ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wicked

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wicked*, -wicked-

wicked ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wicked (sl.) เจ๋ง See also: สุดยอด
wicked (adj.) ชั่วร้าย See also: โฉด, เลว, คดในข้อ, ทราม Syn. evil, immoral, iniquitous Ops. moral, righteous, virtuous
wickedly (adv.) อย่างโหดร้าย See also: อย่างชั่วช้า, อย่างเลวทราม Syn. sinfully, viciously, vilely Ops. morally, righteously, virtuously
wickedness (n.) ความโหดร้าย See also: ความชั่วช้า, ความเลวทราม Syn. devilishness, viciousness, vileness Ops. righteousness, virtuousness
English-Thai: HOPE Dictionary
wicked(วิค'คิด) adj. โหดร้าย,ชั่วช้า,เลวทราม,มีเจตนาร้าย,คุกคาม,น่ารังเกียจ,ไร้เหตุผล,ชั้นหนึ่ง,ยอดเยี่ยม, See also: wickedly adv.
wickedness(วิค'คิดนิส) n. ความชั่วร้าย,ความเลวทราม,ความโหดร้าย,พฤติกรรมที่ชั่วร้าย,สิ่งที่ชั่วร้าย
English-Thai: Nontri Dictionary
wicked(adj) โหดร้าย,ชั่วร้าย,ดุร้าย,เลวทราม,บาปหนา
wickedness(n) ความโหดร้าย,ความชั่วร้าย,ความดุร้าย,ความเลวทราม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จิตใจต่ำทราม (v.) have wicked intentions See also: harbour evil intentions, be wicked Syn. ใจชั่ว
ใจชั่ว (v.) have wicked intentions See also: harbour evil intentions, be wicked Syn. จิตใจต่ำทราม
ใจบาป (v.) have wicked intentions See also: harbour evil intentions, be wicked Syn. ใจชั่ว, จิตใจต่ำทราม
จิตใจต่ำทราม (adj.) wicked See also: evil, immoral, ungodly, bad, depraved Syn. ใจชั่ว
ชั่วช้า (adj.) wicked See also: atrocious, nefarious, vicious, vile Syn. เลวทราม, ชั่วร้าย, ร้าย, ต่ำช้า Ops. ดี
ชั่วร้าย (v.) wicked See also: bad, low, evil Syn. เลวทราม, เลวร้าย, ดุร้าย, ชั่ว, ชั่วช้า, โหดเหี้ยม, ทราม, ต่ำช้า, ร้าย, เลวมาก
ดุร้าย (v.) wicked See also: bad, low, evil Syn. เลวทราม, เลวร้าย, ชั่ว, ชั่วช้า, โหดเหี้ยม, ทราม, ต่ำช้า, ร้าย, เลวมาก
ประดาษ (adj.) wicked See also: bad, evil, base Syn. สามัญ, ต่ำช้า
อุบาทว์ (adj.) wicked See also: evil Syn. อัปรีย์, จัญไร Ops. มงคล, ดีงาม
เลวมาก (v.) wicked See also: bad, low, evil Syn. เลวทราม, เลวร้าย, ดุร้าย, ชั่ว, ชั่วช้า, โหดเหี้ยม, ทราม, ต่ำช้า, ร้าย
ใจชั่ว (adj.) wicked See also: evil, immoral, ungodly, bad, depraved Syn. จิตใจต่ำทราม
ใจบาป (adj.) wicked See also: evil, immoral, ungodly, bad, depraved Syn. ใจชั่ว, จิตใจต่ำทราม
ความคิดต่ำ (n.) wicked idea See also: low intellect, evil intellect Syn. ปัญญาเลว, ปัญญาชั่ว, โง่เขลา
ทาสปัญญา (n.) wicked idea See also: low intellect, evil intellect Syn. ความคิดต่ำ, ปัญญาเลว, ปัญญาชั่ว, โง่เขลา
ปัญญาชั่ว (n.) wicked idea See also: low intellect, evil intellect Syn. ความคิดต่ำ, ปัญญาเลว, โง่เขลา
ปัญญาเลว (n.) wicked idea See also: low intellect, evil intellect Syn. ความคิดต่ำ, ปัญญาชั่ว, โง่เขลา
คนชั่ว (n.) wicked person See also: bad person, bastard, brat Syn. คนเลว, คนทราม, คนโฉด Ops. คนดี
คนชั่ว (n.) wicked person See also: bad person, bastard, brat Syn. คนเลว, คนทราม, คนโฉด Ops. คนดี
คนทราม (n.) wicked person See also: bad person, bastard, brat Syn. คนเลว, คนชั่ว
คนทราม (n.) wicked person See also: bad person, bastard, brat Syn. คนเลว, คนโฉด Ops. คนดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They're full of wicked wiles.พวกเขากำลังเต็มรูปแบบของยา ที่ชั่วร้าย
What are wicked wiles?อะไรคือความชั่วร้ายมายา?
