action

แปลว่า


n การกระทำ
ความหมายเหมือนกับ: activity , operation , performance
คำที่เกี่ยวข้อง: ปฏิบัติการ
n การเคลื่อนไหว
ความหมายเหมือนกับ: movement
คำตรงข้าม: inaction
n การดำเนินคดี
ความหมายเหมือนกับ: suit , claim , lawsuit
n การทำงานของเครื่องจักร
n การรบ
ความหมายเหมือนกับ: battle , combat , fighting
n ความกระฉับกระเฉง
คำที่เกี่ยวข้อง: ความกระตือรือร้น
int เริ่มถ่ายทำ (ภาพยนตร์)
คำที่เกี่ยวข้อง: คำพูดใช้ในเวลาเริ่มถ่ายทำภาพยนตร์แต่ละฉาก
n เหตุการณ์ในนิยายหรือภาพยนตร์
ความหมายเหมือนกับ: plot , development
คำที่เกี่ยวข้อง: ฉากในนิยายหรือภาพยนตร์
n อากัปกิริยา
คำที่เกี่ยวข้อง: ท่าทาง
n อิทธิพล
คำที่เกี่ยวข้อง: อำนาจ , ฤทธิ์

ตัวอย่างประโยค


Action speaks louder than word. การกระทำส่งเสียงดังกว่าคำพูด
We must take action before it is too late. พวกเราต้องดำเนินการก่อนที่มันจะสาย
I thought it was really exciting with lot of action. ฉันคิดว่ามันมันน่าตื่นเต้นจริงๆ กับแอ๊คชั่นมากมาย
Now, you can be part of the action. ตอนนี้คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการนี้
You have no idea of consequences of your actions, do you? นี่เธอไม่รู้เลยหรือว่าผลการกระทำของเธอจะออกมาเป็นอย่างไร?

คำที่มี "action" ในคำ


action replay n การเปิดเทปให้ดูใหม่อีกครั้ง เช่น ภาพการแข่งขันกีฬา โดยมากมักจะเป็นภาพเคลื่อนไหวช้า ๆ ให้ดูกันใหม่

actionable adj ซึ่งฟ้องร้องได้

Actions speak louder than words. idm ลงมือทำดีกว่าเอาแต่พูด

abstraction n นามธรรม
ความหมายเหมือนกับ: idea , concept

attraction n การดึงดูด

be out of action idm ปลดประจำการ (ทางทหาร)
ความหมายเหมือนกับ: put out

bring something into action idm ทำให้เริ่มทำงาน

chain reaction n ปฏิกิริยาลูกโซ่

coaction n การกระทำการร่วมกัน

contraction n การหดตัว
ความหมายเหมือนกับ: compression , condensation

contraction n คำย่อ

counteraction n การทำให้ผลกระทบน้อยลง

call something into action idm เรียกร้องให้เริ่มหรือทำบางสิ่ง

detraction n การลดค่า
คำตรงข้าม: compliment , praise

diffraction n การกระจายออกของลำแสงหรือเสียงเมื่อผ่านสิ่งที่กีดขวาง เช่น เลนส์
ความหมายเหมือนกับ: dispersion , scattering , separation

dissatisfaction n ความไม่พอใจ
ความหมายเหมือนกับ: grievance , gripe , grumble
คำตรงข้าม: compliment

distraction n สิ่งที่ทำให้ไขว้เขว
ความหมายเหมือนกับ: diversion , confusion , daze

extraction n การถอน

extraction n การแยกสสารออกจากสารผสมหรือสารละลาย

extraction n เชื้อสาย
ความหมายเหมือนกับ: ancestry , descent

faction n ฝ่ายหรือกลุ่มที่มีเสียงส่วนน้อย

faction n ปัญหาหรือความขัดแย้งภายในกลุ่ม
ความหมายเหมือนกับ: dissension

factional adj เกี่ยวข้องกับฝ่ายหรือพรรคการเมือง

fraction n เลขเศษส่วน

fraction n จำนวนเล็กน้อย

fraction n ชิ้นส่วน
ความหมายเหมือนกับ: element , part , portion

fraction n การตกผลึกเป็นชิ้นเล็กๆ (เคมี)

