ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tribute

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tribute*, -tribute-

tribute ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tribute (n.) เครื่องบรรณาการ Syn. memorial
tribute (n.) ส่วย See also: ค่าภาษีซึ่งจ่ายให้ผู้ชนะ, ค่าคุ้มครอง Syn. fee
English-Thai: HOPE Dictionary
tribute(ทริบ'บิวทฺ) n. เงินบรรณาธิการ,ของขวัญ,ค่าเช่าหรือเงินภาษีที่ต้องจ่ายให้ผู้ปกครอง,ภาระหน้าที่ดังกล่าว,คำสรรเสริญ, Syn. testimonial,compliment,gift,tax
English-Thai: Nontri Dictionary
tribute(n) เครื่องบรรณาการ,อภินันทนาการ,ของขวัญ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tributeบรรณาการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บรรณาการ (n.) tribute See also: present, gift Syn. ของขวัญ, ของถวาย, เครื่องบรรณาการ
ส่วย (n.) tribute See also: gift, present Syn. เครื่องบรรณาการ, ของกำนัล
เครื่องบรรณาการ (n.) tribute See also: gift, present Syn. ของขวัญ, ส่วย, ของกำนัล
จัดจำหน่าย (v.) distribute See also: sell, dispense Syn. จำหน่าย, ขาย
จัดส่งสินค้า (v.) distribute See also: deliver, dispense, allot Syn. ส่งของ
จ่าย (v.) distribute See also: disburse, divide Syn. แบ่ง, แจกจ่าย, กระจาย
จ่ายแจก (v.) distribute See also: allot, divide Syn. แจกจ่าย
จำหน่ายจ่ายแจก (v.) distribute See also: divide, share, give Syn. แจก, จ่ายแจก, แจกจ่าย
ปันออก (v.) distribute See also: give out, hand out, dole out, allot, apportion Syn. จ่าย, แยกออก, แบ่งออก, ให้, มอบ
พิภัช (v.) distribute See also: allocate, assign Syn. แจก, แบ่ง, ปัน
มีส่วนช่วย (v.) contribute to See also: be conducive to
ยก (v.) contribute See also: devote, give, grant, bestow, confer, endow, donate Syn. มอบ, ให้
ลงขัน (v.) contribute See also: offer money, take a share in the expenses
ส่งของ (v.) distribute See also: deliver, dispense, allot Syn. จัดส่งสินค้า
ส่งสินค้า (v.) distribute See also: deliver, dispense, allot Syn. ส่งของ, จัดส่งสินค้า
อินทราภิเษก (n.) three special attributes
เบญจขันธ์ (n.) five elements or attributes of corporeal being
แจก (v.) distribute See also: give out, hand out, dole out, allot, apportion Syn. จ่าย, แยกออก, แบ่งออก, ปันออก, ให้, มอบ
แจกจ่าย (v.) distribute See also: give out, hand out, dole out, allot, apportion Syn. แจก, แบ่งสรร, จ่าย, แบ่งแยก, จัดแบ่ง
แบ่ง (v.) distribute See also: allocate, assign Syn. แจก, ปัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The object of this massive tribute died as he had always lived:การชุมนุมร่วมไว้อาลัยครั้งนี้ ตายแต่เหมือนมีชีวิตอยู่
I feel I'm owed some sort of tribute from you.ผู้รู้สึกเหมือนว่าผมติดหนี้เครื่องบรรณาการกับคุณ
I guess Skip Carn would know a thing or two about paying tribute to you.และผมเดาว่านายสกิ๊ป คาร์นเนี่ยคงรู้อะไรบางอย่าง... ...เกี่ยวกับการจ่ายมอบเครื่องบรรณาการให้คุณ
We're a band called Blood Pollution a Steel Dragon tribute band, the best in Pittsburgh.พวกเรามีชื่อวงว่า "บลัด โพลูชั่น" ..อภินันทนาการแด่วง "สตีล ดราก้อน" ดีที่สุดในพิตต์เบิร์ก
Before we get too deep into this party, I want to thank Key Steel for letting us use their place of business to pay tribute to the metal created by none other than Steel Dragon!..ที่อนุญาตให้เราใช้สถานที่ของเขา เพื่อแสดงความนับถือ... ..ต่อเพลงเฮฟวี่ที่สร้างสรรค์โดยไม่ใช่ใครอื่น นอกจาก 'สตีล ดราก้อน' และขอฝากคำขอบคุณถึงโจ..
