ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-relieve-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น relieve, *relieve*,

-relieve- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Suddenly, my bowels rebelled and he ordered me to relieve myself which I did without embarrassmentอย่างทันที, ที่กบฎลำไส้ของฉันและ he ordered ฉันที่จะบรรเทาตัวเอง... ...สิ่งที่ฉันทำโดยปราศจากลำบากใจ
He made me relieve myself of all that was in my bowelsเขาทำฉันบรรเทาตัวเองของ all that อยู่ในลำไส้ของฉัน
A chamberpot was arranged for two to sit on, back to back, and relieve themselves simultaneouslychamberpot ถูกจัดเรียง... ...สำหรับสองที่จะนั่งบน, กลับเพื่อกลับ,\ Nand บรรเทาตัวเองพร้อมกัน
I'm supposed to relieve you.ฉันมาสับเปลี่ยนนายน่ะ
Diaz will relieve you at 2400, okay?ดิแอชจะมาเปลี่ยนยามตอน 2 ยาม
Came to relieve you of your duties.ฉันมาช่วยเปลี่ยนกะกับนาย
General Butlers services were also in demand in the United States in the 1930s as president Franklin Delano Roosevelt sought to relieve the misery of the depression through public enterprise and to offer regulation on corporate exploitation and misdeeds.บริการของนายพลบัทเลอร์เป็นที่ต้องการ ในสหรัฐฯ ในช่วงทศวรรษ 1930 ด้วย ขณะที่ประธานาธิบดีรูสเวลท์
It's a great way to relieve stressค่ะ มันช่วยให้คลายเครียดลงไปได้มาก
If you take the crusade, you may relieve your wife's position in heaven.ถ้าเจ้าเป็นพวกครูเสท, เจ้าจะช่วยให้ภรรยาเจ้าได้ขึ้นสวรรค์.
If you send him, you will relieve one of your problems.ถ้าท่านส่งเขาไป ก็จะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระปัญหาของท่าน
No matter what you do, you must let Dae-So relieve his anger.ไม่ว่าท่านจะทำอะไร ท่านต้องให้แดโซคลายความโกรธลง
Captain says I'm to relieve you.กัปตันให้มาเปลี่ยนเวร

-relieve- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安神[ān shén, ㄢ ㄕㄣˊ, 安神] calm (soothe) the nerves; relieve uneasiness of body and mind
便[biàn, ㄅㄧㄢˋ, 便] ordinary; plain; convenient; handy; easy; then; so; thus; to relieve oneself
宽心[kuān xīn, ㄎㄨㄢ ㄒㄧㄣ, 宽心 / 寬心] relieved; comforted; to relieve anxieties; at ease; relaxed; reassuring; happy
败火[bài huǒ, ㄅㄞˋ ㄏㄨㄛˇ, 败火 / 敗火] relieve inflammation or internal heat
免去职务[miǎn qù zhí wù, ㄇㄧㄢˇ ㄑㄩˋ ㄓˊ ˋ, 免去职务 / 免去職務] to relieve from office; to sack

-relieve- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
苦痛を和らげる[くつうをやわらげる, kutsuuwoyawarageru] (exp,v1) to relieve a person's pain