On Thursday night they serve a wicked pepper steak.เมื่อคืนวันพฤหัสพวกเขาเสิร์ฟเนื้อพริกไทยแย่มาก
That's where we landed on the Wicked Witch of the East.นั่นล่ะที่เราร่อนลงทับแม่มดแห่งทิศตะวันออก
She treats me like a wicked stepmother in a fairy story no matter what I say.แกทำอย่างกับฉันเป็นแม่เลี้ยงที่ร้ายกาจ / ในนิทาน ไม่ว่าฉันจะพูดอะไร
You think I speak from wicked selfishness?เธอคิดว่าพี่พูดเช่นนี้ เพราะความห่วงแหนในตัวเขาหรือ
She was a wild, wicked slip of a girl.หล่อนบ้าระห่ำ และซุกซน
F.D.A. decision, wicked bad news.อาหารและยา ซึ่งผมว่าเป็นข่าวร้าย
Are all of the wicked men just in Germany?คนร้าย ๆ อยู่ที่เยอรมันเท่านั้นหรือ
Wouldn't that be nice if all the wicked men were on the battlefields of France?คงจะดีไม่น้อย ถ้าคนร้าย ๆ ทั้งหมดจะอยู่ ในสนามรบที่ฝรั่งเศส
"I have seen wicked men and fools, a great many of both and I believe they both get paid in the end.ฉันเห็นทั้งตัวโกงและตัวตลก เห็นมาเยอะเลยล่ะ และฉันเชื่อว่าทั้งคู่ได้รับเงินในตอนจบ
I see old house, black, wicked house.ฉันจำบ้านหลังนึงได้ บ้านสีดำ น่ากลัว

wicked ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心怀叵测[xīn huái pǒ cè, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄞˊ ㄆㄛˇ ㄘㄜˋ, 心怀叵测 / 心懷叵測] concealing wicked intentions (成语 saw); malicious; to prod sly
害人精[hài rén jīng, ㄏㄞˋ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥ, 害人精] goblin that kills or harms people; fig. wicked scoundrel; terrible pest
奸险[jiān xiǎn, ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄢˇ, 奸险 / 奸險] malicious; treacherous; wicked and crafty
邪念[xié niàn, ㄒㄧㄝˊ ㄋㄧㄢˋ, 邪念] wicked idea; evil thought; evil desire
[diāo, ㄉㄧㄠ, 刁] artful; wicked; surname Diao
[è, ㄜˋ, 恶 / 惡] evil; vice; wicked; malevolent; malignant; pernicious; fierce
恶性[è xìng, ㄜˋ ㄒㄧㄥˋ, 恶性 / 惡性] malignant; wicked; vicious (circle); producing evil; rapid (decline); runaway (inflation)
邪恶[xié è, ㄒㄧㄝˊ ㄜˋ, 邪恶 / 邪惡] sinister; vicious; wicked; evil
丧德[sàng dé, ㄙㄤˋ ㄉㄜˊ, 丧德 / 喪德] wicked; offending morality
恶德[è dé, ㄜˋ ㄉㄜˊ, 恶德 / 惡德] wickedness; evil behavior

