ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-preserve-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น preserve, *preserve*,

-preserve- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're risking our lives to preserve a useless member.ชีวิตของเราจะรักษานิวที่ไร้ ประโยชน์
If I should fail to return from the unknown, the whole future of our civilization may be yours to preserve or destroy.ถ้าฉันไม่สามารถกลับจากนิรเเดน อนาคตความศิวิไลซ์ของพวกเรา อยู่ที่เธอจะอนุรักษ์หรือทําลายมัน
I preserve it... because I need it.ผมต้องดองไว้ เพราะผมต้องการทำให้ผมตื่นตัว
It can also be argued that DNA is nothing more than a program designed to preserve itself.มันก็เหมือนกับ DNA ซึ่งไม่มีอะไรมากไปกว่า โปรแกรมที่ถูกสร้างมาเพื่อป้องกันตัวเอง
A piece of paper that's been underwater for 84 years... and my team are able to preserve it intact.กระดาษซึ่งตกอยู่ใต้ท้องน้ำมา 84 ปี ทีมผมทะนุถนอมไว้ได้โดยไม่บุบสลาย
It's a funerary statue of the pharaoh and queen originally intended to preserve the pharaoh's ka.เป็นรูปปั้นในสุสานของฟาโรห์กับราชินี ทำขึ้นเพื่อใช้เก็บ"คา"...
And what price must be paid to preserve our ability to make informed choices?และต้องจ่ายราคามากแค่ไหนเพื่อช่วยให้เรา สามารถตัดสินใจเลือกอย่างรู้เท่าทันข้อมูล?
Industry, houses, jobs, restaurants, medicine... you can preserve a lot of open spaces and have jobs for people with...- ฟุตบาท - การขนส่ง, ยารักษาโรค เรารักษาพื้นที่สีเขียวไว้ได้ และสร้างงานให้กับผู้คน...
You can still have a functioning economy and preserve open spaces with a little planning.สามารถมีเศรษฐกิจที่เดินไปข้างหน้าได้ และรักษาพื้นที่สีเขียวไว้ได้ด้วย หากมีการวางแผน - ใช่
And I think it's entirely possible for your engineering firm to have jobs for people, preserve open spaces, have contracts, do the...และอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว รับเหมางาน และทำ...
SHIP TO KENYA WILDLIFE PRESERVE AFRICA.ขนส่งไปที่ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า เคนย่า แอฟริกา
Ship to Kenya. Wildlife preserve Africa!ขนส่งไปที่ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า เคนย่า แอฟริกา

-preserve- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保残守缺[bǎo cán shǒu quē, ㄅㄠˇ ㄘㄢˊ ㄕㄡˇ ㄑㄩㄝ, 保残守缺 / 保殘守缺] conservative; to preserve the outmoded
轮作[lún zuò, ㄌㄨㄣˊ ㄗㄨㄛˋ, 轮作 / 輪作] rotation of crops (to preserve fertility of soil)

-preserve- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
塩に漬ける[しおにつける, shionitsukeru] (exp,v1) to preserve in salt
操を守る[みさおをまもる, misaowomamoru] (exp,v5r) to adhere to one's principles; to preserve one's chastity
活き締め;活締め[いきじめ;いきしめ, ikijime ; ikishime] (n) (1) (いきじめ only) (See 活け締め・いけじめ・1) draining blood from a live fish (from above the gills and at the base of the tail) to keep it fresh; (2) (esp. いきしめ) (See 活け締め・いけじめ・2) fasting fish for several days to preserve flavour and quality (and reduce mortality during transport); (3) (esp. いきしめ) (See 活け締め・いけじめ・3) killing fish in a fishtank (immediately before cooking); fish killed in a fishtank
活け締め;活〆(iK);活け〆(iK);活締め;活締[いけじめ;いけしめ, ikejime ; ikeshime] (n) (1) (いけじめ only) draining blood from a live fish (from above the gills and at the base of the tail) to keep it fresh; (2) (esp. いけしめ) fasting fish for several days to preserve flavour and quality (and reduce mortality during transport); (3) (esp. いけしめ) killing fish in a fishtank (immediately before cooking); fish killed in a fishtank
禁野[きんや, kinya] (n) (arch) emperor's private hunting preserve
野締め[のじめ, nojime] (n,adj-no) (1) killing one's catch on the spot (e.g. a bird); (2) killing a fish immediately to preserve its freshness

