draw

แปลว่า


vt ชัก
ความหมายเหมือนกับ: pull , move , tow
คำที่เกี่ยวข้อง: ดึง , ลาก
vt ดึงดูดความสนใจ
ความหมายเหมือนกับ: attract
vt ดูด
vt ได้รับ
vt ถอนเงิน
คำที่เกี่ยวข้อง: ถอน
vt ร่างเอกสาร
vi วาดภาพ
ความหมายเหมือนกับ: sketch , depict , pencil , portray
คำที่เกี่ยวข้อง: ร่างภาพ , วาดรูป
n วิธีการเล่นฟุตบอลแบบหนึ่ง
n สิ่งดึงดูด
n สิ่งที่สุ่มดึงออกมา
คำที่เกี่ยวข้อง: สิ่งที่เลือกออกมา
vt สูดลมเข้าปอด
คำที่เกี่ยวข้อง: สูดควันเข้าปอด

รูปภาพ


draw วาดภาพวาดภาพ

หมวดคำ