Dad says everybody does, but it's a way of paying tribute to a life well-led.Dad says everybody does, but it's a way of paying tribute to a life well-led.
No, they're Kilroy, they're a tribute band to Styx.ไม่ใช่ นี่คิลรอย เป็นวิงเรียนแบบสติกซ์ไง
"paid tribute to her husband, Dr. Chris Davis." Spelled wrong.กล่าวขอบคุณสามีของเธอ ด็อกเตอร์คริส เดวิส" สะกดผิดนี่
A heartfelt tribute to the founding fathers of antonio bay.เงินบริจาคสมทบทุนการกุศล สำหรับผู้ก่อตั้งอ่าวแอนโตนิโอ
If I stop the growth of Gu-Da, and receive the loyalty and tribute of Gae-Ma, wouldn't that be killing two birds with one stone?ถ้าข้าหยุดการเติบโตของกูดาได้ และได้รับความภักดีและเครื่องบรรณาการจากเมืองแกมา นั่นจะไม่ฆ่านกสองตัวด้วยหินเพียงก้อนเดียวหรือ?
For he did not wish tribute or song nor monuments, nor poems of war and valor.เพียงระลึกถึงพวกเรา ท่านกล่าวกับข้า ท่านหวังเท่านั้น
They want to arrange some kind of tribute to me.พวกเขาอยากจัดงานสดุดีฉันน่ะ

tribute ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
治隆唐宋[zhì lóng táng sòng, ㄓˋ ㄌㄨㄥˊ ㄊㄤˊ ㄙㄨㄥˋ, 治隆唐宋] "Ruled better that Tang and Song"; Qing Emperor Kangxi's memorial tribute to the first Ming emperor Hongwu 洪武
[cóng, ㄘㄨㄥˊ, 賨] tribute paid by Han dynasty tribes
知识越多越反动[zhī shi yuè duō yuè fǎn dòng, ㄓ ㄕ˙ ㄩㄝˋ ㄉㄨㄛ ㄩㄝˋ ㄈㄢˇ ㄉㄨㄥˋ, 知识越多越反动 / 知識越多越反動] the more knowledgeable, the more reactionary (absurd anti-intellectual slogan attributed after the event to the Gang of Four 四人幫|四人帮)
属性[shǔ xìng, ㄕㄨˇ ㄒㄧㄥˋ, 属性 / 屬性] attribute; property
投稿[tóu gǎo, ㄊㄡˊ ㄍㄠˇ, 投稿] contribute
缴纳[jiǎo nà, ㄐㄧㄠˇ ㄋㄚˋ, 缴纳 / 繳納] contribute
[fù, ㄈㄨˋ, 赙 / 賻] contribute to funeral expenses
[jù, ㄐㄩˋ, 醵] contribute to a feast
[biǎo, ㄅㄧㄠˇ, 俵] distribute
分布[fēn bù, ㄈㄣ ㄅㄨˋ, 分布 / 分佈] distributed; to distribute
分布式[fēn bù shì, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ, 分布式 / 分佈式] distributed
分布式拒绝服务[fēn bù shì jù jué fú wù, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄐㄩˋ ㄐㄩㄝˊ ㄈㄨˊ ˋ, 分布式拒绝服务 / 分佈式拒絕服務] distributed denial of service (DDOS) form of internet attack
分布式环境[fēn bù shì huán jìng, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, 分布式环境 / 分佈式環境] distributed environment (computing)
分布式结构[fēn bù shì jié gòu, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, 分布式结构 / 分佈式結構] distributed architecture
分布式网络[fēn bù shì wǎng luò, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, 分布式网络 / 分佈式網絡] distributed network
分布控制[fēn bù kòng zhì, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ, 分布控制 / 分佈控制] distributed control
