispose towards phrv ตัดออกไป

drift towards phrv ถูกพัดหรือพาไปยัง

drift towards phrv เข้าสู่ทีละน้อย

elbow forward phrv ใช้ศอกดันหรือเบียดไปข้างหน้า
ความหมายเหมือนกับ: push forward , shoulder forward , thrust forward

face forward phrv ทำให้หันไปทางด้านหน้า

fall over backwards idm กระตือรือร้นที่จะทำอย่างมาก
ความหมายเหมือนกับ: bend over

fall towards phrv เอียงไปทาง

fall towards phrv ตกลงสู่

feel towards phrv รู้สึกกับ
ความหมายเหมือนกับ: feel for

flash forward phrv ย้อนกลับไป
ความหมายเหมือนกับ: cut back , flash forward

forward to phrv ส่ง (จดหมายหรือห่อของ) ไปยัง

from this day forward idm นับจากวันนี้ไป

death warrant n คำสั่งประหารชีวิต

downward adj ลดต่ำลง
ความหมายเหมือนกับ: descendent , going down
คำตรงข้าม: ascending , rising

downward adv ลดต่ำลง
ความหมายเหมือนกับ: below , to the floor
คำตรงข้าม: upward

downwards adv ลงข้างล่าง

dwarf n (คน,สัตว์,พืช) ที่แคระแกร็น

dwarf adj ซึ่งเตี้ยแคระ
ความหมายเหมือนกับ: small , tiny , undersized

dwarf vt ทำให้แคระเกร็น

dwarfish adj ซึ่งเตี้ยแคระ
ความหมายเหมือนกับ: small , tiny , undersized

earthenware n เครื่องดินเผา
ความหมายเหมือนกับ: ceramics , crockery , pottery

earthward adv ไปทางโลก
ความหมายเหมือนกับ: downward

earthward adj ไปทางโลก
ความหมายเหมือนกับ: downward

eastward n จุดที่อยู่ในทิศตะวันออก

eastward adv ในทางตะวันออก

eastward adj ไปทางตะวันออก
ความหมายเหมือนกับ: eastwards , oriental

enamelware n เครื่องเคลือบ
ความหมายเหมือนกับ: porcelain

flatware n อุปกรณที่ใช้บนโต๊ะอาหาร
ความหมายเหมือนกับ: cutlery

forewarn vt เตือนคนอื่นล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: admonish , alert , caution

forward adv โดยไปข้างหน้า
ความหมายเหมือนกับ: ahead; , forth , onward

forward adv ก้าวหน้า

forward adj ซึ่งไปข้างหน้า

forward adj เกี่ยวกับอนาคตข้างหน้า

forward n ตำแหน่งกองหน้า

forward vt ส่งต่อ (จดหมาย)

forward vt สนับสนุน
ความหมายเหมือนกับ: advance , assist , promote

frontward adv ไปข้างหน้า

go a long way towards idm ช่วยเหลือในการทำบางสิ่งเป็นอันมาก
ความหมายเหมือนกับ: go far

go far towards idm ช่วยเหลือในการทำบางสิ่งเป็นอันมาก
ความหมายเหมือนกับ: go far

go forward phrv ไปข้างหน้ามากขึ้น

go forward phrv ดีขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: go ahead

go forward phrv ดำเนินต่อไป (ด้วยบางสิ่งที่วางแผนไว้แล้ว)
ความหมายเหมือนกับ: go ahead

go forward phrv ยื่นเสนอเพื่อขออนุมัติ
ความหมายเหมือนกับ: put forward , send forward

go forward phrv หมุนไป (เข็มนาฬิกา)

