build

แปลว่า


vt สร้าง
ความหมายเหมือนกับ: construct
คำที่เกี่ยวข้อง: สถาปนา

ตัวอย่างประโยค


You should build your reputation on being honest. คุณควรจะสร้างชื่อเสียงในเรื่องความซื่อสัตย์