go out of action idm หยุดทำงาน
ความหมายเหมือนกับ: put out

have an attraction for idm ดึงดูดใจ

piece of the action idm มีส่วนร่วมในโครงการ

impaction n การชน

impaction n การอัดแน่น

improper fraction n เศษเกิน

inaction n ความเฉื่อยชา
ความหมายเหมือนกับ: idleness , inertness
คำตรงข้าม: action

infraction n การกระทำผิดกฎหมาย
ความหมายเหมือนกับ: infringement , violation , transgression

interaction n ปฏิกิริยา
ความหมายเหมือนกับ: collaboration , interplay , synergy

malefaction n คนกระทำผิด
ความหมายเหมือนกับ: fault , guilt

olfaction n กลิ่น
ความหมายเหมือนกับ: smell , scent

olfaction n การดมกลิ่น

overreaction n การมีปฏิกิริยารุนแรงเกินไป

pertrifaction n การกลายเป็นหิน

petrifaction n การกลายเป็นหิน
ความหมายเหมือนกับ: fossilization , solidification , firmness , ossification

proper fraction n เศษส่วนที่มีเศษน้อยกว่าส่วน

protraction n การยืดออก

putrefaction n การเน่าเปื่อย
ความหมายเหมือนกับ: decay , filth

reaction n การตอบสนอง
ความหมายเหมือนกับ: answer , response

reaction n ปฏิกิริยาตอบกลับ
ความหมายเหมือนกับ: backlash , counteraction

reaction n ปฏิกิริยาเคมี

reactionary adj เกี่ยวกับพวกฝ่ายขวา
ความหมายเหมือนกับ: conservative , right-wing

reactionary adj สมาชิกฝ่ายขวา
ความหมายเหมือนกับ: conservative , die-hard

refraction n การหักเหของแสง

trouser action sl กิจกรรมทางเพศ

satisfaction n ความพอใจ
ความหมายเหมือนกับ: retaliation , counterattack

satisfaction n การชดเชย

self-satisfaction n ความพึงพอใจในตัวเอง
ความหมายเหมือนกับ: self-complacency , pride , vanity

simple fraction n อัตราส่วนสองจำนวน

subtraction n การหักออก
ความหมายเหมือนกับ: deduction , diminution , reduction

traction n การลาก

traction n แรงลาก

transaction n การติดต่อทางธุรกิจ

transaction n การดำเนินการ

transaction n ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

transactional adj เกี่ยวกับการดำเนินการ

transactions n รายงานการประชุม

retraction n การยกเลิกข้อเรียกร้อง

exaction n การออกคำสั่ง
ความหมายเหมือนกับ: direction , dictation , rule , charge , regulation , bidding , domination , dominion , coercion , compulsion , constraint , hold , supervision , government

business transaction n การซื้อขาย
ความหมายเหมือนกับ: agreement , bargain , trade , business agreement

practioner n แพทย์
ความหมายเหมือนกับ: physician , doctor

take action vi ดำเนินการ

factionist n พรรคพวก

fractional adj เป็นตอนๆ
ความหมายเหมือนกับ: partial , separated
คำตรงข้าม: whole , united

fractionize vt แยกเป็นส่วน
ความหมายเหมือนกับ: fragment , divide , segment

sexual attraction n ความรู้สึกทางเพศ
ความหมายเหมือนกับ: sex appeal

stupefaction n อาการมึนงง
ความหมายเหมือนกับ: daze , dullness

fractionalize vi แบ่งละเอียด
ความหมายเหมือนกับ: divide , segment

fractionalize vt แบ่งละเอียด
ความหมายเหมือนกับ: divide , segment

rarefaction n สุญญากาศ
ความหมายเหมือนกับ: blankness , emptiness

redaction n บทแปล
ความหมายเหมือนกับ: paraphrase , translation

tooth extraction n การถอนฟัน

extraction forceps n คีมถอนฟันค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top