ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

concession

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *concession*, -concession-

concession ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
concession (n.) การยอมให้ Syn. yielding, granting
English-Thai: HOPE Dictionary
concession(คันเซส'เชิน) n. การยินยอม,การยอมอ่อนข้อให้,สิ่งที่ยินยอม,เรื่องที่ยินยอม,สัมปทาน,สิ่งที่ยอมยกให้หรือโอนให้,เขตเช่า, Syn. yielding,compromise,admission
concessionaire(คันเซส'เชินแนร์') n. ผู้ได้รับสัมปทาน,ผู้รับโอน,ผู้ได้รับการยกให้., Syn. concessioner
concessionary(คันเซส'เชินนะรี) adj. เกี่ยวกับการยกหรือโอนให้,เกี่ยวกับสัมปทาน. n. ผู้รับโอน,ผู้รับสัมปทาน
English-Thai: Nontri Dictionary
concession(n) การยอมให้,การยินยอม,การยอมรับ,การให้เช่าที่,สัมปทาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
concessionสัมปทาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
concessionaireผู้รับสัมปทาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concessionสิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง, สิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ที่รัฐอนุญาตให้เอกชนมาดำเนินการได้ภายใต้สัญญาสัมปทาน [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สัมปทาน (n.) concession See also: franchise
เขตอนุรักษ์ป่าไม้ (n.) concession area
ผู้รับสัมปทาน (n.) concessionaire
เจ้าภาษี (n.) concessionaire See also: tax farmer, holder of a government monopoly Syn. นายอากร
ทำการปรองดอง (v.) make concessions See also: compromise, concede to another´s wishes, conciliate, be conciliated, come to terms Syn. อะลุ้มอล่วย, รอมชอม, ผ่อนหนักผ่อนเบา
ประนอม (v.) make concessions See also: compromise, concede to another´s wishes, conciliate, be conciliated, come to terms Syn. อะลุ้มอล่วย, ทำการปรองดอง, รอมชอม, ผ่อนหนักผ่อนเบา
ผ่อนหนักผ่อนเบา (v.) make concessions See also: compromise, concede to another´s wishes, conciliate, be conciliated, come to terms Syn. อะลุ้มอล่วย, ทำการปรองดอง, รอมชอม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Malcolm, Malcolm, I got him! Molly, why don't you take your brother and sister down to the concession stand... and get em some ice cream?มอลลี่ พาน้อง ๆไปซื้อ ไอศกรีมกินที่ร้านขนมนะ
The movie starts in 17 minutes, which means we'll need to make all the lights on Colorado Boulevard, plus skip the concession stand, and preshow urination.หนังจะฉายในอีก 17 นาที ซึ่งหมายถึงเราจะต้องไม่ติดไฟแดง บนถนนโคโรลลาโด แถมห้ามซื้อขนม
Oh, well, I'll have you know that I've actually made the very painful concession of wearing pajamas.เออรู้หล่ะว่าแกหมายถึงอะไร ฉันก็โคตรรำคาญเวลาใส่ชุดนอนนอน
Well, that would be quite a concession on our part.นั่นเป็นความเห็นข้างเดียว
How's the concession speech going?หรือจะฮึดในเฮือกสุดท้าย เรื่องคำกล่าวตอนหาเสียงเป็นไงบ้าง
How would you feel about makin' cookies for the concession stand?จะว่ายังไง ถ้าจะให้ช่วยทำคุ้กกี้ตรงโต๊ะต้อนรับ
And concession stands.และก็ชอบโต๊ะต้อนรับด้วย
Terrific job on the concession stand.ทำได้ดีมาก เรื่องแผนกต้อนรับ
I wouldn't expect any concession calls just yet.ฉันก็ไม่ได้หวังถึงผลประโยชน์ ที่ฉันยังไม่ได้ร้องขอหรอกนะ
Let that be a valuable lesson to you. 'I did get one concession from Ronnie.ลบอีก 4,000 ถ้านายรวมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้งานไม่ได้ของแครอล
I was just working on the speech, some details of the concession.อันโดไปตามหาไซล่าร์? คนเดียว! งั้นเขาก็จะตาย
After I got concessions from the union,หลังจากที่ผมได้รับการยินยอมจากสหภาพ

concession ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
租借地[zū jiè dì, ㄗㄨ ㄐㄧㄝˋ ㄉㄧˋ, 租借地] concession (territory)
优惠贷款[yōu huì dài kuǎn, ㄧㄡ ㄏㄨㄟˋ ㄉㄞˋ ㄎㄨㄢˇ, 优惠贷款 / 優惠貸款] loan on favorable terms; concessionary loan; soft loan

