ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

curse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *curse*, -curse-

curse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
curse (n.) การขับออกจากศาสนา
curse (n.) คำสาปแช่ง Syn. oath, dirty word
curse (n.) ต้นเหตุของความหายนะ Syn. scourge, affliction
curse (vt.) ทำให้เจ็บปวด See also: ทำให้ทุกข์ทรมาน
curse (vi.) สาบาน Syn. swear
curse (vt.) สาปแช่ง
curse with (phrv.) โชคร้ายที่มี (บางสิ่งหรือบางคน) Ops. bless with
cursed (adj.) ซึ่งถูกสาป Syn. under a curse
cursed (adj.) น่ารำคาญ See also: น่ารังเกียจ Syn. hateful, detestable
English-Thai: HOPE Dictionary
curse(เคิร์ส) n. คำสาปแช่ง,คำแช่งด่า,คำสบถ,ความหายนะ,ภัยภิบัติ,ความอัปมงคล,สิ่งระยำ,คนระยำ,สิ่งที่ร้าย,สิ่งที่ถูกสาปแช่ง,การขับออกจากศาสนา vt. นำความชั่วร้ายหรือความหายนะ vi. สาปแช่ง,สบถ, Syn. exoriate,damn
cursed(เคอร์ซฺทฺ) adj. ซึ่งถูกสาปแช่ง,ชั่วร้าย,น่ารังเกียจ, See also: cursedness n. ดูcursed, Syn. damned ###A. laudatory
English-Thai: Nontri Dictionary
curse(vt) สาป,สบถ,แช่ง,แช่งด่า
cursed(adj) ถูกสาป,ถูกแช่ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำสาป (n.) curse See also: malediction Syn. คำแช่ง, คำสาปแช่ง
คำสาปแช่ง (n.) curse See also: malediction Syn. คำแช่ง, คำสาป
คำแช่ง (n.) curse See also: malediction Syn. คำสาป, คำสาปแช่ง
ผรุสวาท (n.) curse See also: vituperation Syn. คำหยาบ, คำสบถ, คำสาปแช่ง, คำด่า
ผรุสวาท (v.) curse See also: abuse Syn. ด่าทอ, สาปแช่ง
สาปส่ง (v.) curse See also: scold Syn. สาปแช่ง Ops. อวยพร
สาปแช่ง (v.) curse See also: hex, jinx Syn. แช่ง, แช่งชัก, แช่งชักหักกระดูก
แช่ง (v.) curse See also: hex, jinx Syn. แช่งชัก, แช่งชักหักกระดูก
แช่งชัก (v.) curse See also: hex, jinx Syn. แช่ง, แช่งชักหักกระดูก
แช่งชักหักกระดูก (v.) curse See also: damn, execrate, denounce, anathematize Syn. สาปแช่ง
แช่งชักหักกระดูก (v.) curse See also: hex, jinx Syn. แช่ง, แช่งชัก
แช่งด่า (v.) curse See also: damn, execrate, denounce, anathematize Syn. สาปแช่ง, แช่งชักหักกระดูก
มือบอน (adj.) cursed with restless hand See also: apt to pick up things Syn. มืออยู่ไม่สุข
มืออยู่ไม่สุข (adj.) cursed with restless hand See also: apt to pick up things
จังไร (v.) be accursed See also: be cursed, be doomed, be ill-fated Syn. จัญไร, เลวทราม
จัญไร (v.) be accursed See also: be cursed, be doomed, be ill-fated Syn. จังไร, เลวทราม Ops. ดี
ทวนสบถ (v.) break the curse See also: break an oath Ops. ทำตามสบถ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He visited a curse on us... so we man could look at... what hell was like.ท่านสาปพวกเรา.. ให้มองเห็นว่า... ว่านรกเป็นยังไง
Some wives, like Mickey Conway... used to curse at them and spit on the floor.สบถด่าพวกเขา และถุยน้ำลายลงพื้น
That little curse was nothing, my queenie. Nothing, no, nothing.คำสาปเล็กๆน้อยๆนั่นไม่มีอะไรมากหรอก กระหม่อม ไม่มีอะไร ไม่มีอะไร
That sorcerer guy, he put a curse on you.ก็ตำนานที่มีพ่อมด ใช้คำสาปกับเธอ
You don't think there's really something to this curse thing?นี่นายไม่คิดว่ามันจะมีจริงหรอกนะ คำสาปอะไรเนี่ย
She came to life. She was alive. I mean, this whole curse thing is true.เธอตื่นขึ้นมา เธอมีชีวิต ผมหมายถึง คำสาปนั่นเป็นเรื่องจริง
It is Prince William, curse the ages!มันคือเจ้าชายวิลเลียม ไอ้ตัวซวย
In 1,000 years, on a single day, only if you love me, take the curse away.อีก 1000 ปี ในสักวันหนึ่ง แค่เพียงเธอรักฉัน คำสาปนั้นก็จะหายไป
My curse worked perfectly!คำสาบแช่งของฉันได้ผล!
But Winifred's curse of immortality kept me alive.แต่เป็นเพราะคำสาบแช่งของวินนี่เฟรด มันจึงทำให้ฉันเป็นอมตะ
Since their sacred animal has vanished they believe that there is a curse fallen on their village.จนกระทั่งสัตว์ศักดิ์สิทธิ์หายตัวไป... ...พวกเขาเชื่อว่าหมู่บ้านถูกคำสาป
But if the curse of Shikaka not lifted by tomorrow's sun at top of sky Wachootoo kill all Wachati and smash your head on a rock.เขาบอกว่าคุณนี่จี้มาก ยังกะพวกนังแต๋วเลย

