ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reprove

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reprove*, -reprove-

reprove ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reprove (vt.) ตำหนิ See also: ดุด่า, ว่ากล่าว Syn. blame, curse, rebuke
reprove for (phrv.) ด่าว่ารุนแรง See also: ประณาม Syn. tell off
English-Thai: HOPE Dictionary
reprove(รีพรูฟว') vt.,vi. กล่าวคำตำหนิ,ตำหนิ,ติเตียน,กล่าวหา,ต่อว่า,ดุ,ประณาม,แสดงความไม่เห็นด้วย, See also: reprover n., Syn. censure ###A. praise
English-Thai: Nontri Dictionary
reprove(vt) ตำหนิ,ติเตียน,กล่าวหา,ต่อว่า,ประณาม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ว่ากล่าว (v.) reprove See also: rebuke, reprimand, censure, admonish, condemn, reproach, scold Syn. ติเตียน, ติ, ว่าขาน Ops. ชมเชย
สวด (v.) reprove See also: reprimand, rebuke, berate, censure, blame, condemn, scold Syn. ดุด่า, ว่ากล่าว Ops. ชมเชย

reprove ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chì, ㄔˋ, 斥] blame; reprove; reprimand

reprove ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
こら[, kora] (conj,int) (1) interjection meant to scold or reprove someone; hey!; (2) interjection to call out to someone; hey!
叱られる[しかられる, shikarareru] (v1) to be scolded; to be reproved

reprove ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริภาษ[v.] (børiphāt) EN: criticize ; condemn ; revile ; reprove ; censure ; reprimand ; admonish ; scold ; severely criticize FR: critiquer ; condamner ; reprocher
ด่า[v.] (dā) EN: condemn ; rebuke ; criticize ; reprove ; scold ; attack ; revile FR: critiquer ; réprouver ; condamner ; fustiger ; vilipender (litt.)
ด่าทอ[v.] (dāthø) EN: revile ; condemn ; rebuke ; reprove ; hurl ; curse ; have an argument ; have an altercation FR: gronder ; réprimander
ดุ[v.] (du) EN: blame ; censure ; scold ; reproach ; reprove ; reprimand ; rebuke ; admonish ; castigate FR: reprocher ; réprimander
ขนาบ[v.] (khanāp) EN: castigate ; reprimand ; blame ; reprove ; condemn ; chastise ; chasten ; rebuke ; bawl FR: réprimander ; blâmer ; gronder ; sermonner ; houspiller ; admonester (litt.) ; gourmander (litt.) ; semoncer (litt.) ; tancer (litt.) ; morigéner (litt.)
สวด[v.] (sūat) EN: reprove ; rebuke FR:
ตักเตือน[v.] (takteūoen) EN: warn ; caution ; exort ; counsel ; advise ; remind ; admonish ; reprimand ; reprove ; rebuke ; reproach FR: prévenir ; mettre en garde ; avertir ; conseiller ; recommander ; rappeler ; exhorter
ตำหนิ[v.] (tamni) EN: blame ; reprove ; reprimand ; reproach ; criticise ; critisize (Am.) ; berate ; speak in an angry way ; criticise in an angry way ; censure FR: blâmer ; réprimander ; critiquer vertement ; reprocher (à) ; faire des reproches à ; attaquer ; s'attaquer à
ตัดพ้อ[v.] (tatphø) EN: take to task ; reprove ; complain ; reproach ; express one's resentment FR:
ติเตียน[v.] (titīen) EN: blame ; reprove ; express disapproval ; censure ; criticize ; review ; discuss both good and bad points FR: critiquer ; analyser ; peser le pour et le contre
ว่า[v.] (wā) EN: reprove ; reproach ; rebuke ; blame ; criticize ; scold ; admonish ; take to task FR: reprocher ; critiquer
โจทก์[n.] (jōt) EN: complainant ; plaintiff ; prosecutor ; accuser ; reprover FR: plaignant [m] ; accusateur [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reprove
Back to top