preserve

แปลว่า


vt ทำให้คงอยู่
ความหมายเหมือนกับ: conserve
คำที่เกี่ยวข้อง: สงวน , อนุรักษ์
vt ถนอมอาหาร
ความหมายเหมือนกับ: conserve , salt , pickle
คำที่เกี่ยวข้อง: เก็บรักษาอาหารไม่ให้เสีย
คำตรงข้าม: waste
vt ทำแยม
vt ปกป้องจากอันตราย
ความหมายเหมือนกับ: protect , shield , save
คำที่เกี่ยวข้อง: ปกป้อง , พิทักษ์
n ป่าสงวน
คำที่เกี่ยวข้อง: พื้นที่ที่สงวนไว้สำหรับสัตว์
n ผลไม้แช่อิ่ม