go towards phrv มุ่งไปยัง

go towards phrv มอบให้กับ

go towards phrv สนับสนุน
ความหมายเหมือนกับ: go to

gravitate towards phrv ถูกดึงดูดเข้าหา
ความหมายเหมือนกับ: gravitate to

gravitate towards phrv มุ่งหน้าไปทาง
ความหมายเหมือนกับ: gravitate to

head towards phrv มุ่งหน้าไปทาง

help forward phrv ช่วยพาไป
ความหมายเหมือนกับ: help along

hurry forward phrv รีบไป
ความหมายเหมือนกับ: hurry along , hurry on

incline forward phrv ก้ม
ความหมายเหมือนกับ: bend forward , lean forward

incline towards phrv ลาดเอียงไปทาง
ความหมายเหมือนกับ: incline to

gang warfare n มวยหมู่
ความหมายเหมือนกับ: street fight , fight , rumble

glassware n เครื่องแก้ว
ความหมายเหมือนกับ: glasswork

glazed ware n ภาชนะเคลือบ

global warming n ความร้อนขึ้นของบรรยากาศโลก

god of war n เทพเจ้าแห่งสงคราม
ความหมายเหมือนกับ: Mars

Great War n สงครามโลกครั้งที่ 1 (ระหว่างปีค.ศ. 1914-1918)

greensward n สนามหญ้าสีเขียว (คำเก่า)
ความหมายเหมือนกับ: grassy turf

hardware n เครื่องมือที่ทำด้วยเหล็ก

hardware n อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

head towards phrv ใกล้เข้ามา

heartwarming adj ซึ่งอบอุ่นใจ
ความหมายเหมือนกับ: cordial , genial , gratifying

hitherward adv ทางนี้ (ภาษาโบราณ)

on the war-path idm โกรธเคือง (คำไม่เป็นทางการ)

inward adj เข้าข้างใน
คำตรงข้าม: outward

inward adj ในใจ
ความหมายเหมือนกับ: inner , internal , inside
คำตรงข้าม: outward

inwardly adv ภายในใจ
ความหมายเหมือนกับ: privately , secretly , inside
คำตรงข้าม: outwardly

inwardness n ความรู้สึกลึกๆ ในใจ

inwards adv โดยเข้าด้านใน
คำตรงข้าม: outwards

ironware n เครื่องโลหะ
ความหมายเหมือนกับ: hardware

know backwards phrv จำได้อย่างละเอียด

lean backwards phrv เอนกลับ

lean forward phrv เอนไปข้างหลัง
ความหมายเหมือนกับ: bend forward , incline forward

lean towards phrv โน้มตัวไปยัง
ความหมายเหมือนกับ: lean to , slope towards

leap forward phrv กระโดดไปข้างหน้าทันที

leap forward phrv พัฒนาเร็วมาก

levy war on phrv ประกาศสงครามกับ
ความหมายเหมือนกับ: levy war against

levy war upon phrv ประกาศสงครามกับ
ความหมายเหมือนกับ: levy war against

look forward to idm ตั้งตาคอย

look forward to phrv ตั้งตาคอย

look towards phrv มองไปทาง
ความหมายเหมือนกับ: look to

look towards phrv หันไปทาง
ความหมายเหมือนกับ: look to

look towards phrv ทบทวน
ความหมายเหมือนกับ: look to , see about , see to

kitchenware n เครื่องครัว
ความหมายเหมือนกับ: kitchen utensils

Korean War n สงครามเกาหลี

lacquerware n งานไม้ที่ทาด้วยน้ำมันขัดเงา
ความหมายเหมือนกับ: lacquer , lacquerwork

landward adv เข้าหาแผ่นดิน
ความหมายเหมือนกับ: landwards

landward adj หันไปทางแผ่นดิน

landwards adv เข้าหาแผ่นดิน
ความหมายเหมือนกับ: landward

leeward adj ไปในทิศทางที่ลมพัด
ความหมายเหมือนกับ: leeside

look forward to phrv ตั้งหน้ารอคอย
ความหมายเหมือนกับ: anticipate

lukewarm adj ค่อนข้างอุ่น
ความหมายเหมือนกับ: tepid , warm , temperate

make towards phrv เคลื่อนไปทาง
ความหมายเหมือนกับ: make for

make war on phrv ต่อสู้กับ
ความหมายเหมือนกับ: declare against , declare on , wage against

make war on phrv ขัดแย้งอย่างรุนแรง
ความหมายเหมือนกับ: declare against , declare on

