relieve

แปลว่า


vt ผ่อนคลาย
ความหมายเหมือนกับ: ease , comfort , relax
คำที่เกี่ยวข้อง: บรรเทา , ปลอดเปลื้อง , ทุเลา
vt ลดภาระ
ความหมายเหมือนกับ: assist , help , support
คำที่เกี่ยวข้อง: แบ่งเบา
vt ปลดออกจากตำแหน่ง
ความหมายเหมือนกับ: dismiss , fire
vt ทำให้เด่น
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้สะดุดตา , ทำให้นูนออกมา

ตัวอย่างประโยค


I'm kind of relieved. ฉันรู้สึกโล่งอกขึ้น

คำที่มี "relieve" ในคำ


relieved adj ซึ่งปลดเปลื้อง

reliever n ผู้ช่วยผ่อนคลาย

relieve from phrv ลด/ปลดเปลื้องจาก
ความหมายเหมือนกับ: ease of , relieve of

relieve from phrv ไล่ออกจาก
ความหมายเหมือนกับ: relieve of , remove from

relieve of phrv ช่วยบรรเทา
ความหมายเหมือนกับ: ease of , relieve from

relieve of phrv ไล่ออกจาก
ความหมายเหมือนกับ: relieve from , remove from

relieve of phrv ขโมย
ความหมายเหมือนกับ: deliver of , ease of

relieve oneself phrv ถ่ายทุกข์ (ปัสสาวะ, อุจจาระ)ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top