ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vile

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vile*, -vile-

vile ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vile (adj.) เลวทราม See also: ชั่วร้าย, เลว Syn. despicable, wicked
vile (adj.) ไร้ค่า See also: ไม่มีค่า Syn. worthless, loathsome, foul
vilely (adv.) อย่างชั่วร้าย Syn. viciouly
vilely (adv.) อย่างโหดร้าย See also: อย่างชั่วช้า, อย่างเลวทราม Syn. sinfully, viciously Ops. morally, righteously, virtuously
vileness (n.) ความเลวร้าย See also: ความต่ำช้า Syn. turpitude, lewdness
English-Thai: HOPE Dictionary
vile(ไวล์) adj. เลว,เลวร้าย,ร้าย,ชั่วร้าย,ชั่วช้า,เลวทราม,สถุล,สกปรก,โสโครก,ชั้นต่ำ,มีค่าต่ำ, See also: vilely adv., Syn. evil,corrupt,vicious
English-Thai: Nontri Dictionary
vile(adj) สารเลว,เลวทราม,ต่ำช้า,สามานย์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระยำตำบอน (adv.) vilely See also: devilishly Syn. เลวทราม, ชั่วช้า, ต่ำช้า, ระยำ
ด่าตอบกัน (v.) revile See also: condemn, rebuke, reprove, hurl, curse Syn. ด่า, ด่าว่า, ดุด่า, บริภาษ
ด่าทอ (v.) revile See also: condemn, rebuke, reprove, hurl, curse Syn. ด่า, ด่าตอบกัน, ด่าว่า, ดุด่า, บริภาษ
บริภาษ (v.) revile See also: condemn, rebuke, reprove, hurl, curse Syn. ด่า, ด่าตอบกัน, ด่าว่า, ดุด่า
บัตรเบ่ง (n.) privilege See also: special privilege
บัตรแข็ง (n.) privilege See also: special privilege Syn. บัตรเบ่ง
สิทธิประโยชน์ (n.) privilege See also: right, advantage, concession, prerogative
สิทธิพิเศษ (n.) privilege See also: prerogative, perquisite
อภิสิทธิ์ (n.) privilege See also: prerogative Syn. สิทธิพิเศษ
เอกสิทธิ์ (n.) privilege See also: prerogative, perquisite, perk Syn. สิทธิพิเศษ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Callin' me baby killer and all kinds of vile crap!เรียกผมว่านักฆ่าเบบีและทุกชนิดของอึ
That's Sultan Vile Betrayer to you.สุลต่านนั่นตังหาก ที่ทรยศเจ้า
"whose vile existence contaminated time itself...จะสืบเชื้อสายต่อรุ่นนึงสู่อีกรุ่น ตามระยะเวลาของมันเอง
There was a moment... when I used to blame everything and everyone... for all the pain and suffering... and vile things that happened to me... that I saw happen to my people.มันเป็นช่วงเวลาที่... . ฉันเคยโทษทุกๆ สิ่ง / และทุกๆ คน
You know, you're not as vile as I thought you were.รู้มั้ย นายไม่ได้ป่าเถื่อน เหมือนที่ฉันเคยคิดเท่าไหร่เลย
You know, you're not as vile as I thought you were.รู้มั้ย? นายไม่ได้ ป่าเถื่อนอย่างที่ฉันเคยคิด
Augustus Gloop, so big and vile So greedy, foul and infantileออกัสตัส กลูป ช่างตัวใหญ่และน่ารังเกียจ ช่างละโมภ สกปรก และก็ปัญญาอ่อน
And worse, I made him a vile promise...ที่แย่กว่า คือไปให้สัญญาหลอกๆ กับเขา
It's 'cause we're all vile sinners. God made Jesus die.ที่นี้นายก็จะเป็นคนที่วิ่งเร็วที่สุดในชั้นแล้วใช่ม้า.