move forward phrv เคลื่อนไปข้างหน้า
ความหมายเหมือนกับ: move down

move forward phrv พัฒนาขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: move forward

move towards phrv เคลื่อนไปข้างหน้า

move towards phrv เปลี่ยนความคิดไปในทาง
ความหมายเหมือนกับ: move away

move upwards phrv สูงขึ้น

man-of-war n เรือรบ
ความหมายเหมือนกับ: battleship , naval vessel

metalware n เครื่องใช้ประเภทโลหะ
ความหมายเหมือนกับ: hardware

northward adj ไปทางเหนือ

northwardly adv ไปทางเหนือ

northwards adv ไปทางเหนือ

northwestward adj ซึ่งหันไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ความหมายเหมือนกับ: northwest

northwestward n ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

northwestwards adv ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ

nuclear war n สงครามนิวเคลียร์

onward adj ไปข้างหน้า
ความหมายเหมือนกับ: forward
คำตรงข้าม: backward

onward adv ไปข้างหน้า
ความหมายเหมือนกับ: forward
คำตรงข้าม: backward

onwards adv ไปข้างหน้า
ความหมายเหมือนกับ: forwards
คำตรงข้าม: backwards

outward adj ที่มองเห็นได้
ความหมายเหมือนกับ: visible , apparent
คำตรงข้าม: invisible

outward adj ที่มุ่งไปด้านนอก
ความหมายเหมือนกับ: outer , outside
คำตรงข้าม: inward

outward bound adj จากไป
ความหมายเหมือนกับ: going , departed , gone

outwardly adv ไปทางข้างนอก

outwards adv มุ่งไปด้านนอก
คำตรงข้าม: inwards

Portuguese man-of-war n สัตว์ทะเลขนาดใหญ่คล้ายแมงกระพรุน

postwar adj หลังสงคราม
ความหมายเหมือนกับ: peaceful , post-bellum

prewar adj ก่อนสงคราม

price war n การแข่งขันตัดราคากัน

prisoner of war n เชลยศึก
ความหมายเหมือนกับ: captive , POW

pass forward phrv ส่งไปข้างหน้า

pitch forward phrv ล้มฟาดไปข้างหน้า

poke forward phrv เคลื่อนไปข้างหน้า

press forward phrv ดันไปข้างหน้า
ความหมายเหมือนกับ: push forward , thrust forward

press forward phrv เร่งให้รุกหน้า (ทางทหาร)
ความหมายเหมือนกับ: push forward , thrust forward

press forward phrv รีบตัดสินใจ
ความหมายเหมือนกับ: plough on , press on

press towards phrv มุ่งไปทาง
ความหมายเหมือนกับ: push towards , thrust towards

push forward phrv ผลักไปด้านหน้า
ความหมายเหมือนกับ: press forward , thrust forward

push forward phrv เดินหน้าต่อ (ทางทหาร)
ความหมายเหมือนกับ: press forward , thrust forward

push forward phrv ทำต่อไป
ความหมายเหมือนกับ: plough on , press forward

push forward phrv กระตุ้นความสนใจ
ความหมายเหมือนกับ: push oneself , thrust forward

push towards phrv ผลักไปทาง
ความหมายเหมือนกับ: push at , thrust at

push towards phrv พยายามไปให้ถึง
ความหมายเหมือนกับ: thrust towards

push towards phrv มุ่งไปในเรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: press towards , thrust towards

put forward phrv วางข้างหน้า
ความหมายเหมือนกับ: lay back , put back

put forward phrv เสนอแนะ
ความหมายเหมือนกับ: put forth , put out

put forward phrv ทำให้ก้าวหน้า
ความหมายเหมือนกับ: bring on

put forward phrv เลื่อนให้เร็วขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: put off

put forward phrv หมุนเข็มนาฬิกา
ความหมายเหมือนกับ: go back , put ahead

rearward adj ใกล้ส่วนหลัง

reward n รางวัล
ความหมายเหมือนกับ: bonus , recompense , repayment

reward vt ให้รางวัล
ความหมายเหมือนกับ: pay , recompense

rewardable adj ซึ่งให้รางวัล

rewarder n ผู้ให้รางวัล

rewarding adj ซึ่งให้รางวัล
ความหมายเหมือนกับ: fulfilling , gratifying , satisfying