分布式发展模型[fēn bù shì fā zhǎn mó xíng, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, 分布式发展模型 / 分布式發展模型] distributed developmental model
分布连结网络[fēn bù lián jié wǎng luò, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, 分布连结网络 / 分布連結網絡] distributed connectionist network
周延[zhōu yán, ㄓㄡ ㄧㄢˊ, 周延] exhaustive; distributed (logic: applies to every instance)
光纤分布式数据介面[guāng xiān fēn bù shì shù jù jiè miàn, ㄍㄨㄤ ㄒㄧㄢ ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, 光纤分布式数据介面 / 光纖分佈式數據介面] Fiber Distributed Data Interface; FDDI
光纤分散式资料介面[guāng xiān fēn sàn shì zī liào jiè miàn, ㄍㄨㄤ ㄒㄧㄢ ㄈㄣ ㄙㄢˋ ㄕˋ ㄗ ㄌㄧㄠˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, 光纤分散式资料介面 / 光纖分散式資料介面] fiber distributed data interface; FDDI
档案属性[dàng àn shǔ xìng, ㄉㄤˋ ㄢˋ ㄕㄨˇ ㄒㄧㄥˋ, 档案属性 / 檔案屬性] file attribute
伪书[wěi shū, ㄨㄟˇ ㄕㄨ, 伪书 / 偽書] forged book; book of dubious authenticity; misattributed book; Apocrypha
人性[rén xìng, ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˋ, 人性] human nature; humanity; human; the totality of human attributes
左氏春秋[Zuǒ shì chūn qiū, ㄗㄨㄛˇ ㄕˋ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, 左氏春秋] Mr Zuo's Spring and Autumn Annals, attributed to famous blind historian Zuo Qiuming 左丘明; usually called Zuo Zhuan 左傳|左传
春秋左氏传[chūn qiū Zuǒ shì zhuàn, ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ ㄗㄨㄛˇ ㄕˋ ㄓㄨㄢˋ, 春秋左氏传 / 春秋左氏傳] Mr Zuo's Spring and Autumn Annals, attributed to famous blind historian Zuo Qiuming 左丘明; usually called Zuo Zhuan 左傳|左传
[xìng, ㄒㄧㄥˋ, 性] nature; character; property; quality; attribute; sexuality; sex; gender; surname; suffix forming adjective from verb; suffix forming noun from adjective, corresponding to -ness or -ity; essence
哀莫大于心死[āi mò dà yú xīn sǐ, ㄞ ㄇㄛˋ ㄉㄚˋ ㄩˊ ㄒㄧㄣ ㄙˇ, 哀莫大于心死 / 哀莫大於心死] nothing sadder than a withered heart; (saying attributed to Confucius by Zhuangzi 莊子|庄子); other possible translations: no greater sorrow than a heart that never rejoices; The worst sorrow is not as bad as an uncaring heart.; Nothing is more wretched than
爱莫大于心死[ài mò dà yú xīn sǐ, ㄞˋ ㄇㄛˋ ㄉㄚˋ ㄩˊ ㄒㄧㄣ ㄙˇ, 爱莫大于心死 / 愛莫大於心死] nothing more sad than a withered heart; no greater sorrow than a heart that never rejoices; (popular culture misquotation of 哀莫大於心死|哀莫大于心死, saying attributed to Confucius by Zhuangzi 莊子|庄子)
默哀[mò āi, ㄇㄛˋ ㄞ, 默哀] observe a moment of silence in tribute
敬意[jìng yì, ㄐㄧㄥˋ ㄧˋ, 敬意] respect; tribute
分散[fēn sàn, ㄈㄣ ㄙㄢˋ, 分散] scatter; disperse; distribute
分送[fēn sòng, ㄈㄣ ㄙㄨㄥˋ, 分送] send; distribute
[gòng, ㄍㄨㄥˋ, 贡 / 貢] tribute; gifts
贡品[gòng pǐn, ㄍㄨㄥˋ ㄆㄧㄣˇ, 贡品 / 貢品] tribute
贡物[gòng wù, ㄍㄨㄥˋ ˋ, 贡物 / 貢物] tribute
