ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

righteousness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *righteousness*, -righteousness-

righteousness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
righteousness (n.) ความชอบธรรม See also: ความยุติธรรม, คุณธรรม Syn. justice, virtue
English-Thai: HOPE Dictionary
righteousness(ไร'เชิสนิส) n. ความถูกต้อง,ความชอบธรรม,การมีธรรมะ,ความตรงไปตรงมา
English-Thai: Nontri Dictionary
righteousness(n) ความชอบธรรม,ความเที่ยงธรรม,ความถูกต้อง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กิจอันเป็นธรรม (n.) righteousness See also: cause of virtue Syn. การกุศล
ความชอบธรรม (n.) righteousness See also: legitimacy, morality Syn. ความยุติธรรม Ops. ความอยุติธรรม
ธรรมการย์ (n.) righteousness See also: cause of virtue Syn. กิจอันเป็นธรรม, การกุศล
ธรรมานุธรรมปฏิบัติ (n.) righteousness See also: piety, saintliness, devoutness, devotion, reverence, religiousness
ธรรมจรณะ (n.) observance of righteousness See also: religious life Syn. ธรรมจรรยา, ธัมมจริยา Ops. อธรรมจริยา
ธรรมจรรยา (n.) observance of righteousness See also: religious life Syn. ธรรมจรณะ, ธัมมจริยา Ops. อธรรมจริยา
ธรรมจริยา (n.) observance of righteousness See also: religious life Syn. ธรรมจรณะ, ธรรมจรรยา, ธัมมจริยา Ops. อธรรมจริยา
ธัมมจริยา (n.) observance of righteousness See also: religious life Syn. ธรรมจรณะ, ธรรมจรรยา Ops. อธรรมจริยา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Blessed are they which do hunger and thirst for righteousness for they will be filled.สวดแด่ผู้หิวกระหายในความยุติธรรม เพื่อให้เขาได้รับความยุติธรรม
"for righteousness sakeเพราะเหตุความชอบธรรม
He leadeth me in paths of righteousness for His name's sake.ท่านชี้ทางผมในหนทางที่ถูกต้อง เขาชื่อ Sake.
# Hail the son of righteousness ## อวยชัยแด่ เทพแห่งความถูกต้อง #
PRIEST: "He leads me in the paths of righteousness for his name's sake.“ขอพระองค์ทรงนำข้าพเจ้า.. เดินในทางที่ถูกต้องในนามของพระองค์”
Well, I hate yours, the true believer, so blinded with hate and sure of their righteousness that they're frothing at the mouth to kill.ฉันก็เกลียดแบบที่เธอเป็น คนศรัทธาบ้าคลั่ง อคติบนความเกลียดชัง และยึดมั่นความถูกต้องบ้าบอ พวกคนที่ใกล้น้ำลายท่วมปากตาย
We will not stand by while zealots hijack the righteousness of our cause.เราจะไม่ขอยืนดูเฉยๆ เมื่อกลุ่มหัวรุนแรงได้ปล้น ความชอบธรรม ในจุดมุ่งหมายหลักของเรา
But you put a minute's worth of righteousness ahead of a whole war! Ugh! Same old Joe Little.แต่นายกลับให้ความถูกต้อง กับทั้งสองฝั่ง โจ ลิ้ตเติ้ลคนเดิม
That we have departed from the path of righteousness that our lord set out, so now he is holding us to terrible account.ที่เราได้ออกจาก เส้นทางของความชอบธรรม พระเจ้าจึงได้กำหนด ตอนนี้พวกมันจึงเหนือกว่าเรา
Can the Staff of Righteousness have symptoms like these?คทาแห่งความเที่ยงธรรม ส่งผลแบบนี้ได้ไหม
The one who touches the Staff of Righteousness shall take up the noble cause, accept the sacred mantle of Ruler of Forest Nymphs and Wood Sprites, and fight for truth and justice throughout the land to the end of their natural days.ผู้ที่แตะต้อง คทาแห่งความเที่ยงธรรม ต้องรับหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ น้อมรับดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งป่านิมฟ์
For those who are a part of my flock when that judgment arrives, their righteousness will almost certainly go beyond doubt.สำหรับบรรดาคนเหล่านั้นที่เป็นส่วนหนึ่ง ของคริสต์ศาสนิกชนในโบสถ์ของพ่อ เมื่อไหร่ที่การตัดสินนั้นได้ปรากฏขึ้น ความชอบธรรมของพวกเขา แทบจะปราศจากข้อสงสัยอย่างแน่นอน