Do take care, Senator. The Hutts are vile gangsters.ระวังตัวด้วย ท่านวุฒิฯ พวกฮัตต์เป็นอันธพาลตัวร้าย
Meanwhile, R2-D2 has fallen into the hands of a vile droid smuggler and is on his way to General Grievous who will surely plunder the Republic secrets hidden within him.ในขณะเดียวกัน อาร์ทู-ดีทูได้ตกไปอยู่ในมือ ของพ่อค้าดรอยด์จอมโฉด ก่อนจะถูกส่งต่อไปยังนายพลกรีวัส ผู้ซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถล้วงความลับของสาธารณรัฐ
You, vile two-faced faggot!ตลบตะแลงเก่งนักใช่ไหม

vile ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恶人[è rén, ㄜˋ ㄖㄣˊ, 恶人 / 惡人] evil person; vile creature; ugly man
业障[yè zhàng, ㄧㄝˋ ㄓㄤˋ, 业障 / 業障] retribution (for sins of a previous incarnation); evil creature (preventing a Buddhist monk from progressing to enlightenment); vile spawn; filthy lucre (i.e. money); fig. term of abuse for younger generation
卑鄙龌龊[bēi bǐ wò chuò, ㄅㄟ ㄅㄧˇ ㄨㄛˋ ㄔㄨㄛˋ, 卑鄙龌龊 / 卑鄙齷齪] sordid and contemptible (成语 saw); vile and repulsive (esp. character or action)
卑陋龌龊[bēi lòu wò chuò, ㄅㄟ ㄌㄡˋ ㄨㄛˋ ㄔㄨㄛˋ, 卑陋龌龊 / 卑陋齷齪] sordid and contemptible (成语 saw); vile and repulsive (esp. character or action)
卑躬屈节[bēi gōng qū jié, ㄅㄟ ㄍㄨㄥ ㄑㄩ ㄐㄧㄝˊ, 卑躬屈节 / 卑躬屈節] bow and scrape; cringe; act servilely
分享[fēn xiǎng, ㄈㄣ ㄒㄧㄤˇ, 分享] to share (joys, benefits, privileges etc) with others; to get one's share; to divide out; to partake
享有[xiǎng yǒu, ㄒㄧㄤˇ ㄧㄡˇ, 享有] enjoy (rights, privileges etc)
可恶[kě wù, ㄎㄜˇ ˋ, 可恶 / 可惡] repulsive; vile; hateful; abominable
不亢不卑[bù kàng bù bēi, ㄅㄨˋ ㄎㄤˋ ㄅㄨˋ ㄅㄟ, 不亢不卑] neither haughty nor humble; neither overbearing nor servile; neither supercilious nor obsequious
不卑不亢[bù bēi bù kàng, ㄅㄨˋ ㄅㄟ ㄅㄨˋ ㄎㄤˋ, 不卑不亢] (saying) neither servile nor overbearing; neither obsequious nor supercilious
特权[tè quán, ㄊㄜˋ ㄑㄩㄢˊ, 特权 / 特權] prerogative; privilege; privileged
权利[quán lì, ㄑㄩㄢˊ ㄌㄧˋ, 权利 / 權利] power; right; privilege
特免[tè miǎn, ㄊㄜˋ ㄇㄧㄢˇ, 特免] special exemption; privilege
特惠[tè huì, ㄊㄜˋ ㄏㄨㄟˋ, 特惠] special privilege; favorable (terms); discount (price); preferential (treatment); ex gratia (payment)
低三下四[dī sān xià sì, ㄉㄧ ㄙㄢ ㄒㄧㄚˋ ㄙˋ, 低三下四] servile
奴颜婢膝[nú yán bì xī, ㄋㄨˊ ㄧㄢˊ ㄅㄧˋ ㄒㄧ, 奴颜婢膝 / 奴顏婢膝] servile and bending the knee (成语 saw); fawning; bending and scraping to curry favor
恶劣[è liè, ㄜˋ ㄌㄧㄝˋ, 恶劣 / 惡劣] vile; nasty; of very poor quality

vile ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
火車[かしゃ, kasha] (n) (1) {Buddh} fiery chariot; (2) kasha (mythical beast said to devour dead bodies); (3) (in China) train (i.e. steam locomotive); (4) (abbr) (arch) (See 火車婆) vile old hag
いじいじ[, ijiiji] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) reserved; timid; servile; (2) unable to be honest; perverse
させて頂く[させていただく, saseteitadaku] (exp,v5k) (hum) to have the privilege of doing
ぺこぺこ[, pekopeko] (adj-na) (1) (on-mim) very hungry; starving; famished; (adv-to,adv,vs) (2) (on-mim) fawning; being obsequious; being servile; kowtowing; cringing; (3) (on-mim) giving in; being dented; (P)
中今[なかいま, nakaima] (n) (arch) the present (esp. as a privileged moment in eternity)
令色[れいしょく, reishoku] (n) servile looks
光栄[こうえい, kouei] (adj-na,n) honour; honor; glory; privilege; (P)
前官礼遇[ぜんかんれいぐう, zenkanreiguu] (n) (being granted) the privileges of one's former (official) post
卑しい(P);賤しい[いやしい, iyashii] (adj-i) (1) lowborn; humble; lowly; (2) vulgar; coarse; crude; mean; base; vile; (3) shabby; (4) greedy; gluttonous; avaricious; (P)
奴隷根性[どれいこんじょう, doreikonjou] (n) servile character (disposition)
屈従[くつじゅう, kutsujuu] (n,vs) servile submission; subservience
帯刀御免[たいとうごめん, taitougomen] (n) a non-samurai being granted the privilege of wearing a sword (during the Edo period)
