brave

แปลว่า


adj กล้า
ความหมายเหมือนกับ: courageous
คำที่เกี่ยวข้อง: กล้าหาญ , อาจหาญ
คำตรงข้าม: cowardly
vi กล้า
คำที่เกี่ยวข้อง: กล้าหาญ , อาจหาญ

คำที่มี "brave" ในคำ


bravery n ความกล้าหาญ
ความหมายเหมือนกับ: courage
คำตรงข้าม: cowardice

brave it out phrv เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ
ความหมายเหมือนกับ: bluff out , brazen out

bravely adv อย่างกล้าหาญ
ความหมายเหมือนกับ: boldly , fearlessly

brave out phrv หลุดพ้นจากปัญหา
ความหมายเหมือนกับ: brazen out

brave out phrv เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ
ความหมายเหมือนกับ: bluff out

bravely adv อย่างกล้าหาญ

bravely adv อย่างกล้าหาญ
ความหมายเหมือนกับ: boldly

bravely adj อย่างกล้าหาญ

braveness n ความแข็งแกร่ง
ความหมายเหมือนกับ: courage , daring
คำตรงข้าม: coward , craven

bravely adv อย่างกล้าหาญ

brave person n คนที่กล้าหาญ

bravely adv อย่างกล้าหาญ
ความหมายเหมือนกับ: boldly , fearlessly

bravely adv อย่างกล้าหาญ

valorousbrave adj กล้าหาญ
ความหมายเหมือนกับ: brave , courageous , courageous , valorous
คำตรงข้าม: cowardly , fearful , spinelessค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top