ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

morally

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *morally*, -morally-

morally ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
morally (adv.) อย่างถูกทำนองคลองธรรม See also: อย่างดีงาม, อย่างมีศีลธรรม, อย่างถูกศีลธรรม Syn. honestly, honorably, uprightly Ops. wrongly, dishonorably
morally (adv.) ทางศีลธรรม Syn. conscientiously, truthfully
English-Thai: Nontri Dictionary
morally(adv) ในทางศีลธรรม,ทางจรรยา,ในทางใจ,แท้ๆ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขัด (v.) act immorally See also: contravene, be incompatible with, be immoral Syn. ขัดแย้ง, แย้ง Ops. ยอมตาม, ทำตาม, เห็นด้วย
ตีกิน (v.) take advantage immorally See also: snatch away the prize
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The content of that message is morally ambiguous at best.ปัญหาของฉันคือ: เนื้อหาของข้อความที่ไม่ชัดเจน ทางศีลธรรมที่ดีที่สุด
Does that mean I'm morally obligated to burn that lady's outfit?หมายความว่าชั้นทำถูกแล้ว ที่เผาเสื้อผ้านังพวกนั้นหรอ?
Bob is morally gray at best.บ็อบ เป็นพวกศีลธรรมแบบเทาๆ
Now, you'II be asked to do things that fall in the morally gray territory.ผมพอใจกับศีลธรรมสีเทา
I'm comfortable with morally gray.นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราทำมันที่นี่ เก็บรักษาไว้เป็นความลับสำหรับพวกเรา
I happen to think judging an entire group of people based on the actions of a few individuals within that group is morally wrong.ฉันแค่คิดว่าเราไม่ควรตัดสินคนที่ชาติพันธุ์ เพราะการกระทำผิดของคนไม่กี่คน
It's the word of God, not some morally questionable novel you give us a pop quiz on.ไม่สมควรที่จะนำถ้อยคำพระเจ้า มาคุยสนุกปากเหมือนนิยายทั่วไป
So don't you dare get morally superior on me.ฉะนั้นคุณก็ไม่ได้ดีเด่ไปกว่าฉันหรอกนะ.
I've always been comfortable with morally gray.ผมไม่อึดอัดกับศีลธรรมแบบสีเทาๆ
Not to mention stunningly handsome, morally sound. He's a surgeon.ไม่เพียงแค่หล่อกิ๊ก น้ำเสียงนุ่มนวล เขายังเป็นศัลยแพทย์ด้วย
That I have been fornicating with a morally bankrupt weasel.ที่ว่าฉันได้สมสู่ กับตัววีเซิลล้มละลายแบบคุณ
"sinful pleasure would be morally no differentความสุขที่เปื้อนบาปนั้นหาได้ต่างจาก

morally ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
淫贱[yín jiàn, ˊ ㄐㄧㄢˋ, 淫贱 / 淫賤] morally loose, lewd and low, lascivious and mean; wanton

morally ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンガージュマンの文学[アンガージュマンのぶんがく, anga-juman nobungaku] (n) (See アンガージュマン) literature politically or morally comitted to a cause
不徳の致すところ[ふとくのいたすところ, futokunoitasutokoro] (exp) (with an apologetic tone) undesirable state brought about by (my) lack of virtue; feeling morally responsible; mea culpa
全人[ぜんじん, zenjin] (n) saint; person well-balanced morally and intellectually; (P)
濫りがましい;猥りがましい;妄りがましい(oK)[みだりがましい, midarigamashii] (adj-i) morally corrupt
腐る[くさる, kusaru] (v5r,vi) (1) to rot; to go bad; to decay; to spoil; to fester; to decompose; to turn sour (e.g. milk); (2) to corrode; to weather; to crumble; (3) to become useless; to blunt; to weaken (from lack of practice); (4) to become depraved; to be degenerate; to be morally bankrupt; to be corrupt; (5) (See 気が腐る・きがくさる) to be depressed; to be dispirited; to feel discouraged; to feel down; (suf,v5r) (6) (uk) (ksb
道徳上[どうとくじょう, doutokujou] (n) morally; from the moral point of view

morally ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผิดผี[v.] (phitphī) EN: be offensive to the spirits ; violate custom ; go against a tradition ; violate tradition ; violate a convention ; do sth morally wrong FR:
เที่ยงธรรม[adv.] (thīengtham) EN: fairly ; impartially ; equitably ; righteously ; unbiasedly ; uprightly ; morally ; dispassionately ; justly FR: équitablement ; impartialement
ผิดศีลธรรม[adv.] (phit sīntha) EN: immorally FR:
ต่ำช้า[adv.] (tamchā) EN: basely ; immorally ; badly FR:
ตีกิน[v.] (tīkin) EN: take advantage ; take advantage immorally ; grab ; take unfair advantage of FR:

morally ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
moralisch {adv} | moralisch verdorbenmorally | morally corrupt
amoralisch {adv}amorally
sittenstreng {adj}morally strict; puritanical
unmoralisch {adv}immorally

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า morally
Back to top