御目見得;お目見得;お目見え;御目見[おめみえ, omemie] (n,vs) (1) (the privilege to have) an audience (with one's lord, a dignitary, etc.); interview (with one's superior); (2) one's debut (first) appearance; debut (of a new product, work of art, actor, etc.); (3) trial service (of a servant)
恩典[おんてん, onten] (n) favour; favor; act of grace; special privilege
恵まれた人人;恵まれた人々[めぐまれたひとびと, megumaretahitobito] (n) blessed people; favored (privileged) people (favoured)
権利[けんり, kenri] (n) right; privilege; (P)
漫罵[まんば, manba] (n,vs) revilement; derision
特典[とくてん, tokuten] (n) special favor; special favour; privilege; (P)
特権[とっけん, tokken] (n,adj-no) privilege; special right; (P)
特権グループ[とっけんグループ, tokken guru-pu] (n) {comp} privileged groups
特権ユーザ[とっけんユーザ, tokken yu-za] (n) {comp} privileged user; super user
特権命令[とっけんめいれい, tokkenmeirei] (n) {comp} privileged instruction
特権属性証明[とっけんぞくせいしょうめい, tokkenzokuseishoumei] (n) {comp} Privilege-Attribute-Certificate
特権階級[とっけんかいきゅう, tokkenkaikyuu] (n) privileged class
議員特権[ぎいんとっけん, giintokken] (n) parliamentary privilege
賓客[ひんきゃく(P);ひんかく, hinkyaku (P); hinkaku] (n) guest of honour; guest of honor; privileged guest; visitor; (P)
追従[ついじゅう, tsuijuu] (n,vs) following (e.g. someone's opinion); being servile to; adherence; compliance; emulation; mimicking; servility
追従外交[ついしょうがいこう, tsuishougaikou] (n) sycophantic diplomacy; servile diplomacy
追従笑い[ついしょうわらい, tsuishouwarai] (n) servile smile; sycophantic smile; servile laugh; sycophantic laugh
適切な権限[てきせつなけんげん, tekisetsunakengen] (n) {comp} appropriate priviledges
Japanese-English: COMDICT Dictionary
特権[とっけん, tokken] privilege
特権グループ[とっけんグループ, tokken guru-pu] privileged groups
特権ユーザ[とっけんユーザ, tokken yu-za] privileged user, super user
特権命令[とっけんめいれい, tokkenmeirei] privileged instruction
特権属性証明[とっけんぞくせいしょうめい, tokkenzokuseishoumei] Privilege-Attribute-Certificate
適切な権限[てきせつなけんげん, tekisetsunakengen] appropriate priviledges

vile ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัปรีย์[adj.] (apprī) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious ; vile FR: maudit ; méprisable ; diabolique
ใจต่ำ[adj.] (jaitam) EN: mean ; mean-spirited ; vile FR:
เลว[adj.] (lēo) EN: bad ; evil ; vile ; wicked ; base FR: mauvais ; vilain ; vil ; infâme ; méchant
เลวทราม[adj.] (lēo sām) EN: bad ; evil ; wicked ; base ; vicious ; abominable ; detestable ; vile FR: ignoble ; sordide ; abject ; vil
ระยำ[adj.] (rayam) EN: despicable ; vile ; villainous ; detestable ; low FR: maudit ; damné
สามหาว[adj.] (sāmhāo) EN: abusive ; vile ; vituperative ; brash ; rampant FR: grossier ; vulgaire
ต่ำช้า[adj.] (tamchā) EN: base ; low ; ignoble ; vile ; mean ; base ; despicable ; vicious ; villainous ; wicked FR: méprisable ; ignoble ; abject
ต่ำทราม[adj.] (tam sām) EN: depraved ; wicked ; evil ; vicious ; vile ; despicable ; dirty FR:
ถ่อย[adj.] (thǿi) EN: despicable ; vile ; low ; base ; bad ; mean ; coarse ; crude ; dirty ; contemptible ; wicked FR: méprisable ; abject ; grivois ; paillard ; gras
อนุโมทนาบัตร[n.] (anumōthanāb) EN: donation receipt ; testimonial ; prerogative ; privilege FR:
อภิสิทธิ์[n.] (aphisit) EN: privilege ; prerogative FR: privilège [m] ; prérogative [f]
อภิสิทธิ์ชน[n. exp.] (aphisit cho) EN: privileged person FR:
อารยะขัดขืน[n. exp.] (āraya khatk) EN: civil disobedience FR: désobéissance civile [f]
บัตรเบ่ง[n. exp.] (bat beng) EN: privilege FR:
บัตรแข็ง[n. exp.] (bat khaeng) EN: privilege ; special privilege FR:
บริภาษ[v.] (børiphāt) EN: criticize ; condemn ; revile ; reprove ; censure ; reprimand ; admonish ; scold ; severely criticize FR: critiquer ; condamner ; reprocher
ด่า[v.] (dā) EN: condemn ; rebuke ; criticize ; reprove ; scold ; attack ; revile FR: critiquer ; réprouver ; condamner ; fustiger ; vilipender (litt.)