-preserve- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุรักษ์[v.] (anurak) EN: conserve ; preserve ; take care of ; guard ; protect FR: conserver ; préserver ; protéger ; prendre soin (de) ; défendre
อนุรักษ-[pref.] (anuraksa-) EN: conserve ; preserve ; take care of ; guard ; protect FR: conserver ; préserver ; protéger ; prendre soin (de) ; défendre
บ่มผิว[v. exp.] (bom phiu) EN: avoid getting sunburned ; preserve the paleness of one's skin FR:
ดำรง[v.] (damrong) EN: uphold ; support ; maintain ; sustain ; keep ; conserve ; continue ; remain ; preserve ; live ; subsist ; exist ; survive FR: se maintenir ; rester ; subsiter
ดอง[v.] (døng) EN: pickle ; preserve in salt ; cure FR: conserver dans la saumure ; conserver dans du vinaigre
ดองเหล้า[v. exp.] (døng lao) EN: soak in the liquor ; preserve dried ingredients in liquor FR: macérer dans de l'alcool
หวงตัว[v. exp.] (hūang tūa) EN: preserve one' s purity FR:
เก็บ[v.] (kep) EN: keep ; take in ; put away ; store ; preserve ; maintain ; conserve ; accumulate FR: garder ; conserver ; accumuler
เก็บรักษา[v.] (kepraksā) EN: keep ; preserve ; conserve ; store ; maintain ; save FR: préserver ; conserver ; prendre soin
เขตสงวน[n. exp.] (khēt sa-ngū) EN: preserve ; nature reserve ; game reserve ; reservation FR: réserve naturelle [f]
คงสภาพ[v. exp.] (khong saphā) EN: preserve ; be in a state of FR:
คงไว้[v. exp.] (khong wai) EN: remain ; maintain ; preserve FR:
ครองความเป็นโสด[v. exp.] (khrøng khwā) EN: remain single ; be single ; preserve one's independence FR: conserver son indépendance
คุ้ม[v.] (khum) EN: protect ; guard ; escort ; defend ; preserve FR: protéger
คุ้มกัน[v.] (khumkan) EN: protect ; guard ; escort ; defend ; preserve FR: escorter ; convoyer ; protéger
คุ้มครอง[v.] (khumkhrøng) EN: protect ; guard ; escort ; defend ; preserve ; keep ; watch over FR: protéger ; garder
หนุน[v.] (nun) EN: support ; bolster ; prop up ; back up ; hold up ; uphold ; maintain ; preserve ; sustain ; bolster FR: supporter ; soutenir
ผลไม้แช่อิ่ม[n. exp.] (phonlamāi c) EN: fruit preserve FR:
ปกปักรักษา[v.] (pokpakraksā) EN: protect ; defend ; safeguard ; shelter ; take care of ; shield ; preserve ; maintain FR:
รักษา[v.] (raksā) EN: preserve ; keep ; protect ; maintain ; retain ; conserve FR: préserver ; maintenir ; sauvegarder ; veiller ; surveiller ; protéger ; défendre
สงวน[v.] (sa-ngūan) EN: preserve ; conserve ; save ; keep ; reserve ; store up ; set apart for ; set aside FR: préserver ; réserver ; garder précautionneusement
สงวนพันธุ์[v. exp.] (sa-ngūan ph) EN: conserve ; preserve ; reserve ; save ; sustain FR:
สืบสาน[v.] (seūpsān) EN: carry on ; carry forward ; preserve ; perpetuate ; hand down FR: perpétuer
ธำรง[v.] (thamrong) EN: maintain ; keep ; preserve ; hold ; conserve ; uphold ; repair ; renew ; reserve ; save FR: maintenir ; préserver
ธำรงรักษา[v. exp.] (thamrong ra) EN: care ; preserve ; maintain FR:
ถนอม[v.] (thanøm) EN: preserve ; conserve ; save ; treat with care ; husband ; cherish ; nurture ; take care of FR: préserver ; conserver ; chérir
ถนอมอาหาร[v.] (thanøm-āhān) EN: preserve food ; cure FR:
ทะนุถนอม ; ทะนุกถนอม[v.] (thanuthanøm) EN: maintain ; keep up ; preserve FR:
ตระหนี่ตัว[v.] (tranītūa) EN: preserve one's purity ; lead a moral life FR:
ไว้[v.] (wai) EN: keep ; put ; place ; retain ; save ; reserve ; preserve FR: placer ; conserver ; garder ; mettre
ยังชีพ[v. exp.] (yang chīp) EN: support life ; sustain ; maintain ; keep up ; preserve ; live on FR: subsister
ยาเยีย[v.] (yāyīa) EN: preserve FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -preserve-
Back to top