curse ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
满城尽带黄金甲[Mǎn chéng jìn dài huáng jīn jiǎ, ㄇㄢˇ ㄔㄥˊ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄚˇ, 满城尽带黄金甲 / 滿城盡帶黃金甲] Curse of the Golden Flower (2007), period drama movie by Zhang Yimou
见鬼[jiàn guǐ, ㄐㄧㄢˋ ㄍㄨㄟˇ, 见鬼 / 見鬼] curse it!; to hell with it!
桐人[tóng rén, ㄊㄨㄥˊ ㄖㄣˊ, 桐人] puppet burial object; wooden effigy buried to put a curse on sb
桐木偶[tóng mù ǒu, ㄊㄨㄥˊ ㄇㄨˋ ㄡˇ, 桐木偶] puppet burial object; wooden effigy buried to put a curse on sb
[zhòu, ㄓㄡˋ, 咒] put a curse on
腹诽[fù fěi, ㄈㄨˋ ㄈㄟˇ, 腹诽 / 腹誹] silent curse or disagreement; unspoken criticism
[cào, ㄘㄠˋ, 肏] copulate; (curse) to fuck
咒语[zhòu yǔ, ㄓㄡˋ ㄩˇ, 咒语 / 咒語] curse; spell
[lì, ㄌㄧˋ, 詈] curse; scold
[zǔ, ㄗㄨˇ, 诅 / 詛] curse; swear (oath)
诅咒[zǔ zhòu, ㄗㄨˇ ㄓㄡˋ, 诅咒 / 詛咒] curse
咒骂[zhòu mà, ㄓㄡˋ ㄇㄚˋ, 咒骂 / 咒罵] damn; curse
詈词[lì cí, ㄌㄧˋ ㄘˊ, 詈词 / 詈詞] insult; curse
叱骂[chì mà, ㄔˋ ㄇㄚˋ, 叱骂 / 叱罵] to curse; to berate angrily

curse ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カース[, ka-su] (n) curse
厭魅;魘魅[えんみ, enmi] (n) killing someone with a magical curse
呪う(P);詛う[のろう, norou] (v5u,vt) to curse; to put a curse on; to detest intensely; (P)
悪態をつく[あくたいをつく, akutaiwotsuku] (exp,v5k) to call a person names; to curse
冒とく;冒涜;冒讀(iK);冒瀆(oK)[ぼうとく, boutoku] (n,vs) (uk) blasphemy; curse; profanity; sacrilege; desecration
呪;咒[じゅ, ju] (n) (1) spell; curse; (2) {Buddh} dharani; mantra
呪い(P);詛い;咒い[のろい, noroi] (n) curse; spell; malediction; (P)
呪う[まじなう, majinau] (v5u) (1) (arch) to pray that one avoids disaster or illness; to pray; (2) to pray for the death or misfortune of another; to curse; (3) to treat illness with prayer
呪わしい[のろわしい, norowashii] (adj-i) hateful; accursed
呪詛;呪咀[じゅそ, juso] (n,vs) curse; malediction; hex
恨む(P);怨む;憾む[うらむ, uramu] (v5m,vt) (1) to resent; to curse; to feel bitter; to blame; to bear a grudge; (2) (esp. 憾む) to regret; (P)
悪罵[あくば, akuba] (n,vs) curse; vilification
田芥;田芥子[たがらし;タガラシ, tagarashi ; tagarashi] (n) (1) (uk) celery-leaved buttercup (Ranunculus sceleratus); cursed buttercup; (2) (See 種漬花) woodland bittercress (Cardamine flexuosa); wavy bittercress
罰当たり;罰当り[ばちあたり, bachiatari] (adj-na,n,adj-no) damned; cursed; accursed
[まじ, maji] (n) (1) (arch) (See 蠱物) charmed and cursed; (2) something that bewilders; something that leads one astray; the work of demons
蠱物[まじもの, majimono] (n,vs) (1) (arch) (See 蠱) charmed and cursed; (2) something that bewilders; something that leads one astray; the work of demons
解ける[ほどける, hodokeru] (v1,vi) (1) to be solved; (2) (See 解ける・ほどける) to loosen; to come untied; (3) to be removed (e.g. restrictions); to be cleared (e.g. misunderstandings); to be broken (e.g. spells, curses); (4) (See 溶ける) to melt; (P)
調伏[ちょうぶく;じょうぶく, choubuku ; joubuku] (n,vs) curse; exorcism
魔剣[まけん, maken] (n) cursed sword

