disagree

แปลว่า


vi ไม่เข้ากัน
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่สอดคล้องกัน
vt ไม่เห็นด้วย
ความหมายเหมือนกับ: differ , discord , oppose
คำที่เกี่ยวข้อง: ขัดแย้ง
คำตรงข้าม: agree