ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

virtuously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *virtuously*, -virtuously-

virtuously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
virtuously (adv.) อย่างมีศีลธรรม See also: อย่างเที่ยงธรรม

virtuously ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
tugendhaft {adv}virtuously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า virtuously
Back to top