rightward adj ไปทางขวา

rightward adv ไปทางขวา

reach forward phrv เอื้อมไปข้างหน้า

reach forward phrv มุ่งไปที่

reward for phrv ได้รางวัลสำหรับ

wetware sl สมองมนุษย์ (ใช้เปรียบเทียบกับสมองกลของคอมพิวเตอร์)

eco warrior sl นักประท้วงทางสิ่งแวดล้อม

sanitary ware n เครื่องสุขภัณฑ์

search warrant n หมายค้น
ความหมายเหมือนกับ: authorization

seaward adv ซึ่งหันไปสู่ทะเล
ความหมายเหมือนกับ: offshore , out to sea
คำตรงข้าม: inland , landward

seaward adj หันไปสู่ทะเล

seaward adj มาจากทะเล

seaward n ทิศทางไปสู่ทะเล

seaware n สาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ใช้ทำปุ๋ย
ความหมายเหมือนกับ: seaweed

shareware n ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์

shoreward adj เข้าสู่ฝั่ง

shorewards adv เข้าสู่ฝั่ง

sideward adv ไปด้านข้าง

silverware n เครื่องเงิน
ความหมายเหมือนกับ: cutlery , silver

skyward adj สู่ท้องฟ้า
ความหมายเหมือนกับ: uphill , upward

skyward adv สู่ท้องฟ้า
ความหมายเหมือนกับ: uphill , upward

software n ซอฟต์แวร์

southeastward n ทิศตะวันออกเฉียงใต้
ความหมายเหมือนกับ: southeast

southeastward adj มาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้
ความหมายเหมือนกับ: southeast

southeastward adv ไปยังทิศตะวันออกเฉียงใต้
ความหมายเหมือนกับ: southeast , southeastwards

southeastwards adv ไปทางตะวันออกเฉียงใต้
ความหมายเหมือนกับ: southeastward

southward adv ไปทางทิศใต้

southward n ทางทิศใต้

southward adj มาจากทางทิศใต้

southwardly adj ไปทางใต้

southwardly adj ไปทางใต้

southwards adv ไปทางใต้
ความหมายเหมือนกับ: southward

southwestward adj มาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้

southwestward adv ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

southwestward n ทิศตะวันตกเฉียงใต้

stalwart adj ซื่อสัตย์
ความหมายเหมือนกับ: dependable , loyal

stalwart adj แข็งแกร่ง
ความหมายเหมือนกับ: robust , strong , vigorous

stalwart n คนที่ซื่อสัตย์
ความหมายเหมือนกับ: standby

Star Wars n ภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด

sternward adj ไปทางข้างหลัง

steward n บริกรบนเครื่องบิน

stewardess n บริกรหญิงบนเครื่องบิน

stoneware n ภาชนะที่ทำจากหิน
ความหมายเหมือนกับ: earthenware , pottery

straightforward adj ตรงไปตรงมา
ความหมายเหมือนกับ: frank , honest , truthful

straightforward adj ง่ายๆ
ความหมายเหมือนกับ: easy , simple , uncomplicated

straightforward adj โดยตรง
ความหมายเหมือนกับ: direct , forthright

straightforward adv ตรงไปข้างหน้า
ความหมายเหมือนกับ: directly

straightforwardly adv ตรงไปข้างหน้า
ความหมายเหมือนกับ: directly

straightforwardly adv ตรงไปตรงมา
ความหมายเหมือนกับ: frankly , honestly , truthfully

sward n สนามหญ้า
ความหมายเหมือนกับ: turf , sod , lawn

sware vi กริยาช่อง 2 ของ swear

swarf n เศษไม้หรือโลหะ

swarm n ฝูงแมลง
ความหมายเหมือนกับ: a large group of insects

swarm n กลุ่มคนหรือสัตว์จำนวนมากมาย
ความหมายเหมือนกับ: large mass , crowd , throng , horde

