ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bastard

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bastard*, -bastard-

bastard ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bastard (adj.) นอกสมรส Syn. illegitimate
bastard (n.) ลูกนอกสมรส (ไม่สุภาพ) Syn. illegitimate child
bastardise (vt.) ทำให้มีด้อยลง (คำไม่เป็นทางการ) See also: ดัดแปลง (จนคุณภาพต่างจากของเดิม) Syn. debauch Ops. improve
bastardize (vt.) ทำให้ด้อยลง (คำไม่เป็นทางการ) See also: ดัดแปลง (จนคุณภาพต่างจากของเดิม) Syn. debauch Ops. improve
bastardy (n.) ลูกนอกสมรส (คำโบราณ) See also: ลูกที่เกิดจากพ่อแม่ที่ไม่ได้แต่งงานกัน Syn. illegitimate child
English-Thai: HOPE Dictionary
bastard(แบส'เทิร์ด) n. ลูกไม่มีพ่อ,ลูกนอกกฎหมาย,พันทาง,สิ่งสารเลว,สิ่งปลอมแปลง,วายร้าย,อ้ายชั่ว adj. เกิดแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมาย,ผิดปกติ,พิกล,เลว,ปลอม,เชื่อถือไม่ได้,ทำให้ผิดกฎหมาย), See also: bastardly adj. ดูbastard bastardy n. ดูbastard
English-Thai: Nontri Dictionary
bastard(adj) ที่ไม่ถูกกฎหมาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bastardบุตรนอกสมรส, ลูกไม่มีพ่อ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บุตรนอกสมรส (n.) bastard Syn. ลูกนอกสมรส
ไอ้เลว (n.) bastard
ไอ้เวร (n.) bastard Syn. ไอ้เลว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One bastard goes in another comes out.ไอ้เลวตัวหนึ่งเข้าไป อีกตัวก็ออกมา
The little bastard shot me in the ass!ไอ้เด็กเปรตนั่นยิงเข้าที่ก้นฉัน
I don't know what that bastard shark's going to do with it.ผมไม่รู้เหมือนกันว่า ฉลามจะทําอะไรกับมัน
Reggie's the last he'll ever get... 'cause we're gonna run that tall bastard straight down to hell.เร็จจี้จะเป็นรายสุดท้าย เราจะต้องส่งไอ้โย่งเปรตนั่นลงนรกไปซะ
Until the poor bastard is reduced to a quivering, wasted piece of jelly.จนกว่าไอ้สารเลวนั่น กลายเป็นเจลลี่ห่วยๆ ที่สั่นระริก
Yep. He kicked the poor bastard right in the throat.อ้อ เขาเตะขวาไอ้ที่ไม่ดีในลำคอ
This bastard tried to destroy me tonight. But he failed!ไอ้สารเลวนั่นมันพยายามถล่มเราNแต่มันก็พลาด
If we're gonna go, I would crave to take that bastard with us!ถ้าจะตาย ฉันขอลากไอ้สารเลวนั้นไปด้วย
He seen this girl, in a red dress, and the dumb bastard that he is, he just...เขาเห็นผู้หญิง ใส่ชุดแดง แล้วเขาก็โง่ เขาแค่...
That bastard stole my gun. It ain't in my bunk.ไอ้นั่นขโมยปืนฉัน มันไม่อยู่ในที่พัก
When that mad bastard out there threatened to shoot you, I was happy.เมื่อว่าไอ้บ้าออกมี ขู่ว่าจะยิงคุณฉันมีความสุข
This fat bastard is moving in on Morizio's business.ไอ้อ้วนนี่กำลังทำธุรกิจอยู่กับโมริซิโอ

bastard ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
王八蛋[wáng bā dàn, ㄨㄤˊ ㄅㄚ ㄉㄢˋ, 王八蛋] bastard (insult); son of a bitch
[jì, ㄐㄧˋ, 鲫 / 鯽] bastard carp; sand perch
装屄[zhuāng bī, ㄓㄨㄤ ㄅㄧ, 装屄 / 裝屄] pretentious bastard (lit. cunt, taboo slang, 裝B|装B is common euphemism); person who pretends to be bigger or richer than they are
坏家伙[huài jiā huǒ, ㄏㄨㄞˋ ㄐㄧㄚ ㄏㄨㄛˇ, 坏家伙 / 壞傢伙] bad guy; scoundrel; dirty bastard
坏东西[huài dōng xi, ㄏㄨㄞˋ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ˙, 坏东西 / 壞東西] bastard; scoundrel; rogue
屁眼儿[pì yǎn r, ㄆㄧˋ ㄧㄢˇ ㄖ˙, 屁眼儿 / 屁眼兒] bastard; slob; asshole
庶子[shù zǐ, ㄕㄨˋ ㄗˇ, 庶子] bastard; commoner son of royalty
牛屄[niú bī, ㄋㄧㄡˊ ㄅㄧ, 牛屄] lit. cow's cunt (taboo slang, 牛B is common euphemism); bastard; bad fellow
私生子[sī shēng zǐ, ㄙ ㄕㄥ ㄗˇ, 私生子] illegitimate child (male); bastard; love child
私生子女[sī shēng zǐ nǚ, ㄙ ㄕㄥ ㄗˇ ㄋㄩˇ, 私生子女] illegitimate child; bastard; love child
大坏蛋[dà huài dàn, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄞˋ ㄉㄢˋ, 大坏蛋 / 大壞蛋] scoundrel; bastard
混蛋[hún dàn, ㄏㄨㄣˊ ㄉㄢˋ, 混蛋] scoundrel (term of abuse for bad person); bastard; hoodlum; wretch
浑蛋[hún dàn, ㄏㄨㄣˊ ㄉㄢˋ, 浑蛋 / 渾蛋] scoundrel (term of abuse for bad person); bastard; hoodlum; wretch; also written 混蛋|混蛋
王八[wáng bā, ㄨㄤˊ ㄅㄚ, 王八] tortoise; cuckold; (insult with the flavor of bastard, son of a bitch); cf 王八蛋

