relieve

แปลว่า


vt ผ่อนคลาย
ความหมายเหมือนกับ: ease , comfort , relax
คำที่เกี่ยวข้อง: บรรเทา , ปลอดเปลื้อง , ทุเลา
vt ลดภาระ
ความหมายเหมือนกับ: assist , help , support
คำที่เกี่ยวข้อง: แบ่งเบา
vt ปลดออกจากตำแหน่ง
ความหมายเหมือนกับ: dismiss , fire
vt ทำให้เด่น
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้สะดุดตา , ทำให้นูนออกมา

ตัวอย่างประโยค


I'm kind of relieved. ฉันรู้สึกโล่งอกขึ้น