swarm vi จับเป็นกลุ่ม
ความหมายเหมือนกับ: crowd , throng , mass

swarm vi เคลื่อนไปเป็นกลุ่ม
ความหมายเหมือนกับ: move in a crowd

swarm vi ปีนป่าย
ความหมายเหมือนกับ: climb , shin

swarthy adj มีผิวดำ
ความหมายเหมือนกับ: black , dark-skinned , dark-complexioned

send forward phrv ส่งไปก่อน
ความหมายเหมือนกับ: send ahead , send on

set forward phrv วางไว้ข้างหน้า
ความหมายเหมือนกับ: lay back , put back , put forward

shoulder forward phrv ใช้ไหล่ดันไปข้างหน้า
ความหมายเหมือนกับ: elbow forward , push forward , thrust forward

shove forward phrv กระตุ้นความสนใจ
ความหมายเหมือนกับ: push forward

shove towards phrv ผลักไปทาง
ความหมายเหมือนกับ: push towards

shove towards phrv พยายามไปให้ถึง
ความหมายเหมือนกับ: push towards , thrust towards

shove towards phrv มุ่งไปในเรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: push towards , press towards , thrust towards

slant towards phrv เอียงลาดไปทาง
ความหมายเหมือนกับ: slope towards

slope towards phrv เอียงลงไปทาง
ความหมายเหมือนกับ: incline towards , slant towards

stand in towards phrv แล่นเรือไปทาง
ความหมายเหมือนกับ: stand in to

steer towards phrv นำ (เรือ) ไปทาง
ความหมายเหมือนกับ: steer for

step forward phrv ก้าวไปข้างหน้า
ความหมายเหมือนกับ: come forward , go forward

strive towards phrv พยายามให้บรรลุหรือได้รับ
ความหมายเหมือนกับ: strive after , strive for

swarm over phrv จับกลุ่มผ่าน (สถานที่)
ความหมายเหมือนกับ: swarm through

swarm round phrv เปลี่ยนที่
ความหมายเหมือนกับ: swap around

swarm through phrv จับกลุ่มผ่าน (สถานที่)
ความหมายเหมือนกับ: swarm over

swarm up phrv ปีนป่ายรวดเร็วและง่ายดาย
ความหมายเหมือนกับ: shin down , shin up , skid up

swarm with phrv ห้อมล้อมด้วย
ความหมายเหมือนกับ: abound in , abound with , teem with

tableware n เครื่องใช้หรือภาชนะที่ใช้ในการรับประทานอาหาร

thenceforward adv นับแต่นั้นเป็นต้นมา
ความหมายเหมือนกับ: thenceforth , thence

thwart vt ขัดขวาง
ความหมายเหมือนกับ: frustrate , obstruct , stop

thwart adj ซึ่งวางขวางอยู่

thwart n ที่นั่งตามขวางลำเรือ

tinware n ของใช้ทำด้วยดีบุก
ความหมายเหมือนกับ: tinwork , plateware , utensil

toward prep ไปสู่
ความหมายเหมือนกับ: to

toward prep ใกล้จะถึง
ความหมายเหมือนกับ: close to , near

toward prep ในเรื่องเกี่ยวกับ

toward prep ช่วยเหลือทางการเงินต่อ

toward adj ในไม่ช้า

towardly adj ถูกกาลเทศะ

Trojan War n สงครามในนิทานกรีกโบราณ

tug of war n การต่อสู้
ความหมายเหมือนกับ: struggle

tug of war n เกมชักเย่อ

take unawares phrv ทำให้ประหลาดใจ
ความหมายเหมือนกับ: take by

tend towards phrv โน้มเอียงต่อ
ความหมายเหมือนกับ: lean towards

thrust forward phrv ดันไปข้างหน้า
ความหมายเหมือนกับ: press forward , push forward

