ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

viciousness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *viciousness*, -viciousness-

viciousness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
viciousness (n.) ความชั่วร้าย See also: ความโหดร้าย Syn. cruelty, malice
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
...the Myers family, and was described by police as Manson-like in its viciousness, and more horrific than anything Hollywood could imagine.และจากการชี้แจงของตำรวจ ถึงการกระทำอันเลวร้าย และน่ากลัวยิ่งกว่าสิ่งใด ที่แม้แต่ฮอลลีวู๊ดก็ไม่อาจคิดได้

viciousness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความชั่วร้าย[n.] (khwām chūar) EN: malignance ; vice ; wickedness ; viciousness ; atrocity ; evilness ; harm ; badness ; enormity FR: méchanceté [f] ; malveillance [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า viciousness
Back to top