贡赋[gòng fù, ㄍㄨㄥˋ ㄈㄨˋ, 贡赋 / 貢賦] tribute

tribute ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーカイブ属性[アーカイブぞくせい, a-kaibu zokusei] (n) {comp} archive attribute
アクティビティ属性[アクティビティぞくせい, akuteibitei zokusei] (n) {comp} activity attributes
アトリビュート[, atoribyu-to] (n) attribute
セグメント属性[セグメントぞくせい, segumento zokusei] (n) {comp} segment attributes
データ属性[データぞくせい, de-ta zokusei] (n) {comp} data attribute
ハンロンの剃刀[ハンロンのかみそり, hanron nokamisori] (n) (obsc) (See オッカムの剃刀) Hanlon's razor ("Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity")
ファイル固有属性[ファイルこゆうぞくせい, fairu koyuuzokusei] (n) {comp} fixed file attributes
ファイル属性[ファイルぞくせい, fairu zokusei] (n) {comp} file attributes
ファイル属性不整合条件[ファイルぞくせいふせいごうじょうけん, fairu zokuseifuseigoujouken] (n) {comp} file attribute conflict condition
ベンガルオオトカゲ[, bengaruootokage] (n) Bengal monitor (Varanus bengalensis, species of carnivorous monitor lizard found widely distributed over South Asia); common Indian monitor
モーセの五書[モーセのごしょ, mo-se nogosho] (n) (obsc) (See モーセ五書) Pentateuch (first five books of the Bible, traditionally attributed to Moses)
一様乱数[いちようらんすう, ichiyouransuu] (n) {comp} uniform random number; uniformly distributed random number
任意選択属性[にんいせんたくぞくせい, nin'isentakuzokusei] (n) {comp} non-mandatory attribute
偏在[へんざい, henzai] (n,vs) uneven distribution; unfair distribution; maldistribution; unevenly distributed
光ファイバ分散型データインターフェース[ひかりファイバぶんさんがたデータインターフェース, hikari faiba bunsangata de-tainta-fe-su] (n) {comp} fiber distributed data interface; FDDI
出し合う[だしあう, dashiau] (v5u,vt) to contribute jointly
出金額[しゅっきんがく, shukkingaku] (n) amount invested or contributed
分ける(P);別ける[わける, wakeru] (v1,vt) (1) to divide (into); to split (into); to part; to separate; to divide up; to classify; to sort out; to divide out; (2) to share; to distribute; to deal out; to dish out; (3) to distinguish; to discriminate; to differentiate (between); (4) to break up (a fight); to mediate; (5) to call a draw; to tie; (6) to push one's way through (a crowd); (7) (also written as 頒ける) to sell; (P)
分け与える[わけあたえる, wakeataeru] (v1) to distribute; to hand out
分散データベース[ぶんさんデータベース, bunsan de-tabe-su] (n) {comp} distributed data base
分散データ処理[ぶんさんデータしょり, bunsan de-ta shori] (n) {comp} distributed data processing; DDP
分散処理[ぶんさんしょり, bunsanshori] (n) {comp} distributed processing; decentralized processing
分散名前解析[ぶんさんなまえかいせき, bunsannamaekaiseki] (n) {comp} distributed name resolution
分散型データベース管理システム[ぶんさんがたデータベースかんりシステム, bunsangata de-tabe-su kanri shisutemu] (n) {comp} Distributed DataBase Management System; DDBMS
