ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

perquisite

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *perquisite*, -perquisite-

perquisite ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
perquisite (n.) เงินเพิ่ม Syn. benefit, extra, fringe benefits Ops. drawback
English-Thai: HOPE Dictionary
perquisite(เพอ'ควิซิท) n. เงินเพิ่ม,เงินรางวัล,เงินกำไรที่เป็นเศษเลย,สิ่งที่ได้มาโดยสิทธิพิเศษ, Syn. privilege
English-Thai: Nontri Dictionary
perquisite(n) ของตอบแทน,รางวัล,กำไร,เศษเลย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
perquisiteประโยชน์พิเศษ (ที่ให้แก่พนักงานของรัฐ นอกเหนือไปจากเงินเดือน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

perquisite ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
臨時収入[りんじしゅうにゅう, rinjishuunyuu] (n) casual income; extraordinary revenue; incidental income; nonrecurring income; perquisite
役得[やくとく, yakutoku] (n) emoluments; perquisite; side benefit

perquisite ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอกสิทธิ์[n.] (ēkkasit) EN: privilege ; prerogative ; perquisite ; perk ; monopoly FR: privilège [m] ; prérogative [f] ; avantage [m] ; monopole [m]
เงินพิเศษ[n.] (ngoen phisē) EN: bonus ; fringe benefit ; incidental benefit ; incidental payment ; perquisite ; benefit FR:
สิทธิพิเศษ[n. exp.] (sitthi phis) EN: privilege ; special privilege ; prerogative ; perquisite ; franchise ; priority FR: privilège [m] ; prérogative [f] ; droit particulier [m] ; priorité [f]
ผลประโยชน์พิเศษ[n. exp.] (phonprayōt ) EN: perquisites ; perks FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า perquisite
Back to top