wicked ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
姦悪;奸悪[かんあく, kan'aku] (adj-na,n) (1) wickedness; (2) wicked person
底意地が悪い[そこいじがわるい, sokoijigawarui] (exp,adj-i) malicious (at heart); spiteful; wicked
悪を懲らす[あくをこらす, akuwokorasu] (exp,v5s) to punish the wicked
悪人[あくにん, akunin] (n,adj-no) bad person; villain; scoundrel; wrongdoer; wicked person; (P)
悪女[あくじょ, akujo] (n) wicked or ugly woman; (P)
悪婦[あくふ, akufu] (n) wicked woman
毒舌[どくぜつ, dokuzetsu] (n,adj-no) wicked tongue; abusive language; (P)
牛鬼蛇神[ぎゅうきだしん, gyuukidashin] (n,adj-no) wicked and perverse; weird and incoherent
邪念[じゃねん, janen] (n) wicked thought; wicked mind
凶;兇[きょう, kyou] (n) (1) bad luck; bad fortune; (2) evil; wickedness
卑陋[ひろう, hirou] (adj-na,n) low rank; wickedness; vulgarity
悪事[あくじ, akuji] (n) evil deed; crime; wickedness; (P)
悪行[あくぎょう;あっこう, akugyou ; akkou] (n) misdeed; wrongdoing; wickedness
曲事[くせごと, kusegoto] (n) wickedness; injustice
曲悪[きょくあく, kyokuaku] (n) wickedness
極道;獄道[ごくどう, gokudou] (adj-na) (1) wicked; evil; profligate; immoral; (n) (2) wickedness; evildoing; (3) (See やくざ) organized crime; yakuza; underworld
横様[よこざま;よこさま, yokozama ; yokosama] (adj-na,n) wickedness; sideways; unreasonable
横道[よこみち, yokomichi] (n) wickedness; evil; iniquity; wrongness
禍;曲[まが, maga] (n) (arch) wickedness; evil; calamity; disaster

wicked ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอ้ชาติหมา[n. exp.] (ai chāt mā) EN: wicked person ; bad person ; bastard ; brat ; son of a bitch ; You bastard! FR: fils de pute [m] (vulg.) ; fils de chienne [m] (vulg.)
อัปรีย์[adj.] (apprī) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious ; vile FR: maudit ; méprisable ; diabolique
บาปกรรม[n.] (bāpkam) EN: wicked ; sinful ; not right FR:
บาปหนา[adj.] (bāpnā) EN: sinful ; godless ; wicked FR: impie ; mauvais
ชาติหมา[n. exp.] (chāt mā) EN: wicked person ; bad person ; bastard ; brat ; son of a bitch ; You bastard! FR: fils de pute [m] (vulg.) ; fils de chienne [m] (vulg.)