分散配置[ぶんさんはいち, bunsanhaichi] (n) {comp} distributed, decentralized arrangement
割り付ける;割りつける;割付ける;割付る(io)[わりつける, waritsukeru] (v1,vt) to allot; to distribute; to lay out; to divide among; to assign
割り当てる(P);割当てる(P)[わりあてる, wariateru] (v1,vt) to assign; to allot; to allocate; to divide among; to distribute; to prorate; to apportion; (P)
割り振る;割振る[わりふる, warifuru] (v5r,vt) to assign; to allot; to divide among; to distribute; to prorate; to assess; to apportion; to allocate
原稿を寄せる[げんこうをよせる, genkouwoyoseru] (exp,v1) to contribute an article
取り分ける;取分ける[とりわける, toriwakeru] (v1,vt) to distribute; to apportion; to divide
口分田[くぶんでん, kubunden] (n) (arch) allotted rice field (ritsuryo system); land distributed to all citizens from which yields were taxed by the government
哀悼[あいとう, aitou] (n,vs,adj-no) condolence; regret; tribute; sorrow; sympathy; lament; (P)
多値属性[たちぞくせい, tachizokusei] (n) {comp} multi-valued attribute
寄書[きしょ, kisho] (n,vs) contributed article
属性値アサーション[ぞくせいちアサーション, zokuseichi asa-shon] (n) {comp} attribute-value-assertion
属性値表現[ぞくせいちひょうげん, zokuseichihyougen] (n) {comp} attribute value literal
帰す[きす, kisu] (v5s) (1) (See 帰する) to come to (in the end); to end in; (2) to attribute; to blame
帰する[きする, kisuru] (vs-s) (1) to come to (in the end); to end in; (2) to attribute; to blame
提供者[ていきょうしゃ, teikyousha] (n) donor; contributer; provider; (P)
撒く[まく, maku] (v5k,vt) (1) to scatter; to sprinkle; to strew; (2) to distribute (handbills, etc.); to spread (rumours, etc.); (3) to give the slip; to throw off; to shake off; to lose; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクティビティ属性[アクティビティぞくせい, akuteibitei zokusei] activity attributes
アトリビュート[あとりびゅーと, atoribyu-to] attribute
セグメント属性[せぐめんとぞくせい, segumentozokusei] segment attributes
データ属性[データぞくせい, de-ta zokusei] data attribute
ファイル固有属性[ファイルこゆうぞくせい, fairu koyuuzokusei] fixed file attributes
ファイル属性[ファイルぞくせい, fairu zokusei] file attributes
ファイル属性不整合条件[ファイルぞくせいふせいごうじょうけん, fairu zokuseifuseigoujouken] file attribute conflict condition
一様乱数[いちようらんすう, ichiyouransuu] uniform random number, uniformly distributed random number
一般属性[いっぱんぞくせい, ippanzokusei] general-attribute
任意選択属性[にんいせんたくぞくせい, nin'isentakuzokusei] non-mandatory attribute
光ファイバ分散型データインターフェース[ひかりファイバぶんさんがたデータインターフェース, hikari faiba bunsangata de-tainta-fe-su] fiber distributed data interface, FDDI
分散データベース[ぶんさんデータベース, bunsan de-tabe-su] distributed data base
分散データ処理[ぶんさんデータしょり, bunsan de-ta shori] distributed data processing, DDP (abbr.)