thrust forward phrv ทำให้เด่น
ความหมายเหมือนกับ: push forward , push oneself

thrust towards phrv ผลัก / ดันไปทาง
ความหมายเหมือนกับ: push at , push towards

turn towards phrv หันไปทาง
ความหมายเหมือนกับ: turn to

turn towards phrv เปลี่ยน (ความคิด) ไปทาง

unaware adj ซึ่งไม่รู้ตัวมาก่อน
ความหมายเหมือนกับ: inattentive , oblivious
คำตรงข้าม: attentive , mindful , watchful

unawareness n ความไม่คาดคิดมาก่อน
ความหมายเหมือนกับ: ignorance , nescience

unawares adv อย่างไม่รู้ตัว
ความหมายเหมือนกับ: off-guard , surprisingly , abruptly

unawares adv อย่างไม่ตั้งใจ
ความหมายเหมือนกับ: unexpectedly
คำตรงข้าม: predictably

untoward adj ซึ่งไม่เป็นผลดี
ความหมายเหมือนกับ: unfavorable , unfortunate
คำตรงข้าม: fortunate

untoward adj ซึ่งไม่เหมาะสม
ความหมายเหมือนกับ: improper

untoward adj ดื้อรั้น
ความหมายเหมือนกับ: froward , perverse

unwariness n ความไม่ระวัง

unwarranted adj ซึ่งไม่รับประกัน
ความหมายเหมือนกับ: unfair , undue , illegal

unwary adj ซึ่งไม่ระมัดระวัง
ความหมายเหมือนกับ: careless , unguarded , unprepared

upward adv ทางเหนือขึ้นไป
ความหมายเหมือนกับ: toward

upward adj ที่ขึ้นไป

upwardly adv ทางเหนือขึ้นไป

upwards adv ทางเหนือขึ้นไป

watch and ward n การเฝ้ายามตลอดเวลา

waterward adv โดยมุ่งหน้าไปทางน้ำ

wayward adj เอาแต่ใจ
ความหมายเหมือนกับ: disobedient , headstrong , willful
คำตรงข้าม: obedient

waywardly adv ข้างทาง

waywardness n ความดื้อรั้น
ความหมายเหมือนกับ: disobedience , headstrongness , willfulness
คำตรงข้าม: obedience

westward adj ซึ่งไปทางทิศตะวันตก
ความหมายเหมือนกับ: to the west , westbound

westward adv โดยไปทางทิศตะวันตก

westward n ทิศทางที่มุ่งหน้าไปทางตะวันตก

westwardly adv โดยไปทางทิศตะวันตก
ความหมายเหมือนกับ: westward

westwards adv โดยไปทางทิศตะวันตก
ความหมายเหมือนกับ: westward

whitherward adv ไปยังที่ไหน (คำโบราณ)

windward adj ซึ่งหันเข้าหาลม

windward adv หันเข้าหาลม

woodenware n ภาชนะที่ทำด้วยไม้

World War I n สงครามโลกครั้งที่ 1

World War I n สงครามโลกครั้งที่ 1

World War II n สงครามโลกครั้งที่ 2

World War II n สงครามโลกครั้งที่ 2

worrywart n คนวิตกกังวลมากโดยไม่จำเป็น (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: worryguts

wage war against phrv ต่อสู้กับ
ความหมายเหมือนกับ: declare against , declare on

work towards phrv ทำงานในทาง

afterwars adv ภายหลัง
ความหมายเหมือนกับ: subsequently

implement of war n อาวุธ
ความหมายเหมือนกับ: firearm , arms

military warehouse n คลังแสงสรรพาวุธ
ความหมายเหมือนกับ: arms plant

lean over backwards phrv พยายามอย่างมาก (คำไม่เป็นทางการ)

come forward phrv แนะนำ

awkwardly adv อย่างซุ่มซ่าม
ความหมายเหมือนกับ: ungracefully
คำตรงข้าม: gracefully , skillfully