ด่าทอ[v.] (dāthø) EN: revile ; condemn ; rebuke ; reprove ; hurl ; curse ; have an argument ; have an altercation FR: gronder ; réprimander
ด้อยโอกาส[adj.] (dǿi ōkāt) EN: disadvantaged ; underprivileged FR:
เอกสิทธิ์[n.] (ēkkasit) EN: privilege ; prerogative ; perquisite ; perk ; monopoly FR: privilège [m] ; prérogative [f] ; avantage [m] ; monopole [m]
เอกสิทธิ์ทางการเงิน[n. exp.] (ēkkasit thā) EN: financial privilege FR:
การบินพลเรือน[n. exp.] (kān bin pho) EN: civil aviation FR: aviation civile [f]
การใช้เอกสิทธิ์โดยมิชอบ[n. exp.] (kān chai ēk) EN: abuse of privilege FR: abus de privilège [m]
การดื้อแพ่งต่อกฎหมาย[n. exp.] (kān deūphae) EN: civil disobedience FR: désobéissance civile [f]
การฟ้องคดีแพ่ง[n. exp.] (kān føng kh) EN: civil action ; civil suit FR: action civile [f]
ข้อได้เปรียบ[n. exp.] (khø dāiprīe) EN: advantage ; edge ; privilege FR: avantage [m]
ค่อนขอด[v.] (khǿnkhøt) EN: be sarcastic ; lure ; carp ; complain ; cavil ; criticize ; ridicule ; revile ; satirize ; disparage FR: se moquer ; dire du mal
ความเลวร้าย[n.] (khwām lēorā) EN: vileness FR:
ความต่ำช้า[n.] (khwām tamch) EN: wickedness ; vileness FR:
ก่นโคตร[v.] (konkhōt) EN: revile one's forebears ; reproach one's ancestors FR:
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง[n. exp.] (kotmāi with) EN: civil procedure code ; civil procedure law ; law of civil procedures FR: code de procédure civile [f]
เนรคุณ[v.] (nērakhun) EN: be ungrateful ; go against ; betray ; revile ; be thankless FR:
หนูพุกเล็ก[n. exp.] (nū phuk lek) EN: Bandicota savilei FR: Bandicota savilei
พระราชเอกสิทธิ์[n. exp.] (phrarātcha-) EN: royal privilege FR:
ผู้ด้อยโอกาส[n. exp.] (phū dǿi ōkā) EN: underprivileged FR:
ประชาสังคม[n. exp.] (prachā sang) EN: civil society FR: société civile [f]
ประจบ[v.] (prajop) EN: curry favour with (s.o.) ; fawn on ; by sycophantic ; play the toady ; ingratiate oneself with ; make up to ; flatter FR: chercher à gagner les faveurs (de qqn.) ; faire la fête à qqn. ; flatter ; flatter servilement ; lécher les bottes (fam.) ; être obséquieux ; flagorner (litt.) ; se faire bien voir de qqn. ; passer de la pommade à qqn. (fam.) ; faire du plat à qqn.
ปรุงรสเผ็ด[adj.] (prung rot p) EN: deviled FR:
สบถ[v.] (sabot) EN: swear ; curse ; abuse ; revile ; imprecate FR:
สังคมพลเรือน[n. exp.] (sangkhom ph) EN: civil society FR: société civile [f]

vile ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Privilegienmissbrauch {m}breach of privilege
Nörgler {m}caviler
Luftschutz {m} | ziviler Luftschutzair-raid protection | civil air defence; civil air defense [Am.]
Einwand {m} der Wahrung berechtigter Interessenplea of justification and privilege
privilegiert {adj} | privilegierter | am privilegiertestenprivileged | more privileged | most privileged
Vorrecht {n}; Privileg
unterprivilegiert; underprivileged {adj}underprivileged
Untertanengeist {m}servile spirit; subservient spirit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vile
Back to top