分散処理[ぶんさんしょり, bunsanshori] distributed processing, decentralized processing
分散協調処理[ぶんさんきょうちょうしょり, bunsankyouchoushori] distributed cooperative processing
分散名前解析[ぶんさんなまえかいせき, bunsannamaekaiseki] distributed name resolution
分散型[ぶんさんがた, bunsangata] distributed (configuration)
分散型データベース管理システム[ぶんさんがたデータベースかんりシステム, bunsangata de-tabe-su kanri shisutemu] Distributed DataBase Management System, DDBMS
分散型トランザクション[ぶんさんがたとらんざくしょん, bunsangatatoranzakushon] distributed transaction
分散配置[ぶんさんはち, bunsanhachi] distributed, decentralized arrangement
制御属性パッケージ[せいぎょぞくせいパッケージ, seigyozokusei pakke-ji] Control-Attribute-Package
単一値属性[たんいつちぞくせい, tan'itsuchizokusei] single-valued attribute
地域郵便属性[ちいきゆうびんぞくせい, chiikiyuubinzokusei] local postal attributes
基本要素属性[きほんようそぞくせい, kihonyousozokusei] primitive attribute
多値属性[たちぞくせい, tachizokusei] multi-valued attribute
属性並び[ぞくせいならび, zokuseinarabi] attribute (specification) list
属性並び宣言[ぞくせいならびせんげん, zokuseinarabisengen] attribute (definition) list declaration
属性値[ぞくせいち, zokuseichi] attribute-value, property-value
属性値アサーション[ぞくせいちアサーション, zokuseichi asa-shon] attribute-value-assertion
属性値表現[ぞくせいちひょうげん, zokuseichihyougen] attribute value literal
属性値選択節[ぞくせいちせんたくせつ, zokuseichisentakusetsu] attribute-value-assertion
属性定義並び[ぞくせいていぎならび, zokuseiteiginarabi] attribute definition list
属性定義並び宣言[ぞくせいていぎならびせんげん, zokuseiteiginarabisengen] attribute definition list declaration
属性指定並び[ぞくせいしていならび, zokuseishiteinarabi] attribute specification list
属性要素[ぞくせいようそ, zokuseiyouso] attribute elements
必す属性[ひっすぞくせい, hissuzokusei] mandatory attribute, required attribute
提供者責任分散型トランザクション[ていきょうしゃせきにんぶんさんがたとらんざくしょん, teikyoushasekininbunsangatatoranzakushon] provider-supported distributed transaction
特権属性証明[とっけんぞくせいしょうめい, tokkenzokuseishoumei] Privilege-Attribute-Certificate
現属性[げんぞくせい, genzokusei] current attribute
記法属性[きほうぞくせい, kihouzokusei] notation attribute
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
配る[くばる, kubaru] Thai: แจกจ่าย English: to distribute

tribute ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาศิรพจน์ ; อาศิรพาท ; อาศิรวจนะ ; อาศิรวาท[n.] (asīraphot ;) EN: encomium ; panegyric ; tribute ; blessing FR:
บรรณาการ[n.] (bannākān) EN: tribute ; present ; gift FR: cadeau [m] ; présent [m]
จิ้มก้อง[v.] (jimkøng) EN: pay tribute FR:
การแสดงความเคารพ[n. exp.] (kān sadaēng) EN: tribute FR:
การยกย่อง[n.] (kān yokyǿng) EN: acclaim ; tribute ; glorification FR:
คำสดุดี[n. exp.] (kham sadudī) EN: word of praise ; tribute ; encomium ; eulogy ; panegyric FR: louange [f]
เครื่องบรรณาการ[n. exp.] (khreūang ba) EN: tribute ; gift ; present FR:
ก้อง[n.] (kǿng) EN: tribute FR:
มอบบรรณาการแก่[v. exp.] (møp bannākā) EN: pay tribute to FR:
ราชบรรณาการ[n.] (rātchabannā) EN: tribute ; royal gift FR:
ส่งส่วย[v. exp.] (song suay) EN: make regular payments ; render regular services ; pay tribute to ; service FR:
ส่วย[n.] (sūay = suay) EN: tax ; poll tax ; tribute ; bribe ; periodic bribe FR: tribut [m] ; impôt [m]
ถวายบรรณาการแด่[v. exp.] (thawāi bann) EN: pay tribute to FR:
ยัญ[n.] (yan) EN: sacrifice ; offering ; tribute ; expiation ; reparation ; penance ; propitiation ; libation FR: sacrifice [m]