bastard ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バスター[, basuta-] (n) bastard fake bunt (baseball) (from bastard); (P)
小翼羽[しょうよくう, shouyokuu] (n) alula; bastard wing
平目;鮃;比目魚[ひらめ;ヒラメ, hirame ; hirame] (n) (1) (uk) flounder (esp. the large-tooth flounders of family Paralichthyidae, but also lefteye flounders of family Bothidae); (2) bastard halibut; olive flounder (Paralichthys olivaceus)
糞垂れ;糞っ垂れ[くそたれ(糞垂れ);くそったれ(糞っ垂れ), kusotare ( fun tare ); kusottare ( fun tsu tare )] (n) (derog) shithead; bastard
車軸草[しゃじくそう;シャジクソウ, shajikusou ; shajikusou] (n) (uk) bastard lupine (Trifolium lupinaster); lupine clover; hop clover; trefoil
鼬萩[いたちはぎ;イタチハギ, itachihagi ; itachihagi] (n) (uk) false indigo (Amorpha fruticosa); bastard indigo; leadwort
卑劣漢[ひれつかん, hiretsukan] (n) mean bastard; sneak; heel; despicable person
小倅;小せがれ[こせがれ, kosegare] (n) (1) (hum) (See 倅・1) one's son; (2) (See 倅・2) you little bastard; you little brat
私生児[しせいじ, shiseiji] (n) illegitimate child; bastard; love child
貴様[きさま, kisama] (pn,adj-no) (1) (sens) (derog) you; you bastard; you son of a bitch; (2) (arch) (pol) you

bastard ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้าย-[pref. (adj.)] (āi-) EN: damned ; bastard ; dirty FR: maudit ; sale
ไอ้ชาติหมา[n. exp.] (ai chāt mā) EN: wicked person ; bad person ; bastard ; brat ; son of a bitch ; You bastard! FR: fils de pute [m] (vulg.) ; fils de chienne [m] (vulg.)
ไอ้ห่า[interj.] (ai hā) EN: shit ; damn ; bastard FR:
ไอ้เวร[n. exp.] (ai wēn) EN: bastard ; You bastard! ; bitch (vulg.) FR: démon [m]
บุตรนอกกฎหมาย[n. exp.] (but nøk kot) EN: illegitimate child ; bastard FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
บุตรนอกสมรส[n. exp.] (but nøk som) EN: illegitimate child ; bastard FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
ชาติหมา[n. exp.] (chāt mā) EN: wicked person ; bad person ; bastard ; brat ; son of a bitch ; You bastard! FR: fils de pute [m] (vulg.) ; fils de chienne [m] (vulg.)
ดอกจาน[n.] (døk jān) EN: Flame of the Forest ; Bastard Teak ; Parrot Tree ; Palash ; Dhak ; Palah ; Butea monosperma FR: Butea monosperma
จาน[n.] (jān) EN: Flame of the Forest ; Bastard Teak ; Parrot Tree ; Palash ; Dhak ; Palah ; Butea monosperma FR: Butea monosperma
กุหลาบเมาะลำเลิง[n. exp.] (kulāp mǿ la) EN: bastard rose ; rose cactus ; Pereskia grandifolia FR: Pereskia grandifolia
เมเปิลไทย[n. exp.] (mēpoēn Thai) EN: Bastard ipecacuanha ; Blood Flower ; Silkweed ; Butterfly Weed ; Milkweed FR:
ระยำคน[n. exp.] (rayam khon) EN: bastard FR:
ระยำหมา[n. exp.] (rayam mā) EN: bastard FR:
สมอพิเภก[n. exp.] (samø Phiphē) EN: Beleric myrobalan ; bastard myrobalan ; Terminalia bellirica FR: Terminalia bellirica
ทองกวาว[n.] (thøngkwāo) EN: Flame of the Forest ; Bastard Teak ; Parrot Tree ; Palash ; Dhak ; Palah ; Butea monosperma FR: Butea monosperma
ทองธรรมชาติ[n.] (thøngthamma) EN: Flame of the Forest ; Bastard Teak ; Parrot Tree ; Palash ; Dhak ; Palah ; Butea monosperma FR: Butea monosperma
ไอ้ระยำ[X] (ai rayam) EN: you bastard! ; that bastard! ; that lowlife! FR:
ไอ้สัตว์ ; ไอ้สัส[n. exp.] (ai sat) EN: You bastard! FR:

bastard ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mischling {m}; Bastard
abnorm {adv}bastardly
Schmutztitel {m}bastard title
Fiesling {m}slob; bastard; an obnoxious person

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bastard
Back to top