awkwardness n ความซุ่มซ่าม
ความหมายเหมือนกับ: gracelessness , stiffness

cowardliness n ความขี้ขลาด

cowardliness adj ความขี้ขลาด
ความหมายเหมือนกับ: cowardice

earthenware jar n เครื่องปั้นดินเผา

dishware n เครื่องเคลือบดินเผา

holy war n สงครามศาสนา

direct towards phrv มุ่งหมายเพื่อ

feel forwards phrv รู้สึก (บางอย่าง) เนื่องจาก / เพราะ

moving downward n ความลาดเอียง
ความหมายเหมือนกับ: bending , sloping

incline downward vi ลาด
ความหมายเหมือนกับ: slope downward
คำตรงข้าม: rise

slope downward vi ลาด
ความหมายเหมือนกับ: incline downward
คำตรงข้าม: rise

award a decoration to vt มอบหรือประดับรางวัลเพื่อยกย่องความกล้าหาญ
ความหมายเหมือนกับ: award a mark of honor , honor

award a mark of honor vt มอบหรือประดับรางวัลเพื่อยกย่องความกล้าหาญ
ความหมายเหมือนกับ: award a decoration to , honor

extending far downward adv ลึกมาก
ความหมายเหมือนกับ: far below the surface
คำตรงข้าม: shallow

cowardize vt ทำให้ลดความมั่นใจ ความหวัง หรือความกล้า
ความหมายเหมือนกับ: dishearten

cowardize vt ทำให้ลดความมั่นใจ ความหวัง หรือความกล้า
ความหมายเหมือนกับ: dishearten

depot warehouse n สถานที่ซึ่งใช้เก็บสิ่งต่างๆ อย่างปลอดภัย
ความหมายเหมือนกับ: depositary

eastwards adj ไปทางตะวันออก
ความหมายเหมือนกับ: oriental

outward appearance n รูปลักษณ์

straightforwardness n ความเถรตรง
ความหมายเหมือนกับ: forthrightness , outspokenness
คำตรงข้าม: deviousness , indirectness

awkwardly adv อย่างเงอะงะ

awkwardness n ความไม่งดงาม
ความหมายเหมือนกับ: inconcinnity , gracelessness

levy war against phrv ประกาศสงครามกับ

levy war against phrv ประกาศสงครามกับ

awkwardness n ความอุ้ยอ้าย
ความหมายเหมือนกับ: clumsiness

nuclear warhead n ระเบิดนิวเคลียร์
ความหมายเหมือนกับ: nuclear armament , hydrogen bomb

unaware of adj ซึ่งไม่ตระหนักถึง
ความหมายเหมือนกับ: unconscious of
คำตรงข้าม: aware of

forwards adv ไปข้างหน้า
คำตรงข้าม: backwards

nightware n ชุดนอน
ความหมายเหมือนกับ: pyjamas , slacks

forewarning n การเตือนล่วงหน้า
ความหมายเหมือนกับ: omen , portent

forwardness n ความอวดดี

move onward vi เดินไปข้างหน้า
ความหมายเหมือนกับ: proceed
คำตรงข้าม: regress

play forward phrv ก้าวกลับหนึ่งก้าวก่อนการตีลูก

earthenware pot n จานเล็กๆ ซึ่งนำเข้าเตาอบได้
ความหมายเหมือนกับ: baking dish

backward-looking adj ระลึกถึงความหลัง

go backwards vt ถอยกลับ
ความหมายเหมือนกับ: retreat

upward slope n การยกระดับ
ความหมายเหมือนกับ: incline

dwarf tree n ต้นไม้เตี้ยๆ
ความหมายเหมือนกับ: bush , scrub

forward troops n ผู้นำหน้า
ความหมายเหมือนกับ: front line , front rank

palm upward adj ซึ่งหงายฝ่ามือออก

outward appearance n ลักษณะภายนอก

steer forwards phrv นำ (เรือ) ไปทาง

come forward phrv ก้าวไปข้างหน้า
ความหมายเหมือนกับ: go forward

plateware n ของใช้ทำด้วยดีบุก
ความหมายเหมือนกับ: tinwork , utensil

backward and forward adv ไปๆ มาๆ

unwarned adj ซึ่งไม่เตรียมตัว
ความหมายเหมือนกับ: unready , unexpectant

froward adj ดื้อรั้น
ความหมายเหมือนกับ: perverseค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top