establish

แปลว่า


vt สร้าง
ความหมายเหมือนกับ: found , institute , set up
คำที่เกี่ยวข้อง: สถาปนา , ก่อตั้ง , จัดตั้ง
vt แสดงให้เห็น
ความหมายเหมือนกับ: prove , verify
คำที่เกี่ยวข้อง: พิสูจน์