-relieve- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุกูล[v.] (anukūn) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
แบ่งเบา[v.] (baengbao) EN: ease ; lighten ; help ; relieve ; make things easier ; share ; unburden FR: alléger
แบ่งเบาภาระ[v. exp.] (baengbao ph) EN: lighten the load ; share the work ; share responsability (for) ; relieve someone of a burden FR:
บำบัด[v.] (bambat) EN: treat ; cure ; heal ; remedy ; prevent ; relieve ; assuage ; mollify ; ameliorate FR: traiter ; guérir ; remédier ; prévenir
บรรเทา[v.] (banthao) EN: relieve ; alleviate ; ease ; relax ; abate ; decrease ; reduce ; assuage FR: soulager ; apaiser ; diminuer ; calmer ; mitiger (vx)
เบาบางลง[v. exp.] (baobāng lon) EN: relieve FR:
แก้เขิน[v.] (kaēkhoēn) EN: relieve one's discomfort (by) FR:
แก้กลุ้ม[v. exp.] (kaē klum) EN: relieve boredom ; cheer oneself up ; ease one's mind ; put one's mind at rest FR:
การปลด[n.] (kān plot) EN: relieve ; demotion FR:
คลาย[v.] (khlāi) EN: relieve ; alleviate ; lighten ; assuage ; ease ; lessen ; relax FR: détendre ; se détendre ; soulager ; alléger
คลายใจ[v. exp.] (khlāi jai) EN: relieve ; alleviate ; lighten FR: être rassuré ; être soulagé
คลายกังวล[v. exp.] (khlāi kangw) EN: relieve ; allay FR:
คลายทุกข์[v. exp.] (khlāi thuk) EN: relieve distress ; alleviate distress ; relieve suffering FR: se relever ; se remettre
ลด[v.] (lot) EN: go down ; decrease ; cut down ; lessen ; make less ; discount ; lower ; reduce ; shorten ; remit ; lighten ; alleviate ; ease ; relieve ; abate ; dock ; weaken FR: baisser ; diminuer ; décroître ; réduire ; amoindrir ; alléger ; abaisser
ไปถ่าย[v. exp.] (pai thāi) EN: go to stool ; defecate ; move the bowels ; relieve oneself FR:
ไปทุ่ง[v. exp.] (pai thung) EN: go to stool ; defecate ; move the bowels ; relieve oneself FR: déféquer
ผลัด[v.] (phlat) EN: alternate ; take turns ; replace ; change ; relieve FR: remplacer ; relayer ; relever ; changer de place avec qqn.
ผ่อนคลาย[v.] (phønkhlāi) EN: relax ; alleviate ; ease up ; moderate ; relieve ; abate : unwind FR: se relaxer
ผ่อนปรน[v.] (phǿnpron) EN: lessen ; reduce ; ease ; relieve ; alleviate ; soften ; be lenient FR: faire des concessions
ปลด[v.] (plot) EN: relieve ; release ; free ; discharge FR: libérer
ปลดเปลื้อง[v.] (plotpleūang) EN: release ; liberate ; free ; remove ; relieve ; ease ; alleviate ; lessen ; emancipate FR: libérer ; décharger qqn de qqch ; émanciper ; soulager
ปลดทุกข์[v.] (plotthuk) EN: ease ; be released from ; relieve ; give s.o. relieve ; help ; relieve oneself FR:
ประณุท[v.] (pranut) EN: relieve ; abate FR:
ถ่ายทุกข์[v.] (thāithuk) EN: go to the toilet ; relieve onseself ; excrete ; evacuate ; urinate ; pass urine ; void urine FR:
ถ่ายยา[v.] (thāiyā) EN: purge ; take a laxative ; relieve constipation FR: purger ; prendre un purgatif
ถอด[v.] (thøt) EN: undo ; take off ; remove ; relieve ; demote ; strip FR: ôter ; enlever ; retirer ; démettre ; se défaire
ถอดถอน[v.] (thøtthøn) EN: relieve ; discharge ; depose ; dismiss ; remove from office FR: démettre
ทุเลา[v.] (thulao) EN: abate ; diminish ; decrease ; reduce ; lighten ; relieve ; alleviate ; ease ; mitigate FR:
ทุเลา[v.] (thulao) EN: relieve ; abate ; lessen ; mitigate ; alleviate ; lighten ; ease ; reduce ; remit FR:
ยาไส้[v.] (yāsai) EN: relieve hunger ; fill the stomach FR:
ยืดแข้งยืดขา[v.] (yeūtkhaengy) EN: stretch one's body to relieve stiffness FR: s'étirer ; se détendre
ยืดเส้นยืดสาย[v.] (yeūtsenyeūt) EN: stretch one's body to relieve stiffness FR: s'étirer ; se détendre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -relieve-
Back to top