โฉด[adj.] (chōt) EN: mad ; bad ; evil ; wicked ; extremely evil ; absolutely vicious FR: méchant ; mauvais
ชั่ว[adj.] (chūa) EN: bad ; evil ; ill ; wicked ; mean FR: méchant ; mauvais ; malade
ชั่วช้า[adj.] (chūachā) EN: wicked ; evil ; vicious ; nefarious FR: barbare
ชั่วช้าอาธรรม์[adj.] (chūachā āth) EN: evil ; wicked FR:
ชั่วร้าย[adj.] (chūarāi) EN: wicked ; bad ; low ; evil ; sinful FR: méchant ; malveillant
ดุร้าย[adj.] (durāi) EN: fierce ; savage ; ferocious ; vicious ; brutal ; wild ; aggressive ; wicked FR: féroce ; cruel ; méchant
ใจบาป[adj.] (jaibāp) EN: wicked FR:
ใจบาปหยาบช้า[adj.] (jaibāpyāpch) EN: wicked FR:
ใจดำ[adj.] (jaidam) EN: black-hearted ; cruel ; wicked ; merciless ; unsympathetic ; pitilessmean ; unkind ; heartless FR: méchant ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre ; insensible ; cruel ; diabolique ; impitoyable ; sans pitié
ใจร้าย[adj.] (jairāi) EN: evil-minded ; cruel ; wicked ; merciless ; pitiless ; vicious ; heartless ; unkind ; mean FR: mauvais ; méchant
ใจทมิฬ[adj.] (jaithamin) EN: wicked FR:
จัณฑ์[adj.] (jan) EN: wicked ; vicious FR:
จัญไร[adj.] (janrai) EN: horrid ; cursed ; damned ; wicked ; evil FR: maudit ; damné ; ignoble ; diabolique ; mauvais
จัณฑ-[pref.] (jantha-) EN: wicked ; vicious FR:
กลี[n.] (kalī) EN: wicked things ; evil ; plague ; pestilence ; plague of livestock FR:
ขี้ถัง[adj.] (khīthang) EN: bad ; wicked ; low-down FR:
คิดร้าย[v. exp.] (khit rāi) EN: have malice ; have wicked intentions ; harbour evil designings ; harbour evil thoughts ; intend to do harm FR: être animé de mauvaises intentions ; penser à mal
คนชั่ว[n. exp.] (khon chūa) EN: wicked person ; scoundrel FR: méchante personne [f]
คนทราม[n. exp.] (khon sām) EN: wicked person FR:
ความคิดจัญไร[n. exp.] (khwāmkhit j) EN: wicked idea FR: idée diabolique [f]
กระลี[n.] (kralī) EN: bad thing ; wicked things FR:
เลว[adj.] (lēo) EN: bad ; evil ; vile ; wicked ; base FR: mauvais ; vilain ; vil ; infâme ; méchant
เลวทราม[adj.] (lēo sām) EN: bad ; evil ; wicked ; base ; vicious ; abominable ; detestable ; vile FR: ignoble ; sordide ; abject ; vil
ปัญญาชั่ว[n. exp.] (panyā chūa) EN: wicked idea FR:
ปัญญาเลว[n. exp.] (panyā lēo) EN: wicked idea FR:
พาล[adj.] (phān) EN: bad ; wicked ; quarrelsome ; troublemaking ; mean FR: méchant ; agressif
ร้าย[adj.] (rāi) EN: bad ; evil ; ill ; fierce ; dangerous ; wicked ; vicious ; malicious ; terrible FR: mauvais ; néfaste ; nocif ; terrible ; méchant ; cruel ; féroce ; malfaisant ; vilain
ต่ำช้า[adj.] (tamchā) EN: base ; low ; ignoble ; vile ; mean ; base ; despicable ; vicious ; villainous ; wicked FR: méprisable ; ignoble ; abject
ต่ำทราม[adj.] (tam sām) EN: depraved ; wicked ; evil ; vicious ; vile ; despicable ; dirty FR:
ถ่อย[adj.] (thǿi) EN: despicable ; vile ; low ; base ; bad ; mean ; coarse ; crude ; dirty ; contemptible ; wicked FR: méprisable ; abject ; grivois ; paillard ; gras
ทรชาติ[n.] (thørachāt) EN: wicked race FR:
ทรชน ; ทุรชน[n.] (thørachon ;) EN: evildoer ; wicked man ; ruffian ; criminal ; knave ; rascal ; hooligan ; villain FR: canaille [f]
ทุ[adj.] (thu ) EN: bad ; evil ; immoral ; wrong ; wicked ; ill- (pref.) FR: méchant ; mauvais ; malveillant ; immoral
ทุรชน = ทรชน[n.] (thurachon =) EN: evildoer ; wicked man ; ruffian ; criminal ; knave ; rascal ; hooligan ; villain FR: canaille [f]
อุบาทว์[adj.] (ubāt) EN: wicked ; evil ; hellish ; devilish ; ferocious FR: démoniaque ; diabolique ; maléfique ; féroce

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wicked
Back to top