curse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แช่ง[v.] (chaeng) EN: curse ; swear ; abuse ; damn ; execrate FR: maudire ; médire
แช่งชักหักกระดูก[v.] (chaengchakh) EN: curse ; call down curses (on) FR:
แช่งด่า[v. exp.] (chaeng dā) EN: curse ; damn ; execrate ; denounce ; anathematize FR:
ด่า[v.] (dā) EN: abuse ; swear ; curse ; call names ; use abusive language FR: jurer ; blasphémer ; injurier ; maudire
ด่าทอ[v.] (dāthø) EN: revile ; condemn ; rebuke ; reprove ; hurl ; curse ; have an argument ; have an altercation FR: gronder ; réprimander
เห่า[v.] (hao) EN: swear ; abuse ; curse FR: jurer ; maudire
คำสาป[n. exp.] (kham sāp) EN: curse FR: malédiction [f]
สบถ[v.] (sabot) EN: swear ; curse ; abuse ; revile ; imprecate FR:
ศาป[n.] (sāp) EN: curse FR:
สาป[v.] (sāp) EN: bewitch ; spell ; hex ; curse ; anathemize FR: maudire
ศาป-[pref.] (sāpa-) EN: curse FR:
สาปแช่ง[v. exp.] (sāpchaeng) EN: curse FR: anathématiser
ทวนสบถ[v.] (thūansabot) EN: break a curse ; break an oat FR:
ถูกกระทำ[v.] (thūkkratham) EN: be a victim of black magic ; hex ; curse ; be put under a spell FR:
อาถรรพ์ ; อาถรรพณ์[adj.] (āthan) EN: ill-omened ; accursed ; hexed ; evil FR:
เฮี้ยน[adj.] (hīen) EN: haunting ; haunted ; accursed FR:
จัญไร[adj.] (janrai) EN: horrid ; cursed ; damned ; wicked ; evil FR: maudit ; damné ; ignoble ; diabolique ; mauvais
เจ้าตำรับ[n.] (jāo tamrap) EN: pioneer ; initiator ; originator ; leading exponent FR: pionnier [m] ; précurseur [m]
มือบอน[adj.] (meūbøn) EN: cursed with restless hand ; apt to pick up things ; thievish FR:
ผรุสวาท[n.] (pharusawāt ) EN: obscene words ; obscene language ; vulgar words ; curses ; abusive language FR: grossièretés [fpl]
ผู้บุกเบิก[n.] (phūbukboēk) EN: Innovator ; pioneer ; forerunner FR: innovateur [m] ; pionnier [m] ; précurseur [m]
ผู้ริเริ่ม[n. exp.] (phū riroēm) EN: pioneer ; innovator ; trailblazer ; initiator ; originator FR: pionnier [m] ; précurseur [m] ; innovateur [m] ; initiateur [m]
เสนียด[adj.] (sanīet) EN: ill-omened ; calamitous ; accursed FR:
ที่เฮี้ยน[n. exp.] (thī hīen) EN: accursed place ; hautend place FR:

curse ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bosheit {f}cursedness
verflucht {adj} | verfluchter | am verfluchtestencursed | more cursed | most cursed
Flucher {m}curser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า curse
Back to top