item

แปลว่า


n ของ
ความหมายเหมือนกับ: thing , object
คำที่เกี่ยวข้อง: สิ่งของ
n ข่าว
ความหมายเหมือนกับ: article , report
คำที่เกี่ยวข้อง: รายงานข่าว
n รายการ
ความหมายเหมือนกับ: listing , matter
คำที่เกี่ยวข้อง: รายการสิ่งของ , บัญชีรายการ