here

แปลว่า


adv ที่นี่
คำที่เกี่ยวข้อง: ตรงนี้ , ในที่นี้ , ณ ที่นี้ , ที่ตรงนี้

ตัวอย่างประโยค


We've come here on private business. พวกเรามาที่นี่ด้วยเรื่องธุระส่วนตัว
I came here primarily to study. เดิมฉันมาที่นี่เพื่อการศึกษา
My orders are to leave you here. คำสั่งของฉันคือปล่อยคุณไว้ที่นี่
You've been here many days. คุณอยู่ที่นี่หลายวันแล้ว
I told you to get out of here. ฉันบอกคุณให้ออกไปจากที่นี่