major

แปลว่า


adj ส่วนใหญ่
ความหมายเหมือนกับ: most , main
คำที่เกี่ยวข้อง: ส่วนมาก
คำตรงข้าม: minor
adj สำคัญมาก
ความหมายเหมือนกับ: important , crucial
คำตรงข้าม: minor