righteousness ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大义凛然[dà yì lǐn rán, ㄉㄚˋ ㄧˋ ㄌㄧㄣˇ ㄖㄢˊ, 大义凛然 / 大義凜然] devotion to righteousness that inspires reverence (成语 saw)
三纲五常[sān gāng wǔ cháng, ㄙㄢ ㄍㄤ ˇ ㄔㄤˊ, 三纲五常 / 三綱五常] three principles and five virtues (成语 saw); the three rules (ruler guides subject, father guides son and husband guides wife) and five constant virtues of Confucianism (benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信)
五常[wǔ cháng, ˇ ㄔㄤˊ, 五常] five constant virtues of Confucianism, namely benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信; five cardinal relationships of Confucianism (between ruler and subject, father and son, husband and wife, brothers, friends); five phas
道义[dào yì, ㄉㄠˋ ㄧˋ, 道义 / 道義] morality; righteousness and justice
大义灭亲[dà yì miè qīn, ㄉㄚˋ ㄧˋ ㄇㄧㄝˋ ㄑㄧㄣ, 大义灭亲 / 大義滅親] to place righteousness before family (成语 saw); ready to punish one's own family if justice demands it
正气[zhèng qì, ㄓㄥˋ ㄑㄧˋ, 正气 / 正氣] healthy environment; healthy atmosphere; righteousness; vital energy (in Chinese medicine)
假仁假义[jiǎ rén jiǎ yì, ㄐㄧㄚˇ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄚˇ ㄧˋ, 假仁假义 / 假仁假義] hypocrisy; pretended righteousness
正义[zhèng yì, ㄓㄥˋ ㄧˋ, 正义 / 正義] justice; righteous; righteousness
[yì, ㄧˋ, 义 / 義] justice; righteousness; meaning
大义[dà yì, ㄉㄚˋ ㄧˋ, 大义 / 大義] righteousness; virtuous cause; a woman's marriage; main points of a piece of writing
仁义[rén yì, ㄖㄣˊ ㄧˋ, 仁义 / 仁義] righteousness
公义[gōng yì, ㄍㄨㄥ ㄧˋ, 公义 / 公義] righteousness
礼义[lǐ yì, ㄌㄧˇ ㄧˋ, 礼义 / 禮義] righteousness; justice

righteousness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
人たる道に背く[ひとたるみちにそむく, hitotarumichinisomuku] (exp,v5k) to stray from the path of righteousness
独善[どくぜん, dokuzen] (n) self-righteousness; self-justified
独善主義[どくぜんしゅぎ, dokuzenshugi] (n) self-righteousness
[ぎ, gi] (n,adj-no) (1) morality; righteousness; justice; honour (honor); (2) meaning; (3) {Buddh} teachings; doctrine; (n,n-pref) (4) nonconsanguineous relationship (i.e. of in-laws); (5) prosthesis

righteousness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อวิโรธนะ[n.] (awirōthana) EN: non-deviation from righteousness ; conformity to the law FR:
คุณธรรม[n.] (khunnatham) EN: virtue ; merit ; moral ; moral principle ; goodness ; fairness ; righteousness ; integrity FR: bonté [f] ; humanité [f] ; vertu [f] ; intégrité [f]
คุณงามความดี[n. exp.] (khunngām kh) EN: good ; virtue ; righteousness FR:
ความชอบด้วยกฎหมาย[n. exp.] (khwāmchøp d) EN: righteousness ; legality ; legitimacy FR:
ความชอบธรรม[n.] (khwām chøpt) EN: righteousness ; legality ; legitimacy ; equity FR: légitimité [f]
ความถูกต้อง[n.] (khwām thukt) EN: accuracy ; rightness ; correctness ; exactness ; righteousness FR: exactitude [f] ; validité [f]
ความถูกต้อง[n.] (khwām thukt) EN: justice ; accuracy ; correctness ; right ; righteousness FR:
ธรรม[n.] (tham) EN: good ; righteousness ; virtue ; morality ; truth ; right principles ; scruples FR: vertu [f] ; moralité [f] ; droiture [f] ; justice [f]
ธรรมจักร[n.] (thammajak) EN: the Wheel of the Law ; the Wheel of Dharma ; the Wheel of the Doctrine ; the Wheel of Truth ; the Kingdom of Righteousness ; [the First Sermon] FR: la roue de la loi [f]
ธัมมจักกัปปวัตนสูตร[n.] (thammajakka) EN: the discourse of setting in motion the Wheel of the Doctrine ; the Discourse of the Foundation of the Kingdom of Righteousness ; the First Sermon FR:
ธรรมจรรยา[n.] (thammajanyā) EN: observance of righteousness ; religious life FR:
ธรรมจรณะ[n.] (thammajaran) EN: observance of righteousness ; religious life FR:
ธรรมจริยา[n.] (thammajariy) EN: observance of righteousness ; religious life ; righteous conduct FR:
ธรรมการย์[n.] (thammakān) EN: righteousness ; cause of virtue FR:
ธรรมานุธรรมปฏิบัติ[n.] (thammānutha) EN: righteousness ; practice in perfect conformity to the Dhamma FR:
ธรรมาธิปไตย[n.] (thammāthipa) EN: regard of the Dhamma (the Law or righteousness) as being supreme ; supremacy of the Dhamma ; dominant influence by the Dhamma ; rule of the true law ; rule of righteousness FR:
ธรรมวิชัย[n.] (thammawicha) EN: conquest by piety ; conquest by righteousness FR:
ทำนองคลองธรรม[n. exp.] (thamnøng kh) EN: ethics ; moral ; righteousness ; path of justice ; moral behavior ; path of justice FR:
อุดมธรรม[n.] (udomtham) EN: righteousness ; ultimate reality FR:

righteousness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ungerechtigkeit {f}unrighteousness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า righteousness
Back to top