ยัญกรรม[n.] (yankam) EN: sacrifice ; offering ; tribute ; expiation ; reparation ; penance ; propitiation ; libation FR:
ยัญพิธี[n.] (yanphithī) EN: rite to the spirits of Brahmin ; offering; tribute ; expiation ; reparation ; penance ; propitiation ; libation FR:
ยัญญะ[n.] (yanya) EN: sacrifice ; offering ; tribute ; expiation ; reparation ; penance ; propitiation ; libation FR: sacrifice [m]
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion FR: diviser ; séparer ; partager ; répartir ; allouer ; assigner
แบ่งเฉลี่ยเท่า ๆ กัน[v. exp.] (baeng chalī) EN: distribute evenly FR:
แบ่งเงินปันผล[v. exp.] (baeng ngoen) EN: pay out a dividend ; distribute a dividend FR:
แบ่งออก[v. exp.] (baeng øk) EN: distribute FR: scinder ; sectionner
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: share ; portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide FR: partager ; répartir
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide FR:
แบ่งสรร[v.] (baengsan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide FR:
แบ่งสันปันส่วน[v.] (baengsanpan) EN: apportion ; share between/among ; share ; portion; allot ; distribute FR:
เบญจกัลยาณี[n.] (benjakanlay) EN: the five attributes of a beautiful woman FR:
เบญจขันธ์[n.] (benjakhan) EN: the five attributes of life FR:
บริจาค[v.] (børijāk) EN: donate ; contribute ; give to charity ; make a charitable gift ; sacrifice (sth) FR: faire don (de) ; offrir par charité ; offrir ; contribuer
เฉลี่ย[v.] (chalīa) EN: spread ; average ; distribute ; share ; distribute evenly ; divide equally ; balance out to ; make on average ; estimate an average ; go fifty-fifty FR: partager ; répartir
เฉลี่ยน้ำหนัก[v. exp.] (chalīa nāmn) EN: distribute the weight evenly FR:
ดิสทริบิวเตอร์[n. exp.] (ditsathribi) EN: distributor FR: distributeur [m]
โดยเสด็จพระราชกุศล[v. exp.] (dōisadet ph) EN: contribute to a charity fund started by the king FR:
เอทีเอ็ม[TM] (Ē-Thī-Ēm) EN: ATM FR: distributeur automatique de billets (DAB) [m]
เอเย่นต์[n.] (ēyēn) EN: agent ; dealer ; distributor FR: agent [m] ; distributeur [m]
ให้เหตุผลว่าเป็น[v. exp.] (hai hētphon) EN: attribute FR:
ให้เกิด[v. exp.] (hai koēt) EN: contribute FR: contribuer
แจก[v.] (jaēk) EN: distribute ; hand out ; give out ; pass out ; dole out FR: distribuer ; partager ; donner
แจกจ่าย[v.] (jaēkjāi) EN: distribute ; give out ; hand out ; dole out ; allot ; apportion ; disseminate ; issue FR: dispenser ; prodiguer ; répartir ; assigner ; partager
แจกที่ดิน[v. exp.] (jaēk thīdin) EN: distribute the land FR: répartir les terres
แจรก[v.] (jaērok) EN: distribute FR:

tribute ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Attribut {n} | Attribute
Attributaktualisierung {f}attribute update
Attributbyte {n}attribute byte
Attributenprüfung {f}attribute gage
Attributkennzeichen {n}attribute identifier
Attributmodifikation {f}attribute modification
Attributverwendung {f}attribute use
Attributzeichen {n}attribute sign
attributive Prüfung {f}inspection by attributes
flächendifferenziert {adj}spatially distributed

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tribute
Back to top