disagree

แปลว่า


vi ไม่เข้ากัน
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่สอดคล้องกัน
vt ไม่เห็นด้วย
ความหมายเหมือนกับ: differ , discord , oppose
คำที่เกี่ยวข้อง: ขัดแย้ง
คำตรงข้าม: agree

คำที่มี "disagree" ในคำ


disagree about phrv คิดต่างออกไปในเรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: disagree on

disagree on phrv คิดต่างออกไปในเรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: disagree on

disagree over phrv คิดต่างออกไปในเรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: disagree on

disagree with phrv คิดต่างจาก

disagree with phrv ไม่เข้ากับ

disagree with phrv เป็นอันตรายต่อสุขภาพของ

disagreeable adj ซึ่งมีอารมณ์เสีย
ความหมายเหมือนกับ: unpleasant
คำตรงข้าม: pleasant , agreeable

disagreeable adj หยาบคาย
ความหมายเหมือนกับ: unpleasant

disagreement n ความขัดแย้งกัน
ความหมายเหมือนกับ: contradiction , contrast , disparity
คำตรงข้าม: agreement

disagreement vt ทำให้กระจ่าง
ความหมายเหมือนกับ: explain , clarify
คำตรงข้าม: confuse , obfuscate

disagreeably adv อย่างน่ารังเกียจ

disagreeing adj ซึ่งไม่ลงรอยกัน

agree to disagree sl เห็นพ้องกันบนความเห็นที่แตกต่างค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top