out

แปลว่า


adj ข้างนอก
คำที่เกี่ยวข้อง: ภายนอก
adv ข้างนอก
คำที่เกี่ยวข้อง: ภายนอก
prep นอก
คำที่เกี่ยวข้อง: ภายนอก , ข้างนอก
prf ออก
คำที่เกี่ยวข้อง: เกิน , ข้าม

ตัวอย่างประโยค


Is she out of her mind? เธอเสียสติไปแล้วหรือ
I told you to get out of here. ฉันบอกคุณให้ออกไปจากที่นี่
We need to get out of the building. พวกเราต้องออกไปจากตึกนี้
I think I just figured something out. ฉันคิดว่าฉันเพิ่งจะคิดอะไรออก
I can't ask you out for breakfast? ฉันไม่สามารถชวนคุณออกมาทานข้าวเช้าได้หรือไง