concession ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンセ[, konse] (n,adj-f) (1) (abbr) (See コンセッショナリー) concessionary; (2) (abbr) (See コンセッション) concession
コンセッション[, konsesshon] (n,adj-f) concession
てもいい;ていい[, temoii ; teii] (exp,adj-i) (1) (after the ren'youkei form of a verb) indicates concession or compromise; (2) indicates permission
共同居留地[きょうどうきょりゅうち, kyoudoukyoryuuchi] (n) (obsc) (See 共同租界) jointly held concession in China (e.g. Shanghai International Settlement)
共同租界[きょうどうそかい, kyoudousokai] (n) (See 専管租界) jointly held concession in China (e.g. Shanghai International Settlement)
利権屋[りけんや, rikenya] (n) concession hunter; profiteer
コンセショナリーチェーン[, konseshonari-chie-n] (n) concessionary chain
コンセッショナリー;コンセショナリー[, konsesshonari-; konseshonari-] (n,adj-f) concessionary
交譲[こうじょう, koujou] (n) concession; compromise
居留地[きょりゅうち, kyoryuuchi] (n) (1) foreign settlement; concession; (2) reservation (e.g. American Indian)
折れ合う;おれ合う[おれあう, oreau] (v5u,vi) to get along with; to compromise; to make concessions; to come to an agreement
採油権[さいゆけん, saiyuken] (n) oil concession; drilling rights
特許[とっきょ, tokkyo] (n,adj-no) (1) patent; special permission; licence (license); concession; franchise; charter; (adj-f) (2) proprietary; (P)
譲り合う[ゆずりあう, yuzuriau] (v5u,vt) to give and take; to make mutual concessions; to compromise
譲歩[じょうほ, jouho] (n,vs,adj-no) concession; conciliation; compromise; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
特許[とっきょ, tokkyo] patent, special permission, concession, , proprietary (a-no)

concession ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อะลุ่มอล่วย ; อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession ; make allowances ; be lenient FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions ; faire des concessions
ไม่ลดราวาศอก[v. exp.] (mai lotrāwā) EN: make no concession (to) FR: ne faire aucune concession (sur)
อ่อนข้อ[v.] (ønkhø) EN: yield ; relent ; submit ; capitulate ; make a concession ; compromise FR:
ประทานบัตร[n.] (prathānnaba) EN: concession ; patent permit ; mining concession FR:
สัมปทาน[n.] (sampathān) EN: concession ; franchise ; monopoly FR: concession [f] ; licence [f] ; franchise [f] ; monopole [m]
สัมปทานน้ำมัน[n. exp.] (sampathān n) EN: petroleum concession FR: concession pétrolière [f]
สัมปทานป่าไม้[n. exp.] (sampathān p) EN: forest concession FR: concession forestière [f]
สัมปทานปิโตรเลียม[n. exp.] (sampathān p) EN: petroleum concession FR: concession pétrolière [f]
สิทธิประโยชน์[n. exp.] (sitthi pray) EN: privilege ; right ; advantage ; concession ; prerogative FR: privilège [m] ; prérogative [f] ; droit [m]
การอำนวยความสะดวกทางการค้า[n. exp.] (kān amnūay ) EN: trade facilitation ; trade concessions FR: facilitation du commerce [f]
ผ่อนหนักผ่อนเบา[v. exp.] (phǿnnakphǿn) EN: be accomodating ; make concessions ; compromise FR:
ผ่อนปรน[v.] (phǿnpron) EN: lessen ; reduce ; ease ; relieve ; alleviate ; soften ; be lenient FR: faire des concessions
ผู้รับสัมปทาน[n. exp.] (phū rap sam) EN: concessionaire ; licensee ; franchisee FR: concessionnaire [m] ; franchisé [m]
ผู้ถือประทานบัตร[n. exp.] (phūtheū pra) EN: concessionaire FR: concessionnaire [m]
รอมชอม[v.] (rømchøm) EN: compromise ; reach a compromise ; come to an agreement ; settle ; reach an agreement ; come to terms ; make concessions FR: s'arranger à l'amiable ; faire un compromis ; trouver un compromis
ทางหลวงสัมปทาน[n. exp.] (thānglūang ) EN: FR: autoroute concessionnée [f]

concession ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bergwerkskonzession {f}concession of a mine
Deputatkohle {f}concessionary coal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า concession
Back to top